در بارداری اصلا نباید مصرف شود!

Report
‫دارو درمانی بیماریهای مغز و اعصاب‬
‫میگرن چیست؟‬
‫‪‬دسته اول مشتقات ارگوت‬
‫‪1-ERGOTAMIN-C‬‬
‫‪Tab : 1mgr Ergotamin+ 100mgr Caffeine‬‬
‫‪ ‬به علت خاصیت تهوع و استفراغ پیش درمانی با پالزیل انجام می شود‪.‬‬
‫‪ ‬مورد مصرف‪ :‬حمله حاد میگرنی‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬تهوع و استفراغ‪ /‬دردشکمی‪ /‬ضعف عضالنی‪ /‬خستگی و‬
‫خواب الودگی‪/‬گزگز اندامهای پا‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪2- DIHYDOERGOTAMIN‬‬
‫‪Tab : 1/5,2/5 mgr‬‬
‫‪ Amp : 1mgr IM / SC / IV‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬مورد مصرف‪ :‬حمله حاد میگرنی‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬تهوع و استفراغ‪ /‬دردشکمی‪ /‬ضعف عضالنی‪ /‬خستگی و‬
‫خواب الودگی‪/‬گزگز اندامهای پا‪.‬‬
‫‪ ‬منع مصرف داروهای این خانواده ‪:‬‬
‫نارسایی کلیوی و کبدی‬
‫بیماریهای قلبی و عروقی‬
‫بارداری و شیردهی‬
‫تفاوت ارگوتامین و دی هیدرو ارگوتامین‬
‫‪ ‬دی هیدروارگوتامین فرم تزریقی دارد‪ :‬اثر سریعتر‬
‫‪ ‬ارگوتامین بهتر است با اولین عالئم سردرد میگرن تجویز شود ولی اگر‬
‫مدتی گذشته باشد دی هیدرو موثرتر است‪.‬‬
‫‪ ‬تهوع و استفراغ ارگوتامین ‪12‬برابر!! دی هیدرو است‪.‬‬
‫‪ ‬سر درد برگشتی با دی هیدرو کمتر گزارش شده است‪.‬‬
‫‪ ‬در مجموع دی هیدروارگوتامین بهتر است‪.‬‬
‫‪‬دسته دوم ‪ :‬تریپتان ها‬
‫‪‬موثرترین داروها در حمالت حاد میگرنی‪.‬‬
‫‪‬حداقل فاصله با ارگوت ها ‪ 24‬ساعت است‪.‬‬
1- SUMATRIPTAN( MIGR STOP, IMIGRAN)
Tab : 50 , 100 mgr
 Amp: 6mgr/0.5ml
 Nasal spray : ‫هالل احمری‬

2- RIZOTRIPTAN (MAXALT)

Tab: 5,10 mgr
‫)‪* PIZOTIFEN ( SANDOMIGRAN)( MOSEGOR‬‬
‫‪Tab : 0.5 , 1/5 mgr‬‬
‫‪ ‬یک انتی هیستامین است ‪.‬‬
‫‪ ‬در پیشگیری از میگرن و سر درد خوشه ای‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض ‪ :‬انتی هیستامینی‪.‬‬
‫‪‬‬
‫صرع چیست؟‬
‫)‪Acetazolamide ( Diamox‬‬
‫‪ Tab: 250mgr , vial 500mgr‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی مهم این دارو عبارتند از‪ :‬تشنگی بیش از حد‪ ،‬گزگز دستها‬
‫و پاها‪ ،‬خستگی و از بین رفتن اشتها‪.‬‬
‫)‪Phenobarbital( Laminal‬‬
‫‪Tab : 15,30, 60 , 100mgr‬‬
‫‪Amp: 200 mgr IM/IV‬‬
‫‪‬‬
‫موارد مصرف‪:‬‬
‫در انواع اختالالت صرع‪.‬‬
‫جلوگیری از تشنج ناشی از تب باال‪.‬‬
‫عوارض جانبی ‪ :‬القا کننده انزیمی ( کاهش سطح داروهای کاربامازپین و وارفارین و‬
‫سدیم والپرات و ‪ /(OCP‬گوارشی‪ /‬عارضه پوستی‪ /‬سداسیون‪.‬‬
‫)‪Phenytoin( Dilantin‬‬
‫‪Cap : 100mgr‬‬
‫‪Tab: 100 mgr‬‬
‫)‪Susp : 125 , 30 mgr / 5 ml ( epanotin‬‬
‫‪Amp : 250 mgr‬‬
‫‪Cream : 1 %‬‬
‫‪ o‬موارد مصرف‪:‬‬
‫در انواع صرع‬
‫در بیماری دو قطبی‪.‬‬
‫کرم ‪ :‬افزایش سرعت التیام زخمها‪.‬‬
‫عوارض جانبی‪ :‬القا کننده انزیمی‪ /‬عوارض عصبی‪ /‬عوارض چشمی‪ /‬پر مویی ‪/‬‬
‫هایپر پالزی لثه‪.‬‬
‫در بارداری اصال نباید مصرف شود!‬
‫نکته ‪........... :‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
Phanytoin compound
 100mgr phenytoin+ 50 mgr phenobarbital.

‫)‪Carbamazepine ( Tegretol‬‬
‫‪Tab : 200 , 400 mgr‬‬
‫‪Susp: 100mgr/5ml , 2%‬‬
‫موارد مصرف‪ :‬انواع تشنج ‪ /‬درمان اختالالت دو قطبی‪/‬‬
‫عوارض جانبی‪:‬‬
‫کاهش سطح خونی بسیاری از داروها‪(.‬القا انزیمی)‬
‫عوارض خونی ‪ :‬انمی و لکوپنی‪.‬‬
‫عوارض کبدی‬
‫عوارض عصبی‬
‫‪‬‬
‫در بارداری اصال نباید مصرف شود!‬
‫منع مصرف مطلق با داروی کلوزاپین!!‬
Oxcarbazepin( Oxcarpine)( trileptal)
 Tab 150, 300, 600mgr

.‫ در انواع تشنجات‬:‫ موارد مصرف‬
.‫ القا انزیمی ندارد‬
‫‪Sodium Valporate‬‬
‫)‪200‬و ‪ 200 ) ( Depakine500‬و ‪ Tab:( Orlept500‬‬
‫‪ Epilim syrup 200mgr/5ml‬‬
‫‪ Vial: 400mgr Depakin‬‬
‫‪‬‬
‫تمام فرم های انتریک کوت این دارو باید نصف نشود وقبل از غذا مصرف شود‪.‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف‪ :‬در انواع صرع ‪ /‬در اختالالت دو قطبی‪ /‬در درمان میگرن و سردرد‬
‫خوشه ای‪/‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬افزایش سطح داروها‪ /‬هپاتوتوکسیسیته‪ /‬ترومبوسیتوپنی‪ /‬الوپسی‪/‬‬
‫‪ ‬در بارداری اصال نباید مصرف شود!‬
‫‪‬نکته ‪:‬‬
‫‪‬فنی توئین‬
‫‪‬فنوباربیتال‬
‫‪‬کاربامازپین‬
‫‪‬باعث افزایش متابولیسم ویتامین دی و اسید فولیک‬
‫میشوند لذا در مصرف طوالنی مدت باید همراه با مکمل‬
‫های کلسیم و ویتامین دی و اسید فولیک مصرف شوند‪.‬‬

D- Valporate sodium( Divaldin, Divalporex)

tab Delayed Release: 125 , 250 , 500 mgr

Eutosuximide(Zarontine, Petnidan)

Cap : 250 mgr , Syrup 250mgr/5ml
.)‫ گوارشی است( پس بعد از غذا مصرف شود‬: ‫شایعترین عارضه‬

‫)‪Lamotrigin( Lamictal‬‬
‫‪ Tab: 25 , 50 ,100 mgr‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف‪ :‬در صرع و تشنج‪ /‬در اختالالت دو قطبی‪ /‬در افسردگی‬
‫و اختالالت اضطرابی‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬عوارض نادر خونی ‪ /‬عوارض پوستی‪.‬‬
‫‪ ‬توصیه می شود که زیر ‪ 16‬سال مصرف نشود‪.‬‬
‫)‪Gabapentin(Neurontine- Neuropentin‬‬
‫‪ Cap: 100, 300,400,600, 800mgr‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف‪ :‬در انواع تشنج‪ /‬درمان اختالالت رفتاری دوقطبی‪ /‬دردهای عصبی‪.‬‬
‫‪ ‬این دارو عوارض جانبی کمی دارد‪.‬‬
‫)‪Primidone(liskantin)( Mysolin‬‬
‫‪ tab: 250, Susp: 125mgr/5ml.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬در بدن به فنوباربیتال تبدیل می شود‪.‬‬
‫‪ ‬بیشتر در صرع اطفال نسخه میشود‪.‬‬
‫)‪Topiramate( Topamax‬‬
‫‪ Tab: 25 , 50 , 100 , 200 mgr.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف‪ :‬در انواع صرع‪ /‬در درمان اختالل رفتاری دو قطبی‪ /‬پیشگیری میگرن‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬کاهش وزن ‪ /‬افزایش ریسک خطر تشکیل سنگهای ادراری‪.‬‬
‫)‪Pregabalin( Lyrica, Pergabiox‬‬
‫‪ Cap: 25,50,75,100,150, 200,300mgr‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف‪ :‬در درد عصبی‪ /‬درد ناشی از زونا‪ /‬انواع تشنج‪.‬‬
‫)‪Zonisamide( biozamide‬‬
‫‪ Tab : 25, 50 , 100mgr.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬مصرف همزمان فنوباربیتال‪ ،‬فنیتوئین‪ ،‬کاربامازپین و سدیم والپورات‪،‬‬
‫سطح خونی و اثرات این دارو را کاهش میدهد‪.‬‬
‫‪Vigabatrine( Sabrilex,Sabril).‬‬
‫‪ Tab: 500mgr.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف‪ :‬درمان کمکي در انواع صرع مقاوم به داروهاي دیگر و کنترل‬
‫اسپاسم شیر خوارگي یاسندرم ‪/West‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬افزایش وزن ‪ /‬کاهش میدان دید( معاینات چشم پزشکی)‪.‬‬
‫)‪Levetriacetam( Levebel, Keppra‬‬
‫‪‬‬
‫‪Tab: 250, 500, 1000mgr.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬عصبانیت ‪ /‬اضطراب ‪ /‬تغییر در شخصیت‪ /‬گریه ‪/‬‬
‫اسهال ‪ /‬سرفه یا گرفتگی صدا‪ /‬کاهش اشتها ‪ /‬و‪....‬‬
‫پارکینسون چیست؟) ‪(RAFT‬‬
‫)‪Amantadin ( Symetral)( viraless)( Ammoral‬‬
‫‪ Cap: 100mgr.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف ‪ :‬پارکینسون ‪ /‬الزایمر ‪ /‬پیشگیری از انفوالنزا ‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬دوپامینژیک ‪ /‬ضایعات پوستی‪ /‬تغییر رنگ ادرار‪.‬‬
‫)‪Trihexyphenidyl ( Artan‬‬
‫‪ Tab : 2mgr..‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬سردرد‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬بی قراری‪ ،‬توهم‪ ،‬بی خوابی‪ ،‬تپش قلب‪ ،‬افت‬
‫فشارخون‪ ،‬تاری دید‪ ،‬یبوست‪ ،‬خشکی دهان‪ ،‬تهوع و استفراغ‪ ،‬سوزش سردل و احتباس‬
‫ادراری‪.‬‬
‫)‪Biperidin( Akineton‬‬
‫‪ Tab : 2mgr‬‬
‫‪ Amp: 5mgr/ 1ml IM/IV.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬دارویی است که مورد سو استفاده قرار میگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬قدرت اثر بیشتر از ارتان‪.‬‬
‫‪Levodopa‬‬
‫‪‬‬
‫‪Tab 500mgr.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬سبب تحریک ترشح هورمون رشد میشود‪ (.‬در نسخ فوق تخصص غدد یا‬
‫اطفال هم دیده میشود‪).‬‬
Levodopa – C ( Sinamet ) ( Zivox) .
 C : Crbidopa.
 Levodopa – C Fort.
 Tab 110 , 275 , 125 mgr.

‫)‪Levodopa-B (Madopar‬‬
‫بنسرازید =‪ B‬‬
‫‪ Tab , Cap : 125 mgr.‬‬
‫‪ Tab , Cap : 250 mgr.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی ‪ :‬دوپامینرژیک ‪/‬گوارشی ( همراه با غذا )‪ /‬تغییر رنگ ادرار‪.‬‬
‫) ‪Stalevo( L+C+E‬‬
‫‪ L= levodopa‬‬
‫‪ C = carbidopa‬‬
‫‪ E = etancapon‬‬
‫‪‬‬
‫‪- ‬افزایش کارایی ترکیب لوودوپا و کربی دوپا با اضافه شدن انتاکاپون به‬
‫فرموالسیون دارو‬
‫‪- ‬کاهش تعداد دفعات مصرف دارو‬
‫‪ ‬سهولت مصرف دارو به دلیل ترکیب ‪ 3‬دارو در یک فرموالسیون است‪.‬‬
‫)‪Bromocriptin( Parloder‬‬
‫‪ Tab : 2/5 mgr.‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف ‪ :‬پارکینسون‪ /‬هایپر پروالکتینمی ‪ /‬نازایی ‪/‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪:‬تهوع و استفراغ ( بعد غذا)‪ /‬افت فشار خون‪ /‬افسردگی ‪ /‬توهم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪Cabergolin‬‬
‫)‪ Tab : 0.5 mgr ( Dostinex‬‬
‫)‪ Tab: 1,2,4 mgr) Cabaser‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف ‪ :‬پارکینسون‪ /‬هایپر پروالکتینمی ‪ /‬قطع شیر بعد از زایمان‪.‬‬
‫)‪Pramipexol ( Sifrol, Sifropex, Restin‬‬
‫‪‬‬
‫‪Tab: ./25, 1mgr‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف‪ :‬در درمان پارکینسون ‪ /‬در کنترلبیماری سندروم پای بیقرار‬
‫و سر درد خوشهای هم مصرف میشود‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض ‪ :‬دوپامینرژیک‪.‬‬
‫)‪Ropinirol( Requin‬‬
‫‪ Tab : 0.25, 0.5 , 1, 5 mgr.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬ضعف‪ ،‬خستگي‪ ،‬گیجي‪ ،‬خیز‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬اختالل حركتي‪،‬‬
‫توهم‪ ،‬تهوع‪ ،‬افت فشار خون وضعیتي‪ ،‬خوابآلودگي‪ ،‬غش‪ ،‬عفونت‬
‫ویرووسي‪ ،‬بدتر شدن پاركینسون از عوارض جانبي شایع این دارو محسوب‬
‫ميشوند‪.‬‬
‫)‪Selegiline( Eldepryl)( Deprenyl‬‬
‫‪ Tab: 5 mgr.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬موارد مصرف‪ :‬در پارکینسون‪ /‬داروی کمکی در الزایمر‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬بی خوابی‪ /‬دوپامینرژیک‪.‬‬
‫‪ ‬درصورت مصرف همزمان این داروبا غذاهای حاوی تیرامین مانند پنیر‪ ،‬کالباس‪،‬‬
‫سوسیس ‪ ،‬کنسرو ماهی‪ ،‬لوبیا‪ ،‬انگور‪ ،‬موز‪ ،‬نوشابه های حاوی کوال‪ ،‬کاکائو و آبجو‬
‫فشار خون بیمار بهطور خطرناکی افزایش مییابد‪.‬‬
‫الزایمر چیست؟‬
‫)‪Donepezil( Aricept‬‬
‫‪ Tab: 5,10 mgr‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬عوارض ‪ :‬تهوع ‪ /‬استفراغ ‪ /‬اسهال ‪ :‬بعد از غذا مصرف شوند‪/.‬بی خوابی‬
‫)‪Rivastigmin (Exelon‬‬
‫‪ Cap: 1/5 ,3, 4/5 , 6mgr‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬عوارض ‪ :‬تهوع ‪ /‬استفراغ ‪ /‬اسهال ‪ :‬بعد از غذا مصرف شوند‪/.‬بی خوابی ‪/‬‬
‫‪ ‬عوارض نادر اما خطرناک‪ :‬تشنج و کاهش شدید وزن به ویژه در خانمها‪.‬‬
‫)‪Galantamin( Reminyl‬‬
‫‪ Tab: 4, 8 ,12 mgr‬‬
‫‪ SR cap: 8, 16, 24 mgr‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬عوارض ‪ :‬تهوع ‪ /‬استفراغ ‪ /‬اسهال ‪ :‬بعد از غذا مصرف شوند‪.‬‬
‫)‪Memantine( Ebixa‬‬
‫‪ Tab: 5,10 mgr‬‬
‫‪ ‬سر درد‪ /‬سرگیجه‪ /‬سرفه ‪ /‬یبوست ‪ /‬افزایش فشار خون‪.‬‬
‫‪‬‬
‫داروهای متفرقه‬
‫‪Piracetam ( Nootropil) tab: 800mgr, Syrup 20%, 33.33%‬‬
‫‪ ‬در تصادفات و سکته های مغزی و در اطفال دچار اختالل حافظه و تکلم استفاده‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪ Citicolin Amp: 250mgr/2ml‬‬
‫‪ Pyridostigmin(Metin) Tab: 10, 60 mgr‬‬
‫‪ ‬سه داروی فوق در درمان کمکی در الزایمر کاربرد دارند ‪ُ.‬‬
‫‪ ‬سه داروی فوق در درمان دمانس( فراموشی) و در تصادفات و سکته مغزی هم‬
‫کاربرد دارند‪.‬‬
‫‪‬‬

similar documents