Poduzetnicki impuls 2013 - Ministarstvo poduzetnistva i obrta

Report
“IR-OVE” prekogranična suradnja –
obnovljivi izvori energije
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Bruno Radojica
Zagreb, 25. siječnja 2013.
www.minpo.hr
PODUZETNIČKI IMPULS
Plan poticanja poduzetništva
i obrtništva
Programski dokument kojim se uređuje sustav poticanja
malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva
www.minpo.hr
Stanje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva
 malo i srednje poduzetništvo u Hrvatskoj čini 99,5% ukupnog gospodarstva
 udio malih subjekata u BDP-u je od 33 do 33,8%, srednjih oko 19%,
sveukupno preko 50%
 po udjelima u ukupnoj zaposlenosti mali subjekti imaju 44,8% ukupne
zaposlenosti, a srednji 18,3%
 po udjelima u izvozu mali i srednji subjekti su gotovo izjednačeni, udio
jednih i drugih u ukupnom izvozu je oko 21%, što ukupno čini 41%
 po strukturi malo gospodarstvo Hrvatske je mikro gospodarstvo, 80 i više
posto svih subjekata su mikro subjekti
www.minpo.hr
Poduzetnički impuls 2012.
PROGRAMSKO
PODRUČJE
NAZIV
SREDSTVA
u kunama
I.
Konkurentno poduzetništvo
115.000.000,00
II.
Povoljno financiranje i jamstva
113.336.495,00
III.
Obrazovanje za poduzetništvo i obrtništvo
19.000.000,00
IV.
Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture
56.340.000,00
V.
EU Programi i projekti
61.624.353,00
VI.
Institucionalna podrška razvoju
poduzetništva i obrtništva
11.205.122,00
„Poduzetnički impuls“ sveukupno
www.minpo.hr
376.505.960,00
Poduzetnički impuls 2012.
Broj zahtjeva: 11.213 (2011.: 7.880
+40%)
Broj odobrenih potpora: 2.464 (2011.: 5.537
–55%)
Prosječan iznos potpore: 68.685 HRK (2011.: 36.070 HRK
www.minpo.hr
+90%)
Projekt NOVE TEHNOLOGIJE za 2012. godinu
CILJ
Cilj Projekta je poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta
gospodarstva primjenom novih i unapređenjem postojećih tehnologija,
tehnoloških postupaka, promicanjem zelenog gospodarstva te uvođenjem
proizvoda s višom dodanom vrijednosti.
KORISNICI
subjekti malog gospodarstva (mala i srednja trgovačka društva, obrti i
zadruge), osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih
proizvoda i ribarstvo
www.minpo.hr
IZNOS SREDSTAVA I INTEZITET POTPORE
Izvor sredstava: HAMAG-INVEST
22.500.000,00 kuna – od toga
16.500.000,00 kuna za male i srednje gospodarske subjekte te
6.000.000,00 kuna za mikro gospodarske subjekte.
Za male i srednje gospodarske subjekte:
najniža pojedinačna potpora je 150.000,00 kuna
najviša pojedinačna potpora je 700.000,00 kuna.
Za mikro gospodarske subjekte:
najniža pojedinačna potpora je 50.000,00 kuna
najviša pojedinačna potpora je 250.000,00 kuna.
Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova
www.minpo.hr
NAMJENA SREDSTAVA
Projektom se odobravaju sredstva potpore za slijedeće poslovne aktivnosti:
- ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija i ulaganje u ekološki
prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,
- razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja
- primjena znanja u proizvodnim procesima.
Poslovne aktivnosti se provode kroz slijedeće mjere i to za:
a. Nabavu strojeva, postrojenja i opreme za ekološki prihvatljiviju i energetski
učinkovitiju proizvodnju, obradu i preradu koja dovodi do unaprjeđenja
proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti,
b. Nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i
nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s novim/poboljšanim
proizvodima ili znatnim promjenama u proizvodnom procesu,
www.minpo.hr
c. Ulaganje u razvoj računalne opreme, sustava i računalnih
programa gospodarskim subjektima iz djelatnosti računarstva i
informatike (isključivo za tvrtke koje se bave razvojem
informatičkog znanja i softvera),
d. Transfer znanja - nabavu industrijskog znanja (know-how),
posebnih znanja i vještina, računalnog programa usmjerenog
proizvodnji,
e. Stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu
uvedenih novih tehnologija u tehnološkim procesima,
f. Uvođenje i primjenu usluga i proizvoda akademske zajednice
(visoko školstvo, znanstveno-istraživački instituti, laboratoriji) i
drugih subjekata usmjerenih proizvodnoj djelatnosti.
Sredstva se isplaćuju u dva dijela – prvi dio 60%, drugi dio 40%.
www.minpo.hr
Raspodjela sredstava prema veličini subjekta
PRISTIGLI ZAHTJEVI
ODOBRENO
broj zahtjeva
traženo KN
zahtjevi
mikro
697
159.874.501
29
6.000.000
26,67%
mali
636
299.673.190
20
10.067.584
44,74%
srednji
202
154.957.626
12
6.432.416
28,59%
14
0
-
-
1.549
614.541.826
61
22.500.000
veliki
UKUPNO
www.minpo.hr
KN
učešće
Prosječni iznos potpore prema veličini subjekta
zahtjeva
odobreno KN
prosjek KN
mikro
29
6.000.000
206.897
mali
20
10.067.584
503.379
srednji
12
6.432.416
536.035
UKUPNO
61
22.500.000
368.852
www.minpo.hr
Raspodjela sredstava prema mjerama
MJERE
Nabava mjernih i kontrolnih uređaja i
instrumenata
Traženo u
KN
Odobreno u
KN
Učešće
12.713.856,31
1.007.045,00
4,48%
Nabava strojeva postrojenja i opreme
558.617.112,48
19.567.019,00
86,96%
Stručno osposobljavanje i educiranje
2.618.768,93
220.442,00
0,98%
Transfer znanja
5.798.602,59
5.100,00
0,02%
Ulaganje u razvoj računalne opreme i
programa
34.160.113,66
1.700.394,00
7,56%
633.372,40
0
0,00%
Uvođenje i primjena usluga akademske
zajednice
UKUPNO
614.541.826
www.minpo.hr
22.500.000 100,00%
Projekti Ministarstva poduzetništva i obrta
IPA IIIC - Operativni program za regionalnu konkurentnost
 8 projekata ukupne vrijednosti 28,4 milijuna eura
 Projekti su namijenjeni malom gospodarstvu i to za jačanje
konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i poboljšanje poslovne klime
1. Jačanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini
2. Poboljšanje konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja
3. Pružanje usluga poslovnog savjetovanja subjektima malog gospodarstva
4. Razvoj investicijskog okruženja
5. Podrška razvoju klastera
6. Povećanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva
7. Poboljšavanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice
8. Jačanje konkurentnosti hrvatskih obrta korištenjem informacijsko –
telekomunikacijske tehnologije
www.minpo.hr
“Potpora povećanju konkurentnosti malog
i srednjeg poduzetništva”
GRANT SHEMA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE
1. Poziv
Vrijednost 4,5 mil. EUR
Zatvoren 19.12.2011.-20.03.2012.
Ugovaranje: I kvartal 2013. – očekuje se 30-tak grant ugovora
Provedba: 6 – 18 mjeseci (kraj 2014.)
2. Poziv
Vrijednost 4,2 mil. EUR
Otvaranje: II kvartal 2013. godine
Ugovaranje: kraj 2013. godine
Provedba: 6 – 18 mjeseci (kraj 2013. – sredina 2015.)
www.minpo.hr
Opći cilj : povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
Specifični ciljevi:
 Investicije u tehnologije i proizvodne metode i/ili poboljšanje poslovnih
sposobnosti malih i srednjih poduzeća
 Promovirati zelenu ekonomiju, energetsku učinkovitost, eko standarde u
proizvodnim procesima te povećanje razvojnih potencijala za nove i
konkurentne proizvode u skladu s eko i ostalim međunarodnim
standardima
www.minpo.hr
PRIORITETI NATJEČAJA
 Ulaganje u tehnologije i proizvodne metode povezane s uvođenjem
/provođenjem energetske učinkovitosti i eko standarda u proizvodne
procese
 Uspostava i uvođenje procedura za testiranje i certificiranje proizvoda
kako bi se osigurala usklađenost s međunarodnim standardima kvalitete
uključujući investicije u know-how, licence, uvođenje eko etikete, priprema
tehničkih specifikacija za eko proizvode i slično
www.minpo.hr
 Ukupno raspoloživa sredstva : 4.457.000 eura
 Vrijednost pojedinačno dodijeljenih bespovratnih sredstava po ovom
natječaju ograničen je na 85 % prihvatljivih troškova te iznosi :
minimalno: 50 000 eura
maksimalno: 200 000 eura
 Sufinanciranje projekta osigurava podnositelj (s partnerima)
- 15 % osigurava krajnji korisnik (najmanje) – iz vlastitih izvora ili nekih
drugih
- 85 % IPA (maksimalni iznos sredstava EU u prihvatljivim troškovima)
 Grant za MSP dodjeluje se prema pravilima “de minimis”
- POTPORA MALE VRIJEDNOSTI - (NN 45/2007)
www.minpo.hr
PRIHVATLJIVOST PROJEKATA I AKTIVNOSTI:
 Vrste prihvatljivih projekata na primjer:
—
uvođenje novih proizvodnih metoda i/ili novih tehnologija (učinkovita
uporabu energije, uvođenje eko standarda) i specijalizirana obuka o
korištenju novih tehnologija
—
unapređenje kvalitete proizvoda/usluga kupnjom ili instalacijom
opreme i/ili rješenja informacijskih tehnologija za analizu ili testiranje
www.minpo.hr
PRIHVATLJIVOST PROJEKATA I AKTIVNOSTI:
 Vrste prihvatljivih aktivnosti na primjer:
—
—
—
Ulaganje u materijalnu imovinu povezanu s mjerama energetske
učinkovitosti
Ulaganje u materijalna dobra za proizvodnju povezana s analizom,
testiranjem i automatizacijom
Specijalizirani treninzi povezani s gore navedenim ulaganjima, kao što
je upotreba nove tehnologije ili rad s novom opremom
 Vrste neprihvatljivih aktivnosti na primjer:
—
—
—
—
Općenite informativne kampanje
Tečajevi stranih jezika
Uobičajene aktivnosti poduzeća
Troškovi koji su nastali prije potpisivanja ugovora
www.minpo.hr
Operativni program Regionalna konkurentnost 2013.
(prijedlog za financijsku alokaciju 01.07.2013.-31.12.2013.)
Povećanje ekonomske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
te poboljšanje poslovnog okruženja
 Grant shema za SME ~ 29 mil. EUR
 Pojedinačni iznos bespovratnih sredstava: max do 7,5 mil EUR
 Sufinanciranje: 50-70% (ovisno o vrsti korisnika, vrsti projekta, pravilima o
državnim potporama)
 Objava natječaja: u drugoj polovici 2013.
www.minpo.hr
1. komponenta
 Modernizacija, izgradnja, dogradnja poslovnih zgrada (ako je izravno
povezano s proizvodnjom dobara ili usluga)
 Nabavka novih tehnologija i opreme koji čine dio proizvodnog procesa s
ciljem povećanja kvalitete proizvodnje i samih proizvoda
 Ulaganja u inovativne tehnologije čijom primjenom se povećava
produktivnost, energetska učinkovitost te smanjuje utjecaj na okoliš
2. komponenta
 MPS u turizmu
www.minpo.hr
PODUZETNIČKI IMPULS 2013.
Program poticanja poduzetništva i obrta
Poduzetnički impuls za 2013. godinu sastoji se od četiri programska područja:
1. Sustav potpora s mjerama
186.915.305 kn
A. Mikro poduzetništvo, obrti i klasteri
26.000.000 kn
B. Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika
93.375.305 kn
C. Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja
51.340.000 kn
D. Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i
umjetničkih obrta
16.200.000 kn
2. Financiranje malog i srednjeg poduzetništva i obrta
461.489.043 kn
3. EU Projekti
76.208.786 kn
4. Institucionalna podrška
5.960.000 kn
Proračun
730.573.134 kn
www.minpo.hr
Sustav potpora i novi način podnošenja zahtjeva
Istovremeno, 2013. se koristi kao prijelazno razdoblje za prilagodbu na
očekivane procedure za financiranje iz strukturnih instrumenata koji će
poduzetnicima postati dostupni od 2014. godine .
U 2013. uvodi se projektni pristup u podnošenju prijava.
Pristigli projektni prijedlozi vrednovat će se redom pristizanja u tri koraka:
1) Administrativna provjera dostavljene dokumentacije i provjera
prihvatljivosti prijavitelja,
2) Ocjena projektnog prijedloga,
3) Provjera proračuna.
Informacije o zaprimljenim zahtjevima objavit će se na mrežnim stranicama
Ministarstva poduzetništva i obrta www.minpo.hr, gdje će podnositelji
zahtjeva pod prečacem „Vodič za poduzetnike“ upisom OIB-a dobiti obavijest
o statusu zahtjeva.
www.minpo.hr
1. Sustav potpora s mjerama
Mjera A. RAZVOJ MIKRO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Aktivnost A1 – Mikro poduzetništvo i obrt
11.567.600 kn
Aktivnost A2 – Poduzetništvo kreativnih industrija
3.000.000 kn
Aktivnost A3 – Mladi i početnici u poduzetništvu
6.000.000 kn
Aktivnost A4 – Zadružno poduzetništvo
2.000.000 kn
Aktivnost A5 – Jačanje poslovne konkurentnosti klastera
3.000.000 kn
www.minpo.hr
SVE AKTIVNOSTI OD A1 DO A5
− Ulaganja u unaprjeđenje poslovanja
− Ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje
− Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,
− Ulaganja za izlazak na nova tržišta,
− Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
− Uvođenje normi sustava upravljanja, ostalih normi i znakova kvalitete
− Marketinške aktivnosti
− Stručno osposobljavanje i obrazovanje,
− Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog/proizvodnog prostora.
www.minpo.hr
AKTIVNOST A1, A2 ,A3 i A4
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna,
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna.
AKTIVNOST A5 – Jačanje poslovne konkurentnosti klastera
Najveći mogući iznos potpore je 250.000 kuna za klastere u osnivanju
te 500.000 kuna za operativne klastere.
Intenzitet potpore za aktivnosti A1, A2, A3, A4 i A5 označava udio
sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju
predloženog projekta i može dosegnuti do maksimalno 75% .
Sredstva za odobrene projektne prijedloge isplaćuju se korisniku u
dva dijela:
- 60% iznosa dodijeljene potpore po zaključenju Ugovora,
- ostatak iznosa potpore do maksimalno 75% ukupno prihvatljivih
troškova iskazanih u utvrđenoj tablici proračuna.
www.minpo.hr
Mjera B. JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI
PODUZETNIKA I OBRTNIKA
AKTIVNOST B1 – Jačanje poslovne konkurentnosti
74.822.901 kuna
Prihvatljive djelatnosti
Mali i srednji gospodarski subjekti (obrti i trgovačka društva) sukladno
zakonskoj definiciji (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju
poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) registrirani prema Odluci o
Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za
područje:
− C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32;
− E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 37 – 39;
− J (Informacije i komunikacije), Odjeljak 62.
www.minpo.hr
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
AKTIVNOST B1 – Jačanje poslovne konkurentnosti
− Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija koje dovode do unaprjeđenja
proizvodnje i stvaranja nove vrijednosti, ulaganje kroz povećanje proizvodnih
kapaciteta te ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju
proizvodnju,
− Razvoj računalne opreme, sustava i programskih rješenja,
− Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge
i/ili procesa,
− Primjena znanja u proizvodnim procesima,
− Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
− Uvođenje normi sustava upravljanja, ostale norme i znakovi kvalitete,
− Marketinške aktivnosti.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je
250.000 kuna,
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.400.000 kuna.
Intenzitet potpore može dosegnuti do maksimalno 50%.
Sredstva za odobrene projektne prijedloge isplaćuju se korisniku u dva dijela:
- 60% iznosa dodijeljene potpore po zaključenju Ugovora,
- ostatak iznosa potpore do maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova
iskazanih u utvrđenoj tablici proračuna.
www.minpo.hr
Jamstva HAMAG INVESTA
POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
U suradnji s Europskom bankom za razvoj i obnovu (Business advisory
services), HAMAG INVEST provoditi će u 2013. godini programe
sufinanciranja savjetodavnih usluga tvrtkama u području povećanja
energetske učinkovitosti i smanjenju troškova poslovanja. Kako ni
potražnja za ovom vrstom savjetodavnih usluga s jedne strane, ali ni
ponuda s druge, nisu još dostignule željenu razinu na hrvatskom tržištu,
ovim programom želi se potaknuti svijest poduzetnika o potrebi
provođenja mjera uštede energije koje u konačnosti podižu efikasnost
poslovanja.
U 2013. godini očekuje se sufinanciranje i provođenje ukupno 25
projekata savjetovanja s područja poticanja energetske učinkovitosti
kojima bi se omogućio početak aktivnosti za ugradnju/izgradnju
energetski učinkovitih kapaciteta.
Proračun: 1.200.000 kn
www.minpo.hr
HVALA NA PAŽNJI
www.minpo.hr

similar documents