ONDERZOEK Taakstellingen - Technische Universiteit Eindhoven

Report
PERSONALIA
Personalia
EINDCOLLOQUIUM
‘Het vergroten van de nauwkeurigheid bij het
begroten van manuren bij Heijmans Servicebouw’
Eindcolloquium - Ludo Pepels
24 augustus 2012
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
PERSONALIA
Personalia – Ludo Pepels
2004 – Heden
Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven
2009
Master Construction Technology
 2009/2010
Bestuur Studievereniging SUPport
 2010
Stage Nieuwbouw AZM Maastricht
BAM Utiliteitsbouw Maastricht
 2011
Masterproject Participerend Observeren
Heijmans Servicebouw Rosmalen
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 2 / 53
INTRODUCTIE
Inhoud
PARTICIPEREND
OBSERVEREN
ONDERZOEKSFASE
PROBLEEM
ANALYSE
TC
BC
ONTWERPFASE
EC
Tijdsduur: +/- 45 minuten
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 3 / 53
INTRODUCTIE
Afstudeercommissie
Voorzitter:
Prof. Dr. Ir. J.J.N. (Jos) Lichtenberg
Hoofdbegeleider:
Ing. C.M. (Cor) de Bruijn
Medebegeleider:
Dr. Ir. E.W. (Eric) Vastert
Bedrijfsbegeleider:
Ing. D. (Dimitri) Tsolakidis, MBA
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 4 / 53
INTRODUCTIE
Heijmans Servicebouw
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 5 / 53
INTRODUCTIE
Projecten Heijmans Servicebouw
Pand NES Eindhoven Witte
Paviljoens
Huis Mutsaersstichting Venlo
Auditorium TU/eFrits
Eindhoven
Muziekcentrum
Philips Eindhoven
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 6 / 53
AANLEIDING
Organisatiestructuur
Technologie
Sociale factoren
Participerend Observeren
Samenwerking
vestigingen intern
moeizaam (SB en BE)
(02)
Onderaannemers niet
bekend bij Heijmans SB
Rosmalen (04)
Demarcatiegrens niet
duidelijk (03)
Probleemanalyse:
 Knelpunten
 Relaties (oorzaak-gevolg)
 Stream Analysis (Porras, 1987)
Onvoldoende verwerken
informatie in begroting
(06)
Veel variatie in
voorhanden
hebbende informatie
(01)
Weinig
calculatiecapaciteit
(14)
Omgeving
Onderaannemers
traag met
prijsvorming (05)
Slechte/onvolledige
offerte
onderaannemers (08)
Kort tijdsbestek
prijsvorming (09)
Vaste klanten komen
onverwacht met vraag
voor prijsopgave (12)
Slechte/geen
onderbouwing
uitvoeringsconcept
(11)
Verschil begrote
manuren en verbruikte
manuren vaak negatief
(16)
Geen standaard werkwijze
Heijmans Servicebouw
(15)
Risico-inschatting
niet eenduidig (13)
Fundamenteel
kernprobleem
Verschil begrote
manuren en verbruikte
manuren vaak negatief
(16)
Weinig tot geen
terugkoppeling naar calculatie
(19)
Planningen niet opgesteld
volgens werkbegroting met
beschikbare budgetten (20)
Weinig rekening houden met
doorgang bestaand processen
in panden (10)
Kernprobleem
Verkeerde inschatting
van productie-uren per
activiteit (07)
Geen nacalculatie
(18)
Symptoom
Geen
manurenbewaking en
registratie (17)
L. PEPELS
0569738
Kernprobleem
Probleem
Symptoom
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 7 / 53
AANLEIDING
‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’
Analyse Financiële Overzichten 6 projecten Heijmans Servicebouw
29%
6%
9%
Witte Huis Mutsaersstichting
9%
Van Lanschot Den Bosch
TiGenix Geleen
15%
12%
20%
Pand NES
Mutsaersstichting Venlo
Mutsaersstichting Wessem
Resterende Projecten
Omzet ‘Projecten’ ca. 5 miljoen
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 8 / 53
AANLEIDING
‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’
Manuren
begroot - besteed
10,00%
3,72%
0,65%
0,00%
-10,00%
-14,39%
-15,70%
-17,92%
-20,00%
-20,54%
-30,00%
-40,00%
-50,00%
-60,00%
-61,41%
-70,00%
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 9 / 53
AANLEIDING
‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’
Schematische opbouw inschrijfbegroting:
Bruto Marge
Saldo
- Arbeid
- Materiaal
- Materieel
- UTA-personeel
- Onderaanneming
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 10 / 53
AANLEIDING
‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’
20,00%
15,62%
15,00%
12,91%
12,57%
10,63%
10,09%
9,27%
10,00%
9,10%
8,53%
8,04%
7,04%
5,95%
4,98%
4,14%
5,00%
2,71%
1,94%
0,00%
-0,74%
-1,61%
-1,07%
-5,00%
-6,59%
-10,00%
-11,19%
-15,00%
-20,00%
-18,24%
Bruto marge begroot
L. PEPELS
0569738
Saldo besteed
Bruto marge besteed
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 11 / 53
AANLEIDING
‘Verschil begrote en bestede manuren vaak negatief’
Verschil begroot-besteed t.o.v aanneemsom,
Gemiddeld over de zes projecten
5,00%
4,00%
4,12%
3,00%
Arbeid
2,00%
1,00%
1,36%
Materiaal
0,46%
Materieel
0,00%
-1,07%
-1,00%
-2,00%
UTA-personeel
Onderaanneming
Totaal
-2,94%
-3,00%
-4,00%
-4,06%
-5,00%
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 12 / 53
AANLEIDING
Resumé
Gemiddeld negatief verschil begroot - besteed: 20,5%
 Gemiddelde Bruto Marge: 8%
 Gemiddeld negatief saldo: 1%
 Arbeidskostenaandeel op resultaat: 3%
 Heijmans Servicebouw wil BM van minimaal 10% op projecten
Dus: aanpak verschil in begrote en bestede arbeid hard nodig!
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 13 / 53
PROBLEEMANALYSE
Probleemveld manurenproblematiek
Begrote manuren
Bestede manuren -/|Verschil| > 0
´Begroot is fout´
´Besteed is fout´
Positie innemen
(Bron: De Kok, 1995)
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 14 / 53
PROBLEEMANALYSE
Beperkte manurenbeheersing
Speelveld manurenproblematiek
Werkbegroting niet gedetailleerd in verschillende boekingscodes
Werkbegroting wordt los
gezien van inschrijfbegroting
Geen relatie tussen budgetten vanuit
werkbegroting en bestedingen in uitvoering
Productieopname op basis van schattingen en gevoel
Lage productiviteit
 Participerend Observeren
 Analyse zes projecten Servicebouw
 Interviews binnen Servicebouw
 Werkvoorbereiders
 Projectleiders
 Calculator
 Uitvoerders
Slechte bewaking tijdens uitvoering
Urenbriefjes
onvolledig
Modus op servicegerichtheid, dus productie doet er niet toe
Werkbegroting te laat klaar
Nauwkeurige registratie
laat te wensen over
Veel verschil in productie bouwplaatspersoneel
Minder ‘vulwerkzaamheden’
voor projectmedewerkers
Verschil begrote en bestede manuren
pas aan einde project zichtbaar
Bouwplaatspersoneel met te weinig
informatie op pad gestuurd
Veel afstemverliezen en verloren uren
Meer opbouwen afbreekwerk
Minder productieve uren
Geen goed beeld waar manuren in gaan zitten
Er kan niet aangetoond worden waar de meeste manuren ‘verspeeld’ worden
Summiere of onvolledige overdracht gegevens
Te weinig taakgerichtheid in projecten
Dubbel werk doordat te weinig
genoteerd wordt in calculatie
Uitvoeringsmethodes worden ontworpen
zonder te kijken naar visie calculatie
Zaken niet goed uitgezocht
in voorbereiding
Te weinig tijd om voorbereiding
op poten te zetten
Vanwege eisen klant,
servicegerichtheid, te snel
van start met uitvoering
Visie achter calculatie opbouw en inhoud
niet altijd traceerbaar voor uitvoering
Niet gekeken naar personeelsbezetting
bij opstellen planning
Bandbreedte arbeidsnorm gebaseerd
op gevoel en inschatting
Te lichte normen
gehanteerd
Werkbegroting wordt los
gezien van inschrijfbegroting
Onvoldoende bekend
wat benodigd is voor
het uitvoeren van een
activiteit
Geen
moederbegroting
Normen voor nieuwbouw gehanteerd
in renovatieprojecten
Planning personeelsinzet niet mogelijk in calculatie
Te weinig rekening
houden met primaire
processen klant
Geen terugkoppeling
vanuit uitvoering
Plannen gebeurt niet aan hand van budgetten werkbegroting
Onvolledige
voorbereiding
Te weinig kennis
van uitvoering
Standaard arbeidstijdnormen hanteren, terwijl
onvoldoende bewustzijn is van de werkelijke situatie
Gebrek kennis
calculatie servicewerk
Vooronderzoek bestaand
pand wordt onderschat
Planningen stroken niet met werkelijkheid
Werkbegroting te laat klaar
Slechte en onvolledige
gegevens/stukken voorhanden
Basisnormen ook gebruiken
voor kleinere werken
Verschil begrote manuren
en bestede manuren bij
projecten SB negatief
Geen concreet beeld van
verloren uren in uitvoering
Onvoldoende rekening houden
met onproductieve uren
Vergaarde kennis tijdens
uitvoering wordt
onvoldoende teruggekoppeld
Hectisch, snel door
naar volgende projecten
Geen nacalculatie van projecten
Arbeidstijdnorm onvoldoende onderbouwd,
te veel gebaseerd op inschattingen
Aanwenden arbeid blijft gevoelskwestie
Arbeid in servicewerk een zeer onzekere factor
Onnauwkeurige manurenbegroting
L. PEPELS
0569738
AFBAKENING
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 15 / 53
PROBLEEMANALYSE
Probleemdefiniëring
W (wenselijke toestand)
C (confrontatie)
P (probleemstelling)
F (feitelijke toestand)
(Bron: Verschuren, 2008)
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 16 / 53
PROBLEEMANALYSE
Confrontatie wenselijk/feitelijk
Servicewerk gerelateerde
kennisproblemen
AFBAKENING
Externe factoren
Geschreven normen ten
opzichte van de werkelijheid
kloppen niet [T6]
Manurenbegroting benadert
de werkelijkheid onvoldoende
Verschil in begrote en bestede
manuren negatief
Negatief effect op de
geprognosticeerde bruto
marge
Organisatorische problemen
Algemeen
uitvoeringsgerelateerde
kennisproblemen
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 17 / 53
PROBLEEMANALYSE
Probleemstelling
“De door calculatie opgestelde manurenbegroting benadert de werkelijke
situatie onvoldoende doordat
kennis ontbreekt van toeslagfactoren van arbeidsnormen, welke typerend zijn
voor activiteiten in servicewerk gerelateerde projecten.
Hierdoor vallen verschillen tussen begrote en bestede manuren vaak negatief
uit bij projecten van Heijmans Servicebouw en dit heeft vervolgens een negatief
effect op de geprognosticeerde bruto marge.”
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 18 / 53
AFSTUDEERPLAN
Doelstelling
“Het beschrijven, kwantificeren en het effect bepalen van de toeslagfactoren
van arbeidsnormen welke typerend zijn voor activiteiten in servicewerk
gerelateerde projecten en op deze wijze een bijdrage leveren aan het vergroten
van de nauwkeurigheid van de begrote manuren in de door calculatie
opgestelde manurenbegroting.”
Toeslagfactor X1
Toeslagfactor X2
Arbeidsnorm
Toeslagfactor Xn
L. PEPELS
0569738
BASIS
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 19 / 53
AFSTUDEERPLAN
Taakstellingen
Onderzoeksfase
Ontwerpfase
Taakstelling [3]
Kwantificeren van de waarde
van de beschreven
toeslagfactoren
Taakstelling [1]
Taakstelling [2]
Toetsingskader creëren voor
het (nauwkeurig) begroten
van manuren
Beschrijven toeslagfactoren
van arbeidsnormen in
servicewerk gerelateerde
projecten
Taakstelling [5]
Taakstelling [4]
Ontwerpen van een oplossing
ten behoeve van het
nauwkeuriger begroten van
manuren
Taakstelling [6]
Toetsen van de ontworpen
oplossing ten behoeve van
het nauwkeuriger begroten
van manuren
Effect bepalen van de
beschreven toeslagfactoren,
al dan niet onderling
Dataverzamelingsmethoden:
- Literatuuronderzoek
- Interviews
- Observatie op projecten
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 20 / 53
ONDERZOEK
Taakstellingen
Taakstelling [3]
Kwantificeren van de waarde
van de beschreven
toeslagfactoren
Taakstelling [1]
Toetsingskader creëren voor
het (nauwkeurig) begroten
van manuren
Taakstelling [2]
Beschrijven toeslagfactoren
van arbeidsnormen in
servicewerk gerelateerde
projecten
Taakstelling [4]
Effect bepalen van de
beschreven toeslagfactoren,
al dan niet onderling
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 21 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #1
Taakstelling 1 – (Nauwkeurig) begroten van manuren
Manier van begroten bij Heijmans Servicebouw:
Normeringsproces (koppelen arbeidsnormen aan hoeveelheden)
o Repetitiefactor
o Aan- en afloop
o Logistiek bestaand pand
o Opbouwen en afbreken
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 22 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #1
Taakstelling 1 – (Nauwkeurig) begroten van manuren
Opbouw arbeidsnorm [SAOB]
Onvoorzien
Calculatietijd
Onvoorziene afwijkingen
Niet behaalde efficiency
Hoogte toeslag
Serie toeslag
Bouwlagen
Seriegrootte
Toelaatbare afwijkingen van normale
omstandigheden en organisatiegraad
Bouwplaatstoeslag
Richttijd
Bruto bewerkingstijd
Netto
bewerkingstijd
L. PEPELS
0569738
Organisatie toeslag
Bestedingen buiten invloed van de ploeg om
Aan- en afloop
Rust en Persoonlijke verzorging
Bijkomende en onregelmatige
handelingen
Afstand keet- werkplek
Afhankelijk van de zwaarte van het werk
Handelingen die nodig zijn om productie te
kunnen maken, zonder vaste frequentie
Netto taaktijd
Handelingen en hun frequenties die direct
productie tot gevolg hebben
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 23 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #1
Taakstelling 1 – (Nauwkeurig) begroten van manuren
Conclusie Taakstelling 1:
Onvoorziene afwijkingen
Onvoorzien
 Manier
van begroten
 Extra ‘handelingen’ in servicewerk
gerelateerde projecten
Hoogte toeslag
 Opbouw
van een arbeidsnorm Serie toeslag
Calculatietijd
Bouwplaatstoeslag
Organisatie toeslag
Richttijd
Niet behaalde efficiency
Bouwlagen
Seriegrootte
Toelaatbare afwijkingen van normale
omstandigheden en organisatiegraad
Bestedingen buiten invloed van de ploeg om
Bruto bewerkingstijd
Netto bewerkingstijd
L. PEPELS
0569738
Bijkomende en
onregelmatige
handelingen
Afstand keet- werkplek
Aan- en afloop
Nieuwe systematische
opbouw arbeidsnorm
van de zwaarte van het werk
Afhankelijk
Rust en Persoonlijke verzorging
toegespitst op servicewerk
gerelateerde
projecten
Opbouw en afbreek werkzaamheden tijdens de
dag
Transporteren van en lopen met materialen,
materielen, etc. Loopuren door (bestaande)
Transport en logistieke handelingen
gebouwen
Organisatie binnen en buiten de ploeg,
Organisatorische handelingen
bijvoorbeeld: tekening lezen, overleg, etc.
Opbouw- en afbreekhandelingen
Netto taaktijd
Handelingen en hun frequenties die direct
productie tot gevolg hebben
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 24 / 53
ONDERZOEK
Taakstellingen
Taakstelling [3]
Kwantificeren van de waarde
van de beschreven
toeslagfactoren
Taakstelling [1]
Toetsingskader creëren voor
het (nauwkeurig) begroten
van manuren
Taakstelling [2]
Beschrijven toeslagfactoren
van arbeidsnormen in
servicewerk gerelateerde
projecten
Taakstelling [4]
Effect bepalen van de
beschreven toeslagfactoren,
al dan niet onderling
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 25 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2
Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren
Wat is kenmerkend aan servicewerk gerelateerde projecten voor Heijmans
Servicebouw?
Onderverdeling:
 Servicewerk gerelateerde kenmerken
 Kenmerken van uitvoeringsactiviteiten van projecten
Totaal: ± 80 kenmerken
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 26 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2
Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren
Enkele ‘Servicewerk gerelateerde kenmerken’:
 (Interne) transportwegen
 Aan- en afvoer materiaal/afval door bestaand pand
 Beperkingen in verband met overlast derden
o Tijdgebondenheid activiteit
 Bescherming van te handhaven gebouwdelen
 Liftgebruik bestaande liften in pand
 Beschikbaarheid groot materieel
 Klantafhankelijke activiteiten
 Diversiteit projecten
o Nieuwbouwsituatie
o Bestaande situatie Operationeel
o Bestaande situatie Leeg
o Clean Room
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 27 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2
Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren
Enkele ‘Kenmerken van uitvoeringsactiviteiten van projecten’:
 Opruimen gereedschap/werkplek/rotzooi/materiaal
 Overleg (werkgerelateerde activiteiten)
 Schrijven/schetsen/aftekenen
 Tekening lezen
 Wachten; in ploeg
 Zaagwerkzaamheden
 Plek schaftvoorzieningen
 Dynamisch en statisch werk
 Samenstelling ploeg
 Vakmanschap
 Ervaring
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 28 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2
Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren
Clustering kenmerken:
A. Directe handelingen ploeg
B. Bestedingen/invloeden binnen ploeg
C. Invloeden buiten ploeg
Ploeg
Liftgebruik
A
C
?
A
B
C
Ploeg
C
A
Ploeg
A
B
C
A
A
B
Project/organisatie/klant/bouwplaats
C
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 29 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2
Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren
Koppeling clustering aan systematische opbouw arbeidsnorm:
Onvoorzien
Calculatietijd
C
Onvoorziene afwijkingen
Niet behaalde efficiency
Hoogte toeslag
Serie toeslag
Bouwlagen
Seriegrootte
Toelaatbare afwijkingen van normale
omstandigheden en organisatiegraad
Bestedingen buiten invloed van de ploeg om
Bouwplaatstoeslag
Organisatie toeslag
Richttijd
B
Aan- en afloop
Bruto bewerkingstijd
Netto bewerkingstijd
L. PEPELS
0569738
Bijkomende en
onregelmatige
handelingen
Rust en Persoonlijke verzorging
A
Afstand keet- werkplek
Verdeling:
Afhankelijk van de zwaarte van het werk
 Directe kenmerken
Opbouw en afbreek werkzaamheden tijdens de
dag
Transporteren van en lopen met materialen,
materielen, etc. Loopuren door (bestaande)
Transport en logistieke handelingen
gebouwen
Organisatie binnen en buiten de ploeg,
Organisatorische handelingen
bijvoorbeeld: tekening lezen, overleg, etc.
Opbouw- en afbreekhandelingen
 Indirecte kenmerken
Netto taaktijd
Handelingen en hun frequenties die direct
productie tot gevolg hebben
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 30 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2
Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren
Koppeling clustering aan systematische opbouw arbeidsnorm:
Calculatietijd
Hoogte toeslag
Serie toeslag
Richt
tijd
Bouwplaatstoeslag
Organisatietoeslag
L. PEPELS
0569738
Bijkomende en
onregelmatige
handelingen
Rust en Persoonlijke verzorging
Opbouw- en
afbreek handelingen
Transport en
logistieke
Organisatorische
handelingen
Netto taaktijd
Transport en logistieke handelingen
Netto
bewer
kingstijd
Bruto bewerkingstijd
Aan- en afloop
I
D
Liftgebruik bestaande liften in pand
Locatie bouwplaats
Plek opslag materialen
Plek afvalcontainer
Beperkingen in verband met overlast derden
Beschikbaarheid groot materieel
Interne transportwegen
Op- en afklimmen van steigers en ladders
Lopen/zoeken
Halen materiaal van werf/winkel
Halen materiaal van opslagplaats/zaagplek
Aan en afvoer materiaal/afval (door bestaande pand)
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 31 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #2
Taakstelling 2 – Beschrijving toeslagfactoren
Conclusie Taakstelling 2:
 Kenmerken ‘Servicewerk gerelateerde projecten’
 Clustering kenmerken
 Koppeling clustering aan systematische opbouw arbeidsnorm
Eenduidige normstructuur ‘Servicewerk gerelateerde
projecten’
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 32 / 53
ONDERZOEK
Taakstellingen
Taakstelling [3]
Kwantificeren van de waarde
van de beschreven
toeslagfactoren
Taakstelling [1]
Toetsingskader creëren voor
het (nauwkeurig) begroten
van manuren
Taakstelling [2]
Beschrijven toeslagfactoren
van arbeidsnormen in
servicewerk gerelateerde
projecten
Taakstelling [4]
Effect bepalen van de
beschreven toeslagfactoren,
al dan niet onderling
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 33 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #3
Taakstelling 3 – Kwantificeren toeslagfactoren
Meetmethode: Multi Moment Opname (MMO):
 Steekproef
 ‘Turven’ handelingen op rondetijd
Operationalisering kenmerken:
 Vertalen begrip in meetbare termen
L. PEPELS
0569738
Normering servicewerk gerelateerde projecten
Calculatietijd
Richttijd
Bruto bewerkingstijd
Kenmerk (Parameter)
Indicator(en)
Operationalisering
Diversiteit materialen/
werkzaamheden
Aantal verschillende
materialen
Inschatting van de aantal verschillende materialen aan
de hand van een vijfpunt schaalverdeling.
Aantal verschillende
werkzaamheden
Inschatting van de aantal verschillende werkzaamheden
Netto bewerkingstijd
aan de hand van een vijfpunt schaalverdeling.
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 34 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #3
Taakstelling 3 – Kwantificeren toeslagfactoren
Waarde toeslagfactoren (MMO):
Percentage ‘Netto Bewerkingstijden’
[Getallen zijn
percentages]
Netto
bewerkingstijden
ROC
Veghel
Brabant
Water
MSD
Organon
Gelissen
Domein D1
Gelissen
Domein D2
Catharina
ziekenhuis
Totaal
37,7%
27,5%
30,4%
34,2%
30,0%
21,8%
30,4%
SAOB:
57% Arbeidsproductiviteit
Heijmans Servicebouw:
30% Arbeidsproductiviteit
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 35 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #3
Taakstelling 3 – Kwantificeren toeslagfactoren
Conclusie Taakstelling 3:
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 36 / 53
ONDERZOEK
Taakstellingen
Taakstelling [3]
Kwantificeren van de waarde
van de beschreven
toeslagfactoren
Taakstelling [1]
Toetsingskader creëren voor
het (nauwkeurig) begroten
van manuren
Taakstelling [2]
Beschrijven toeslagfactoren
van arbeidsnormen in
servicewerk gerelateerde
projecten
Taakstelling [4]
Effect bepalen van de
beschreven toeslagfactoren,
al dan niet onderling
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 37 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #4
Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren
Aanpak taakstelling 4:
 Statistiek: onderzoeken samenhang tussen kenmerken: SPSS
Samenhang directe en indirecte kenmerken binnen toeslagfactoren? (1)
Samenhang ‘invloeden buiten ploeg’ en toeslagfactoren? (2)
Bouwplaats
Serie
Hoogte
Organisatorische handelingen
toeslag
toeslag
toeslag


L. PEPELS
0569738
I
D
Diversiteit materialen/werkzaamheden
Tekening lezen Laagbouw-hoogbouw
Administratie invullen/bijhouden/regelen
Overleg (werk gerelateerde zaken)
Nadenken/kijken
Seriegrootte
Klantafhankelijke
activiteiten
Klant houdt bouwplaatspersoneel van het werk af
Storingen
Kleinschalig
Schrijven/schetsen/aftekenen
Moeilijkheidsgraad
Meten/aflezen/passen
Kwaliteit/kwantiteit gegevens en stukken
Herstellen van fouten
Diversiteit projecten
Correcties uitvoeren
Relatief korte voorbereidingstijd
Aanwijzingen geven
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 38 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #4
Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren
Samenhang tussen directe en indirecte kenmerken binnen toeslagfactoren (1):
 ‘Transport en logistieke handelingen’
Transport en logistieke handelingen
Model
1
2
Model
1
2
L. PEPELS
0569738
2
in pand
R LiftgebruikRbestaande liftenStandaardfout
Locatie bouwplaats
0,949Plek opslag0,900
12,14302
materialen
I
Plek afvalcontainer
0,927
0,860
13,54836
Sig.
0,001
0,001
Beperkingen in verband met overlast derden
Beschikbaarheid groot materieel
Variabele
Coëfficiënten
Interne transportwegen
β
Standaardfout
Op- en afklimmen van steigers en ladders
(Constant)
12,815
13,395
Lopen/zoeken
D
Halen
materiaal
van
werf/winkel
Interne transportwegen ( )
14,099
7,877
Halen materiaal van opslagplaats/zaagplek
Beschikbaarheid groot materieel ( )
121,472
22,150
Aan en afvoer materiaal/afval (door bestaande pand)
Plek afvalcontainer ( )
Plek opslag materialen ( )
Liftgebruik bestaande liften in pand ( )
(Constant)
Beschikbaarheid groot materieel ( )
Plek afvalcontainer ( )
Plek opslag materialen ( )
Liftgebruik bestaande liften in pand ( )
-59,980
-109,356
46,812
29,826
127,793
-51,631
-108,859
48,471
12,378
21,564
9,359
10,532
24,397
12,792
24,057
10,391
Y=
?
Sig.
0,367
0,111
0,001
0,001
0,001
0,001
B0 0,020
+B1*X1
0,001
0,003
0,001
0,001
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 39 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #4
Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren
Hoogte
toeslag
Laagbouw-hoogbouw
Serie
toeslag
Samenhang tussen ‘invloeden buiten ploeg’ en toeslagfactoren (2):
Seriegrootte
Bouwplaats
toeslag
x
x12
Organisatorische handelingen
I
L. PEPELS
0569738
D
Kleinschalig
Moeilijkheidsgraad
Kwaliteit/kwantiteit gegevens en stukken
Diversiteit projecten
Relatief korte voorbereidingstijd
Diversiteit materialen/werkzaamheden
Tekening lezen
Administratie invullen/bijhouden/regelen
Overleg (werk gerelateerde zaken)
Nadenken/kijken
Klantafhankelijke activiteiten
Klant houdt bouwplaatspersoneel van het werk af
Storingen
Schrijven/schetsen/aftekenen
Meten/aflezen/passen
Herstellen van fouten
Correcties uitvoeren
Aanwijzingen geven
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
?
SLIDE 40 / 53
ONDERZOEK – TAAKSTELLING #4
Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren
Conclusie Taakstelling 4:
 Vergelijkingen voor samenhang directe en indirecte kenmerken (1)
Versch
il wsamenhang
a a rd e to esla gfa
cto ren tu ssen
SA O Bploeg
en
 Vergelijkingen
voor
‘invloeden
buiten
en toeslagfactoren (2)
A fstu d eero n d erzo ek
 Uitgangspunten
Y
= 4 ,2 9 8 + 0 ,0 4 7 x
A an - en afloop
3 0 0 ,0 %
4 ,5 %
1 5 ,8 %
52,6%
2 5 0 ,0 %
O p b o u w - en
a fb reekh a n d eli ng en
2 0 0 ,0 %
54,6%
1 6 8 ,8 %
Tra n sp o rt- en lo gisti eke
h a n d eling en
Y R ust
1
en persoon lijke verzorgin g
= 1 5 ,5 2 4 + 2 0 ,7 3 3 x 1
Y O pbouw - en afbreekhan delin gen = 7 4 ,2 5 0
Y T ran sport en logistieke han delin gen = 2 9 ,8 2 6 + 1 2 7 ,7 9 3 x 1
– 5 1 ,6 3 1 x 2 – 1 0 8 ,8 5 9 x 3 + 4 8 ,4 7 1 x 4
1 5 0 ,0 %
61,5%
Y O rgan isatorische han delin gen = 1 8 ,1 6 6 + 2 0 ,9 2 3 x 1
O rg a n isa t orisc he h a nd eling en
1 0 0 ,0 %
5 0 ,0 %
1 0 0 ,0 %
0 ,0 %
A fstu d e e r o n d e r zo e k
Ne tto b e w e r kin gstijd
L. PEPELS
0569738
B ijk o m e n d e e n o n r e ge lm atige h an d e lin ge n
R u st e n p e r so o n lijke v e r zo r gin g
A an - e n aflo o p
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 41 / 53
ONDERZOEK – CONCLUSIE
Conclusie onderzoeksresultaten
Resultaten onderzoeksfase
Taakstelling 1
 Aandachtspunten
begroten arbeid
 Systematische
opbouw arbeid
Taakstelling 2
 Kenmerken
servicewerk
gerelateerde
projecten
 Clustering
kenmerken
I.c.m. opbouw
servicewerk
gerelateerde
projecten (TS1)
Opbouw
arbeidsnorm
servicewerk
gerelateerde
projecten
L. PEPELS
0569738
Normstructuur met
bijhorende
kenmerken
Taakstelling 3
 MMO’s a.d.h.v.
normstructuur
(TS2)
 Operationalisering kenmerken
Waardebepaling van
toeslagfactoren en
kenmerken
binnen
normstructuur
Taakstelling 4
 Waardes
kenmerken
(TS3) statistisch
tegen elkaar
uitgezet
Regressievergelijking
per toeslagfactor
Resultaat
Een manier om de
waarde van
toeslagfactoren
(TS3) te
voorspellen aan
de hand van
lineaire
vergelijkingen
(TS4), op basis van
een heldere,
onderbouwde
normstructuur
(TS1, TS2)
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 42 / 53
ONDERZOEK – CONCLUSIE
Conclusie onderzoeksresultaten
waarde
en
n
Van onderzoek naar ontwerp:
 Vergelijkingen ter voorspelling hoogte toeslagfactor
 Parameters en uitgangspunten per toeslagfactor
 In probleemanalyse aangetoond: Slechte overdracht calculatie naar uitvoering
Taakstelling [5]
Ontwerpen van een oplossing
ten behoeve van het
nauwkeuriger begroten van
manuren
n de
ctoren,
ling
Taakstelling [6]
Toetsen van de ontworpen
oplossing ten behoeve van
het nauwkeuriger begroten
van manuren
Ontwerpdoelstelling:
“ Het ontwerpen van een beslissingsondersteunend (reken)model waarmee
calculatie gefundeerd een toeslagberekening voor servicewerk gerelateerde
projecten kan maken aan de hand van projectspecificaties, en
werkvoorbereiding/uitvoering inzage heeft in de gemaakte keuzes ten behoeve
van de arbeidsnorm door calculatie.”
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 43 / 53
ONTWERP
Ontwerp
Programma van eisen:
 Uitvoer bandbreedte toeslagfactoren
 Weloverwogen keuze hoogte toeslagfactor op basis van bandbreedte
 Variabelen (parameters en uitgangspunten) aanpasbaar; effect toeslagfactoren
 Duidelijk overzicht met toeslagfactoren en gemaakte keuzes genereren
 Normstructuur als onderlegger voor het rekenmodel
 Eenvoudige werking; handleiding in programma
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 44 / 53
ONTWERP
Ontwerp
Hoofdprocessen model:
Projectgegevens
bekend
Projectgegevens
bekend
Data ingevoerd
Invoer data
1.
Inzichtelijk maken van de
toeslagfactoren bij
servicewerk gerelateerde
projecten
Invoer verwerken
door model
2.
Uitvoerblad met
toeslagfactoren
Uitvoerblad met
toeslagfactoren
Berekening uitgevoerd
Uitvoer gegevens
3.
Structuur:
 10 Stappen
 1 Uitvoerblad
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 45 / 53
ONTWERP
Ontwerp ‘Rekenmodel Arbeidsnormen Servicebouw’
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 46 / 53
TOETSING
Toetsing
 Toetsing PvE
 Toepasbaarheid
 Toetsing uitvoer rekenmodel
Manuren
begroot - besteed
10,00%
3,72%
0,65%
0,00%
-10,00%
-14,39%
-15,70%
-17,92%
-20,00%
-20,54%
-30,00%
-40,00%
-50,00%
-60,00%
-61,41%
-70,00%
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 47 / 53
TOETSING
Toetsing
Toetsing Programma van eisen:
 Uitvoer bandbreedte toeslagfactoren
 Weloverwogen keuze hoogte toeslagfactor op basis van bandbreedte
 Variabelen (parameters en uitgangspunten) aanpasbaar
 Duidelijk overzicht met toeslagfactoren en gemaakte keuzes genereren
 Normstructuur als onderlegger voor het rekenmodel
 Eenvoudige werking; handleiding in programma
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 48 / 53
TOETSING
Toetsing
Toetsing op toepasbaarheid:
 “Mooi vormgegeven, overzichtelijk model met duidelijke informatieschermen”
 “Rapportage van alle resultaten kan handig zijn voor het overdrachtsmoment”
 “Wellicht niet bruikbaar als calculatiemodel, wel perfect voor indicatie
toeslagfactor”
 “Geeft denkstappen calculator goed weer”
 “Het model representeert bewustwording van de factoren van servicebouw en
zet aan tot denken”
 “Invoer ‘Netto bewerkingstijden’ wellicht lastig, vereist andere denkwijze”
 “Ideaal model voor ‘startende’ werknemers/calculators”
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 49 / 53
TOETSING
Toetsing
Toetsing uitvoer rekenmodel
 Renovatie toiletgroepen Van Lanschot Den Bosch
 Pand NES Eindhoven
Begroot oorspronkelijk <-> Uitvoer RAS <-> Besteed project
Toetsing uitvoer RAS: Verschillen tussen begroot, besteed en uitvoer RAS op de twee projecten
Begroot
Besteed
L. PEPELS
0569738
Begroot oorspronkelijk
Uitvoer RAS
Verschil [mu]
Verschil [%]
Besteed project
Uitvoer RAS
Verschil [mu]
Verschil [%]
Van Lanschot Den Bosch
0890 mu
1108 mu
0218 mu
24,49%
1083 mu
1108 mu
0025 mu
02,31%
Pand NES Eindhoven
1045 mu
1682 mu
0637 mu
60,96%
1686 mu
1682 mu
-00-4 mu
--0,24%
Gemiddeld
44,19%
00,76%
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 50 / 53
EVALUATIE
Evaluatie
Conclusie:
Afstudeerdoelstelling
“Het beschrijven, kwantificeren en het effect bepalen van de
toeslagfactoren van arbeidsnormen welke typerend zijn voor activiteiten
in servicewerk gerelateerde projecten en op deze wijze een bijdrage
leveren aan het vergroten van de nauwkeurigheid van de begrote
manuren in de door calculatie opgestelde manurenbegroting.”
Ontwerpdoelstelling
“ Het ontwerpen van een beslissingsondersteunend (reken)model
waarmee calculatie gefundeerd een toeslagberekening voor servicewerk
gerelateerde projecten kan maken aan de hand van projectspecificaties,
en werkvoorbereiding/uitvoering inzage heeft in de gemaakte keuzes ten
behoeve van de arbeidsnorm door calculatie.”
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 51 / 53
EVALUATIE
Evaluatie
Aanbevelingen ‘Rekenmodel Arbeidsnormen Servicebouw’:
 Koppeling met calculatieprogramma IBIS TRAD
 Database ‘Netto taaktijden’ uitbreiden
Aanbevelingen nader onderzoek:
 Meer en nieuwe MMO metingen doen
 ‘Netto taaktijden’ voor activiteiten in kaart brengen
 Andere hoofdoorzaken uit analysefase als verbetertraject inzetten in organisatie
Beperkte manurenbeheersing
Werkbegroting niet gedetailleerd in verschillende boekingscodes
Werkbegroting wordt los
gezien van inschrijfbegroting
Geen relatie tussen budgetten vanuit
werkbegroting en bestedingen in uitvoering
Productieopname op basis van schattingen en gevoel
Lage productiviteit
Slechte bewaking tijdens uitvoering
Urenbriefjes
onvolledig
Modus op servicegerichtheid, dus productie doet er niet toe
Werkbegroting te laat klaar
Nauwkeurige registratie
laat te wensen over
Veel verschil in productie bouwplaatspersoneel
Minder ‘vulwerkzaamheden’
voor projectmedewerkers
Verschil begrote en bestede manuren
pas aan einde project zichtbaar
Bouwplaatspersoneel met te weinig
informatie op pad gestuurd
Veel afstemverliezen en verloren uren
Meer opbouwen afbreekwerk
Minder productieve uren
Geen goed beeld waar manuren in gaan zitten
Er kan niet aangetoond worden waar de meeste manuren ‘verspeeld’ worden
Summiere of onvolledige overdracht gegevens
Te weinig taakgerichtheid in projecten
Dubbel werk doordat te weinig
genoteerd wordt in calculatie
Uitvoeringsmethodes worden ontworpen
zonder te kijken naar visie calculatie
Zaken niet goed uitgezocht
in voorbereiding
Te weinig tijd om voorbereiding
op poten te zetten
Vanwege eisen klant,
servicegerichtheid, te snel
van start met uitvoering
Visie achter calculatie opbouw en inhoud
niet altijd traceerbaar voor uitvoering
Niet gekeken naar personeelsbezetting
bij opstellen planning
Bandbreedte arbeidsnorm gebaseerd
op gevoel en inschatting
Werkbegroting wordt los
gezien van inschrijfbegroting
Onvoldoende bekend
wat benodigd is voor
het uitvoeren van een
activiteit
Geen
moederbegroting
Normen voor nieuwbouw gehanteerd
in renovatieprojecten
Planning personeelsinzet niet mogelijk in calculatie
Standaard arbeidstijdnormen hanteren, terwijl
onvoldoende bewustzijn is van de werkelijke situatie
Te weinig rekening
houden met primaire
processen klant
Geen terugkoppeling
vanuit uitvoering
Plannen gebeurt niet aan hand van budgetten werkbegroting
Onvolledige
voorbereiding
Te weinig kennis
van uitvoering
Gebrek kennis
calculatie servicewerk
Vooronderzoek bestaand
pand wordt onderschat
Planningen stroken niet met werkelijkheid
Werkbegroting te laat klaar
Slechte en onvolledige
gegevens/stukken voorhanden
Basisnormen ook gebruiken
voor kleinere werken
Te lichte normen
gehanteerd
Verschil begrote manuren
en bestede manuren bij
projecten SB negatief
Geen concreet beeld van
verloren uren in uitvoering
Onvoldoende rekening houden
met onproductieve uren
Vergaarde kennis tijdens
uitvoering wordt
onvoldoende teruggekoppeld
Hectisch, snel door
naar volgende projecten
Geen nacalculatie van projecten
Arbeidstijdnorm onvoldoende onderbouwd,
te veel gebaseerd op inschattingen
Aanwenden arbeid blijft gevoelskwestie
Arbeid in servicewerk een zeer onzekere factor
Onnauwkeurige manurenbegroting
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 52 / 53
AFSLUITING
L. PEPELS
0569738
INTRODUCTIE | AANLEIDING | ANALYSE | ONDERZOEK | ONTWERP | TOETSING | EVALUATIE
SLIDE 53 / 53
EXTRA
Ontwerpplan
Structuur model:
rde projecten'
L. PEPELS
0569738
Direct
Organisatorische handelingen
Indirect
Input rekenmodel
Diversiteit materialen/werkzaamheden (X1)
Concentratie
Samenstelling ploeg
- Ervaring
- Vakmanschap
Klantafhankelijke activiteiten
- Door douane/beveiliging
- Omkleden ten behoeve van de werkzaamheden
- Vergunning halen/vragen
- Stempels halen op documenten
- Veiligheidsfilmpjes kijken
Klant houdt bouwplaatspersoneel van het werk af
- Praten met klant/gebruiker
- Conflict met klant/gebruiker
- Afgeleid klant/gebruiker
Tekening lezen
Administratie invullen/bijhouden/regelen
Overleg (werk gerelateerde zaken)
- Overleg werkvoorbereider
- Overleg uitvoerder/instructies krijgen
- Overleg met adviseur/extern
- Overleg binnen ploeg
- Overleg andere ploeg/neven-/onderaannemer/machinist
Nadenken/kijken
Storingen
Schrijven/schetsen/aftekenen
Meten/aflezen/passen
Herstellen van fouten
Correcties uitvoeren
Aanwijzingen geven
Verwerking door model
Stap 1.3B: Invoer gegevens parameter(s)
Stap 1.3A: Checklist uitgangspunten
(toeslagfactor standaard op 1,00)
Stap 2.1A: Berekening bandbreedte (in manminuten)
'Organisatorische handelingen' met behulp van deze
formule:
Stap 1.3C: Eventueel invoer van extra
handelingen ; denk aan klantafhankelijke
activiteiten. Calculator maakt zelf een
inschatting van de hoeveelheid
manminuten per dag
Y1(Organisatorische handelingen)=
18,166+11,923*X1
( ± 37,97288 manminuten)
SLIDE 54 / 53
EXTRA
Taakstelling 4 – Effect bepalen van de toeslagfactoren
Conclusie Taakstelling 4
 2 vergelijkingen per toeslagfactor
(1)
R2 = 0,257
(2)
R2 = 0,933
(1)
R2 = 0,860
(2)
R2 = 0,422
L. PEPELS
0569738
SLIDE 55 / 53

similar documents