ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก - ทิพยประกันภัย ::ประกันวินาศภัย

Report
การประกันภัยรถยนต์
BY MOTOR BU
การประกันภัยตามพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือ พ.ร.บ.
การประกันภัยภาคสมัครใจ
•
•
•
•
•
ประเภท 1
ประเภท 2
ประเภท 3
ประเภท 4
ประเภท 5 (3+ 2+)
การประกันภัยตาม พระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 (ภาคบังคับ)
เป็ นการประกันภัยภาคบังคับโดยกฎหมาย
ซึ่ง รถทุกคัน จะต้องจัดทาประกันภัย
ยกเว้น
พ.ร.บ. คุม้ ครองใครบ้าง ???

จะต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นกับบริษทั ภายใน 180 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่เกิดความเสียหาย และต้องมีหลักฐาน ดังนี้
กรณีเสียหายต่อร่างกาย
หรือบาดเจ็บ
• ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐาน
การแจ้งหนี้จากโรงพยาบาล
• สาเนาบัตรประชาชน
หรือหลักฐานที่ทางราชการ
ออกให้
กรณีเสียชีวิต
• สาเนามรณะบัตร
• บันทึกประจาวัน แสดงว่า
ผูป้ ระสบภัยตาย เพราะ
ประสบภัยจากรถ
การประกันภัยไม่คมุ ้ ครองอันเกิดจาก
มหันตภัยต่างๆ เช่น อาวุธปรมาณู , กัมมันตภาพรังสี , สงครามการเมือง ฯลฯ
การใช้รถนอกประเทศไทย
การใช้รถในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด เป็ นต้น
การใช้รถในการแข่งขันความเร็ว เช่น แข่งขันแบบป่ วนเมือง
BY MOTOR BU
การประกันภัยประเภท 1
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดความเสียหายของตัวรถยนต์
ความรับผิดต่อความสูญหาย + ไฟไหม้ ของตัวรถยนต์
การประกันภัยประเภท 2
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหาย + ไฟไหม้ ของตัวรถยนต์
การประกันภัยประเภท 3
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
การประกันภัยประเภท 4
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
100,000 บาท / อุบตั เิ หตุแต่ละครั้ง
การประกันภัยประเภท 5
(กรมธรรม์แบบคุม้ ครองเฉพาะภัย หรือ 3+ 2+)
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์
กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก (คุม้ ครองตามทุนประกันภัยที่เลือกซื้อ)
หมายเหตุ กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และเป็ นฝ่ ายผิดจะต้องรับผิดชอบ
**ความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียหายของรถยนต์ผเู ้ อาประกันภัย 2,000 บาท / ครัง้
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหาย + ไฟไหม้ของตัวรถยนต์
ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์
กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก (คุม้ ครองตามทุนประกันภัยที่เลือกซื้อ)
หมายเหตุ กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก และเป็ นฝ่ ายผิดจะต้องรับผิดชอบ
**ความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียหายของรถยนต์ผเู ้ อาประกันภัย 2,000 บาท / ครัง้
ยานพาหนะทางบก

หมายถึง รถที่เดินด้วยกาลังเครือ่ งยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง
 เช่น น้ ามัน , ก๊าซ หรืกาลังไฟฟ้าและรวมถึง รถพ่วง รถไฟ รถราง
รถยนต์ที่สามารถทาประกันภัย ประเภท 5 ได้แก่
• รถยนต์นั ่งไม่เกิน 7 ที่นั ่ง (รถเก๋ง)
• รถยนต์นั ่งไม่เกิน 20 ที่นั ่ง (รถตู)้
• รถบรรทุกน้ าหนักรวมไม่เกิน 3 ตัน (รถกระบะ /บรรทุก)
การประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
การประกันภัยตัวผูข้ บั ขี่ในคดีอาญา
การประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)
แบบไม่ระบุผขู ้ บั ขี่
แบบระบุชื่อผูข้ บั ขี่
• สามารถระบุชื่อได้ 2 คน
• รถที่ระบุผขู ้ บั ขี่ได้ คือ รถเก๋งส่วนบุคคล รถโดยสารส่วนบุคคล
การระบุชื่อผูข้ บั ขี่ ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
อายุผขู ้ บั ขี่
รถเก๋ง
รถตู ้
18-24 ปี
5%
5%
25-35 ปี
10%
10%
35-50 ปี
15%
15%
เกิน 50 ปี
20%
20%
หมายเหตุ กรณีระบุชื่อผูข้ บั ขี่ 2 คน การให้สว่ นลดจะคานวณจาก
****อายุของผูข้ บั ขี่ท่ีอายุนอ้ ยกว่า****
ผูเ้ อาประกันภัยจะได้รบั ส่วนลดกลุ่ม 10%
ชื่อผูเ้ อาประกันภัยจะต้องเป็ น ชื่อเจ้าของเดียวกัน
ต้องทาประกันภัย พร้อมกัน 3 คันขึ้นไป

ผูเ้ อาประกันภัย จะได้รบั ส่วนลดประวัตดิ ี ในปี ที่ตอ่ อายุประกันภัย
หากในการทาประกันภัยปี ที่ผ่านมา
 ไม่มีการเกิดเหตุใดๆ
 เกิดเหตุ แต่เป็ นฝ่ ายถูก
และแจ้งคู่กรณีให้บริษทั ฯ ทราบได้
20%
• สาหรับรถที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายในการต่ออายุปีแรก
30%
• สาหรับรถที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท 2 ปี ติดต่อกัน
40%
• สาหรับรถที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท 3 ปี ติดต่อกัน
50%
• สาหรับรถที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท 4 ปี ติดต่อกัน
การเพิ่มเบี้ยประกันภัย ประวัตไิ ม่ดี

หากผูเ้ อาประกันภัยเกิดเหตุ
 เป็ นฝ่ ายประมาท
 ไม่สามารถแจ้งคู่กรณีให้บริษท
ั ประกันทราบได้ 2
ครัง้ ขึ้นไป
 มีการเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย
ของปี ที่ทาประกันภัย
20%
• สาหรับรถที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายในการต่ออายุปีแรก
30%
• สาหรับรถที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท 2 ปี ติดต่อกัน
40%
• สาหรับรถที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท 3 ปี ติดต่อกัน
50%
• สาหรับรถที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัท 4 ปี ติดต่อกัน
ความเสียหายส่วนแรก
ที่ผเู ้ อาประกันภัยต้องรับผิดชอบ
รับผิดชอบความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 1,000 บาท
• กรณีที่ไม่ได้เกิดจากการชน ควา่ หรือ ชนแต่สามารถแจ้งคู่กรณี
ให้บริษทั ทราบได้
รับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 2,000 บาท
• กรณีใช้รถยนต์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
กรณีทาระบุผขู ้ บั ขี่ แต่ชนเกิดเหตุ ผูข้ บั ขี่ไม่ใช่ตามที่ระบุในกรมธรรม์
 ความเสียหายส่วนแรก ต่อตัวรถยนต์
 ความเสียหายส่วนแรก ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
6,000 บาท
2,000 บาท
รายการรถยนต์ที่เอาประกันภัย
การใช้รถยนต์
จานวนเงินเอาประกันภัย หรือ ทุนประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย
รายการตกแต่งเพิ่มเติม
ผูร้ บั ผลประโยชน์
กลุ่มรถ (กรณีรถที่ทาประกันภัยเป็ นรถเก๋ง)
เอกสารประกอบการทาประกันภัย
บุคคลทั ่วไป
•
•
•
•
สาเนาทะเบียนรถ , เอกสารการรับรถ ,ใบจองรถ , ใบส่งมอบรถยนต์ (ป้ายแดง)
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาใบขับขี่ (กรณีระบุชื่อ)
ราคารถยนต์ ณ วันที่ทาประกันภัย
นิตบิ ุคคล
•
•
•
•
สาเนาทะเบียนรถ , เอกสารการรับรถ , ใบจองรถ , ใบส่งมอบรถยนต์ (ป้ายแดง)
ราคารถยนต์ ณ วันที่ซ้ ือ
ใบรับรองการจดทะเบียน (ประกอบการออกใบเสร็จได้ถูกต้อง เมื่อจะใช้ Credit ภาษี)
Loss Ratio
กลุม่
ยีห่ อ้ / รุน่
กลุม่ 1
FERRARI JAGUAR PORCHE ASTON
กลุม่ 2
BENZ VOLVO AUDI BMW
กลุม่ 3
FORD FIAT HONDA ISUZU CAMRY
กลุม่ 4
MAZDA TOYOTA-ALTIS
กลุม่ 5
HONDA-CITY JAZZ
TOYOTA-VIOS
การกาหนดทุนประกันภัย
รถป้ายแดง
• รถป้ายแดงกาหนดทุนประกันภัยที่ 80% ของราคาซื้อ
รถ used car
• กาหนดทุนประกันภัยโดยใช้ราคารถปั จจุบนั – ค่าเสื่อมราคา 10%
การคานวณเบี้ยประกันภัย
ใช้ Package เบี้ยประกันภัยตามที่
ฝ่ ายตัวแทนและนายหน้ากาหนด
การรับประกันลูกค้ารายย่อยทัวไป
่
การรับประกันลูกค้ากลุ่ม
• Dealer รถยีห่ อ้ ต่างๆ ในพื้ นที่
• กลุ่มธุรกิจ , หน่วยงานต่างๆ ในพื้ นที่
การรับประกันรถบรรทุกใหญ่
กรณีรบั ประกันลูกค้ารายย่อยทั ่วไป
ขอเน้น รับประกัน
• รถส่วนบุคคล โดยเฉพาะรถเก๋ง (110)
• รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั ่ง (210)
• รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (320)
การรับประกันภัย ซ่อมห้าง
• เดิม รับประกันรถ อายุไม่เกิน 3 ปี
• ใหม่ กรณีทาประกันซ่อมห้างต่อเนื่อง พิจารณาอนุโลมให้ถึง 5 ปี
ซ่อมอู่ ประเภท 1
• เดิม รับประกันรถ อายุไม่เกิน 7 ปี
• ใหม่ ขยายให้รบั ประกันรถได้ถึง 10 ปี
กรณีรบั ประกันลูกค้ารายย่อยทั ่วไป
สาหรับรถป้ายแดง รหัส
110
• เดิม ส่วนลดอื่น 15%
• ใหม่ เพิม่ ส่วนลดกลุ่ม 10%
หมายเหตุ ใช้เบี้ยพื้นฐานขัน้ ตา่
รถทาประกันภัยประเภท 1
(ยกเว้นป้ายแดง)
เฉพาะประกันภัยประเภท 1
โอนประวัติดีได้โดย
• เดิม ส่วนลดประวัติแรกเข้า 20%
• ใหม่ เพิม่ ส่วนลดกลุ่ม 10%
• ต้องตรวจสภาพรถ + ถ่ายรูปรถทุกครั้ง
• กรณีมีใบเตือนจากบริษทั เดิม สามารถให้
ส่วนลดตามใบเตือน
• กรณีไม่มีใบเตือน ใช้ตาราง ก/ธ จากบริษทั
เดิม โดยได้รบั ส่วนลดตามหน้าตาราง ก/ธ
• ต้องตรวจสภาพรถ + ถ่ายรูปรถทุกครั้ง
นโยบายการรับประกันภัยรถยนต์
กรณีรบั ประกันหรือเสนอรับงานกลุ่ม



ขอเน้นรับประกันภัยรถส่วนบุคคล โดยเฉพาะรถเก๋ง (110) รถโดยสารไม่
เกิน 15 ที่นั ่ง (210) และ รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (320)
การรับประกันซ่อมห้าง กรณีที่ประกันภัยซ่อมห้างต่อเนื่อง พิจารณาอนุโลม
ให้ถึง 5 ปี
ซ่อมอู่ ประเภท 1 รับไม่เกิน 10 ปี
เบี้ยประกันภัย
• เสนอผ่านทางฝ่ ายการตลาด 4 ขออนุมตั ิ
Package เพื่อการแข่งขันในแต่ละ
Case
กรณีรบั ประกันรถบรรทุกใหญ่
การรับประกันภัยประเภท 1 อายุรถไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่แจ้งทาประกันภัย
การรับประกันภัยประเภท 3 อายุรถไม่เกิน 10 ปี ณ วันที่แจ้งทาประกันภัย
ให้พิจารณาลูกค้าที่ตอ้ งการทาประกันภัยทรัพย์สินทั้งหมด เป็ นทางเลือกแรก
บริษทั ฯ จะพิจารณารับประกันภัยรถที่ทาประกันภัยเป็ นกลุม่ ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป
ในการทาประกันภัย จะต้องทาประกันภัย พ.ร.บ. กับบริษทั ด้วย
รถบรรทุกวัสดุอนั ตราย (340) ยังไม่รบั ประกันภัย ยกเว้น เป็ นรถของตัวแทน / นายหน้า
ลูกค้ารายย่อยในพื้นที่
เสนอรับงานลูกค้ากลุม่
-ตัวแทนจาหน่ายรถยีห่ อ้ ต่างๆ
- กลุม่ ธุรกิจในพื้นที่
-หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
เจ้าของธุรกิจ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
แนวทางการปฏิบตั งิ าน
ถ่ายรูปรถ + ระบุวนั ที่ในรูปภาพ
• ด้านหน้า / ด้านหลัง / ซ้าย / ขวา / หลังคา
กรณีมีแผลให้ระบุจดุ ที่มีความเสียหาย
ส่งเอกสารทั้งหมด ให้บริษทั พร้อมกับใบคาขอเอาประกันภัย
BY MOTOR BU

similar documents