Slayt 1 - Çorum İl Dernekler Müdürlüğü

Report
T.C.
ÇORUM VALİLİĞİ
İL DERNEKLER MÜDÜRÜLÜĞÜ
Dernekler
Yönetmeliğinde
Yapılan Değişiklikler
Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yapılan değişiklik ile dernek üyelerinin
genel kurul toplantılarına çağrı şekilleri
genişletilerek, “Derneğin internet sayfasında
ilan yapılması”, “Üyenin bildirdiği elektronik
posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj
gönderilmesi” ve “Mahalli yayın araçlarının
kullanılması” suretiyle de genel kurula çağrı
yapılmasına imkan sağlanmıştır.
Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci
fıkrasında yapılan değişiklik ile Genel Kurul Sonuç
Bildiriminin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak,
genel kurul toplantısında tüzük değişikliği
yapılması halinde “Genel kurul toplantı tutanağı”
ile “Dernek tüzüğünün son şekli”nin mülki idare
amirliğine verileceği ve tüzük sayfalarının yönetim
kurulu üyelerinin tamamınca imzalaması yerine,
yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca
imzalanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde
yapılan değişiklik ile mülki idare amirliğine
verilen
Yurtdışından
Yardım
Alma
Bildiriminin iki nüsha yerine bir nüsha
verilmesi sağlanmış, ayrıca bildirimin mülki
idare amirliği tarafından onaylı bir örneğinin
ilgili bankaya verilmek üzere başvuru
sahibine verilmesi uygulamasına da son
verilmiştir.
Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten
kaldırılmış ve Yönetmeliğin Ek-4’ü değiştirilmiştir.
Bu değişikler sonucunda, Yurtdışından Yardım
Alma Bildiriminin ekinde mülki idare amirliğine
verilmesi gereken “Yetkili organın karar örneği”,
“Protokol”, “Sözleşme”, “Yardımın aktarıldığı
hesaba ilişkin dekont”, “Ekstre” ve benzeri
belgenin mülki idare amirliğine verilmesi
uygulamasına son verilmiştir.
Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklik ile
Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri
ve Envanter Defterinin isteğe bağlı olarak
tutulması sağlanmış ve Büyük Defterin
onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeğin 36 ncı maddesinin birinci
fıkrasının son cümlesi değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının
başına bir cümle eklenmiştir. Bu değişiklikler
sonucunda, İl Dernekler Müdürlüklerine veya
noterlere onaylatılarak form ve sürekli form
şeklinde tutulan defterlerin her yıl yeniden
onaylatılması zorunluluğu kaldırılmış, yalnızca
bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin her
yıl yeniden tasdik edileceği konusunda düzenleme
yapılmıştır.
Dernekler Yönetmeliği
Bu durumda derneklerin, Yevmiye Defteri
hariç tüm defterlerini sayfaları bitene kadar
kullanabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca,
yapılan düzenleme ile İl Dernekler Müdürlüklerince
tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası
verileceği yönünde düzenleme yapılarak, tasdik
numarası verilme usulüne açıklık getirilmiştir.
Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 38 inci maddesinin değiştirilmesi
sonucunda; gider makbuzu düzenlenmesi gereken
durumlarda, bu makbuz yerine banka dekontu gibi
belgelerin
de
harcama
belgesi
olarak
kullanılabileceği konusuna açıklık getirilmiştir.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara
yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için
kullanılan Ayni Yardım Teslim Belgesi, bir kişiye
yapılacak yardımlar için Ek-14/A, birden çok kişiye
yapılacak yardımlar için ise Ek-14/B olarak iki ayrı
şekilde düzenlenmiştir.
Dernekler Yönetmeliği
Ayrıca, Ek-13 Gider Makbuzu, Ek-14 Ayni
Yardım Teslim Belgesi, Ek-15 Ayni Bağış Alındı
Belgesini basan basımevlerinin, bu belgelerin
adedini, seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde
mülki idare amirliğine bildirmesi yönünde
düzenleme yapılmıştır.
Dernekler Yönetmeliği
Dernekler Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği
tarihten sonra değiştirilen 5253 sayılı Dernekler
Kanununun 32 nci maddesinin (k) bendinde, alındı
belgelerinin kaybolması veya çalınması gibi
durumlarda
yapılması
gereken
işlemler
düzenlenmiştir. Adı geçen Kanun maddesine göre
farklı düzenlemeler içerdiğinden, Yönetmeliğin 44
üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.
Dernekler Yönetmeliği
Ancak, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun
32/k maddesi gereği; Dernekler tarafından
tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin (Alında
Belgesi gibi) okunamayacak hale gelmesi veya
kaybolması halinde öğrenme tarihinden itibaren
onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu
yerin yetkili mahkemesine (Sulh Hukuk Mahkemesi)
Zayi Belgesi almak için başvuru yapılması
gerekmektedir. Başvuruda bulunmayanlar hakkında,
üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile
cezalandırılır. Hükmü yürürlüktedir.
Dernekler Yönetmeliği
Dernekler Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde
yapılan değişiklik ile yönetim kurulu asıl üyelerinin
adlarına yetki belgesi düzenlenmeden dernek adına
gelir tahsil edilmesine imkan sağlanmış ve yekti
belgelerinin en çok bir yıl süreyle düzenlenebileceği
hüküm altına alınmıştır.
Teşekkür Ederim.
Orhan GÜNGÖRDÜ
İl Dernekler Müdürü

similar documents