11-BATI-EDEBİYATI

Report
YUNAN EDEBİYATI
AİSOPOS (MÖ. 6. yüzyıl)



Anadolu'da, Frigya'da doğmuş,
gençliğinde uzun süre tutsak
kalmıştır. Özgürlüğe kavuşunca
birçok ülkeyi gezmiştir.
Aisopos, fabl türünün kurucusu
sayılmaktadır. Anlattığı masalların
konularını, gezileri sırasında
uğradığı doğu ülkelerinden aldığı
sanılıyor. Fransız şairi La Fontaine,
Aisopos'tan çok etkilenmiştir.
Aisopos'un tek eseri Fabllar'dır.
AİSKHYLOS (MÖ. 525 – 456

İlk büyük tragedya şairidir.
Tragedyanın gelişmesini sağlamış,
tragedyaya ikinci bir aktör katmıştır.

Eserlerinde gelenekleri ve ahlâkı
savunmuş, ahlâksızların Tanrılarca
cezalandırılacağını söylemiştir.

Aiskhyleos'un elde kalan eserleri
şunlardır:




Yalvaran Kızlar
Persler
Thebai'ye Karşı Yediler
Zincire Vurulmuş Prometheus
YUNAN EDEBİYATI
ARİSTOPHANES (MÖ. 445 - 385?)


İlk büyük komedya şairidir.
Eserlerinde devrin tanınmış kişilerini
ve bazı toplum olaylarını yermiştir. Bu
eserlerde kaba şakalar, küfürler, argo
sözler... bolca yer alır.
–
–
–
–
–
–
–
Aristophanes'in bilinen
komedyaları şunlardır:
Atlılar
Eşekanları
Kuşlar
Kurbağalar
Bulutlar
Barış

EURlPlDlES (MÖ. 480 - 406)

Atina'nın yetiştirdiği üçüncü büyük
tragedya şairidir. Çağdaşları tarafından çok
eleştirilmiş, özellikle komedya yazarlarından
Aristophanes'in hücumlarına uğramıştır.

Euripidies'in eserlerinde anlatılan kişiler
tutkularına her zaman yenik düşerler. Bu
eserlerde diyaloglara daha çok yer
verilmiştir.

Euripidies'in en ünlü tragedyaları şunlardır:
–
–
–
–
–
–
Medeia
Hippolytos
iphigeneia Aulis'te
Orestes
Elektra
Andromakhe
LATİN EDEBİYATI

Büyük İskender'in ölümünden sonra, eski Yunan edebiyatı, bir kültür
merkezi olan Iskenderiye'de yeni bir döneme girmiş; Milattan önce
Kinci yüzyıldan sonra da yerini Latin edebiyatına bırakmıştır.

Latin edebiyatının yetiştirdiği en ünlü sanatçılar şunlardır:
–
–
–
–
–
–
–
–
Ennius
Terentius
Plautus
Vergilius
Horatius
Çiçero
Tacitus
Seneca
tragedya
komedya
komedya
şiir
şiir
söylev
tarih
felsefe
İTALYAN EDEBİYATI

Rönesans hareketi İtalya'da
doğmuştur. Rönesansın ilk büyük
temsilcileri olan Dante, Petrerca ve
Boccacio

14. yüzyılda halk dilini yazı dili
haline getirmişler ve İtalyan
edebiyatının oluşumunu
sağlamışlardır.

15. yüzyılda Hümanizma akımı
güçlenmiş, eski Yunan ve Latin
klasikleri yeniden incelenmiştir.

16. yüzyıl İtalyan edebiyatında
Ariosto, Tasso gibi destan şairleri
etkili olmuş; sonraki dönemlerde
Batılı akımlar bu edebiyatı
etkilemiştir.
DANTE (1265-1321)
 Rönesans başlatan sanatçılardan
olmakla birlikte, Dante, Aristo
düşüncesine bağlı bir sanatçıdır.

İnsanın karakter ve tutkularını
göstermede çok başarılı olmuş,
İtalyancayı yazı dili haline
getirerek İtalyan edebiyatının
kurucusu olmuştur.
– Dante'nin en ünlü eseri
– Diviana Commedia (Tanrısal
Komedya)'dır.
İTALYAN EDEBİYATI
PETRERCA (1304-1375)

Latince ve İtalyanca şiirler yazmıştır.
Lirik şiirlerinde aşkın her türlü
görünüşü üzerinde durmuş, İtalyanca
şiirlerini "Türküler" adlı kitapta
toplamıştır.

Dante'nin etkisinde kalan Petrerca
sone, balad, terza rima.. gibi nazım
biçimlerini çok kullanmıştır.
BOCCACIO (1313-1375)

ARIOSTO (1474 -1533)
 Rönesans devri edebiyatının en önemli
sanatçılarından biri olan Ariosto,
destan türünde başarı göstermiştir.
 En ünlü eseri yapma bir destan olan
Çılgın Orlando'dur. Bu destanda
Charlemagne devrinde, Hıristiyanlarla
Müslümanlar arasındaki savaşlar
anlatılır.
TASSO (1544-1595)

Rönesans devrinde, destan türünün en
başarılı sanatçılarındandır. Eserlerinin
konularını Ortaçağ'dan almakla birlikte,
biçimsel açıdan Homeros'u taklit
etmiştir.

En önemli eseri, I, Haçlı Seferi'nde
Kudüs'ün alınışını anlatan Kurtarılmış
Kudüs adlı yapay destandır.
İtalyan edebiyatının en büyük
sanatçılarından biri olan Boccacio,
küçük hikaye türünün kurucusu
sayılmaktadır.

Hikayelerinde Ortaçağ'ın dini konuları
yerine, günlük olayları işlemiştir. En
ünlü eseri Decameron'dur
FRANSIZ EDEBİYATI

Fransız edebiyatının ilk
örneklerini de destanlar
oluşturur.

12. yüzyıla kadar pek varlık
göstermeyen Fransız
edebiyatında en önemli ürün
Chansen de Röland destanıdır.

Rönesans döneminde
gelişmeye başlayan Fransız
edebiyatı, sonraki dönemlerde
birçok sanat akımının
doğuşuna tanıklık etmiş, bu
akımların gücüyle beslenmiştir.
MONTAIGNE (1533 - 1592)
 Rönesans'ın ve Fransız edebiyatının en
önemli sanatçılarındandır. Serbest
düşünmenin öncülerinden
sayılmaktadır.

Montaigne, deneme türünün
kurucusu ve ilkbüyük ustasıdır.
Denemeler adını taşıyan ve üç cilt
olarak yayımlanan eserinde birey ve
toplumla ilgili her konu üzerinde
durmuş, Ortaçağ'a ait düşünce ve
inanç kalıplarının dışına çıkarak hemen
her konuyu yeni baştan düşünmüş ve
inanç kalıplarının dışına çıkarak her
konuyu yeni baştan düşünmüş ve
yazmıştır.
FRANSIZ EDEBİYATI
CORNEILLE (1606 -1684)
RACINE (1639-1699)

17. yüzyıl Fransız edebiyatının ilk
büyük klasik tragedya şairidir. Fransız
tragedyasının kurucusudur.

17. yüzyıl Fransız edebiyatında
Klasisizmin en büyük
temsilcilerindendir.

Corneille'nin kahramanları
tutkularını yenmeyi bilen, iradeli
kişilerdir. O insanları oldukları gibi
değil, olmaları gerektiği gibi
anlatmıştır.

Tragedya türündeki esereriyle
tanınmıştır. Racine'in kahramanları
tutkularına yenik düşen kişilerden
oluşur.
En önemli tragedyaları şunlardır:
– Le Cid
– Horace
– Cinna
Başlıca eserleri şunlardır:
– Andromaque
– iphigenie
– Phedre
MOLIERE (1622 -1673)

Çok ünlü bir komedya yazarıdır.

Komedyalarında, güldürürken düşündürmeyi amaçlamış, eserlerini
gülünç gelenekler ve karakterler üzerine kurmuştur.

Fransa'da kendisinin açtığı töre ve karakter komedyasının en büyük
eserlerini vermiştir.

Moliere'in eserlerinde sonradan görme zenginler, gülünç burjuvalar,
züppeler, hastalarnı soymaya çalışan doktorlar, bilgiçlik taslayan
cahil kadınlar, dini çıkarlarına âlet eden ikiyüzlüler, cimriliği huy
edinmiş kişiler büyük bir başarıyla anlatılır
MOLIERE’İN BAŞLICA ESERLERİ











Gülünç Kibarlar
Kocalar Mektebi
Kadınlar Mektebi
Zoraki Evlilik
Tartuffe
Zoraki Tabip
Cimri
Kibarlık Budalası
Scapin'in Dolapları
Hastalık Hastası
Bilgiç Kadınlar
FRANSIZ EDEBİYATI
LA FONTAINE (1621 - 1685)
LA BRUYERE (1645 - 1696)

Fransız edebiyatında fabl türünün en
tanınmış sanatçısıdır.

Klasik Fransız edebiyatının önemli
sanatçılarındandır.

Konularının çoğunu, diğer klasik
sanatçılar gibi eski Yunan ve Latin
yazarlarından, özellikle de Aisopos'tan
almıştır.

Portre (insanları fiziksel, ruhsal
yönleriyle anlatan yazı) türünde çok
başarılı olmuştur.

Kusursuz bir üslupla yazmış, biçim
olgunluğuna büyük önem vermiştir.
Amacı, insanları daha iyi hâle
getirmektir.

En önemli eseri Karakterler adını
taşır.

Hikaye, roman ve oyunda yazmış olan
La Fontaine'in en ünlü eseri Fabller'dir
FRANSIZ EDEBİYATI
J.J. ROUESSEAU (1712 - 1778)
LAMARTINE (1790-1869)

Fransız Ihtilali'ni hazırlayan
düşünürlerden biridir.

Romantizmin ilk Fransız
şairidir.

18. yüzyılın en büyük yazarlarından biri
olan Rouesseau, halk egemenliği,
eşitlik ve özgürlük temellerine dayalı
yeni bir toplum düzeni tasarlamıştır.

Şiir ve roman türlerinde eserler
vermiştir.
Doğaya karşı duyduğu derin sevgi ile
edebiyatta Romantizm akımına yol
açanlar arasındadır.

Romanlarında tasvirler geniş
yer tutar.
En önemli eserleri şunlardır:

Önemli eserleri şunlardır:

Şairane Düşünceler (şiir)
Graziella (roman) Raphael
(roman)

–
–
–
–
Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev
Toplum Sözleşmesi
Emile (Çocuk eğitimi)
İtiraflar (anı)
FRANSIZ EDEBİYATI
VICTOR HUGO (1802 -1885)
Alexandre DUMAS PERE (1802-1870)

Fransız romantizmin en ünlü
sanatçılarındandır. Roman, tiyatro, şiir
türlerinde eserler vermiştir. Cromwell
adlı dramının önsözünde,
Romantizmin kurallarını belirtmiştir.

Romantik Fransız edebiyatının
önemli sanatçılarındandır.
Romanları ve oyunlarıyla
tanınmıştır.

Çok parlak ve canlı bir üslupla
anlattığı aşk vb. kişisel duygulardan
başka doğa, özgürlük, vatan sevgisi
gibi temalar üzerinde durmuştur.

Romanlarının sanatsal bir değeri
yoktur; ancak anlatımdaki canlılık,
sürükleyicilik onların çok
okunmasını sağlamıştır.

Tarihi konuları işlemiş, polis ve
serüven romanları yazmıştır.
Önemli eserleri şunlardır:
–
–
–
–
–
–
–
Sefiller (roman)
Nötre Dame de Paris (Roman)
Hernani (oyun)
Kral Eğleniyor (oyun)
Ruy Blas (oyun)
Cromvvell (oyun)
Yüzyılların Efsanesi (şiir)
En önemli eserleri şunlardır:
– Üç Silahşörler (roman)
– Monte Kristo Kontu (roman
FRANSIZ EDEBİYATI
H. de BALZAC (1799 - 1850)


Fransız edebiyatında realizmin
öncüsü sayılmakla birlikte
eserlerinde romantik özellikler de
görülür.
STENDHAL (1783 -1842)

Fransız edebiyatının en büyük
realistlerinden sayılır.

Romantizmin en güçlü olduğu
dönemde yazmasına rağmen, açık,
sağlam bir üslupla yazılmış eserlerinde
psikolojik çözümlemelere geniş yer
vererek gerçekçi anlayışı
benimsemiştir.

Stendhal'ın değeri ölümünden sonraki
dönemlerde anlaşılmıştır.

Gezi, anı, deneme, hikaye roman
türünde eserleri vardır.
Döneminin toplum hayatını ve her
tabakadan insanlarını yansıtmakta
üstün başarı göstermiş, ölümsüz
tipler yaratmıştır.
Önemli eserleri şunlardır:
– İnsanlık Komedyası (dizi
romanlarının genel adı)
– Eugenie Grandet (roman)
– Goriot Baba (roman)
– Vadideki Zambak (roman)
En önemli eserleri şunlardır:
–
–
Kızıl ile Kara (roman)
Parma Manastırı (roman)
FRANSIZ EDEBİYATI
Gustave FLAUBERT (1821 -1880)

Realizmin kurucusu ve en büyük
temsilcisidir.

Eserlerinde dil ve anlatıma, biçim
kusursuzluğuna büyük önem
vermiştir.

Anlattıkları gözlem ürünüdür,
gerçekçi tipler yaratmıştır.
Önemli eserleri şunlardır:

Madame Bovary (roman) Salambo
(roman
Emile ZOLA (1840- 1902)


Naturalizmin kurucusudur.
"Deneysel roman" anlayışının
öncüsüdür. Eserlerinde, kişileri
soyaçekimin, içgüdülerin ve sosyal
koşulların etkisine bağlı olarak
anlatmıştır.

Olumsuzlukların, çirkinliklerin,
sefaletin tasvirini başarıyla
yapmıştır.
20 ciltlik Rougon- Macquart roman
dizisinin en önemli eserleri
şunlardır:
– Meyhane
– Germinal
– Nana
– Gerçek
FRANSIZ EDEBİYATI
Alphonse DAUDET (1840 -1897)

Naturalizmin önemli tem
silcilerindendir.

Eserlerinde çok güçlü gözlemler
vardır. Nükteli, şiirli, açık ve kolay
anlaşılır bir üslupla yazmıştır.
Önemli eserleri şunlardır:
– Değirmenimden Mektuplar
(öykü)
– Pazartesi Hikayeleri (öykü)
– Tarasconlu Tartarin (roman)
– Jack (roman)
Guyde MAUPASSANT (1850 - 1893)

Naturalist akıma bağlıdır.

Küçük öykü türünün en önemli
sanatçılarından-dır. Öykülerinde
"olay" öğesine büyük önem
vermiş, öyküye "Ma-upassant
tarzı"nı getirmiştir.
Başlıca eserleri şunlardır:
–
–
–
–
Tombalak (öykü)
Ayışığı (öykü)
Bir Hayat (roman)
Güzel Dost (roman
FRANSIZ EDEBİYATI
JULES VERNES (1828 -1905)

19. yüzyılda bilimkurgu romanları yazmış bir
sanatçıdır.

Zamanındaki bilimsel buluşlardan ve
icatlardan esinlenerek, hayali olayları
anlatan romanlar yazmıştır.

J. Vernes, daha insanoğlunun ay'a gitmeyi
hayâl bile etmediği bir dönemde "Aya
Yolculuk" adlı romanını yazmış, denizaltının
icat olunmadığı bir zamanda roman
kahramanlarını denizler altında
dolaştırmıştır.
Charles BAUDELAIRE (1821 -1867)

Sembolizm akımı ortaya çıkmadan
önceki dönemde, şiirleriyle bu
akımın müjdecisi olmuştur.

Şiirlerinde anlamın kapalı
olmasına, biçim yönünden
kusursuzluğa, izlenimlerini
anlatmaya büyük önem vermiştir.

Victor Hugo, Baudelaire'i "şiire
yeni bir ürperti getiren şair" olarak
nitelemiştir.
Bazı romanları şunlardır:
–
–
–
–
–
–
Dünyanın Merkezine Seyahat
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah
Balonla Beş Hafta
Seyahat Seksen Günde Devri Âlem
Kaptan Grant'ın Çocukları
İki Sene Mektep Tatili
En önemli şiir kitabı:

"Kötülük Çiçekleri" dir
FRANSIZ EDEBİYATI
Jean Paul SARTRE (1905 -1980)

Egzistansiyalizm
(varoluşçuluk)

Çağımızın ana sorunları üzerine görüş bildiren, bunları tartışan, özgürlük düşkünü bir
sanatçıdır. Felsefeyle de uğraşmıştır.

J.P. Sartre, insanın kendi değerlerini kendisinin yaratacağını söyler ve insanın kendi
seçimiyle var olduğunu savunur.

Deneme, hikaye, roman ve oyun türünde eserler vermiştir.
En ünlü eserleri şunlardır:
– Duvar (hikaye)
– Bulantı (roman)
– Sinekler (oyun)
akımının edebiyattaki en ünlü temsilcisidir
İSPANYOL EDEBİYATI
CERVANTES (1547 - 1616)

Dünyaca ünlü “Don Kişot” adlı yapıtında çizdiği tiplerle günümüze kadar pek çok
sanatçı üzerinde etkili olmuştur.

Don Kişot, onu dünyanın en önemli romancılarından biri durumuna getirmiştir.

Modern hümanist düşünceleri geleneksel İspanyol halk edebiyatı ile birleştiren,
yaşamının son yıllarında ortaya koyduğu yapıtları, Rönesans edebiyatının doruktaki
başarıları arasında yer aldığı kadar, birçok dile de çevrilmiştir.
Yapıtları:

Don Kişot: O günlerde çok tutulan şövalye romanlarına bir yergi olarak yazılmıştır.
Modern romanın ilk örneği sayılan yapıtta, 17. yüzyılın başlarında çökmeye yüz tutan
İspanyol feodal toplumunun derinden eleştirel bir çözümlemesi yapılır.
İNGİLİZ EDEBİYATI
BACON (1561 - 1626)

Denemeleriyle bilimin ve felsefenin, gelişimini göstermiş, doğa ve
akıl arasında bir bağ kurulabileceği fikrini yerleştirmiştir.

Geliştirdiği tümevarım yöntemiyle yeni bir mantığın kurulmasında
öncü olmuştur.

Bilimin insanları aydınlatma ve geliştirme işlevini öne çıkarmıştır.
Ona göre bilim, doğanın özüne yönelmelidir. Doğayı deneyle
kavramaya çalışmıştır.
Yapıtları:
– Denemeler: Deneme
İNGİLİZ EDEBİYATI
SHAKESPEARE (1564 - 1616)

Dünya edebiyatının en büyük oyun yazarlarından biri olarak
tanınmıştır.

Oyunlarındaki karakterleriyle, insan doğasının değişmez özelliklerini
benzersiz bir şiir diliyle yansıtması, oyunlarının, yaşadığı yüzyıldan
bu yana her çağda ve her ülkede sıkça sahnelenmesini sağlamıştır.

Manzum hikâyeleri ve romantik şiirleri vardır.
Yapıtları:
– Hamlet, Machbeth, Romeo ve Jülyet, Venedik Taciri, Othello, Kral Lear,
Hırçın Kız, Yanlışlıklar Komedyası, Jül Sezar: Tiyatro
İNGİLİZ EDEBİYATI
DANİEL DEFOE (1660 - 1731)
 Romanların yanı sıra şiir, öykü; tarihsel, dinsel, politik,
didaktik ve ekonomik yazılar kaleme almıştır.

Yapıtlarında, gerçekçi bir tarzda cesaret, mutluluk ve
insan iradesinin verimli kullanılması gibi konuları
işlemiştir.
Yapıtları:

Robinson Crusoe: Roman
İNGİLİZ EDEBİYATI
JONATHAN SWİFT (1667 - 1745)

İrlanda’nın sosyal, ekonomik ve siyasi
problemleriyle ilgili yazılar yazmıştır.

İngiliz edebiyatının en usta hiciv yazarı sayılır.
Yapıtları:
 Güliver’in Seyahatleri: Roman

İNGİLİZ EDEBİYATI
CHARLES DİCKENS (1812 - 1870)

Realist romanın öncülerindendir.

Romanlarındaki kişileri çevresinden seçmiş, mizah ve acıyı birlikte
işlemiştir.

Yapıtlarında 19. yüzyıl İngiltere’sinin sorunlarını işlemiş, kişilerin
ruhsal yapısını ve toplumsal çevrelerini derinlemesine bir yaklaşımla
ele almıştır.
Yapıtları:

Oliver Twist, Pickwick’in Kâğıtları, David Copperfield, Antikacı
Dükkânı, İki Şehrin Hikâyesi: Roman
ALMAN EDEBİYATI
GOETHE (1749 - 1832)
 Romantizmin en önemli temsilcilerindendir.
 Gençlik döneminin ilk yıllarındaki yapıtlarında, sanat dünyasındaki yapmacıklı aşkları
ve eğlenceli yaşamı işleyen bir anlayış hâkimdir.
 Lirik ve felsefi şiirler yazmış, manzumelerinde çeşitli aşk maceralarını anlatmıştır.
 Sanat dünyasında çok büyük yankılar uyandıran romanı “Genç Werther’in Acıları”
gençlik döneminin ürünüdür. Romanın piyasaya çıkmasının ardından hem pek çok
intihar olayı ile karşılaşılmış, hem de Almanya sokakları bir “Werther salgınına”
uğrayarak, ortalığı mavi ceket, sarı pantolon giyen duygulu gençler kaplamıştır.
 Schiller’le tanıştıktan sonra klasik sanat anlayışına yönelmiş ve bu yönde yapıtlar daha çok oyun- ortaya koymuştur.
 “Faust” adlı oyununda kendi yaşam felsefesini ortaya koymuştur. Sanatçının,
neredeyse tüm yaşamı boyunca yazarak tamamladığı bir yapıtıdır. Zengin bir içeriğe
ve felsefi derinliğe sahip olan yapıt, farklı yorumlarla birçok ülkede sahnelenmiştir.
Yapıtları:




Genç Werther’in Acıları, Wilhelm Meister'in Çıraklık Yılları, Gönül Yakınlıkları: Roman
Faust, Stella, Egmont, Pandora, Clavio: Oyun
Baladlar, Toplum Türküleri, Batı-Doğu Divanı, Sevgi Üçlemesi: Şiir
İtalya Yolculuğu, Fransa Seferi: Anı
ALMAN EDEBİYATI
SCHİLLER (1759 - 1805)





Romantizmin önde gelen isimlerinden olan sanatçı, oyun ve şiirlerinin yanı
sıra edebiyat teorisi alanındaki çalışmalarıyla da tanınmıştır.
Lirik şiirlerle başladığı yazın yaşamına daha çok, tarihi kişiliklerin
düşüncelerini anlattığı oyunlarla devam etmiştir.
Olgunluk dönemi yapıtlarında ise ruhun içsel özgürlüğünü keşfetmeye
yönelmiştir.
İlk oyunu “Haydutlar”, özgürlük düşüncesinin dile getirilişi bakımından hem
tiyatro tarihi, hem de Alman edebiyatı adına bir ilktir.
“Wilhelm Tell” adlı oyununu; özgürlüğü için savaşan ve cesaretin timsali
olarak görülen dağlı bir adamın, gerçek bir halk kahramanının öyküsüdür.
Yapıtları:
 Haydutlar, Wilhelm Tell, Don Carlos: Oyun
 İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar: Deneme
 Mutluluk Şarkısı: Şiir
ALMAN EDEBİYATI
GRİMM KARDEŞLER
( VACOB [1787 - 1865] - WİLHELM [1786 - 1859])

Almanya’nın köylerini dolaşarak masallar derleyip
yayımlamışlardır.

Almancanın tarihini ve gramerini yazmışlardır.
Yapıtları:
 Pamuk Prensesle Yedi Cüceler, Bremen Mızıkacıları,
Büyülü Şato, Çizmeli Kedi, Kül Kedisi: Masal
RUS EDEBİYATI
ALEKSANDR PUŞKİN (1799 - 1837)
Modern Rus edebiyatının kurucusu sayılır.
 Şiirlerinde romantizmin izleri görülür.
 Toplumsal içerikli, taşlama niteliğindeki isyankâr şiirleri dolayısıyla sürgün
cezasına çarptırılmıştır.
 “Boris Godunov” adlı oyununun sahnelenmesi yasaklanmıştır.

Yapıtları:
 Yüzbaşının Kızı: Roman
 Yevgeniy Onegin: Şiir-roman. Sanatçının, “Bir roman değil, şiir-roman
yazıyorum; cehennemi bir fark var aralarında.” sözleriyle anlattığı bir aşk
öyküsüdür.
 Maça Kızı: Öykü
 Çingeneler: Şiir
 Boris Godunov: Oyun
RUS EDEBİYATI
GOGOL (1809 - 1852)

Yapıtlarında insan davranışlarını gerçekçi ve mizahi yönü ağır basan
bir söyleyişle işlemiştir.

“Müfettiş” oyunu ve “Palto” öyküsündeki, Rusya’nın siyasi ve
toplumsal meselelerine yönelik eleştirileri büyük bir övgü toplamıştır.
Yapıtları:
 Ölü Canlar, Taras Bulba: Roman
 Müfettiş: Oyun
 Palto: Öykü
RUS EDEBİYATI
TURGENYEV (1818 - 1883)

Gerçekçi Rus romancılığının kurucularından sayılmıştır.

Gerçekçi bir yaklaşımla oluşturduğu romanlarında, sosyal ve güncel konulara
yer vermiştir.

Romanları, Rus aydınlarının sert eleştirilerine yol açmıştır.

En önemli yapıtı sayılan "Babalar ve Oğullar" adlı romanını, iki kuşak
arasındaki çekişmeyi, -gericiliği temsil eden liberal soylularla, ilericiliği temsil
eden demokrat aydınlar arasındaki görüş ayrılığını ve mücadeleyigöstermek için yazmıştır.
Yapıtları:
 Rudin, Babalar ve Oğullar, Duman: Roman
RUS EDEBİYATI
DOSTOYEVSKİ (1821 - 1881)
 Realizmin güçlü temsilcilerindendir.

Dine ve geleneklere bağlı kalmış, yapıtlarında ruh tahlillerine geniş bir
biçimde yer vermiştir.

Yapıtlarında, iki dünya savaşı arasında yaşayan kuşağı rahatsız eden
ahlaksal, dinsel, siyasal konuları etkileyici söyleyişle dile getirmiştir.

Yapıtlarında gözlem ve ayrıntıya önem vermiş, toplumsal yaşamdan aldığı
olay ve karakterleri ustaca kurgulayarak yapıtlarına yansıtmıştır.
Yapıtları:

İnsancıklar, Suç ve Ceza, Karamazof Kardeşler, Budala, Beyaz Geceler,
Ecinniler, Kumarbaz, Yeraltından Notlar, Ölüler Evinden Anılar: Roman
RUS EDEBİYATI
TOLSTOY (1828 - 1910)



Realizmin güçlü temsilcilerindendir.
Yapıtlarında, ahlakçı bir üslup sergilemiş, ülkesinin
toplumsal ve siyasal çalkantılarını, halkının yaşayışını
büyük bir ustalıkla ve gerçekçi bir biçimde yansıtmıştır.
Napolyon Savaşları sırasında, yazdığı "Savaş ve Barış",
yaşama sunulan bir destan olarak nitelendirilmiştir.
Yapıtları:

Diriliş, Savaş ve Barış, Hacı Murat, Anna Karenina,
Kazaklar, İvan İlyiç’in Ölümü: Roman
RUS EDEBİYATI
ÇEHOV (1860 - 1904)

Modern -durum öyküsü- öykücülüğün kurucusudur.

Oyunlarında ihtilal öncesi umutsuzca yaşayan soyluların ve
aydınların iç dünyasını başarılı bir biçimde yansıtmıştır.
Yapıtları:

Martı, Vanya Dayı, Vişne Bahçesi: Oyun

Köylüler, Altı Numaralı Koğuş, Hikâyeler: Öykü
RUS EDEBİYATI
GORKİ (1868 - 1936)

Yapıtlarında, yaşadığı yoksulluk dönemlerini dile getirmiştir.

Zaman zaman uzun felsefi tartışmalara girerek yapıtlarının sanatsal
düzeyini düşürmüştür.
Yapıtları:

Ana, Foma, Küçük Burjuvalar, Halk Düşmanı: Roman

İtalya Hikâyeleri: Öykü
AMERİKAN EDEBİYATI

MARK TWAİN (1835 - 1910)

Yapıtlarında, toplum gerçeklerini mizahi bir dille ele almıştır.

Gençlik yıllarında bir basımevinde çalışmış, bir süre sonra New
York’a gitmiş, ardından şehirden şehire dolaşmıştır.

Gazetelerde mizah yazıları yazmış, bir süre gazete muhabirliği ve
dergi yazarlığı yapmıştır.
Yapıtları:

Tom Sawyer’in Maceraları, Huckleberry Finn’in Maceraları,
Mississippi’de Hayat: Roman
AMERİKAN EDEBİYATI
HEMİNGWAY (1899 - 1961)

Sade bir dille oluşturduğu yapıtlarında, yaşam gerçeklerini, gerçekçi bir yaklaşımla
anlatmıştır.

Ordudaki görevi sırasında ağır şekilde yaralanmış, hastanede tedavi gördüğü sırada
“Silahlara Veda” adlı yapıtını yazmaya başlamıştır.

“Çanlar Kimin İçin Çalıyor” adlı yapıtıyla mesleğinde artık zirveye ulaşan sanatçı, daha
sonra gerçek başyapıtı olan "İhtiyar Adam ve Deniz" adlı romanını yazmıştır. Bu
yapıtında, insanın yaşama nasıl bağlanması gerektiğini ve hayatta her şeyin boş
olduğuna dair düşüncelerini ortaya koymuştur.
Yapıtları:

Çanlar Kimin İçin Çalıyor, İhtiyar Adam ve Deniz, Silahlara Veda, Güneş de Doğar,
Klimanjaro’nun Karları: Roman
AMERİKAN EDEBİYATI
EDGAR ALLEN POE (1809 - 1849)

Öykü -doğaüstü korkutucu öğeler içeren öyküler- yazarlığının yanı
sıra edebiyat eleştirmenliği ve şairliği de çok önemlidir.

Üç birlik kuralı temelinde modern edebiyat kuramı oluşturması,
şiirlerinin esin kaynağını romantizmin gizemciliğinde bulması Fransız
sembolistleri üzerinde etkili olmuştur.

“Anabel Lee” adlı şiiri sanatçıyla adeta özdeşleşmiştir.
Yapıtları:


Anabel Lee: Şiir
Morg Sokağı Cinayeti: Öykü
AMERİKAN EDEBİYATI
JOHN STEİNBECK (1902 - 1968)

Toplumsal değişimlerin, toplumsal gerçekliğin ayrıntılı bir gözleme dayanan,
tamamıyla gerçekçi birer yansıması olan yapıtlarında natüralizmin özellikleri görülür.

İlk romanlarından başlayarak hep işçileri, yaşam koşullarını, onların birbirleriyle ve
çevreyle olan ilişkilerini anlatmıştır.

İlk yapıtı "Kenar Mahalle" yayımlandığında, yapıt büyük ilgi görmüş, "Bitmeyen
Kavga"da tarım işçilerinin grevi ve bu greve önderlik eden iki işçiyi anlatmış, Amerikan
çalışma sistemine sert eleştiriler yöneltmiştir.

"Fareler ve İnsanlar"da, iki göçmen işçi arasındaki garip ve karmaşık ilişkinin
öyküsünü; en önemli yapıtı olan "Gazap Üzümleri"nde ise tarımdaki hızlı
kapitalistleşme sürecini anlatmıştır.
Yapıtları:

Kenar Mahalle, Bitmeyen Kavga, Fareler ve İnsanlar, Gazap Üzümleri, Sardalya
Sokağı, Acı Hayatlar, Cennetin Doğusu: Roman
AMERİKAN EDEBİYATI

T. S. ELİOT (1888 - 1965)

Amerikan asıllı olup İngiliz vatandaşlığına geçmiş, İngiliz edebiyatının
da önemli şairleri arasında sayılmıştır.

Şiirlerinde uygar dünyanın umutla umutsuzluk arasındaki durumunu
dile getirmiştir.
Yapıtları:

Çorak Ülke, Boş Adamlar: Şiir

Edebiyat Üzerine Düşünceler, Denemeler: Eleştiri, deneme

Katedralde Cinayet, Kokteyl Parti, Kutlu Çarşamba: Oyun

similar documents