File

Report
Н.Болормаа, ЭМЯ-ын
мэргэжилтэн
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ýñýí ìýíä àìàðæèõóé
Ãýð á¿ë òºëºâëºëò
ªñâºð ¿åèéíõíèé ͯÝÌ
ÁÇÄÕ/ÕÄÕÂ/ÄÎÕ-îîñ óðüä÷èëàí
ñýðãèéëýõ
¯ð õºíäºëò
¯ðã¿éäýë
Ýð÷¿¿äèéí ͯÝÌ áà îðîëöîî
Он
1000 амьд
төрөлтөд
Төрөх насны
1000 эмэгтэйд
Бодит тоо
2008
169,0
13,4
2010
189,5
14,8
12792
2011
248,0
20,5
17504
2012
247,0
22,0
18473
2013
195,0
18,4
15628

Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн дунд:
◦ 1998 онд 9,9 хувь
◦ 2010 онд 22 хувь
◦ 15-24
насны
эмэгтэйчүүдийн
дунд
хангагдаагүй хэрэгцээ хамгийн өндөр
ГБТ-ийн







Үр хөндөлтийн тусламж үйлчилгээ MNS 5488:
2005 стандарт хэрэгжиж байна.
Үр хөндөлтийн цогц тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
Үр хөндөлт хийх орчин
Үр хөндөлтийн өмнөх зөвлөгөө
Үр хөндөлт хийлгэх аргыг сонгуулах /багажийн
болон эмийн/
Үр хөндөлтийн дараах зөвлөгөө, үр хөндөлтийн
дараах хүндрэл, жирэмснээс сэргийлэх аргыг
сонгуулах, давтан үр хөндөлтөөс сэргийлэх
Үр хөндөлтийг бүртгэх мэдээлэх

Эрүүл мэндийн сайдын “Үр хөндөлтийг
зохицуулах журмыг шинэчлэн батлах тухай”
2010 оны 04 сарын 01 –ны өдрийн 105-р
тушаал хэрэгжиж байна.






Үр хөндөлтийг зохицуулах журмыг батлах,
Үр хөндөлтийн тусламж үйлчилгээний стандартын дагуу
орчин нөхцлийг бүрдүүлэх,
Стандарт журмыг чанд баримлан мөрдөн ажиллах
Үр хөндүүлэхийн хор уршиг, аюултай үр хөндөлт, түүнээс
сэргийлэх талаар олон нийтэд сурталчлах,
Үр хөндөлтийн стандарт болон энэхүү журмыг зөрчсөн нь
нотлогдсон тохиолдолд эмнэлгийн мэргэжилтний “
Эмчлэх, сувилах, эм барих” зөвшөөрлийг хүчингүй болгох,
Үр хөндөлтийн бүртгэл мэдээллийг чанаржуулах, аюултай
үр хөндөлтийн мэдээллийг улирал бүр гаргаж ирүүлэх,



Стандартын шаардлага хангаагүй орчинд эсвэл
ур чадвар эзэмшээгүй, уг ажилбарыг хийх
эрхгүй хүн үр хөндөлт хийхийг аюултай үр
хөндөлт гэнэ.
Зулбуулах эм уух /эмийн үр хөндөлт/
Хүсээгүй жирэмсэлт




Нийслэлийн хэмжээнд 126 тохиолдол
бүртгэгдсэн байна.
Эдгээрийн 69 хувь нь Нарантуул захаас эм авч
уусан,
19 буюу 15,0 хувь нь таньдаг хүнээсээ авч
уусан
5 эх эндсэн.




Нийслэлийн хэмжээнд 52 тохиолдол
бүртгэгдсэн байна.
Эдгээрийн 50 хувь нь Нарантуул захаас эм авч
уусан,
15,0 хувь нь таньдаг хүнээсээ эм авч уусан
2 эх хожуу үеийн үр хөндөлтийн улмаас эндсэн.
НҮЭМ-ийн тусламжийн чанарыг сайжруулна

ГБТ– зөвлөгөөг нэмэгдүүлэх, хангагдаагүй
хэрэгцээг тодорхойлох, БЗДХ-ийн тандалт

Үр хөндөлтийн цогц тусламж, үр хөндөлтийн өмнөх
болон дараах зөвлөгөө, ГБТ-ийн хяналт

Жирэмсний хяналтын чанарыг сайжруулах–
Жирэмсний хяналтын эмнэлзүйн хөтчийн хэрэглээг
хянах, БЗДХ-ын тандалт
11




Үр хөндөлтийг аюулгүй хийх
Давтан үр хөндөлтийг бууруулах
Жирэмснээс хамгаалах орчин үеийн аргын
хэрэглээг нэмэгдүүлэх,
Жирэмснээс хамгаалах аргын хангагдаагүй
хэрэгцээг бууруулах
 Үр
хөндөлтийн стандартыг
мөрдлөг болгох,
 Эмийн үр хөндөлтийг
өргөжүүлэх,



128 дугаар зүйл Эмнэлгийн бус нөхцөлд үр
хөндөх
128.1 Эмч эмнэлгийн бус нөхцөлд түүнчлэн
эмнэлгийн бус хүн үр хөндсөн бол 251-400
цаг албадан ажил хийлгэж, 3-6 сар
баривчлах, 2-5 жил хорих ял шийтгэнэ.
128.2 218.1-д заасан хэргийг давтан үйлдсэн
эсхүл хохирогч нас барсан буюу хүнд хор
уршгийг учруулсан бол тодорхой албан
тушаал эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрхийг
3 жил хүртэл хасч 5-8 жил хорих ял шийтгэнэ.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа

similar documents