TiORB_W09_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW, WYKOPY
WĄSKOPRZESTRZENNE, DOKŁADNOŚCI I ODBIORY
ZAGĘSZCZANIE GRUNTÓW
Zagęszczanie gruntów - zmniejszenie porowatości
(zwiększenie gęstości objętościowej gruntu) i tym samym
zwiększenie wytrzymałości.
Prowadzone zawsze:
 dookoła obiektów budowlanych i inżynierskich,
 przy zasypywaniu instalacji,
 na dojazdach do mostów i wiaduktów,
 pod nawierzchnią drogową.
sposób naturalny
 ciśnienie górnych warstw gruntu na warstwy dolne
 opady atmosferyczne
 wody powierzchniowe - przesączanie kapilarne
sposób sztuczny
 metoda wałowania (walce)
 metoda ubijania (ubijaki i ubijarki)
 metoda wibrowania (walce, zagęszczarki
wibracyjne
i
ubijaki
WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA
s
Is 
 ds
gdzie:
 ρs – gęstość objętościowa szkieletu gruntowego
 ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu
gruntowego po zagęszczeniu przy wilgotności optymalnej
(aparat Proctora - przyrząd do ubijania próbek gruntu)
WALCE


przyczepne
samobieżne
WALCE



gładkie
okołkowane
na pneumatykach
OBLICZANIE NACISKU JEDNOSTKOWEGO
WALCA
walce gładkie
p
F
b dh
gdzie:
 F – siła nacisku walca, kN
 b – długość pobocznicy walca, cm
 d – średnica walca, cm
 h – głębokość wciskania się walca w grunt, cm
OBLICZANIE NACISKU JEDNOSTKOWEGO
WALCA
walce okołkowane
F
p
An
gdzie:
 F – siła nacisku walca, kN
 A – powierzchnia oporowa jednego kołka
 n – liczba kołków w rzędzie
WYDAJNOŚĆ WALCÓW
1000v( B  b)
Ww 
S w [ m 2 / h]
n
gdzie:
 v – prędkość
 B – szerokość robocza walca
 b – szerokość pokrywających się sąsiadujących pasów
wałowania (20-25cm)
 n – liczba przejazdów walca po jednym śladzie

(ustalona na podstawie próbnego zagęszczenia)
 Sw – współczynnik wykorzystania czasu roboczego
UBIJAKI, UBIJARKI, ZAGĘSZCZARKI





elektryczne
spalinowe
lekkie: do 70 kg
średnie: do 200 kg
ciężkie: pow. 200 kg
UBIJAKI, UBIJARKI, ZAGĘSZCZARKI





elektryczne
spalinowe
lekkie: do 70 kg
średnie: do 200 kg
ciężkie: pow. 200 kg
UBIJAK PŁYTOWY
60n1 (a  b) 2 TS w
W
n2
[m2 / zm.]
gdzie:
 a, b – wymiary płyty
 n1 – liczba uderzeń na minutę
 n2 – wymagana liczba uderzeń w jednym miejscu
 T – czas zmiany roboczej [h]
 Sw – współczynnik wykorzystania czasu roboczego
WYKOPY
WĄSKOPRZESTRZENNE
Wykopy wąsko przestrzenne
Wykopy liniowe:
 nieumocnione (skarpowane, duża ilość mas ziemnych)
 umocnione


w obudowie wbijanej i rozpieranej
w obudowie z płyt wykopowych
Procesy robocze:
 wbijanie grodzic
 głębienie wykopu
 rozpieranie grodzic
 zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu
 wyrywanie grodzic
PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE
SYSTEMOWE
TRENCHERY
DOKŁADNOŚCI I ODBIORY
Odbiory robót to szereg działań formalno - prawno technicznych mających na celu stwierdzenie, że roboty
zostały wykonane poprawnie.
Odbiory są prowadzone w sposób komisyjny, min. 3 osoby:
 inwestor (inwestorski inspektor nadzoru)
 kierownik budowy
 bezpośredni wykonawca robót
1. Odbiór frontu robót
 Stwierdzenie, że na danej budowie są warunki do rozpoczęcia
danych robót.
2. Odbiór międzyoperacyjny robót
 Stwierdzenie, że procesy budowlane prowadzące do powstania
"elementów zakrytych", niewidocznych w późniejszych fazach
budowy, zostały wykonane poprawnie. (np. wykopy pod
fundamenty, zbrojenie)
3. Odbiór częściowy
 Dotyczy części wykonanych robót lub odbioru pewnego
rodzaju robót na danym obiekcie lub fragmencie obiektu.
4. Ostateczny odbiór obiektu budowlanego polega
na:
 zapoznaniu się z kompletną dokumentacją budowy i
określeniu faktycznego stanu fizycznego budowli;






dokumentacja techniczna
rysunki
potwierdzone zmiany w projekcie (potwierdzone przez
biuro projektów i inspektora nadzoru)
wpisy w dzienniku budowy
opisy rzeczywistej jakości wykonanych robót (pomiary, zdjęcia,
analizy)

sprawdzeniu spełnienia wymogów ochrony środowiska

sprawdzeniu robót pomiarowych;




wytyczenie dróg
wyznaczenie punktów wysokościowych
wyznaczenie lokalizacji budynków
wykonanie nasypów i wykopów, w tym kształty przekrojów
Na zakończenie odbiorów sporządza się protokół odbioru zakończenia robót zawierający:

spis robót wykonanych poprawnie,

spis robót nie odebranych, wymagających poprawek.
ODBIORY WYKOPÓW I NASYPÓW
Wymiary
Dopuszczalne odchyłki:






± 0,2% dla spadków terenu
± 0,5% dla spadków terenu przy odwodnieniach
± 4 cm dla rzędnej powierzchni terenu w siatce kwadratu
40x40 m
± 5 cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego
± 15 cm dla wymiarów wykopów w planie szerszych niż 1,5 m
± 5 cm dla wymiarów wykopów w planie węższych od 1,5 m
ODBIORY WYKOPÓW I NASYPÓW
Umocnienia


jakość gruntów wbudowanych w nasyp
dokładność zagęszczenia gruntu w poszczególnych warstwach
Kształt


prawidłowość nachylenie skarp
dokładność wykończenia nasypów:




± 2 cm - rzędna korony
± 5 cm - szerokość korony
± 15 cm - szerokość podstawy nasypu
± 10% dla nachyleń skarp

similar documents