Marina Jurašin: HBOR i ruralni razvoj

Report
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
RURALNI RAZVOJ
1
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
OPĆENITO O HBOR-u
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
•
•
•
•
•
Općenito o HBOR-u
Hrvatska banka za obnovu i razvitak osnovana je 1992. godine
Osnivač i 100% vlasnik banke je Republika Hrvatska
Temeljni kapital HBOR-a iznosi 7,7 milijardi kuna
Suradnja sa međunarodnim financijskim institucijama:EIB, IBRD,
KfW, CEB, itd.
Temeljni ciljevi
 Potpora obnovi i razvitku gospodarstva RH
 Regionalno usmjeravanje sredstava radi uravnoteženja razvitka svih
područja RH
 Naglasak na poticanje razvoja područja od posebne državne skrbi
 Promicanje važnosti zaštite okoliša i održivog razvitka
2
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
USLUGE KOJE PRUŽAMO
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE

Kreditiranje

Akreditivno i garantno poslovanje

Osiguranje od političkih i
komercijalnih rizika

Savjetodavne usluge
PRIORITETI
•
Utemeljenje i razvoj MSP
•
Izvoz
•
Prerađivačka industrija
•
Inovacije i nove tehnologije
•
Turizam
•
Infrastruktura
•
Poljoprivreda
•
Podrška korištenju EU fondova
•
Zaštita okoliša
3
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Ruralni razvoj
• Ruralna područja Hrvatske čine više od 90 % kopnenoga dijela Hrvatske (ili
61% naseljenoga dijela Hrvatske). Na njima živi oko 47% ukupnoga
stanovništva Hrvatske.
• Osnovno obilježje politike ruralnog razvoja je nastojanje da se razvojno
zaostajanje ruralnih područja zaustavi učinkovitim korištenjem svih njihovih
resursa.
• Od svog osnutka, HBOR je dio svojih aktivnosti usmjerio u poticanje i razvoj
ruralnih područja u okviru većine programa kreditiranja koje provodi.
• Poseban značaj HBOR-a u razvitku ruralnih područja razvidan je kroz
podršku u kreditiranju projekata prijavljenih u EU fondove, kroz
SAPARD/IPARD programe kreditiranja.
4
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Aktivnosti HBOR-a u razvoju ruralnih područja
UKUPNO ODOBRENO PO PROGRAMIMA ZA MSP: 3,730 MLN KN
1,800.00
Dugogodišnji nasadi
1,584.80
1,600.00
Govedarstvo
1,400.00
IPARD Mjera 1.1. i 1.2.
1,200.00
IPARD Mjera 101. i 103.
IPARD Mjera 301.
1,000.00
IPARD Mjera 302.
800.00
Otoci
643.70
600.00
Poljoprivreda i ujednačeni razvoj
497.60
Razvoj turizma na selu
400.00
200.00
182.40
217.60
203.80
72.70 51.00
138.60
124.90
13.20
Sapard
Svinjogojstvo
0.00
odobreno u mln kn
5
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Investicijski krediti
•
Namjena kredita su ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje
gospodarskih objekata, podizanje dugogodišnjih nasada, kupnja
mehanizacije i opreme, kupnja osnovnog stada i jata, osnivačka ulaganja
•
Provođenje programa provodi se i izravno i putem poslovnih banaka
•
Kamatna stopa: od 2 % ili 4% godišnje
•
Rok otplate: od 10 do 14 godina, uključujući poček od 2 do 5 godina
•
Postotak financiranja od 75% do 100%
HBOR u okviru svih svojih programa financira korisnike koji se nalaze na
području posebne državne skrbi, otocima i brdsko planinskim područjima uz
povoljnije kamatne stope.
Također, putem sljedećih posebnih programa financira razvoj ruralnih područja:
6
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na
područjima posebne državne skrbi
Korisnici kredita su poslovne banke koje su s HBOR-om
ugovorile suradnju na provođenju programa
Krajnji
korisnici mogu biti subjekti koji se bave
poljoprivrednom djelatnošću ili ostali subjekti koji se
nalaze na području PPDS (poljoprivrednici i ribari-OPG,
trgovačka društva, ustanove, zadruge, obrtnici)

Korisnici kredita

Visina kredita
Kamatna stopa
Otplata kredita
Maksimalni iznos kredita do 3.500.000,00 kuna.
HBOR u pravilu kreditira najviše do 100% predračunske
vrijednosti investicije bez PDV-a (bez PDV-a)


krediti se odobravaju u kunama i uz valutnu klauzulu

2% ili 4 % godišnje
do 14 godina uključujući poček od 3 ili 5 godina (za
podizanje dugogodišnjih nasada)

7
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Otoci
(Program kreditiranja razvitka otoka)
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE

Korisnici kredita

Korisnici kredita su poslovne banke koje su s HBOR-om
ugovorile suradnju na provođenju programa.
Krajnji korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe
s prebivalištem ili sjedištem na otocima i to: trgovačka
društva, obrtnici, zadruge, ustanove, obiteljska
poljoprivredna gospodarstva i ribari.
Najniži iznos kredita je 80.000,00 kn, a najviši
3.500.000,00 kn.
 HBOR
u pravilu kreditira najviše do 100%
predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a (bez
PDV-a)
 krediti se odobravaju u kunama i uz valutnu klauzulu

Visina kredita
Kamatna stopa
Otplata kredita


2% ili 4 % godišnje
do 14 godina uključujući poček od 3 ili 5 godina (za
podizanje dugogodišnjih nasada)
8
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
EU FONDOVI
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
HBOR posebnu pažnju poklanja korištenju sredstava iz fondova EU
Trenutno je 5 programa usmjerenih prema fondovima EU
• IPARD Mjera 101. i 103.
• IPARD Mjera 302.
• IPA MSP
• Financiranje IPA-e
• IPARD Mjera 301.
Kamate od 2%-4%
Postotak financiranja 75%-100%
Rok otplate od 12 do 15 godina
(do 5 g. za IPA MSP)
Poček od 2 do 5 godina
Gotovo 70% investicija koje su aplicirale na programe IPARD i SAPARD,
financirani su putem kreditnih programa HBOR-a
9
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
MJERA 302. (Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti
unutar IPARD programa)
Obuhvaća ulaganja u:

Ruralni turizam

Tradicijske obrte

Sektor izravne prodaje

Slatkovodno ribarstvo

Sektor usluga (IT centri, dječji vrtići, igraonice)

Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima

Proizvodnju gljiva

Obnovljive izvore energije odnosno kogeneracijska postrojenja (na poljopr.
gospodarstvu)
Cilj
Kreditiranje projekata koji će se kandidirati za IPARD program –
Mjeru 302.
Financiranje cjelokupne investicije koja obuhvaća:
 prihvatljive izdatke za IPARD (prihvatljivi izdaci)
 izdaci koji su dio investicije, a nije ih moguće kandidirati za
IPARD program (neprihvatljivi i ostali izdaci)
10
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
MJERA 302. (Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti
unutar IPARD programa)

Korisnici kredita
Fizičke i pravne osobe (u rangu mikro subjekata) koje su sa
Agencijom zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD
programa
Do 10 zaposlenih i
 Vrijednost aktive do 2 mln EUR ili godišnji promet do 2 mln
EUR
 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu,
odnosno u vlasništvu jedinica lokalne, regionalne
samouprave ili Grada Zagreba

Mikro subjekti
Maksimalni iznos kredita nije ograničen. Kreditirati će se u
pravilu do 75% predračunske vrijednosti (bez PDV-a)
 krediti se odobravaju u kunama

Visina kredita
Kamatna stopa

2% godišnje
11
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
EU FONDOVI
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
do 12 godina uključujući poček
 do 14 godina uključujući poček za financiranje
izgradnje/opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora

Otplata kredita

Iznos potpore
50% prihvatljivih ulaganja – tj. do 75.000,00 EUR, osim za
ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je povrat do
337.500,00 EUR
Izravno kreditiranje
Realizacija kredita
 Putem poslovnih banaka

12
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Opis projektnog ciklusa
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
KORISNIK
PROJEKT
ZAHTJEV
AGENCIJA, HBOR
Pregled projektne dokumentacije
KONTROLA NA TERENU Odobrenje
Ugovaranje
IZVRŠAVANJE
UGOVORA
ZAVRŠAVANJE PROJEKTA
13
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Popis svih programa kreditiranja HBOR-a
1.
Gospodarstvo
14.
IPARD –mjera 101 i 103
2.
Restrukturiranje
15.
IPARD – mjera 301
3.
Turizam
16.
IPARD – mjera 302
4.
Priprema turističke sezone
17.
IPA IIIc
5.
Infrastruktura
18.
Kreditiranje IPA-e
6.
Zaštita okoliša
19.
Priprema izvoza
7.
Priprema projekata obnov. izvora energ.
20.
Kredit kupcu
8.
Malo i srednje poduzetništvo
21.
Kredit dobavljača
9.
Otoci
22.
Krediti ino-bankama
10.
Poljoprivreda i ujednačeni razvoj
23.
Izvoz – IBRD
11.
Početnici
24.
Trajna obrtna sredstva
12.
Pronalasci
25.
Priprema poljoprivredne proizvodnje
13.
Žene poduzetnice
26.
Likvidnost
27.
Kreditiranje proizvodnje
28.
Program razvoja gospodarstva
14
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Programi kreditiranja
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Hvala na pažnji !
15
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

similar documents