4 aliran pemikiran semasa

Report
Kapitalisme



Sadiq Jalal al-’Azm iaitu seorang pemikir Syria
mengatakan kapitalisme ialah dekad peralihan manusia
seluruhnya kepada gaya hidup ala Amerika dari segi
politik, ekonomi, budaya, pemikiran dan kelakuan.
Proses melaksanakan perencanaannya adalah dengan
menggunakan syarikat gergasi multinasional, institusi
kewangan, tabung matawang antarabangsa, agensi PBB
yang bergerak dalam lapangan pembangunan dan
kebudayaan dll.
Ia merupakan pembangunan yang mementingkan
keperluan material, fizikal, kemudahan dan keselesaan
semata-mata.


Kesan fahaman kapitalisme kepada ekonomi dan
kehidupan rakyat khususnya negara yang baru
membangun ialah mereka terus bergantung kepada
negara-negara maju Barat dalam segala hal
termasuklah yang berkaitan dengan kewangan.
Juga terjadi kepada negara-negara Islam yang
mana pengabaian terhadap ajaran-ajaran Islam
yang sebenar telah berleluasa telah berlaku dan
paling awal ialah selepas kewafatan Rasulullah
s.a.w. Demi sesungguhnya pengamalan Islam yang
sebenar-benarnya akan melayakkan Islam untuk
terus berada di persada dunia ini.
Islam Liberal


Menurut Kurzman, Islam liberal merujuk kepada
pentafsiran Islam yang lebih terbuka kepada ideaidea demokrasi, pengasingan agama daripada
politik, hak-hak wanita, kebebasan berfikir dan
kemajuan manusia.
Di Malaysia, golongan liberal telah mula mengkritik
undang-undang keluarga dan jenayah Islam yang
mereka lihat bertentangan dengan prinsip-prinsip
hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif
terhadap Islam.


Umat Islam perlu mendalami dan mengikuti Islam yang
sebenar dan perlu berhati-hati dengan inisiatif pihak
yang cuba mentafsirkan hukum hakam Islam secara
liberal dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran dan
al-Hadith yang telah dicampur adukkan dengan
perspektif sekular mengenai nilai dan prinsip hak asasi
manusia sejagat.
Sebagai contoh pihak yang berfahaman Islam liberal
telah mengadakan Kempen Anti Kawalan Moral oleh
pihak berkuasa agama dan kerajaan tempatan dengan
menggunakan ayat al-Quran iaitu “wahai orang-orang
yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam manamana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu
lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada
penghuninya” dan juga ayat “janganlah kamu
mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban
orang”
Sekularisme



Kamus Oxford mentaaarifkan sekularisme ialah yang bersifat
keduniaan atau materialisme, bukan keagamaan atau
kerohanian seperti pendidikan sekular, seni, muzik sekular,
pemerintahan sekular, pemerintahan yang bertentangan
dengan gereja.
Dr. Yusuf al-Qardhawi pula menyatakan istilah sekularisme
dalam bahasa arabnya ialah ‘Laa Diniyyah’ iaitu bukan hanya
lawan ukhrawi sahaja malah memiliki makna lebih spesifik
yakni sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dien/agama atau
sesuatu yang hubungannya dengan agama adalah hubungan
lawan.
Muhammad al-Bahi pula mengatakan bahawa sekularisme
adalah suatu kepercayaan atau fahaman yang menganggap
urusan keagamaan atau ketuhanan atau gereja tidak harus
dicampurkan dengan urusan negara, politik atau pentadbiran.

•
•
•
Definisi Hagemoni:
Berasal daripada perkataan Yunani, hegemon, yang
bermaksud ketua. Mengikut kamus dewan ia
merujuk kepada pengaruh atau dominasi sesebuah
negara atas negara negara lain.
Daripada di atas, hegemoni boleh difahami sebagai
pencengkaman atau dominasi sesuatu pihak ke
atas pihak lain yang secara relatif lebih lemah, dari
segi ekonomi, politik, dan sosial.
Merujuk kepada penguasaan menyeluruh
(domination) atau kepimpinan satu negara dan
sebagainya ke atas negara yang lain.
Hagemoni Barat

Merupakan satu keadaan pengaruh pemikiran
masyarakat Barat dalam semua perkara.
- kepimpinan masyarakat Barat dalam sistem
perniagaan.
- penggunaan bahasa penghantar – Bahasa
Inggeris.
- Nilai-nilai budaya dan cara hidup Barat


Hegemoni Barat di Malaysia adalah kesan sejarah
pembentukan negara Malaysia yang banyak
dipengaruhi negara Great Britain telah menguasai
seluruh Malaysia sebagai tanah jajahannya.
Great Britain telah memperkenalkan sistem-sistem
Barat kepada Malaysia seperti sistem ekonomi,
politik dan pentadbiran.
Globalisasi

Permasalahan masyarakat hari ini berpunca
daripada proses globalisasi.

Globalisasi membawa maklumat baru yg berpotensi
untuk mengubah nilai-nilai kebudayaan tempatan.

Perubahan nilai-nilai kebudayaan secara tidak
terkawal boleh membawa kepada keruntuhan
sesuatu kebudayaan dan tamadun.
•
•
•
•
Idea tentang dunia tanpa sempadan seolah-olahnya ia
menjadi satu walaupun penduduk berada pada tempat
yang berlainan atau jauh. Istilah ini telah popular sejak
45 tahun yang lalu.
Satu era baru dalam sejarah manusia yang membawa
kepada terhapusnya kepentingan sempadan negara dan
seterusnya menjadikan birokrasi, golongan ahli politik
dan ketenteraan sebagai institusi yang tidak lagi
penting.
Menurut Anthony Giddens, globalisasi boleh
didefinisikan sebagai “The intensification of worldwide
social relations which link distant localities in such a
way that local happenings are shaped by events
occuring many miles away and vice versa”.
Martin Albrow mendefinasikan globasasi sebagai
“proses di mana penduduk dunia diperbadankan di
bawah satu masyarakat global”.
•
•
•
•
Ini bermakna , globalisasi merupakan konsep yang
ideal bagi negara-negara maju tapi impak ke atas
negara membangu masih samar-samar.
Justeru, ASEAN telah menubuhkan blok kawasan
dagangan seperti Asian Free Trade Agreement
(AFTA) pada tahun 1992.
Ekonomi yang diperlukan adalah berdasarkan nilainiai kerohanian dan moral seperti keadilan dan
kemakmuran bersama yang ia lebih merujuk
sebagai ekonomi Islam.
Barat sendiri pernah mengadakan wacana
mengenai konsep pembangunan berasaskan
keimanan dan kepercayaan agama (Faith-Based
Development). Ini membuktikan idea pembangunan
ekonomi berasaskan islam boleh diterima pakai
oleh masyarakat global.
Petanda Globalisasi
•
Lebih 400 ribu orang pelajar daripada 150 buah
negara belajar di AS.
•
Lebih 100 buah negara di dunia menjadikan
bahasa inggeris sebagai bahasa utama atau
bahasa kedua.
•
Syarikat Mc Donald beroperasi di lebih 10,500
restoran di 50 buah negara di dunia.
•
Syarikat gergasi ‘multinational’ dan syarikat kecil
mulai kehilangan identiti kebangsaan seperti hasil
ciptaan, pembuatan, penjualan dan perkhidmatan
diintegrasikan dan diselaraskan dengan kehendak
dunia luar.
•
Pasaran kewangan dibuka 24 jam sehari di dunia.

Faktor-faktor Globalisasi
1.
Kelumpuhan Soviet Union ( blok komunis )
2.
Tiada persaingan sesama kuasa Barat
3.
Kemudahan sistem perhubungan dan komunikasi
4.
Peradaban bukan barat tertarik dengan nilai
barat.
Globalisasi Ekonomi
• Globalisasi ekonomi banyak meninggalkan kesan negatif dalam
kehidupan manusia sejagat.
• Ekonomi kapitalis – menekankan idea dan amalan perdagangan
bebas, liberalisasi pasaran kewangan dan pengaliran bebas
modal tidak banyak mendatangkan manfaat kepada manusia
sejagat .
• Globalisasi ekonomi negara sedang membawa perubahan
ekonomi negara-negara luar terutamanya yang sedang
membangun.
• Proses dan perkembangan globalisasi dipengaruhi dengan proses
yang dinamakan the internalisation of economy atau
pengantarabangsaan ekonomi.
• Dalam era kapitalis moden, walaupun pemerintah tempatan
membuat dasar ekonomi namun dasar tersebut sesetengahnya
dibayangi institusi-institusi antarabangsa World Trade
Organisation (WTO) dan sebagainya.

Globalisasi politik
•
Lebih merujuk keada cabaran penyebaran idea-idea seperti
demokrasi,pluralisme dan hak-hak asasi manusia yang
kesemuanya bekiblatkan kepada cara barat.
•
Sistem demokrasi yang ada pada hari ini boleh
dipertingkatkan lagi dengan yang lebih baik dan serasi .
•
isu pluralisme seperti keagamaan,kebudayaan dan ideologi
politik juga perlu dilihat dalam situasi sebenar yang
dituntut .
•
Suatu konflik atau permasalahan tidak akan berjaya tanpa
penglibatan AS.
•
Apabila AS memasuki Bosnia perperangan dihentikan dan
apabila AS campu tangan di Timur Tengah keadaan menjadi
lebih baik.
•
AS juga menentukan keputusan perluasan NATO dan
menentukan negara-negara anggota barunya.

•
•
Globalisasi budaya
Perubahan budaya yang berlaku terutamanya di
negara-negara dunia ke-3 memperlihatkan
proses americanization seperti penghasilan
budaya McDonald, Coca-Cola dan Mariah Carey
Perubahan meliputi aspek-aspek :

-Bahasa

-Gaya hidup

-Makanan, pakaian, muzik dan filem

Globalisasi maklumat dan ilmu
•
Kesan terburuk ialah pembanjiran maklumat yang
tidak berguna. Bahaya ilmu dan maklumat yang tidak
berguna ini perlu diatasi segera kerana bo;eh
merencatkan usaha untuk melahirkan manusia yang
benar-benar berilmu dan merosakan usaha
mewujudkan budaya ilmu yang sihat.
•
Masalah jurang perbezaan peluang untuk mengakses
maklumat juga merupakan impak yang perlu diambil
perhatian.
•
Dari sudut media, pada masa kini,media dalam ra
globalisasi bertindak sebagai agen berita, maklumat,
pndidikan, hiburan atau propaganda.
•
Malaysia telah bertindak secara agresif dengan
mewujudkan MSC atau MIMOS. Peranan syarikat
seperti Maxis, NTV7, ASTRO menjadikan malaysia
antara negara-negara yang agresif dala menghadapi
globalisasi media.
•
Kerajaan malaysia sanggup melabur dalam jumlah
banyak untuk mewujudkan media sendiri.
•
Keadilan dalam bidang ilmu pngetahuan perlu menjadi
tunjang dalam usaha menyebarkan ilmu kpada semua
lapisan masyarakat kerana permasalahan ini
membabitkan perbezaan antara kaum dan etnik,
antara bandar dan luar bandar.
•
Justeru, tradisi ilmu islam yang positif perlu dihayati.
•
Pakaian,muzik,filem dan makanan
•
Anak-anak muda masa kini suka memakai baju T-shirt
dan seluar Levi’s
•
Mereka juga menonton filem dan video yang
menonjolkan identiti barat
•
Komunikasi global memberi peluang kepada AS
menyebarkan kepentingan,budaya, dan nilai-nilainya
ke serata dunia
Pembinaan Negara Bangsa Dalam Cabaran
Globalisasi
Proses globalisasi sendiri berupaya
menghancurkan dan menghakis nilai sosial.
Budaya adalah salah satu aspek yang menerima
kesan langsung daripada proses globalisasi
Informasi yang masuk dengan mudah ke dalam
seluruh jaringan kehidupan dengan pelbagai
bentuknya akan menjejaskan set nilai yang
penting untuk pembinaan dan pengukuhan
negara-bangsa.
Salah satu informasi yang mudah diperolehi dan
boleh merosakkan moral ialah informasi budaya.
Budaya ialah salah satu aspek yang menerima
kesan langsung daripada proses globalisasi
Budaya adalah aspek penting dalam pembinaan
negara-bangsa.
Budaya lebih cepat meresap merentasi
sempadan negara dalam dunia tanpa
sempadan
Negara mengenakan bentuk budaya dan
nilai terhadap masyarakat untuk tujuan
pembinaan negara-bangsa

Kesan positif globalisasi

Menurut Candra Muzaffar :
•
Peranan pelabur asing dalam mewujudkan pekerjaan dan
mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara.
•
Peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah.
•
Peluang luas untuk mendapatkan maklumat dan
menyebarkan ilmu pengetahuan.
•
Komunikasi yang murah dan mudah.
•
Peluang yang lebih luas untuk berinteraksi dai pelbagai
kumpulan etnik, budaya dan agama.
•
Peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan
perikemanusianan terhadap mangsa-mangsa bencana alam
dan tragedi buatan manusia.
•
Penonjolan idea dan amalan pemerintahan yang baik.
•
Penonjolan hak-hak asasi kaum wanita.

•
Kesan negatif globalisasi
Kualiti alam sekitar yang semakin merosot.
•
Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan
ekonomi yang semakin melebar.
•
Penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan
nilai-nilai kerohanian dan moral murni.
•
Penyebaran budaya pop yang menyegarakan pancaindera
dan mematikan roh.
•
Kecenderungan pusat-pusat pengajian tinggi memberi
keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik
serta mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan
kemasyarakatan .
•
Pembanjiran maklumat-makumat yang tidak berguna.
•
Kecenderungan pembentukan budaya global yang homogen
menerusi peranan komunikasi.




Gelombang globalisasi kontemporari adalah terbesar
dan terkuat pernah melanda dunia dan impaknya
mempengaruhi semua aspek peradaban.
Demi menjamin kelangsungan(survival) sesebuah
peradaban,setiap tamadun yang berpaksikan agama
serta berlandaskan kerohanian dan moral,penilaian
baik dan buruk fenomena globalisasi ini perlu
diteliti.Kebaikannya perlu dimanfaatkan dan
keburukannya pula perlu dihindari sebaik mungkin.
Untuk berjaya kita perlu menggunakan segala
kekuatan dan kekayaan terutamanya
kakayaandalaman(inner riches) yag ada dalam agama
dan tradisi,termasuklah keintelektualan dan keilmuan.
Kesan globalisasi - kelahiran sebuah kebudayaan
sejagat, iaitu semua nilai-nilaimanusia yang sama.

similar documents