Ulusal Ajans Tanıtımı Sunusu - Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
* ERASMUS + Ulusal Ajans
Tarafından Yürütülen Çalışmalar
 Erasmus+, AB'nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve
spor alanlarındaki Programıdır.
7 yıllık bütçe dönemi: 14.7 milyar Avro
 Eğitim ve gençlik alanında 25 yıllık tecrübe
Eski yıllarda özellikle okullara tahsis edilen COMENIUS, GRUNDTVIG,
LEANORDO Programlarının tümü ERASMUS+ altında birleştirildi.
ERASMUS + (Hayat Boyu Öğrenme)
Comenius (Okul Eğitimi)
Leonardo (Mesleki Eğitim)
Grundtvig (Yetişkin Eğitimi)
ERASMUS + Eylemleri
KA1 (Bireylerin Öğrenme Hareketliliği) :
4 Mart 2015 (Türkiye Saati ile 13.00)
KA2 (Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi İşbirliği) :
31 Mart 2015 (Türkiye Saati ile 13.00)
ERASMUS+ : ESKİ ve YENİ FAALİYETLERİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Hayatboyu Öğrenme/Comenius
Erasmus+
Programı
Okul Ortaklıkları
Bölgesel Ortaklıklar
Hizmet içi Eğitim Faaliyeti
Comenius Asistanlığı
Bireysel Öğrenci Hareketliliği
Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği
Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği
Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
Hazırlık Ziyaretleri
-
İrtibat Seminerleri
-
1
Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği (KA1)
 Personel Hareketliliği
(Okul eğitimi, mesleki
eğitim, yüksek
öğretim)
 Yüksek
öğretim/mesleki
eğitim öğrencilerinin
hareketliliği
 Ortak Yüksek Lisans
Derecesi
 Yüksek Lisans
Öğrencisi Kredi
Garantisi
 Avrupa Gönüllü
Hizmeti ve Gençlik
Değişimleri
2
Yenilik ve İyi Uygulama
Değişimi İçin İşbirliği (KA2)
 Stratejik Ortaklıklar
Bilgi Ortaklıkları
 Sektörel Beceri
Ortaklıkları
 Gençlik alanında
Kapasite
3
Politika Reformu Desteği
(KA3)
 Geliştirme
Yapılandırılmış
Diyalog: Gençler ve
karar alıcılar arasında
gençlik alanında
toplantılar
 Eğitim, öğretim ve
gençlik alanlarında
bilgi
 Uluslararası kuruluşlar
ile işbirliği
ERASMUS+ HEDEF KİTLESİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar
İşletmeler
Dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları
Eğitim çalışanları
Örgün eğitim öğrencileri
Yetişkin eğitim öğrencileri
Gençler
Gençlik çalışanları
Hangi Ülkelerde Uygulanacak?
34 Program Ülkesi:
• 28 Avrupa Birliği üyesi ülke
•
4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn ve Norveç
•
AB adayı ülkeler arasından:
Türkiye ve Makedonya
Ortak Ülkeler:
Program Rehberinde listesi verilen dünya ülkeleri
Okul Eğitimi Alanında Erasmus
Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA1 altında
yer alan
Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular
Başkanlığımıza yapılmaktadır)
Amaç: Okul personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve okul
personeline yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması
* Öğretme Görevlendirmesi: Okul eğitim personelinin
yurtdışında ortak bir okulda öğretmenlik yapmaları.
* Personel Eğitimi: Okul eğitim personelinin yurt dışında
mesleki gelişimine yönelik bir kursa katılması ya da işbaşı
eğitimi/izleme yapmaları.
Okulların eğitim personelidir (öğretmenler, idareciler).
Başvuru, Program Ülkelerinden birinde yerleşik bir okul
ya da konsorsiyum lideri tarafından yapılmalıdır. Bir
Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projesinde
konsorsiyum lideri olabilecek uygun kuruluşlar İl ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleridir.
Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.
Okul eğitimi personelinin hareketlilik faaliyeti, her
ikisi de Program Ülkelerinde yerleşik bir gönderen
kuruluş ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir.
Başvuruda tercih edilen faaliyet türüne göre;
Öğretme görevlendirmesinde; gönderen kuruluş ile ev
sahibi kuruluşun her ikisi de okul olmalıdır.
Personel eğitiminde; gönderen kuruluş bir okul
olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise okul ya da okul eğitimi
alanında faaliyet gösteren kamu kurumu ya da özel
kuruluş olabilir. (KURS DÜZENLEYİCİSİ)
Proje Süresi : 1 veya 2 yıl
Faaliyet Süreleri : Seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar
Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
*
*
*
*
*
Kurumsal destek
Seyahat giderleri
Bireysel destek
Kurs ücreti
Özel ihtiyaç desteği
Başvuran okulun yerleşik bulunduğu ülkedeki
Ulusal Ajansa ve e-formlar üzerinden online
yapılmaktadır.
Son Başvuru Tarihi: 04 Mart 2015 tarihinde
Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye saati ile 13:00)
 Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)
Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği Ana Eylemi (Key
Action 2, KA2) altında yer alan bu faaliyet ile kurumsal,
yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi
uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya
uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları
arasında stratejik ortaklık projeleri desteklenmektedir.
* Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik
küçük ölçekli ortaklık projeleri
* Eğitim alanında yenilikçi uygulamaların
geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri
Erasmus+ Programına dahil ülkelerde yerleşik okulların yanı
sıra, okul eğitimi alanında farklı deneyim ve uzmanlıklara
sahip kurum/kuruluşlar stratejik ortaklıklarda yer alabilirler.
Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program
Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır.
Ancak, 3 ortak bulunması şartının istisnası olarak;
Yalnızca okulları içeren ortaklıklarda istisnai olarak sadece iki
okul arasında ortaklık kurulabilir. Bu durum, yukarıda
belirtilen 3 ortak kuralının istisnası olup sadece okullardan
oluşan bir ortaklıkta 3 ve daha fazla sayıda ortak da
bulunabilir.
Bölgesel okul eğitimi kurumları arasında işbirliğini teşvik eden
Stratejik Ortaklıklarda, gene istisnai olarak farklı Program
üyesi ülkelerden en az iki bölgesel okul eğitimi kurumu
bulunabilir.Bu durum, yukarıda belirtilen 3 ortak kuralının
istisnası olup sadece bölgesel okul eğitimi kurumlarından
oluşan bir ortaklıkta 3 ve daha fazla sayıda ortak da yer
alabilir.
Projede yer alan kurumlarda çalışan ve projeye katkı
sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler, proje ortağı
ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılabilir. Bu
faaliyetlere katılabilir.
Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (5 gün – 2 ay)
Uzun dönemli öğrenci hareketliliği (2 – 12 ay)
Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)
Uzun dönemli öğretme görevlendirmesi (2 – 12 ay)
Proje Süresi : 2 veya 3 yıl.
Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Ulusötesi Proje Toplantıları
Fikri Çıktılar
Çoğaltıcı Etkinlikler
Eğitim, Öğretme ve Öğrenme Faaliyetleri
İstisnai Masraflar
Özel İhtiyaç Desteği
Başvuru Nereye Yapılır?
Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına
koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır.
Diğer ortaklar kendi ulusal ajanslarına başvuru
göndermeyecektir.
Son Başvuru Tarihi : 31 Mart 2015 tarihinde Brüksel
saati ile 12:00 (Türkiye Saati ile 13:00)
(Mesleki Eğitim Alanında Erasmus+)
2 TÜR FAALİYET
* Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan
Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği
(Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)
* Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)
altında yer alan
Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)
Sektörel Beceri Ortaklıkları (Başvurular Komisyon Yürütme Ajansına
yapılmaktadır)
Amaç: Mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi
ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması
hedeflenmektedir.
Öğrenici Hareketliliği: Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir
işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda
staj yapmaları;
Personel Hareketliliği: Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme
veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik
yapması veya bir eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde
görmesi gibi temel faaliyetleri içermektedir.
Bu faaliyetin yararlanıcıları mesleki eğitim kurumlarının
öğrenci, çırak ve personelidir.
Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta
çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (öğretmenler,
eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve
rehberlik görevli olan personel)
Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları
Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum
koordinatörleri
Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak
için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar.
Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar, aşağıdaki rolleri ve görevleri
üstlenir:
Başvuru sahibi kuruluş: Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini
imzalama, yönetme ve raporlamadan sorumlu kuruluştur. Başvuru sahibi kuruluş
bir konsorsiyumun koordinatörü olabilir. Bu koordinatör, mesleki eğitim
öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki faaliyete göndermeyi amaçlayan ortak
kuruluşların oluşturduğu ulusal bir konsorsiyuma liderlik eder. Konsorsiyum
koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte, aynı zamanda gönderen kuruluş ta
olabilir.
Katılımcı gönderen kuruluş: Mesleki eğitim öğrenci ve personelinin seçimi ve
yurtdışına gönderilmesinden sorumludur.
Katılımcı kabul eden kuruluş: Başka ülkeden gelen mesleki eğitim
öğrenci veya personelini kabul etme ve onlara bir faaliyet programı
sunmadan sorumlu olan veya mesleki eğitim personelinin vereceği
eğitimden faydalanan yurtdışındaki kuruluştur.
Aracı kuruluş: İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik
alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Hareketlilik faaliyeti
kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun bir ortağıdır. Ancak katılımcı
gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen
mesleki eğitim kuruluşlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve
kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile
işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla
birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.
Proje Süresi : 1 veya 2 yıl
Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:
Öğreniciler için; 2 haftadan 12 aya kadar
Personel için; 2 günden 2 aya kadar olabilir.
Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
* Kurumsal destek
* Seyahat giderleri
* Bireysel destek
* Özel ihtiyaç desteği
* Öğreniciler için ek olarak:
* Dil Desteği: 1 aydan uzun faaliyetlerde İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca
dışındaki diller için destek sağlanır.
* İstisnai masraflar: Dezavantajlı katılımcılar için, gerekçelerin uygun bulunması durumunda
sağlanır.
Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki
Ulusal Ajansa yapılır.
Son Başvuru Tarihi: 04 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile
12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00)
Kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya AB düzeylerinde
yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transferi veya
uygulanmasıyla neticelenebilecek farklı ülkelerden, farklı
eğitim, öğretim ve gençlik alanlarından ve/veya farklı
sosyo-ekonomik sektörlerden kuruluşları içeren ortaklıklar
kurulabilecektir.
* İyi uygulamaların paylaşılmasının sağlanması amacıyla kuruluşlar arasındaki
işbirliğini güçlendirme faaliyetleri
* Eğitim, öğretim ve gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini, test
edilmesini veya uygulanmasını teşvik eden faaliyetler
* Örgün, yaygın ve resmi olmayan eğitim (Europass ve Youthpass gibi) yoluyla elde
edilen bilginin, becerilerin ve yeterliliklerin doğrulanmasını ve tanınmasını
kolaylaştıran faaliyetler
* Eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve onların yerel ve
bölgesel gelişim entegrasyonlarını teşvik etmek için bölgesel yetkili makamlar
arasında işbirliği faaliyetleri
* Aktif vatandaşlık ve müteşebbisliği teşvik etmek için girişimci zihni ve becerileri
geliştiren uluslararası teşebbüsler
Proje başvuru aşamasında öngörmek ve başvuru formunda beyan etmek
şartı ile projede yer alan bireyler, proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim
faaliyetlerine katılabilir. Bu faaliyetlere projede yer alan kurumlarda
çalışan ve projeye katkı sağlayacak eğitim personeli ile öğrenciler
katılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki şartları
sağlamalıdır:
Kısa dönemli öğrenci grupları değişimi (5 gün – 2 ay)
Uzun dönemli öğrenci hareketliliği (2 – 12 ay)
Kısa dönemli ortak personel eğitimi (5 gün – 2 ay)
Uzun dönemli öğretim görevlendirmesi (2 – 12 ay)
Proje Süresi : 2 veya 3 yıl
Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Ulus-ötesi Proje Toplantıları
Fikri çıktılar
Çarpan Etkili Faaliyetler
Öğretme ve Öğrenme Hareketliliği Faaliyetleri
İstisnai Masraflar
Özel İhtiyaç Desteği
Son başvuru Tarihi 31 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile
12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00)
Amaç: Yetişkin eğitim alanına özel olarak ise yaygın eğitimin kalitesinin
arttırılması, Programa üye ülkelerdeki yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren
kurum, kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Erasmus+ Grundtvig faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yetişkin
eğitimi hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler,
eğitimciler/öğretmenler ve öğrenicileri kapsamaktadır. Yaygın eğitim kurumları
başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, danışmanlık ve
bilgi/iletişim kuruluşları ile özel kuruluşlar, yüksek öğrenim kurumları, cezaevleri,
müzeler, kütüphaneler gibi kuruluşlar ülkeler arası ortaklıklar kurarak birlikte
çalışabilirler.
* Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1 altında yer alan)
Yetişkin Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği (Başvurular
Başkanlığımıza yapılmaktadır)
* Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2
altında yer alan)
Stratejik Ortaklıklar (Başvurular Başkanlığımıza yapılmaktadır)
Yetişkin eğitimi kuruluşlarının personeline yurtdışında bir öğrenme deneyimi sunan hareketlilik
projelerinde aşağıdaki faaliyetlerden bir veya daha fazlası gerçekleştirilebilir:
Personel hareketliliği:
Eğitim/öğretim görevlendirmesi: Bu faaliyet, bir yetişkin egitim kuruluşunun personeline
yurtdışındaki bir ortak kuruluşta eğitim veya öğretim sunma fırsatı sağlar.
Personel eğitimi: Bu faaliyet, yetişkin eğitimi personelinin profesyonel gelişimi için şu yollarla
destek sağlar:
a) yurtdışında yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılım,
b) yurtdışında yetişkin eğitimi alanında aktif bir kuruluşta işbaşı eğimi/gözlem süreci geçirme.
Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe
başvurusu yapamazlar. Başvurular, Yetişkin Eğitimi alanında
faaliyet yürüten ve tüzel kişiliğe sahip uygun katılımcı kuruluşlar
tarafından yapılır.
Bir katılımcı kuruluş aşağıdakilerden biri olabilir:
* Yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil
toplum kuruluşu (Yetişkin Eğitim Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır)
* İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında
faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu
* Bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyomunun koordinatör kuruluşu
Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:
Gönderen kuruluş: Yetişkin eğitimi alanında aktif personel veya profesyonellerin seçimi ve yurt
dışına gönderilmesinden sorumludur.
Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen yetişkin eğitimi personelini kabul etmek, onlara bir
faaliyet programı önermek veya onların sunacakları bir eğitim faaliyetinden istifade etmekten
sorumludur. Ev sahibi kuruluş aşağıdakilerden birisi olabilir:
Kurs düzenleyicisi (yapılandırılmış bir kurs veya eğitim faaliyetine katılması durumunda)
Ortak veya yetişkin eğitimi alanında çalışan herhangi bir ilgili kuruluş (örn. iş başı eğitimi veya
öğretim görevlendirmesi faaliyetlerinde). Bu durumda gönderen kuruluş katılımcılarla yurt
dışında geçirilecek sürecin hedefleri konusunda hemfikir olmalı ve faaliyet başlangıcından
önce bütün tarafların hak ve yükümlülükleri belirlenmelidir.
Konsorsiyum koordinatörü: Yurt dışındaki faaliyetlere yetişkin eğitimi personelini göndermek
isteyen ortak kuruluşlardan oluşan bir ulusal konsorsiyumu yürütmekten sorumludur.
Konsorsiyumun koordinatörü aynı zamanda bir gönderen kuruluş rolünü de yürütebilir
Hibe başvurusu esnasında sadece Gönderen Kuruluşun tanımlanması
gerekmektedir.
Bununla birlikte, projenin bir Ulusal Yetişkin Eğitim Konsorsiyumu
tarafından sunulması halinde konsorsiyuma üye bütün kuruluşların aynı
Program Ülkesinden olması ve hepsinin hibe başvurusu esnasında
tanımlanması zorunludur. Bir Konsorsiyum en az üç adet Yetişkin Eğitim
Kuruluşundan oluşmalıdır.
Hareketlilik Projesinin uygulanması esnasında farklı Program
Ülkelerinden en az iki kuruluş (en az bir gönderen bir ev sahibi kuruluş)
yer almalıdır.
Proje Süresi: 1 veya 2 yıl
Faaliyetin Süresi : 2 günden 2 aya kadar olabilir.
Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
Kurumsal destek
Seyahat giderleri
Bireysel destek
Kurs ücreti
Özel ihtiyaç desteği
Son Başvuru Tarihi: 04 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye
(Türkiye Saati İle 13:00)
Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi
uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması
amacıyla, program üyesi ülkelerdeki kurum/kuruluşlar arasındaki
stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır.
1- Ortak kurum/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin
paylaşımına yönelik faaliyetler,
2- Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve
uygulanmasına yönelik faaliyetler,
3- Örgün, yaygın ve informal öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve
yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan
faaliyetler,
4- Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler,
5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler.
Program üyesi ülkelerde yer alan resmi ve özel kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir. Türkiye bir
Program Ülkesidir.
Bir Stratejik Ortaklık (KA2) başvurusunda 3 farklı Program Ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır.
Proje başvuru aşamasında ön görmek ve başvuru formunda beyan etmek şartı ile
projede yer alan bireylerin, projenin amaçlarını gerçekleştirilmelerine katkı sağlayacak,
proje ortağı ülkelerde eğitim ve öğretim faaliyetleri yapılabilir. Bu faaliyetlere projede
yer alan kurumlarda çalışan ve proje amaçlarına uygun eğitim personeli, eğiticiler,
öğretmenler ile projenin yetişkin öğrenicileri katılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek
faaliyetler aşağıdaki şartları sağlamalıdır;
a) Kısa dönem fiziksel hareketliliği (2 aydan daha az) sanal hareketlilik ile birleştiren
karma hareketlilik
b) Uzun dönemli eğitim/öğretim görevlendirmeleri (2 – 12 ay)
c) Kısa dönemli ortak personel eğitimi etkinlikleri (5 gün – 2 ay)
Proje Süresi : 2 ya da 3 yıl süreli olabilir.
Projelere Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?
Proje Yönetimi ve Uygulaması
Ulusötesi Proje Toplantıları
Fikri Çıktılar
Çoğaltıcı Etkinlikler
İstisnai Maliyet
Özel İhtiyaç Desteği
Opsiyonel Hibe Tahsisi
Son başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye (Türkiye Saati İle 13:00)

similar documents