Ünite 5 - Anadolu Üniversitesi

Report
5. ÜNİTE
Finansal Analiz
Finansal Yönetim, 2. Baskı
Prof. Dr. Nurhan AYDIN
Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR
Yard. Doç. Dr. Metin COŞKUN
Anadolu Üniversitesi
İÇİNDEKİLER



Finansal Analiz Türleri
Finansal Analizde Kullanılan Tablolar
Finansal Analizde Kullanılan Teknikler
Aydın, Başar, Coşkun
2-28
Anadolu Üniversitesi
Finansal Analiz Türleri

Analizin Yapılma Amacına Göre
•
•

Analizin Yapılış Biçimine Göre
•
•

Yatırım Analizi
Kredi Analizi
Statik Analiz
Dinamik Analiz
Analizi Yapacak Kişilere Göre
•
•
İç Analiz
Dış Analiz
Aydın, Başar, Coşkun
3-28
Anadolu Üniversitesi
Finansal Analizde Kullanılan
Tablolar







Bilanço
Gelir Tablosu
Satışların Maliyeti
Fon Akım Tabloları
Nakit Akım Tabloları
Kar Dağıtım Tabloları
Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
Aydın, Başar, Coşkun
4-28
Anadolu Üniversitesi
Finansal Analizde Kullanılan
Tablolar

Bilanço – Aktif Kısmı (1)
 Dönen








Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Dönen Varlıklar
Aydın, Başar, Coşkun
5-28
Anadolu Üniversitesi
Finansal Analizde Kullanılan
Tablolar

Bilanço – Aktif Kısmı (2)
 Duran








Varlıklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Mali Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Diğer Duran Varlıklar
Aydın, Başar, Coşkun
6-28
Anadolu Üniversitesi
Finansal Analizde Kullanılan
Tablolar

Bilanço – Pasif Kısmı (1)
 Kısa









Vadeli Yabancı Kaynaklar
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
Borç ve Gider Karşılıkları
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Aydın, Başar, Coşkun
7-28
Anadolu Üniversitesi
Finansal Analizde Kullanılan
Tablolar

Bilanço – Pasif Kısmı (2)
 Uzun







Vadeli Yabancı Kaynaklar
Mali Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Alınan Avanslar
Borç ve Gider Karşılıkları
Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Aydın, Başar, Coşkun
8-28
Anadolu Üniversitesi
Finansal Analizde Kullanılan
Tablolar

Bilanço – Pasif Kısmı (3)
 Öz






Kaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Geçmiş Yıllar Karları
Geçmiş Yıllar Zararları
Dönem Net Karı
Aydın, Başar, Coşkun
9-28
Anadolu Üniversitesi
Finansal Analizde Kullanılan
Tablolar
Gelir Tablosu
















A- BRÜT SATIŞLAR
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
NET SATIŞLAR
C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
D- FAALİYET GİDERLERİ (-)
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
İ- DÖNEM KÂRI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
Aydın, Başar, Coşkun
10-28
Anadolu Üniversitesi
Finansal Analizde Kullanılan
Teknikler




Oran Analizi
Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz)
Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz)
Eğilim Analizi (Trend Analizi)
Aydın, Başar, Coşkun
11-28
Anadolu Üniversitesi
Oran Analizi





Likidite Oranları
Faaliyet Oranları
Finansal Kaldıraç Oranları
Karlılık Oranları
Piyasa Performansını Değerlendirmede
Kullanılan Oranlar
Aydın, Başar, Coşkun
12-28
Anadolu Üniversitesi
Likidite Oranları

Cari Oran


Asit – Test Oranı


Dönen Varlıklar / KVYK
(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVYK
Nakit Oranı

(Hazır Değerler+Menkul Kıymetler)/KVYK
Aydın, Başar, Coşkun
13-28
Anadolu Üniversitesi
Faaliyet (Etkinlik) Oranları

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi


Ticari Alacaklar / (Yıllık Kredili Satışlar/360)
Alacak Devir Hızı

Kredili Satışlar / Ticari Alacaklar
Aydın, Başar, Coşkun
14-28
Anadolu Üniversitesi
Faaliyet (Etkinlik) Oranları

Stok Devir Hızı


Satışların Maliyeti / Ortalama Stok
Stok Tüketilme Süresi

Ortalama Stok / (Satışların Maliyeti/365)
Aydın, Başar, Coşkun
15-28
Anadolu Üniversitesi
Faaliyet (Etkinlik) Oranları

Sabit Aktiflerin Devir Hızı


Net Satışlar / Net Sabit Varlıklar
Toplam Varlıkların Devir Hızı

Net Satışlar / Ortalama Toplam Varlıklar
Aydın, Başar, Coşkun
16-28
Anadolu Üniversitesi
Borç Oranları

Borç Oranı


Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar
Borç Öz Sermaye Oranı

Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Öz Sermaye
Aydın, Başar, Coşkun
17-28
Anadolu Üniversitesi
Borç Oranları

Faizin Kazanılma Katsayısı


FVÖG/ Faiz Gelirleri
Sabit Giderleri Karşılama Oranı

(FVÖG +Sabit Giderler) / (Faiz Ödemeleri +
Dividant Ödemeleri + Vergi Öncesi Ödenim Fonu)
Aydın, Başar, Coşkun
18-28
Anadolu Üniversitesi
Karlılık Oranları

Brüt Kar Marjı


(Net Satışlar – Satışların Maliyeti) / Net Satışlar
Net Kar Marjı

Net Kar / Net Satışlar
Aydın, Başar, Coşkun
19-28
Anadolu Üniversitesi
Karlılık Oranları

Öz Sermaye Karlılık Oranı


Toplam Varlıkların Karlılık Oranı


Net Kar / Öz Sermaye
Net Kar / Toplam Varlıklar
Kaynaklar Üzerinden Karlılık Oranı

FVÖG/Toplam Kaynaklar
Aydın, Başar, Coşkun
20-28
Anadolu Üniversitesi
Piyasa Performansını
Değerlendirmede Kullanılan Oranlar

Fiyat Kazanç Oranı


Pazar Değeri – Defter Değeri Oranı


Hisse Başı Pazar Fiyatı / Hisse Başı Kazanç
Hisse Başı Pazar Değeri/ Hisse Başı Defter Değeri
Kar Payı Dağıtım Oranı

Hisse Başına Dağıtılan Kar Payı/ Hisse Başına
Düşen Kar
Aydın, Başar, Coşkun
21-28
Anadolu Üniversitesi
Piyasa Performansını
Değerlendirmede Kullanılan Oranlar

Kar Payı Verim Oranı


Adi Hisse Senedi Başına Düşen Kar


H. B. Dağıtılan Kar Payı / H. B. Kar Payı
(Net Kar – İmtiyazlı Hisse Senedine Ödenen Kar
Payı) / Adi Hisse Senedi Sayısı
İmtiyazlı Hisse Senedi Başına Düşen Kar

Net Kar / İmtiyazlı Hisse Senedi Sayısı
Aydın, Başar, Coşkun
22-28
Üniversitesi
Finansal Oranlar ArasındakiAnadolu
İlişkiler
(DuPont Analizi)
Öz Sermayenin
Karlılığı
X
Varlıkların Karlılığı
Net Kar Marjı
Satış lar
Net Kar
1-
1
Borçlar
Toplam Varlıklar
Toplam Varlık Devir
Hızı
X
Toplam Varlıklar
Satış lar
Satış lar
Cari Varlıklar
Toplam Maliyet ve
Giderler
Sabit Varlıklar
Diğer Varlıklar
Satış ların Maliyeti
Nakit ve Menkul
Kıymetler
Faaliyet Giderleri
Alacaklar
Amortis manlar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Faiz Giderleri
Vergiler
Aydın, Başar, Coşkun
23-28
Anadolu Üniversitesi
Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz)
Karşılaştırmalı analiz, bir işletmenin farklı
tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan
kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi
ve bu değişikliklerin değerlendirilmesidir.
Aydın, Başar, Coşkun
24-28
Anadolu Üniversitesi
Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz)
2005
2006
2007
Kasa
300
400
500
100
33,3
200
66,7
100
25
Alacaklar
160
200
160
40
25
0
0
-40
-20
Stoklar
500
400
600
-100
-20
100
20
200
50
Dönen
Varlıklar
960
1.000
1.060
40
4,1
300
31,2
260
26
Aydın, Başar, Coşkun
2005-2006
2005-2007
2006-2007
Mutlak % Mutlak % Mutlak %
25-28
Anadolu Üniversitesi
Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey
Analiz)
Dikey analiz, ortak esasa indirgenmiş tablolar
analizi olarak da isimlendirilen bu analiz
yönteminde, mali tablolarda yer alan her bir
kalemin toplam içerisindeki payı yüzde olarak
ifade edilir.
Aydın, Başar, Coşkun
26-28
Anadolu Üniversitesi
Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey
Analiz)
A İşletmesi
2007
Net Satışlar
2006
Endüstri Ortalaması
2005
2007
2006
2005
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(-)Satışların
Maliyeti
Brüt Satış Karı
67,5
68,2
70,5
72,6
73,0
72,6
32,5
31,8
29,3
27,4
27,0
27,4
(-)Faaliyet
Giderleri
Faaliyet Karı
24,1
23,8
23,4
22,0
21,4
21,2
8,4
8,0
6,1
5,4
5,6
6,2
(-)Faiz
2,3
2,0
2,1
1,4
1,3
1,2
Olağan Kar
6,1
6,0
4,0
4,0
4,3
5,0
(-)Vergi
2,7
2,6
1,8
1,8
1,8
1,9
Dönem Net
Karı
3,4
3,4
2,2
2,2
2,5
3,1
Aydın, Başar, Coşkun
27-28
Anadolu Üniversitesi
Trend Analizi
Trend analizi, bir işletmenin uzun bir zaman
dönemi içindeki (5-10 yıl gibi) değişimlerinin,
endüstrideki diğer işletmelere oranla ya da o
işletmenin baz olarak alınan yılına oranla ne
yönde olduğunu belirlemek için yapılır.
Aydın, Başar, Coşkun
28-28

similar documents