Ocena pracy nauczyciela - Kuratorium Oświaty w Warszawie

Report
Ocena pracy nauczyciela
(w pytaniach i odpowiedziach)
Płock, październik 2014 roku
1
Ocena pracy nauczyciela – podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 4)
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (art. 6, art.6a, art.42)
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, poz. 1198)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu
postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu
oceniającego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1538)
2
Ocena pracy nauczyciela
Kto jest oceniany?
 nauczyciele, z wyjątkiem nauczycieli stażystów
Jaka jest forma i skala ocen?
 ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy
 ocena pracy jest przygotowywana i doręczana na obowiązującej karcie oceny
(wzór karty znajduje się w rozporządzeniu)
 ocena pracy zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym:
- ocena wyróżniająca
- ocena dobra
- ocena negatywna
3
Ocena pracy nauczyciela
Kto występuje z inicjatywą oceny pracy nauczyciela?



dyrektor szkoły (jako organ dokonujący oceny)
z wnioskiem do dyrektora mogą wystąpić:
- sam nauczyciel, którego praca ma zostać oceniona
- organ sprawujący nadzór pedagogiczny
- organ prowadzący szkołę
- rada szkoły
- rada rodziców
ilekroć którykolwiek z uprawnionych organów złoży stosowny wniosek, dyrektor
zobowiązany jest do dokonania oceny pracy nauczyciela
4
Ocena pracy nauczyciela
Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela?



dyrektor szkoły – jeśli posiada kwalifikacje pedagogiczne
dyrektor szkoły – w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko
kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny (jeśli dyrektor nie
posiada kwalifikacji pedagogicznych)
w stosunku do nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor
szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (jeśli dyrektor
nie posiada kwalifikacji pedagogicznych)
5
Ocena pracy nauczyciela
Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach?
 w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, na odrębnych
umowach o pracę, oceny pracy nauczyciela dokonuje, odrębnie i niezależnie,
każdy z dyrektorów tych szkół
 w przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego pensum na
podstawie art. 22 ust. 1 KN – oceny pracy dokonuje dyrektor szkoły, w której
zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której
nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć
6
Ocena pracy nauczyciela
Co jest przedmiotem oceny pracy nauczyciela?

Ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
 stopień realizacji zadań określonych w art. 6 KN
− rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających
z podstawowych funkcji szkoły
− wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju
− dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego
7
Ocena pracy nauczyciela
− kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wychowanie w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka
− kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demokracji,
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
 stopień realizacji zadań określonych w art. 4 UoSO
„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę
moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”
8
Ocena pracy nauczyciela
 stopień realizacji obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 KN, uwzględniających
w szczególności (zgodnie z § 2 ust. 8 rozporządzeniem MEN z 21 grudnia 2012 r.):
− poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych), prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych
wynikających ze statutu, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy dzieci,
utrzymanie odpowiedniej dyscypliny na zajęciach
− zaangażowanie zawodowe (np.: udział w pracach zespołów nauczycielskich,
podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki,
zainteresowanie dzieckiem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami)
9
Ocena pracy nauczyciela
− aktywność w doskonaleniu zawodowym
− działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka,
z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb
− przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć,
właściwe prowadzenie dokumentacji)
 stopień realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły
(np. zakres obowiązków, uprawnień i kompetencji)
10
Ocena pracy nauczyciela

Realizacja przez nauczyciela obowiązków pracowniczych
 „Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę” (art. 100 ustawy – kodeks pracy)
 nauczyciel powinien:
− przestrzegać czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp i przepisów
przeciwpożarowych
− dbać o dobro szkoły, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę
− przestrzegać zasad współżycia społecznego
11
Ocena pracy nauczyciela
Co może być pomocne dyrektorowi w dokonywaniu oceny pracy nauczyciela, np.
 opracowane przez radę pedagogiczną, pod kierownictwem dyrektora, szczegółowe
kryteria/standardy oceny pracy nauczyciela (nauczyciel powinien wiedzieć, co
dokładnie będzie podlegało ocenie, co będzie brane pod uwagę)
 z kryteriami oceny pracy nauczyciela opracowanymi w szkole/placówce powinni być
zapoznani nauczyciele
 opracowane w szkole kryteria oceny pracy nauczyciela powinny uwzględniać te
obszary, jakie proponuje Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu, ale
jednocześnie muszą wynikać z potrzeb i specyfiki danej placówki
12
 przykładowe szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela
Komentarz: poszczególne kolory oznaczają kryteria oceny pracy nauczyciela określone w rozporządzeniu
poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),
prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu, kultura
i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy dzieci, utrzymanie odpowiedniej dyscypliny na zajęciach
zaangażowanie zawodowe (np.: udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań
w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie dzieckiem i jego środowiskiem, współpraca z
rodzicami)
aktywność w doskonaleniu zawodowym
działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb
przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, właściwe prowadzenie
dokumentacji)
13
Lp
OCENA NEGATYWNA
OCENA DOBRA
OCENA WYRÓŻNIAJĄCA
1.
Nauczyciel ma problemy z realizacją programu
dydaktyczno-wychowawczego.
Prawidłowo planuje i realizuje program
dydaktyczno-wychowawczy.
Podejmuje działania innowacyjne planując
i realizując program dydaktyczno-wychowawczy
lub realizuje projekty i programy autorskie.
2.
Niewłaściwie dobiera formy i metody pracy, nie
osiąga założonych celów zajęć.
Zna i prawidłowo dobiera formy i metody pracy,
osiąga zaplanowane cele.
Efektywnie poszukuje nowatorskich form i metod
pracy.
3.
Nie stosuje dostępnych środków dydaktycznych,
nie dba o warsztat pracy.
Prawidłowo stosuje dostępne środki dydaktyczne,
dba o warsztat pracy.
Oprócz dostępnych, stosuje środki dydaktyczne
wykonane samodzielnie; wzbogaca swój warsztat
pracy.
4.
Ma problemy z organizacją zajęć oraz z dyscypliną
na lekcji.
Prawidłowo organizuje pracę uczniów na zajęciach
i dba o zachowanie odpowiedniej dyscypliny
uczniów na lekcjach.
Potrafi zaproponować uczniom ciekawe formy
zajęć, tworzy przyjazny klimat uczenia się. Nie ma
problemów z utrzymaniem dyscypliny na lekcji.
Zaniedbuje lub lekceważy przepisy dotyczące
bezpieczeństwa uczniów i warunków pracy.
Zna, stosuje i przestrzega przepisy dotyczące
bezpieczeństwa uczniów i warunków pracy
w szkole oraz potrafi przewidywać
niebezpieczeństwa i eliminować je, szczególnie
w sytuacjach pozaszkolnych.
Dodatkowo stosuje w swojej pracy dydaktycznej
i wychowawczej programy profilaktyczne.
5.
14
6.
Nie jest zainteresowany pobudzaniem inicjatywy
uczniów.
Potrafi pobudzać inicjatywę uczniów poprzez
inspirowanie ich do działań i rozwiązywania
problemów samodzielnie lub zespołowo.
Potrafi pobudzić inicjatywę uczniów poprzez
inspirowanie ich do działań widocznych na forum
szkolnym i pozaszkolnym oraz sprawuje opiekę nad
tymi inicjatywami.
7.
Nie interesuje się udziałem swoich uczniów
w konkursach przedmiotowych, sportowych
i innych.
Zachęca uczniów do udziału w konkursach
przedmiotowych, sportowych i innych.
Aktywnie przygotowuje swoich uczniów do udziału
w różnego rodzaju konkursach. Jest organizatorem
konkursów.
8.
Nie umie stosować narzędzi pomiaru osiągnięć
uczniów ani interpretować uzyskanych przy ich
pomocy wyników.
Potrafi stosować narzędzia pomiaru osiągnięć
uczniów oraz interpretować uzyskane przy ich
pomocy wyniki.
Potrafi wytwarzać narzędzia diagnozy odpowiednie
do zakładanych celów oraz wykorzystywać
uzyskane wyniki do podnoszenia jakości pracy.
9.
Nie reaguje na sygnalizowane przez ucznia
problemy związane z patologią w jego rodzinie lub
otoczeniu.
Reaguje na sygnalizowane przez ucznia problemy
związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu
i szuka ich rozwiązania.
Dostrzega, reaguje i rozwiązuje (sam lub we
współpracy z różnymi instytucjami) problemy ucznia
związane z patologią w jego rodzinie lub otoczeniu.
Prowadzi edukację pedagogiczną dla rodziców.
15
10.
Uchyla się od działań pozalekcyjnych.
Realizuje działania pozalekcyjne lub pozaszkolne
wyznaczone przez program wychowawczy
i program profilaktyki szkoły.
Aktywnie podejmuje i inicjuje działania wynikające
z programu wychowawczego i programu profilaktyki
szkoły
11.
Nie realizuje przydzielonych zadań wynikających
z potrzeb szkoły.
Wykonuje przydzielone czynności dodatkowe
wynikające z potrzeb szkoły.
Inicjuje i aktywnie wykonuje dodatkowe zadania
i sprawuje opiekę nad różnymi projektami
wynikającymi z potrzeb szkoły.
12.
Nie przestrzega obowiązujących w szkole przepisów
i regulaminów.
Pracuje zgodnie z obowiązującymi w szkole
przepisami i regulaminami.
Przestrzega obowiązujących w szkole przepisów
i regulaminów oraz uczestniczy w tworzeniu
wewnętrznych dokumentów regulujących pracę
szkoły.
13.
Notorycznie ma problemy z prawidłowym
prowadzeniem dokumentacji szkolnej.
Prawidłowo, terminowo i bez zastrzeżeń prowadzi
dokumentację szkolną.
Prowadzi dodatkową dokumentację, związaną
np. z pracą z uczniem trudnym lub zdolnym (karty
obserwacji).
14.
Nie przestrzega dyscypliny pracy, nie respektuje
zarządzeń i zaleceń przełożonych ani przepisów
prawa.
Przestrzega dyscypliny pracy, respektuje
zarządzenia i zalecenia przełożonych oraz przepisy
prawa.
Przestrzega dyscypliny pracy, prezentuje
szczególną obowiązkowość
i odpowiedzialność, czym wpływa pozytywnie
na postawy pozostałych pracowników szkoły.
16
15.
Prezentuje niski poziom kultury oraz zachowanie
sprzeczne z zasadami etyki, przejawia lekceważący
stosunek do innych, negatywnie oddziałuje na
postawy z zaangażowanie pozostałych nauczycieli.
Jego postawa etyczno-zawodowa i kultura
współżycia społecznego nie budzą zastrzeżeń.
Wykazuje wysoką kulturę osobistą i takt
pedagogiczny. Potrafi zapobiegać konfliktom
i łagodzić je. Przejawia wszelkie cechy powołania
zawodowego.
16.
Nie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym,
uchyla się od pomocy innym nauczycielom.
Dzieli się swoimi refleksjami i doświadczeniem
zawodowym, chętnie udziela pomocy innym
nauczycielom.
Upowszechnia swoje osiągnięcia i publikacje,
udostępnia scenariusze zajęć, prowadzi otwarte
zajęcia dla nauczycieli lub jest opiekunem stażysty.
17.
Uchyla się od uczestnictwa w różnych formach
doskonalenia zawodowego.
Uczestniczy w różnych formach doskonalenia
zawodowego na terenie szkoły (zespoły
samokształceniowe, rady szkoleniowe, spotkania
z metodykiem).
Aktywnie uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych
formach doskonalenia zawodowego.
Systematycznie podnosi swoje umiejętności
i kwalifikacje, pełni funkcję przewodniczącego
zespołu samokształceniowego lub wykorzystuje
w swojej pracy pedagogicznej inne posiadane
uprawnienia i kwalifikacje.
18.
Uchyla się od korzystania z techniki komputerowej
i informacyjnej.
Wykorzystuje technikę komputerową
i informacyjną w bezpośredniej pracy z uczniami.
Systematycznie wykorzystuje technikę
komputerową i informacyjną w bezpośredniej pracy
z uczniami oraz upowszechnia swoje działania na
terenie szkoły.
17
Diagnozuje poziom swojej pracy poprzez
poddawanie go procesowi ewaluacji (arkusze
ewaluacyjne), oraz stosownie do uzyskanych
wyników koryguje swoje działania.
19.
Nie wyciąga wniosków z popełnionych błędów.
W swojej pracy pedagogicznej potrafi wyciągać
wnioski z popełnionych błędów i stosownie
dokonywać odpowiednich korekt.
20.
Nie współpracuje, nie szuka kontaktów
z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz
uczniów/wychowanków i szkoły/placówki.
Współpracuje z organizacjami szkolnymi oraz
z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi
w zakresie potrzeb uczniów/wychowanków.
Nawiązuje kontakty, koordynuje i organizuje
współpracę szkoły z różnymi instytucjami,
organizacjami i zakładami pracy.
21.
Nie dba o estetykę i wystrój sal.
Dba o wystrój sali i estetykę przydzielonych miejsc
i pomieszczeń w szkole, wykazuje dbałość o mienie
szkolne.
Wykazuje szczególną dbałość o estetykę i wystrój
sali włącza uczniów i rodziców do współpracy,
pozyskuje sponsorów na rzecz klasy i szkoły.
22.
Nie bierze udziału w tworzeniu pozytywnego
wizerunku szkoły.
Bierze udział w tworzeniu pozytywnego wizerunku
szkoły.
Przyczynia się do wzbogacania oferty edukacyjnej
szkoły oraz kultywowania jej tradycji i tworzenia
pozytywnego wizerunku.
18
Ocena pracy nauczyciela
Jakie terminy regulują procedury oceny pracy nauczyciela?
 ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak
niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego
(art. 6a ust. 1 - KN)
 dyrektor szkoły jest zobowiązany do dokonania oceny pracy nauczyciela w okresie
nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku
19
Ocena pracy nauczyciela
 przy obliczaniu 3 – miesięcznego okresu nie uwzględnia się okresów
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc
i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego
 w przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły
lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela,
co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny
20
Ocena pracy nauczyciela
Jaka jest rola i zadania dyrektora przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela?
 podejmuje decyzję o dokonaniu oceny pracy nauczyciela
 przyjmuje wniosek o dokonanie oceny pracy od nauczyciela od organu nadzoru
pedagogicznego, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców
 powiadamia nauczyciela na piśmie co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny,
że zostanie ona dokonana i z czyjej inicjatywy
 zapoznaje się ze zgromadzonymi materiałami o pracy nauczyciela
 uzupełnia posiadane informacje o dane uzyskane w wyniku sprawowanego nadzoru
pedagogicznego
21
Ocena pracy nauczyciela
 na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć, opinii
właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela – opinia ta
powinna być wyrażona na piśmie
 może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego na temat pracy nauczyciela
 przygotowuje na podstawie zgromadzonych materiałów projekt oceny pracy
nauczyciela
 powiadamia o terminie zapoznania nauczyciela z projektem oceny, informując,
że swoje uwagi i zastrzeżenia do projektu może zgłosić na piśmie, jednakże
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem
22
Ocena pracy nauczyciela
 powiadamia nauczyciela o tym, że na jego wniosek przy zapoznawaniu go z projektem
i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez
nauczyciela zakładowej organizacji związkowej
 zapoznaje nauczyciela z pisemnym projektem oceny, (co zostaje poświadczone podpisem
nauczyciela i ewentualnie przedstawiciela związków (z datą) na projekcie oceny)
 wysłuchuje uwag i zastrzeżeń nauczyciela do projektu oceny
 przygotowuje i doręcza nauczycielowi ostateczną wersję oceny pracy (za potwierdzeniem)
 w przypadku odwołania przyjmuje od nauczyciela pismo skierowane do organu nadzoru
pedagogicznego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty doręczenia oryginału karty
oceny
23
Ocena pracy nauczyciela
Na podstawie jakich dokumentów (obligatoryjnych i wewnątrzszkolnych) dyrektor
może formułować wnioski o pracy nauczyciela?

obowiązująca dokumentacja przebiegu nauczania, np.:
− protokoły rad pedagogicznych
− arkusze ocen
− dzienniki lekcyjne
− dzienniki zajęć kompensacyjno – wyrównawczych
− dzienniki zajęć pozalekcyjnych
− dzienniki zajęć realizowanych zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 - KN
24
Ocena pracy nauczyciela
− dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno – pedagogicznej
− dokumentacja uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego

dokumenty opracowane przez dyrektora, np.:
− arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela
− protokoły kontrolne
− arkusze i protokoły monitorowania
− ankiety dla rodziców
− ankiety dla uczniów
− ankiety o pracy nauczyciela
− karta kontrolna do dokonania oceny pracy nauczyciela (kryterium, punkty)
25
Ocena pracy nauczyciela

dokumenty opracowane przez nauczyciela, np.:
− protokoły zespołów przedmiotowych, problemowych, zadaniowych
− arkusze samooceny nauczyciela
− okresowe sprawozdania nauczycieli z realizacji zaplanowanych działań na każdy
rok szkolny
− sprawozdania z pracy kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych
− sprawozdania z lekcji otwartych
− sprawozdania z prowadzonych szkoleń przez nauczyciela w ramach WDN
− analiza wyników nauczania
− osiągnięcia uczniów
− protokoły zebrań z rodzicami
26
Ocena pracy nauczyciela

− dokumentacja pracy wychowawcy klasowego
− scenariusze organizowanych imprez szkolnych, uroczystości lokalnych ,
wycieczek
inne dokumenty, np.:
− listy pochwalne, podziękowania, gratulacje, wycinki prasowe
− świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające ukończone formy
doskonalenia zawodowego
− programy autorskie, innowacje pedagogiczne, publikacje
− dokumentacja pracy z uczniem uzdolnionym i słabym
27
Ocena pracy nauczyciela
− skargi i zażalenia
− dokumentacja świadcząca o współpracy ze środowiskiem lokalnym,
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz uczniów i oświaty (np.
TPD, MOPS, PCPR), wolontariat
− dokumentacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
− dokumentacja innowacji pedagogicznych
− dokumentacja potwierdzająca udział uczniów w konkursach, zawodach,
przeglądach, olimpiadach
28
Ocena pracy nauczyciela
Jaki jest tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela?
► nauczyciel wnosi odwołanie, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu nadzoru
pedagogicznego w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania
► organ nadzoru pedagogicznego powołuje zespół oceniający składający się z:
• przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą
(w roli przewodniczącego)
• przedstawiciela rady pedagogicznej
• przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły, a w szkole,
w której rada nie została powołana, przedstawiciela rady rodziców
• właściwego doradcy metodycznego,
• przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela
29
Ocena pracy nauczyciela
► zespół oceniający rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia wniesienia odwołania
► zespół może ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez
nauczyciela
► rozstrzygnięcia co do utrzymania lub ustalenia nowej oceny pracy zapadają większością
głosów, a w przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu
oceniającego
► od oceny dokonanej przez zespół nie przysługuje odwołanie
► nauczyciel może jednak zwrócić się do sądu pracy z pozwem o sprawdzenie prawidłowości
i rzetelności dokonanej oceny. W tym kontekście sąd bada, jak ocena została
przeprowadzona
30
Ocena pracy nauczyciela
Jakie są skutki oceny pracy nauczyciela?
 Negatywna – rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z końcem tego miesiąca,
w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od dnia jej otrzymania
przez nauczyciela
 dobra (co najmniej i nie starsza niż 5 lat) – warunek konieczny do udziału
w konkursie na dyrektora szkoły
 wyróżniająca – warunek konieczny przy składaniu wniosku o nagrodę ministra
i kuratora oświaty, a także może być wymagana podczas ubiegania się o nagrodę
prezydenta, burmistrza czy wójta
31
Ocena pracy nauczyciela
Komu i do czego potrzebna jest ocena pracy?

dyrektorowi szkoły – dla wypełnienia obowiązku nałożonego art. 6a KN

nauczycielowi ze względów formalnych (przy zgłoszeniu do konkursu na dyrektora
szkoły/placówki) oraz jako powód do satysfakcji z wykonywanej pracy i motywacja do
dalszych działań

dyrektorowi szkoły i nauczycielowi - przy wnioskach o nagrody organów nadrzędnych

może być również uwzględniana w szkolnych regulaminach przyznawania dodatków
motywacyjnych i nagród dyrektora szkoły
32
Ocena pracy nauczyciela
Wnioski
 rada pedagogiczna, pod kierownictwem dyrektora, może opracować i zatwierdzić do
stosowania, szczegółowe kryteria i standardy oceny pracy nauczycieli,
uwzględniające specyfikę placówki
 istotne jest, aby wszyscy nauczyciele znali i akceptowali kryteria oceny swojej pracy
 rzetelna ocena pracy nauczyciela możliwa jest tylko dzięki prawidłowo
sprawowanemu i dokumentowanemu przez dyrektora nadzorowi pedagogicznemu
 konieczne jest więc staranne i systematyczne dokumentowanie czynności
wynikających z rocznych planów nadzoru sprawowanego przez dyrektora
33
Ocena pracy nauczyciela
Prawidłowo i obiektywnie przeprowadzona
ocena pracy jest czynnikiem motywującym
nauczyciela do podnoszenia jakości,
skuteczności i efektywności pracy. ☻
34
Dziękuję za uwagę
35

similar documents