Öğrenci disiplin yönetmeliği

Report
YENİ YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI ÖĞRENCİ
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
IŞIĞINDA ÖĞRENCİ DİSİPLİN
SORUŞTURMALARI
BİLGİLENDİRME SUNUMU
2012
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği 18.08.2012 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
 Bu yönetmelik ile 1985 yılından beri yürürlükte olan
13.01.1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yeni Yönetmeliğe Hakim
Olan İlkeler:
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Kazuistik düzenlemeden
vazgeçilmiştir. Zira, eski Yönetmelikte,
neredeyse her türlü fiil ve hallere ilişkin
olarak cezai hüküm öngörülmüş idi,
yeni yönetmelikle suça konu eylem
sayısı azaltılmış ve sınırları kesin
hatlarla çizilmiştir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Torba ceza hükmüne yer verilmemiştir.
Yani herhangi bir suç kalıbına
girmeyen eylemler bakımından yorum
yolu ile ulaşılabilecek suç tipleri
öngörülmemiştir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Süreler kısaltılarak soruşturmanın
seri bir şekilde sonuçlandırılması
amaçlanmıştır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Suçta ve cezada kanunilik ile
suçlarda tipiklik ilkeleri hakimdir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesine göre;
“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce soruşturmasına
başlanmış ancak tamamlanmamış
bulunan disiplin soruşturmalarında
bu Yönetmelik hükümleri
uygulanacaktır.”
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Mülga yönetmeliğin yürürlükte olduğu dönemde
soruşturma raporu düzenlenmiş ve ceza verilerek,
öğrenciye tebliğ edilmiş disiplin soruşturmaları idari
anlamda tamamlanmış bulunmaktadırlar. Mülga
disiplin yönetmeliğinde, disiplin cezasına karşı
herhangi bir idari itiraz imkanı tanınmamıştır. Ancak
yeni yönetmelik ile disiplin cezası alan öğrenciye itiraz
imkanı tanınmış olup, cezası mülga yönetmelik
döneminde kesinleşen öğrencilerin Geçici 1. Madde
hükmünden yararlandırılarak itiraz hakkı tanınmasına
olanak bulunmamaktadır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Ancak, disiplin soruşturması henüz tamamlanmamış
öğrenciler bakımından yeni yönetmelik hükümleri
uygulanacaktır. Bu kapsamda, disiplin suçuna konu
eylemin nitelendirilmesi yeni hükümlere göre
yapılacaktır. Örneğin; eski yönetmelikte «Kumar
oynamak veya oynatmak» eylemi Kınama cezasını
oluşturmakta iken yeni yönetmelikte böyle bir eylem
suç olarak öngörülmemiştir. Dolayısıyla, artık anılan
eylem suç olmaktan çıkmıştır ve bu suç nedeniyle
açılan soruşturma bu nedenle ceza verilmeksizin sona
erdirilecektir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Yine eski yönetmelikte cezası «Bir veya İki Yarıyıl
Uzaklaştırma» olan “Kopya çekmeye teşebbüs
suçu”nun yeni yönetmelikte cezası «Kınama»
olarak öngörülmüştür. Bu nedenle de cezası
değişen eylemler bakımından da devam eden
soruşturmalarda yeni hükümler uygulanacaktır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Aynı şekilde ceza alıp da henüz tebliğ edilmemiş
öğrenciye tebliğden sonra itiraz hakkı tanınacaktır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 BU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ KİMLER İÇİN
UYGULANIR?






Yükseköğretim kurumlarında
ön lisans,
lisans,
yüksek lisans,
doktora,
tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişiler
(m.3)
 hakkında uygulanır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 DİSİPLİN CEZALARI VE DİSİPLİN CEZALARINI
GEREKTİREN DİSİPLİN SUÇLARI
 UYARMA
:
Öğrencinin,
öğrencilikle
ilgili
davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği
hususunda yazılı olarak ikaz edilmesidir.
 Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yükseköğretim
kurumu
yetkililerince sorulan hususları
haklı bir sebep olmadan
zamanında cevaplandırmamak
 a)
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yükseköğretim kurumu yetkililerince
tesbit edilen yerler dışında ilan
asmak,
• b)
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış
duyuruları,
program
ve
benzerlerini
koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak
veya kirletmek.

Bu suça konu duyuru ve programlar
Yükseköğretim Kurumuna ait olmayan,
ancak onun izin verdiği duyuru ve
programlardır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 KINAMA : Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu
davranışlarından dolayı kınandığının yazılı olarak
bildirilmesidir.
 Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yükseköğretim
kurumu
yetkililerince istenilen bilgileri
eksik veya yanlış bildirmek,
 a)
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 b)
Ders, seminer, uygulama,
laboratuvar,
atölye
çalışması,
bilimsel toplantı ve konferans gibi
çalışmaların düzenini bozmak,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yükseköğretim kurumu
içinde izinsiz afiş ve pankart
asmak,
c)
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
Yükseköğretim kurumunca
asılmış duyuruları, program ve
benzerlerini koparmak, yırtmak,
değiştirmek, karalamak veya
kirletmek,
ç)
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.
Eski yönetmelikte bu suçun cezası
«Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma» cezası
idi.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMUNDAN
BİR
HAFTADAN BİR AYA KADAR
 UZAKLAŞTIRMA:
Öğrenciye,
yükseköğretim
kurumundan
bir
haftadan
bir
aya
kadar
uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde derslere ve
sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
 Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma cezasını
şunlardır;
gerektiren eylemler
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
a)
Öğrenme ve öğretme
hürriyetini engelleyici eylemlerde
bulunmak,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir
şekilde yürütülmesini engellemek,
Örneğin tanığın vereceği beyanda
tanığı etki altına almaya çalışmak,
tebligatları engellemeye çalışmak vb.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 c)
Yükseköğretim kurumundan aldığı
kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına
vererek kullandırmak veya başkasına ait bir
belgeyi kullanmak,
Örneğin; öğrenci kimlik kartının, başka
bir kişi tarafından kullanılmasını sağlamak.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref
ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı
eylemlerde bulunmak,
Bu suç, herhangi bir kişinin şeref ve
haysiyetinin, sadece kurum içinde sözlü
veya yazılı olarak zedelenmesi halinde
oluşur.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 d) Yükseköğretim kurumu personelinin,
kurum içinde ya da dışında, şeref ve
haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı
eylemlerde bulunmak,
Yükseköğretim
Kurumu
personeli
bakımından, suça konu eylemin kurum
içinde veya dışında gerçekleştirilmiş olması
arasında ayrım yapılmamıştır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
e)Yükseköğretim
kurumunda alkollü içki
içmek,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
f) Yükseköğretim kurumuna ait
kapalı ve açık mahallerde
yetkililerden
izin
almadan
toplantılar düzenlemek.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN BİR YARIYIL
İÇİN
 UZAKLAŞTIRMA:
Öğrenciye,
yükseköğretim
kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu
sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının
yazı ile bildirilmesidir.
 Yükseköğretim
kurumundan bir yarıyıl için
uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
a)
Yükseköğretim
kurumu
personeli ve öğrencilerini tehdit
etmek,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 b) Yükseköğretim kurumlarında işgal
ve benzeri fiillerle yükseköğretim
kurumunun hizmetlerini engelleyici
eylemlerde bulunmak,

Örneğin yemekhane boykotu.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 c) Kurum personeli ve öğrencilerine
fiili saldırıda bulunmak,

Mutlaka,
bedensel
bütünlüğe
yönelik bir eylem olması gerekir.
Örneğin; yumurta atmak, tokat atmak
vb.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 ç)
Yükseköğretim
kurumlarında
hırsızlık yapmak,
Hırsızlık suçunun kime karşı
işlendiğinin bir önemi yoktur. Eylemin
Yükseköğretim
kurumu
içerisinde
yapılmış olması yeterlidir. Yani öğrenci
arkadaşına ait bir taşınırı da çalsa, bu suç
oluşacaktır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
d)
Yükseköğretim
kurumu
bünyesinde mevcut bina, demirbaş
eşya ve benzeri malzemeyi tahrip
etmek veya bilişim sistemine zarar
vermek,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
e) Sınavlarda kopya
çekmek veya çektirmek,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
f) Seminer, tez ve yayınlarında
intihal yapmak
Eski yönetmelikte öngörülmeyen
bir suçtur.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN İKİ YARIYIL
İÇİN UZAKLAŞTIRMA: Öğrenciye, yükseköğretim
kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu
sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının
yazı ile bildirilmesidir.
 Yükseköğretim
kurumundan iki
yarıyıl
için
uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 a)
Yükseköğretim kurumu görevlilerine
karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin
yapılmasına engel olmak,
Bu suç bakımından, cebir ve şiddetin
görevin yapılmasına engel olmak amacıyla
kullanılması gerekir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet
kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden
yararlanmalarınıengellemek,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
c) Bir kimseyi veya grubu, cebir
veya tehditle suç sayılan bir eylemi
düzenlemeye veya böyle bir eyleme
katılmaya zorlamak,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
ç)
Yükseköğretim
kurumları
içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı
madde
kullanmak,
taşımak,
bulundurmak,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek,
kopya çeken
öğrencilerin
sınav
salonundan çıkarılmasına engel olmak,
kendi yerine başkasını sınava sokmak
veya başkasının yerine sınava girmek,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
e) Yükseköğretim kurumlarında
cinsel tacizde bulunmak,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953
tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna
aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve
bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak
üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer
aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve
bulundurmak,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 g)
Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine
girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir
çıkar sağlamak.
Bu disiplin suçunun oluşabilmesi için öğrencinin
mutlaka haksız bir çıkar sağlaması gereklidir. Sadece
bilişim sistemine girmek bu suçun oluşumuna
sebebiyet vermez. Şartların oluşması halinde bu suç
Ceza Hukuku kapsamında soruşturulabilir bir suç
olacaktır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA:
Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim
kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten
çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.
 Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını
gerektiren eylemler şunlardır;
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç
işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü
yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak,
üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette
bulunmak veya yardım etmek,
Burada dikkat edilmesi gereken husus sayılan
suçlar bakımından suçun mahkeme kararıyla
kesinleşmiş olmasıdır. Öğrencinin anılan suçlarla
yargılanıyor olması veya suçu işlediği yönünde kuvvetli
şüphe bulunuyor olması yeterli değildir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
b)
Yükseköğretim kurumlarında
uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri
satmak, satın almak, başkalarına
vermek ve ticaretini yapmak,
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli
silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve
savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış
bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri
kullanmak,
Bu maddelerin Yükseköğretim kurumu içinde
veya dışında kullanılması arasında herhangi bir fark
yoktur.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel
davranışlarda bulunmak suretiyle
cinsel dokunulmazlıklarını ihlal
etmek.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI
 Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma
cezasını gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve
kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve
ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı
türden disiplin cezaları verilir.
 Yeni yönetmeliğin getirdiği en büyük değişikliklerden birisi
de bu hüküm olup, buna göre artık, uyarma ve kınama
cezaları dışındaki cezalar bakımından benzer eylem
nitelendirmesi yapılamayacaktır. Yani, suça konu eylem
ilgili maddelerdeki eylemler ile birebir örtüşüyorsa
cezalandırılacak, ancak benzer nitelik taşıması halinde
cezalandırılamayacaktır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 DİSİPLİN SUÇUNUN TEKERRÜRÜ
 Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin
tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
 Ağır ceza uygulaması için aynı eylemin tekerrürü gerekir.
İki ayrı eylem nedeniyle ceza ağırlaştırılamaz. Yönetmeliğin
bu hükmüyle de, eski yönetmelikte karışıklıklara yol açan
tekerrür hükmü sadeleştirilmiş ve netleştirilmiştir.
 Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezası verilemez.
 Buna göre; Yükseköğretim Kurumundan 2 yarıyıl
uzaklaştırma cezasını aynı hüküm nedeniyle ikinci kez alan
öğrencinin suçu tekerrür durumu nedeniyle ağır ceza olan
çıkarma cezasına dönüştürülemez.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 DİSİPLİN SORUŞTURMASI
 SORUŞTURMA AÇMAYA YETKİLİ AMİRLER
 a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı DEKAN,
 b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı
ENSTİTÜ MÜDÜRÜ,
 c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin
suçlarından dolayı MÜDÜR,
 ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı
KONSERVATUVAR MÜDÜRÜ,
 d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak
ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ.
 Toplu öğrenci eylemi en az üç öğrenci tarafından, aynı amaç ile gerçekleştirilen
eylemlerdir.
 Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi
soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 SORUŞTURMANIN SÜRESİ
 Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip
derhal başlanır. Soruşturma, onay tarihinden itibaren
onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu
süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı,
gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur.
Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu
taktirde soruşturma süresini uzatabilir.
 Yeni yönetmelik ile soruşturma süresi kısaltılmıştır. Ancak
gerekçeli olarak istenen ek süre bakımından, süreye ilişkin
herhangi bir üst sınır konulmamıştır. Bu nedenle disiplin
amirince verilecek ek süre olayın özelliğine ve ek süre
isteminin gerekçesine göre, her olay bakımından ayrı ayrı
değerlendirilerek takdir edilecektir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI
 Bu
Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki
eylemleri işleyen öğrenciler hakkında, bu eylemlerin
işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce
öğrenildiği tarihten itibaren;
 a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir
haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında BİR AY
içinde,
 b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için
uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezalarında ÜÇ AY içinde, disiplin soruşturmasına
başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman
aşımına uğrar.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Disiplin
cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten
itibaren, en geç İKİ YIL içinde disiplin cezası verilmediği
takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne
ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı
hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu
ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun alacağı bir karar ile
tespit edilir.
 Bu düzenlemeye göre, eylem gerçekleştirildiği tarihten itibaren
en geç 2 yıl içinde ceza verilebilir. Dolayısıyla eylem bu 2 yıl
içerisinde ne zaman öğrenildi ise uyarma, kınama ve 1 haftadan 1
aya kadar uzaklaştırma cezaları için 1 ay, diğer cezalar için 2 ayda
soruşturma başlatılmak zorundadır. Ayrıca eylem ne zaman
öğrenilmiş olursa olsun en geç 2 yıl içinde ceza verilmiş olması
gerekir. Aksi halde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına
uğrar.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ
 Soruşturmanın gizliliği esastır.
 Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye
başvurabilir.
 Soruşturmacı tanık ve bilirkişilere yemin ettirir. Hakkında
soruşturma yürütülen kişi ise kesinlikle yeminsiz olarak
dinlenir.
 Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.
 Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların
istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir
gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek
yardımları yerine getirirler.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve
eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve
tamamlar.
 Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında
başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç
kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil
edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu
yetkili mercie bildirir. Yoksa, soruşturma esnasında
çıkan yeni kişileri veya yeni eylemleri aynı
soruşturmanın konusu yaparak, o kişi veya eylemleri
de soruşturamaz. Bunlar yeni bir soruşturmanın
konusu olabilir ancak.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra
yükseköğretim kurumu içinde yer değiştirmesi
veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş
bulunması veya yükseköğretim kurumundan her
ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması,
soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli
kararların alınmasına engel teşkil etmez.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 ÖĞRENCİNİN SAVUNMA HAKKI
 Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat
edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı
tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu
yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde
savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.
 7 günlük süre yasal bir zorunluluk olup, bu sürenin
tanınmaması, savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle
mahkemede bozma nedenidir.
 Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı
olarak sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden
az olmamak üzere süre verilebilir. Yazılı savunma
sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular
yöneltebilir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz
olduğu halde uymadığı veya özrünü zamanında
bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş
sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle
hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir. Bu
hususun belirtilmemesi yine savunma hakkının
kısıtlanması sonucunu doğuracaktır.
 Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla
davete uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre
verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak
gönderebilecekleri bildirilir.
 Soruşturma
öğrencinin
kendini
gereği
gibi
savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 SORUŞTURMA RAPORU
 Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir.
Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama
tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç
konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan
savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup
olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin cezası teklif edilir.
Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir
dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma
raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie
tevdi edilir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 CEZA
KOVUŞTURMASI
İLE
DİSİPLİN
SORUŞTURMASININ BİRARADA YÜRÜTÜLMESİ
 Aynı
olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza
kovuşturmasının
başlamış
olması,
disiplin
soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza
kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkûm
olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine
engel teşkil etmez.
 Ancak
çıkarma cezasını gerektiren eylemler
bakımından öğrencinin hakkında ceza kovuşturması
başlamış ve öğrencinin suçunun sabit olduğu
mahkeme kararıyla analşılmış olması gerekir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 SORUŞTURMANIN SONUÇLANDIRILMASI
 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. Yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma cezaları
 ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar,
yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünce
verilir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Müşterek




mekanlarda
işlenen
disiplin
suçlarından dolayı
1. Uyarma
2. Kınama
3.Yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar
uzaklaştırma cezası verme yetkisi
REKTÖRE aittir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 1.Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için
uzaklaştırma cezası
 2.Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları,
 YETKİLİ DİSİPLİN KURULUNCA verilir.
 Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür
veya disiplin kurulu, gerekli görürse noksan saydığı
belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı
soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir
üyesinden isteyebilir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 OYLAMA VE KARAR
 Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu,
soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip
etmemekte serbesttir; gerekçelerini göstermek kaydıyla
başka bir disiplin cezası da verebilir. Bu cezanın daha ağır
veya daha hafif bir ceza olmasına yasal herhangi bir engel
bulunmamaktadır.
 Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
 Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını
yürüttüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy
kullanamaz. Aksi durum, mahkemede bozma nedenidir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 KARAR SÜRESİ
 Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama,
yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı
günden itibaren ENGEÇ ON GÜN içinde karar vermek
zorundadırlar.
 Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde,
dosya derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin
kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren EN GEÇ ON
GÜN içinde karar vermek zorundadır.
 Yeni yönetmelik ile süreler genel anlamda kısaltılmış olup,
amaç, soruşturmaların ivedilikle sonuçlandırılmasıdır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 DİSİPLİN
CEZASI
EDİLECEK HUSUSLAR
VERİLİRKEN
DİKKAT
 Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin
kurulları bu cezalardan birini verirken, disiplin suçunu
oluşturan
eylemlerin
ağırlığını,
soruşturulan
öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp
almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil
ve yaptığı hareket dolayısıyla pişmanlık duyup
duymadığını dikkate alırlar.
 Soruşturma konusu olayda, hafifletici veya ağırlaştırıcı
hususlar ayrı ayrı belirtilir ve ceza takdirinde
değerlendirmeye tabi tutulur.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 CEZALARIN BİLDİRİLMESİ
 Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası,
soruşturma açmaya yetkili amir tarafından;
 a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
 b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve
yükseköğretim kurumuna,
 c) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde,
yukarıdakilere
ilaveten
bütün
yükseköğretim
kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye,
emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine
bildirilir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Bilindiği üzere 2011 yılına kadar Yükseköğretim
Kurumundan Çıkarma cezası alan öğrenciler, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 54. Maddesinin g
fıkrası uyarınca bir daha herhangi başka bir
Yükseköğretim Kurumuna alınamamaktaydı. Ancak
Anayasa Mahkemesinin 28.04.2011 tarih, 2009/59 E. Ve
2011/69 K. Sayılı kararı bu hüküm Anayasaya aykırı
bulunarak iptal edilmiştir. Bu nedenle çıkarma cezası,
öğrencinin
sadece
çıkarıldığı
Yükseköğretim
Kurumuna yeniden alınamaması sonucu doğuracak
olup, başka bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşmesini
engellemeyecektir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI
 Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul
kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı
belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri
tarihten itibaren uygulanırlar.
 Özellikle, 1 ve 2 yarıyıl uzaklaştırma cezalarında,
cezanın hangi tarihten itibaren uygulanacağının
belirtilmemesi hallerinde uygulama tarihinde sorunlar
yaşanmakta, her olay bakımından ayrı yorumlamalara
gidilebilmektedir. Bu nedenle, verilen cezalarda hem
işlevsellik hem de belirlilik açısından cezanın
uygulanacağı tarihin belirtilmesi büyük önem
taşımaktadır.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
 Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına
karşı ONBEŞ GÜN içinde üniversite yönetim kuruluna
itiraz edilebilir. Bu itiraz zorunlu değildir. Kişi dilerse itiraz
etmeksizin doğrudan yargı yoluna gidebilir.
 İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu,
itirazı ONBEŞ GÜN içinde kesin olarak karara bağlar.
İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu,
kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder.
Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red
gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Yani itirazı kabul edilen öğrenci hakkında verilen
karar, yeniden yetkili disiplin kurulu veya disiplin
amirine gönderilir. İtiraz incelemesi sonucunda
reddedilen cezaya ilişkin red sebeplerine göre
yetkili kurul veya amir yeni bir karar alır.
 Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz
hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna
başvurulabilir.
Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 İlginiz için teşekkürler.
 Adıyaman Üniversitesi Hukuk Müşavirliği
 Av. Sema AKSU ÖZEL
 Av. Pınar SEMİZ

similar documents