Plan nabave, procijenjena vrijednost, registar ugovora – Jasna Nikić

Report
PLAN NABAVE,
PROCIJENJENA VRIJEDNOST,
REGISTAR UGOVORA
www.rif.hr
Jasna Nikić, savjetnica-urednica
2
NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI
• Nar. nov., br. 90/2011.)
• Stupa na snagu 01. siječnja 2012. izuzev …
• Usklađen s pravnom stečevinom EU u području
javne nabave
• U roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu
Zakona – podzakonski akti
- 4 Uredbe
- 4 Pravilnika
VRIJEDNOSNI PRAGOVI
do 31.12.2011.
NOVI ZAKON
• Nabava male vrijednosti
• Nabava male vrijednosti
– procijenjena vrijednost
70.000 - 300.000 kuna za
robe i usluge i 500.000,00
kuna za radove
• Nabava velike vrijednosti
– procijenjena vrijednost
viša od 300.000 kuna za
robe i usluge i 500.000
kuna za radove
- procijenjena vrijednost
između 70.000,00 kuna i
europskih pragova
• Nabava velike vrijednosti
- procijenjena vrijednost
jednaka ili veća od
vrijednosti europskih
pragova
OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA –
CERTIFIKAT U PODRUČJU JAVNE NABAVE
do 31.12.2011.
• U pripremi i provođenju
postupaka javne nabave
procijenjene vrijednosti
više od 300.000 kn za robu
i usluge i 500.000 kn za
radove
• Završen specijalistički
program izobrazbe u
području javne nabave
• Odluka o početku
postupka javne nabave
NOVI ZAKON
• Pripremu i provedbu svih
postupaka javne nabave
procijenjene vrijednosti
jednake ili veće od 70.000
kn
• Najmanje jedan ovlašteni
predstavnik s certifikatom
u području javne nabave
• Ovlašteni predstavnici -ne
moraju biti zaposlenici
naručitelja – interna
odluka čelniks
• Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu
1. donesen je plan javne nabave u skladu sa Zakonom o
javnoj nabavi,
2. do 31.ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave
dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu
koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi
3. zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/
ugovora na temelju kojeg su roba/radovi/usluge isporučeni
PLAN NABAVE
Plan nabave se mora donijeti za proračunsku godinu sa
sljedećim minimalnim sadržajem:
1. Predmet nabave
2. Evidencijski broj nabave
3. Procijenjena vrijednost nabave ako je poznata
4. Vrsta postupka javne nabave
5. Sklapa li se ugovor ili OS
6. Planirani početak postupka
7. Planirano trajanje ugovora ili OS
• BAGATELNA NABAVA - predmeti nabave – 20.000 do
70.000 kn samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj
vrijednosti
OBJAVA PLANA NABAVE
• Obvezna objava plana nabave na internetskim
stranicama u roku 60 dana od donošenja proračuna
ili financijskog plana – ne moraju biti stranice
naručitelja
• Sve izmjene i dopune plana nabave – odmah objava
na internetskim stranicama
• Objavljeni plan nabave sa izmjenama i dopunama za
proračunsku ili poslovnu godinu mora biti dostupan
na internetskim stranicama do 30.06. sljedeće godine
• Upravi za sustav javne nabave dostaviti podatke o
internetskim stranicama na kojima je objavljen
• Prekršajna odredba
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
• Obveza vođenja registra ugovora o javnoj nabavi
i okvirnih sporazuma
• Objava registra ugovora na internetskim
stranicama ( ne moraju biti stranice naručitelja)
• Najmanje svakih 6 mjeseci ažurirati podatke u
registru ugovora
• Upravi za sustav javne nabave – odmah podatak
o internetskoj stranici na kojoj je objavljen registar
• prekršajna odredba
SADRŽAJ REGISTRA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
•
•
•
•
Predmet ugovora
Evidencijski broj nabave i broj objave
Vrsta provedenog postupka
Iznos sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma,
uključujući ugovore na temelju OS
• Datum sklapanja ugovora ili OS
• Rok na koji je sklopljen ugovor ili OS
• Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor ili OS
• Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili
izvođenja radova
• Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju
ugovora o javnoj nabavi i obrazloženje ukoliko je
plaćeni iznos veći od ugovorenog
10
Obrazac: Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
i njihovog izvršenja
ZAKLJUČAK VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE
(Narodne novine broj 32 od
18.03.2011.
Konačni ukupni iznos
plaćen temeljem ugovora
– PROBLEM !?
11
KONAČNI UKUPNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM
UGOVORA
• Broj ugovora iz registra ugovora o javnoj nabavi –
podloga za svaki ulazni račun ili situaciju
• Za svaki pojedini ugovor – posebni ulazni računi
za isporuku robe, obavljenu uslugu ili izvedene
radove
• Označiti svaki ulazni račun - po kojem ugovoru i
broju ugovora je izvršena isporuka, obavljena
usluga
SREDSTVA ZA NABAVU
do 31.12.2011.
NOVI ZAKON
• PLANIRANA SREDSTVA –
• OSIGURANA SREDSTVA
javni naručitelj smije
započeti postupak
javne nabave kada su
planirana sredstva za
nabavu
• 4 izuzeća
• Provođenje postupaka
javne nabave prije
usvajanja proračuna ili
financijskog plana
• Sklapanje ugovora o
javnoj nabavi – kada
sredstva budu
osigurana
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
•
Naručitelj je obvezan u objavi javne nabave navesti
procijenjenu vrijednost nabave
POZITIVNO ?
•
•
NEGATIVNO ?
Smanjenje broja poništenih postupaka ako je cijena
najpovoljnije ponude viša od osiguranih sredstava za
nabavu
Dogovor gospodarskih subjekata ili pokazatelj
vrijednosti
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
• naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa
gospodarskim subjektima s kojima su u sukobu interesa:
- ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja
upravljačke poslove u gospodarskom subjektu,
- ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog
udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih
sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog
gospodarskog subjekta s više od 0,5% (važeći Zakon
preko 20% )
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog
tijela
• Proširen je krug predstavnika naručitelja:
2. ovlašteni predstavnici naručitelja u pojedinom
postupku javne nabave
3. druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje
naručitelja u pojedinom postupku javne nabave
• Gospodarski subjekti ne mogu biti ponuditelji, članovi
zajednice ponuditelja niti podizvoditelji – ništetan ugovor,
prekršajna odredba
SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
• Predstavnici naručitelja dužni su potpisati izjavu o
postojanju ili ne postojanju sukoba interesa
• Na svojim internetskim stranicama (službenom glasilu,
oglasnoj ploči ili na dugi način dostupnim javnosti )objaviti
popis gospodarskih subjekata s kojima ne smiju
sklapati ugovore ili obavijest da takvi subjekti na postoje
• U dokumentaciji za nadmetanje navesti popis
gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati
ugovore ili da takvi subjekti na postoje
• Popis je potrebno stalno ažurirati u skladu s
promjenama
ZABRANA SKLAPANJA UGOVORA
• odnosi se i na povezane osobe predstavnika naručitelja
(bračni li izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi,
braća i sestre, posvojitelj i posvojenik)
• odnosi se i ako je predstavnik naručitelja ili s njim povezana
osoba prenijela svoje udjele u vlasništvu na drugu osobu ili
povjerenika
• IZUZETAK - ako je povezana osoba poslovne udjele ili
dionice stekla u razdoblju od najmanje 2 g.prije stupanja na
dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana
• NIJE SUKOB INTERESA – ako predstavnik naručitelja ili s
njim povezana osoba obavlja upravljačke poslove u
gospodarskom subjektu kao službeni predstavnik, a ne kao
privatna osoba
• Postupci nabave pokrenuti do stupanja na
snagu novog Zakona u kojima nisu sklopljeni
ugovori o javnoj nabavi ili okvirni sporazumi, ili
u povodu kojih se vode sudski li koji drugi
postupci, dovršit će se prema odredbama
Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u
vrijeme započinjanja postupka nabave.
ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI !
Jasna Nikić – savjetnica -urednica
01 46 86 506
[email protected]

similar documents