PowerPoint-presentation

Report
Workshop för GIS samordnare
tisdag 18 mars kl. 13.30 – 15.00
18-20 mars 2014 Jönköping
Workshop för GIS samordnare
tisdag 18 mars kl. 13.30 – 15.00
Under workshopen ska vi genom presentationer, grupparbete och diskussion
lyfta fram hur det ser ut bland Sverige GIS-samordnare.
Vi ska bedöma risker och framgångsfaktorer och tillsammans hitta den röda
tråden för GIS-samordning i Sverige!
Diskussionspunkter
1.
Vi ska komma fram till varför det finns gis-samordnare
2.
Vi ska komma fram till var gis-samordnaren bör vara placerad och
rollbeskrivning
3.
Gapet mellan nuläget och önskeläget
4.
Förutsättningar och framgångsfaktorer för att man ska lyckas i rollen gissamordnare
5.
Den röda tråden för gis-samordning
Deltagare i grupparbetet:
Organisation
Namn
Email
1. VI SKA KOMMA FRAM TILL VARFÖR DET FINNS GISSAMORDNARE
Vilket är gis-samordnarens uppdrag hos dig?
Ingen tydlig uppgift. Utsedd person ibland. Önskar en kanal mellan förvaltnings/enhetsledning och verksamheter. Spindel i nätet.
Egen budget och ansvar, svårt om man inte har det. Omvärldsbevakning och planera inom sin budget.
Trafikverket har många gis-samordnare, en del små kommuner har ingen.
Vad är målet för en gis-samordnare?
Svårt uttala mål. En del av uppdraget att TA FRAM strategiska mål.
Ha full koll på dataanvändning och spridning.
Vad behöver användarna från gis-samordnaren?
System som är lätta att använda och går att använda oavsett vilken plattform man har i handen. Kunna lita på datat, aktuella data som visar det som man tror att den
ska visa.
Man vill ha kunskapen och information om vad som kan göras. Det som händer ute i världen och få in det i verksamheten. Tolka GIS folkets och IT folkets snack så att
verksamheterna förstår. Samordnaren förstår ”alla” språken, medla mellan verksamheter.
Prata och visa saker som de redan har men inte förstår att de har. Aha! Få ut möjligheterna hela vägen.
2. VI SKA KOMMA FRAM TILL VARFÖR DET FINNS
GIS-SAMORDNARE
Var i organisationen är gis-samordnaren placerad hos er?
Motala GIS-grupp 5 pers på Lantmäteri.
Stor skillnad beroende på storlek på kommun/organisation. Svårt att jämföra.
Kommunledningsförvaltning, har en GIS enhet
Geografisk informationsenhet på Samhällsbyggnadsförvaltning
Ca 10 själv, ca 10 i större organisation
Vem rapporterar gis-samordnaren till?
Sig själv och ingen
GIS chef som man rapporterar till
Vad är skillnaden mellan en gis-samordnare och en verksamhetsutvecklare?
Har verksamhetsutvecklare, ingen GIS samordnare. Är samordnaren automatiskt chef?
Om man inte är chef, kan man då sitta i en ledningsgrupp?
6 kommuner gemensam gis-samordnare, rapporterar till en GIS styrgrupp i ledningsposition.
3. GAPET MELLAN NULÄGET OCH ÖNSKELÄGET
Nulägesbild och önskelägesbild i din organisation?
Komma till kommunledningen i en strategisk roll, men det behöver inte vara så bara man kan bidra.
Ibland väldigt isolerad.
Örebro kn väldigt stor och spretig GIS användning, behöver sprida information på bättre sätt
Önskar mer kunskap om GIS användning i mindre kn
Köp och sälj Sigtuna kn, ska ta betalt vilket är kontraproduktivt. GIS samordnare långt upp i organisationen, kan vara med och styra.
Lsty gå från data med känd kvalitet till fullt kvalitetssäkrade data. Verksamheten är inte medveten om att det inte är kvalitetssäkrade data.
Få användare och krångliga system, har inte tid att föra ut kunskap. Önska mer tid och resurser att föra ut till de flesta förvaltningar och att de förstår varför de
ska använda GIS.
All GIS kompetens sitter på tekniska förvaltningar, borde upp på strategisk nivå.
Vilka är riskerna?
Pensionsavgångar utan överlämning. Sitter på jättestor kunskap, om användning, ingen tid för överlämning. Stort steg för nya att kliva in och ta plats.
Eldsjälar sysslar med GIS. Ingen egentlig utbildning. Ingen som kan ta vid, föräldraledighet osv..
Tips! Hyr in en pensionär, en dag i veckan som får koncentrera sig på att slutföra det som är påbörjat.
Samarbete med verksamheterna, centralisera. Mix mellan verksamhet och GIS. Nära användarna, det är därifrån det drivs, vara bra kravställare. Också viktigt
vara nära IT.
Otydliga mål är stor risk. Att GIS samordnaren inte jobbar med rätt saker, det som ledningen har tänkt sig.
4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FRAMGÅNGSFAKTORER
FÖR ATT MAN SKA LYCKAS I ROLLEN GIS-SAMORDNARE
Vilka resurser har du och vem äger och styr resurserna?
5. DEN RÖDA TRÅDEN FÖR GIS-SAMORDNING
Vad kan vi tillsammans göra för att förbättra situationen för gis-samordnare?
Det här är en bra start, nätverka workshop. Pedagogiskt problem att nå den interna verksamheten att förstå vad man kan lösa för problem med GIS.
Demonstrationsseminarium internt och externt. Bra exempel från varandra.
Gruppen av gis fantaster här, gruppen för inbördes beundran. Att nå chefspersonerna, kan man bjuda in chefer eller komma till cheferna där cheferna är. Tala
om och visa på nyttan, väldigt konkret med nyttan för mig.
Chefer efterfrågar goda exempel, varje kommun uppfinner hjulet igen. Erfarenhetsbank nationellt behövs, organiserade vad man har gjort, SKL el Lm, få kontakt
med motsvarande lika kommun med samma förutsättning. Hur komma i kontakt. Dela riktlinjer ex geodatasamverkan. All tid läggs på sånt som andra redan har
gjort.
GIS Väst, regional GIS förening. Stöd för nätverk och samverkan. Startat en LinkedIn grupp Nätverk för gis-samordnare. Gör den nationell. Förhoppning att många
går med.
Tips till nästa workshop! Placera grupperna i ungefär lika kommuner, ger mycket mer om man har samma förutsättningar.

similar documents