kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsili

Report
TÜRKİYE ESNAF VE
SANATKARLARI
KONFEDERASYONU
Nevin DAĞ
Teşkilat Müdürü
1
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK
AİDAT
Kayıt ücreti: Esnaf ve sanatkârların,
sicile ilk kayıt yapılması sırasında
ödeyecekleri ücreti,
Yıllık aidat: Esnaf ve sanatkârların üyesi
oldukları odalara her yıl ödeyecekleri
parayı, ifade etmektedir.
2
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK
AİDAT
Kayıt ücreti ve yıllık aidat;
Yönetmelik”te belirtilen oranlar
dikkate alınarak,
Konfederasyonumuzca
belirlenmekte ve teşkilatımıza
duyurulmaktadır.
3
4
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK
AİDAT TAHSİLİ
Kayıt ücreti; esnaf ve sanatkarların sicil
kaydı
sırasında
Sicil
Müdürlüğü
tarafından tahsil edilir, yarısı Birliğin
hesabına yarısı ise Odanın hesabına
aktarılır.
Yıllık aidat; Nisan ve Ekim aylarında iki
eşit taksitte ödenir.
5
• Oda yönetim kurulunun
kayıt ücret ve yıllık aidat
belirleme yetkisi var mıdır.?
• Oda yönetim kurulunun, aidat
tespit etme yetkisi yoktur.
• (Aidat ve gecikme zammı
konusunda üye ile
pazarlık
yapılamamalıdır.)
6
• Odalarca, kayıt ücretinin
alındığı yıl ayrıca yıllık aidat
alınır mı.?
• Kayıt ücretinin alındığı yıl için
üyelerden ayrıca yıllık aidat
alınmaz.
• Ancak, oda veya sicil kaydı
silinenlerin aynı yıl içinde tekrar
kayıt
edilmeleri
hâlinde,
kendilerinden kayıt ücreti tahsil
edilir.
7
• Süresi içinde ödenmeyen yıllık
aidat ve kayıt ücretlerine ilişkin
gecikme zamları nasıl
hesaplanmaktadır?
• 5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten 16/07/2007 tarihine kadar 6183
sayılı Kanun hükümleri,
• 17/07/2007 tarihinden itibaren; 3095
sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine
İlişkin Kanun hükümlerine göre
hesaplanmaktadır.
8
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı; 5362 sayılı
Kanunda süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat
ve katılma paylarına uygulanacak gecikme zammı
ile ilgili bir oran belirlenmediği, 5362 sayılı
Kanunun 61’inci maddesi gereğince süresi
içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma
paylarına uygulanacak gecikme zammı
oranlarının belirlenmesinde, 3095 sayılı Kanuni
Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
hükümlerine göre kanuni faizin uygulanmasının
uygun olacağı,
ancak, tahsil edilecek
gecikme zammının yıllık aidatın ve katılma
payının bir mislini geçmemesi gerektiği görüşünü
bildirmiştir.
9
GECİKME ZAMMI HESABINDA ÜST
SINIR
GECİKME ZAMMI
• Yıllık Aidat;
• Gecikme zammının bir mislini
geçemez. (5362 sayılı Kanun)
Katılma payının 1 mislini
geçemez.
• (507 s.Kanun + 5362 s.Kanun)
10
Vergi kaydını sildiren üyenin
yıllık aidatının hesaplanması
21/06/2005 ten
önce vergi
kaydı silinenler
21/06/2005’ten
sonra vergi kaydı
silinenler
11
• 21/06/2005 ten önce vergi kaydı
silinenler
•
5362 sayılı Kanunun geçici 3 üncü
maddesi
gereğince,
15/08/2005
tarihine
kadar
tamamlanması
gereken sicil ve oda kayıtlarının
güncellenmesi
işleminin
tam
anlamıyla yapılamaması nedeniyle
ortaya çıkan bu tür sorunlardan
dolayı ilgili esnaf ve sanatkarların
sorumlu tutularak kendilerine maddi
külfet yüklenmesinin sorumlu idare
ve
hukuk
devleti
anlayışı
ile
bağdaşmadığı düşünülmektedir.
12
21/06/2005 ten önce vergi
kaydı silinenler
• Bu
açıklamalar
çerçevesinde,
21/06/2005
tarihinden
önce
vergi
kaydını sildiren ve bugüne kadar
güncellenmesi
gerçekleştirilmeyen
üyelerin sicil kayıtlarının başvuru tarihi
itibarıyla,
oda
kayıtlarının
ise
15/08/2005 tarihi itibarıyla Oda Yönetim
Kurulu
kararı
alınarak
silinmesi
gerekmektedir.
• Bu durumdaki üyelerin, yıllık aidat ve
gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.
13
21/06/2005’ten sonra vergi kaydı
silinenler
• 21/06/2005 tarihinden sonra vergi mükellefiyetine son
veren ancak bu durumu Odasına ve Esnaf ve Sanatkar
Siciline bildirmeyen üyelerin kayıtları ise vergi
mükellefiyetinin son erdiği tarihe göre değil oda yönetim
kurulu karar tarihine göre silinmektedir. Zira, 5362 sayılı
Kanunun 61. Maddesinde; Oda kaydını sildiren üyenin
aidatı üye kaydının silindiği ay itibariyle alınır.”
hükmü yer almaktadır.
• Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bu konudaki görüşü:
“5362 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra,
üyelik nitelikleri yeterli olduğu için halen faaliyette
bulunan esnaf ve sanatkarlardan oda kaydının
silindiği ay itibariyle aidat tahakkuk ettirilmesinin
gerekeceği “ bildirilmiştir.
14
21/06/2005’ten sonra vergi kaydı
silinenler
• Vergi kaydını sildirmesine rağmen bu
durumu meslek odasına ve/veya sicil
müdürlüğüne bildirmeyen ya da sicil ve vergi
kaydının ikisini de sildirmekle beraber oda
kaydını sildirmeyen üyelerin, oda kaydını
sildirmek için odaya başvuru tarihinin; oda
yönetim kurulu tarafından kayıtları resen
silinen üyelerin ise, bu konudaki yönetim
kurulu karar tarihinin, esas alınarak, aidat ve
gecikme zamlarının tahsil edilmesi gerektiği,
15
21/06/2005 ten SONRA
vergi kaydının silindiği tarih değil
Oda yönetim kurulu karar tarihi
esas alınmalıdır
16
• Yıllık aidatın ilk taksiti ödendikten
sonra, asgari ücretin değişmesi
durumunda ekim ayında ödenmesi
gereken ikinci taksit tutarı, yeni
asgari
ücrete
göre
mi
belirlenecek.?
• Üye, yıllık aidatın ilk taksitini Nisan
ayında ödemiş ise, Ekim ayı taksiti yılın
ikinci yarısında değişen yeni aidatın
yarısı olarak tahsil edilecektir. Üye, yıllık
aidatı peşin ödemiş ise fark talep
edilmeyecektir.
17
Karma Odaya kayıtlı üyelerin
kayıt ücreti ve aidatı
• İlçede tek bir oda varsa üye her bir
mesleği için karma odaya ayrı ayrı
kayıt ücreti ödemek zorunda
kalmaktadır.
18
• Birden fazla meslekten dolayı
KARMA odaya kayıtları yapılan
üyeler her bir meslek için yıllık aidat
ödemeleri gerekir mi.?
• Bu üyeler sadece, yıllık aidat tutarı
daha yüksek olan mesleğin
aidatını öderler.
19
• Birden fazla meslekten dolayı
sicile kayıtları yapılan esnaf
ve
sanatkârların,
ihtisas
odalarına ayrı ayrı kayıtları
yapılır ve kayıt ücreti de her
bir meslek için ayrı ayrı tahsil
edilir.
20
Esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olanlar,
TOBB bünyesindeki ODALARA kayıt
olabilirler mi.?
• Aynı meslekten dolayı esnaf ve
sanatkar odaları ile ticaret/sanayi
odalarına kayıt yapılamaz.
Ancak farklı mesleklerden dolayı her
iki meslek kuruluşuna bağlı odalara
kayıt olmaları mümkündür.
21
• Aynı işyerinde birden fazla konuda faaliyet
gösteren esnaf ve sanatkârlar, faaliyetleri ile ilgili
tüm odalara kayıt olmak zorunda mıdırlar.?
• Aynı işyerinde birden fazla konuda faaliyet
gösteren esnaf ve sanatkârların
esas
faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olmaları
yeterlidir. Ancak üye isterse yükümlülüklerini
yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle
ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt
yaptırabilir.
• Burada dikkat edilecek bir husus; üye farklı
işyerlerinde farklı meslekleri icra ediyorsa,
her bir mesleği sicile ayrı ayrı tescil
edileceğinden, meslekleri ile ilgili odalara da
kayıt olmak ve her bir odada ayrı ayrı
yükümlülüklerini
yerine
getirmek
zorundadırlar.
22
• Esnaf ve sanatkarların, çalışma bölgesi içinde
meslekleriyle ilgili yeni bir ihtisas odası kurulması
halinde, ihtisas odasına kayıt esnasında kayıt
ücreti tahsil edilir mi.?
• Esnaf ve sanatkarların, çalışma bölgesi içinde
meslekleriyle ilgili yeni bir ihtisas odası kurulması
halinde, kayıtlı bulundukları odalardaki kayıtlarının
yeni kurulmuş olan ihtisas odasına gönderilmesi
gerekeceğinden, bu kişilerin ayrıca yeni kurulan
ihtisas odasına kayıt ücreti ödemeyeceklerdir.
• Ayrıca, ihtisas odasına kayıtları devredilen üyeler,
eski odalarına o yılın aidatını ödemiş iseler, yeni
odaya takip eden yıldan itibaren yıllık aidatı
öderler. Şayet, eski odalarına o yılın aidatını
ödememiş iseler, yeni odaya devredildikleri
tarihten itibaren yıllık aidatın, yılın kalan aylarına
isabet eden kısmını devredilen odaya öderler.
23
• Oda üyesi olan esnaf ve
sanatkarın vefatı durumunda
mirasçılarının
yükümlülükleri nelerdir?
• Oda üyesi esnaf ve sanatkarın
vefatı durumunda, genel olarak
Miras Hukuku hükümleri
çerçevesinde ölenin hakları ve
yükümlülükleri bütün olarak
mirasçılara intikal etmektedir.
24
• Kayıt ücreti ve yıllık aidat
kredi kartı ile tahsil edilebilir
mi.?
• Günümüz bankacılık ve ekonomi
sisteminde kredi kartları, nakit gibi
işlem ve işlev gördüğünden; odaların
üyelerden tahsil etmesi gereken kayıt
ücreti ve yıllık aidatların, yılı içerisinde
belirlenen miktarın net olarak ilgili
odanın kayıtlarına geçebilecek şekilde
kredi
kartlarından
tahsilinin
yapılmasında herhangi bir sakınca
bulunmamaktadır.
25
• Oda kaydını sildiren üyeye aidat iadesi yapılır
mı.?
Oda kaydını sildiren üyenin aidatı, o yıl
için üyeden alınması gereken tutarın 12
aya bölünmesi suretiyle, üye kaydının
silindiği ay dahil tahsil edilir.
• Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme
yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler
ile düzenlenecek ve onanacak belgeler
verilmeyecektir.
Basit usul belgeleri hariç
(2006/1sayılı genelge)
26
Teşekkür Ederim
0.312. 418 32 69
0. 312. 425 75 26
[email protected]
27

similar documents