Sankcijos Krymui ir Sevastopoliui

Report
Ekonominių sankcijų Krymo ir Rusijos
atžvilgiu įgyvendinimas
Pranešėjas:
Regimantas Jablonskas
IESD direktoriaus pavaduotojas
Tel. 236 26 01, el. paštas: [email protected]
Sankcijos Krymui ir Sevastopoliui
2014 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentas 692/2014
Draudžiama:
a) importuoti į Europos Sąjungą Krymo arba Sevastopolio
kilmės prekes;
b) tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę
paramą, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas,
susijusias su a punkte nurodytų prekių importu.
Draudimas netaikomas prekėms, kurioms Ukrainos įgalioti
prekybos rūmai yra išdavę Ukrainos kilmės sertifikatus
2
Sankcijos Krymui ir Sevastopoliui
Sandoriai, sudaryti iki 2014 m. birželio 25 d. gali būti vykdomi iki 2014 m. rugsėjo 26 d.
Po 2014 m. birželio 25 d. sudaryti susitarimai, susiję su Krymo ar Sevastopolio kilmės
prekių importu, negali būti vykdomi ir jiems numatyti pereinamieji laikotarpiai netaikomi.
Jei sandoriui įvykdyti reikalingas faktinis prekių išvežimas (įvežimas), asmenys ir
subjektai kreipiasi į Muitinės departamentą (kopija URM), kuris informuos Užsienio
reikalų ministeriją.
Jei sandoris susijęs su išimtinai finansiniais mokėjimais, subjektai kreipiasi tiesiogiai į
Užsienio reikalų ministeriją, kuri, prireikus, informuos FNTT ir Lietuvos banką.
Jei per 10 darbo dienų nėra gaunamas neigiamas atsakymas, sandoris gali būti vykdomas.
3
Sankcijos Krymui ir Sevastopoliui
Sankcijos papildytos 2014 m. liepos 30 d. Tarybos
reglamentu 825/2014
Draudžiamas prekių, įrangos ir technologijų eksportas,
investicijos, techninės pagalbos teikimas, tarpininkavimas,
finansavimas arba finansinė pagalba šiuose sektoriuose:
- transporto
- telekomunikacijų
- energetikos
- mineralinių išteklių (naftos, dujų, mineralinių žaliavų)
eksploatavimo Kryme ir Sevastopolyje
4
Sankcijos Krymui ir Sevastopoliui
Mineraliniai žaliavos, su kurių gavyba susijusi veikla draudžiama:
- druska, siera, grafitas, smėliai, kvarcas, moliai, kreida, kalcio,
magnio, bario junginiai, skalūnai, marmuras, granitas, gargždas,
dolomitas, gipsas, kalkės, cementas, asbestas, žėrutis ir kt. (KN 25
skyrius);
- juodųjų ir spalvotųjų metalų rūdos, šlakas ir pelenai (KN 26);
- durpės, koksas, akmens anglis, nafta, dujos, elektra (KN 27);
- neorganinės cheminės medžiagos ir jų junginiai (KN 28);
- organiniai chemijos produktai (KN 29)
- juodieji ir spalvotieji metalai, jų lydiniai ir laužas (KN 71, 72, 74,
5
75, 76, 78, 79, 80 ir 81)
Sankcijos Krymui ir Sevastopoliui
Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti, eksploatuoti naftos ir dujų
sektoriaus įrangą ir technologijas:
- vamzdynų vamzdžiai (KN 7304 – 7306);
- suskystintų dujų talpyklos (KN 7311);
- uolienų arba grunto gręžimo įranga (KN 8207);
- skysčių siurbliai, keltuvai ir jų dalys (KN 8413);
- gręžimo arba vertikaliojo kasimo mašinos ir jų dalys (KN 8430
- 8431); mobilūs gręžimo įrenginiai (KN 87052000);
- plaukiojančios platformos ir specialūs laivai (KN 8905)
6
Sankcijos Krymui ir Sevastopoliui
Išimtys:
Prekybos, technologijų tiekimo, perdavimo ar eksploatavimo
sandoriai, sudaryti iki 2014 m. liepos 30 d., gali būti
vykdomi iki 2014 m. spalio 28 d.
Finansinė paskola ar kreditas gali būti teikiama, didinamas
dalyvavimas bendros įmonės veikloje arba steigiama bendra
įmonė, jeigu sandoris atliekamas pagal sutartį, sudarytą iki
2014 m. liepos 30 d., gali būti teikiama ir po 2014 m. spalio
28 d.
Visais atvejais 10 darbo dienų iki vykdant sandorį turi
būti informuojama atsakinga institucija (URM).
7
Sankcijos Rusijai
2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas Nr. 833/2014
Draudžiama (s) :
a) prekiauti perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir pinigų rinkos priemonėmis;
b) ginklų ir karinės įrangos eksportas į Rusiją ir importas iš Rusijos;
c) dvejopo naudojimo prekių eksportas į Rusiją, jeigu šios prekės skiriamos kariniam
panaudojimui arba kariniam vartotojui, taip pat draudžiama teikti techninę
pagalbą, tarpininkavimo, finansines ir kitas paslaugas, susijusias su šiomis
prekėmis;
d) į Rusiją parduoti tam tikras didesnės rizikos prekes ir technologijas, skirtas
giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje
arba skalūnų naftos projektams.
Nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių ar susitarimų, sudarytų iki 2014 m.
rugpjūčio 1 d., vykdymui.
8
Sankcijos Rusijai



Reikalaujama išankstinio leidimo tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti
arba eksportuoti II priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės technologijas bet
kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba
bet kurioje kitoje šalyje, jeigu tokia įranga ar technologijos skirtos naudoti
Rusijoje.
Į II priedą įtraukiamos tam tikros technologijos, tinkamos naftos pramonei ir skirtos
naudoti giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai
Arktyje arba skalūnų naftos projektams Rusijoje.
Kompetentingos valdžios institucijos neišduoda leidimo parduoti, tiekti, perduoti arba
eksportuoti į II priedą įtrauktų technologijų, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti,
kad technologijų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas yra skirti projektams,
susijusiems su giliavandene naftos žvalgyba ir gamyba, naftos žvalgyba ir gamyba
Arktyje, arba skalūnų naftos projektams Rusijoje. Tačiau kompetentingos valdžios
institucijos gali išduoti leidimą, kai eksportas susijęs su įsipareigojimo, nustatyto
sutartyje ar susitarime, sudarytame iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., vykdymu.
9
Sankcijos Rusijai
Prašymai išduoti leidimus 2014 m. liepos 31 d. reglamento Nr. 833/2014 II
priede išvardytų prekių eksportui pagal reglamento 3 straipsnio 1 ir 2 dalis bei
4 straipsnio 3 dalies a punktą turėtų būti nagrinėjami pagal Strateginių
prekių kontrolės įstatymo ir jį įgyvendinančių Vyriausybės nutarimų
nustatytas procedūras. Tokių procedūrų taikymą pagrindžia reglamento 3
straipsnio 2 dalis, kuria nustatoma, kad leidimai išduodami, laikantis
Reglamento (EB) 428/2009, nustatančio dvejopo naudojimo prekių eksporto,
persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, 11
straipsnio reikalavimų.
Ūkio ministerija išnagrinės, ar esamas teisinis reguliavimas yra pakankamas,
siekiant įgyvendinti Reglamento nuostatas, ir, prireikus, pateiks pasiūlymus
dėl LR teisės aktų pakeitimo.
10
Sankcijos Rusijai
Lietuviškos kilmės prekių eksportas
Lietuvos gamintojai neturėtų nukentėti - draudimas bus taikomas tik būsimiems
sandoriams.
Statistikos departamento duomemimis, lietuviškos kilmės prekių eksportas iš Lietuvos
2013 m. buvo minimalus – eksportuoti 88 varikliniai slankiojamojo judesio tūriniai
skysčių siurbliai už 498,5 tūkst. Lt.
11
Ačiū už dėmesį!

similar documents