İş Sözleşmesi Türleri

Report
İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI VE TÜRLERİ
-İş Sözleşmesinin Tanımı:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesimde iş
sözleşmesi, “bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş
görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi
üstlenmesinden oluşan sözleşmedir” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
-İş Sözleşmesinin Unsurları
İş Sözleşmesinin tanımından da anlaşılabildiği
üzere iş sözleşmesinde üç önemli unsur
bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlar; iş, ücret ve
bağımlılık unsurlarıdır.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
a) İş Unsuru :
İş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçi bir iş
yapacaktır. Bu işin yapan işçinin yapacağı işin
bedenen veya fikren yapılmasının hiçbir önemi
yoktur. Doktor, mühendis, temizlik görevlisi,
marangoz tamamı İş’i yapmayı taahhüt eden
işçilerdir.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
b) Ücret Unsuru:
Yapılan işin karşılığı mutlaka ücret
ödenmelidir. Eğer ücret ödenmiyorsa yani
gönüllü bir çalışma sözkonusu ile iş
sözleşmesinden bahsedilemez.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
c) Bağımlılık Unsuru :
İş sözleşmesinin konusu bir insan faaliyeti,
daha doğrusu insan emeğidir. Çalışan işçi iş
sözleşmesinin konusu olan işi yaparken, her
aşamada işverenin emir ve talimatlarına
uymak zorundadır. İşverenin sağladığı araçgereç ve malzemelerle çalışması
gerekmektedir. Bu, bağımlılık unsurunun bir
gereğidir.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
İş Sözleşmesi Türleri
1) Belirli Süreli / Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri:
İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli
olabilir. Eğer işçi – işveren arasındaki iş ilişkisi
belirli bir süreye bağlanmamışsa, iş ilişkisinin
sona ereceği süre belirtilmemişse, burada
belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusudur.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
• Belirli süreli işlerde veya belli bir işin
tamamlanması ya da belirli bir olgunun ortaya
çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak
işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş
sözleşmesi ise belirli süreli iş
sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı
bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste
(zincirleme) yapılamaz. Aksi halde baştan beri
belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak
değerlendirilir.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
2 ) Tam Süreli / Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri:
a) Tam Süreli İş Sözleşmesi :
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin
(45 saat) tamamında çalışacağı belirtilen iş
sözleşmesi tam süreli iş sözleşmesidir.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
b) Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri :
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam
iş sözleşmesiyle çalışan işçiye göre önemli
ölçüde daha az belirlenmesi durumundaki iş
sözleşmesi ise kısmi süreli iş sözleşmesidir.
Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya
ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli
emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı
olarak ödenir.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
• Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi:
İşçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine
ihtiyaç duyulması halinde iş görme görevini yerine
getireceğinin kararlaştırıldığı kısmi süreli bir iş
sözleşmesidir. Yazılı yapılması gerekir. Hafta, ay veya
yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar
süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri
takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat
kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için
belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın
ücrete hak kazanır.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
• Part-Time Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmesi:
İşçinin işyerinde hangi gün, hangi saatler
arasında çalışacağının belirtildiği kısmi süreli iş
sözleşmesidir. Çalışma süresi tam çalışma
süresinin üçte ikisini yani 30 saati geçemez.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
3) Deneme Süreli İş Sözleşmesi:
Deneme kaydı konulmuş olan iş sözleşmesidir.
Sözleşmeye konulan deneme süresi en çok iki
ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş
sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini
bildirim süresine gerek olmaksızın ve
tazminatsız feshedebilirler. İşçinin çalıştığı
günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
4) Takım Sözleşmesi:
Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı
temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu
sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım
sözleşmesi denir. Süresi ne olursa olsun
sözleşmenin yazılı yapılması ve sözleşmede
her işçinin kimliği ve alacağı ücretin ayrı ayrı
belirtilmesi gerekir.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
Takım sözleşmesinde isimleri yazılı işçilerden her
birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren arasında
takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş
sözleşmesi yapılmış sayılır. Ancak, takım sözleşmesi
hakkında Borçlar Kanununun 128 inci (Başkasının
Fiilini Taahhüt m. 128- Üçüncü bir kişinin fiilini
başkasına karşı üstlenen, bu fiilin
gerçekleşmemesinden doğan zararı gidermekle
yükümlüdür.) maddesi hükmü de uygulanır.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
İşe başlamasıyla iş sözleşmesi kurulan işçilere
ücretlerini işveren veya işveren vekili her
birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. Takım
kılavuzu için, takıma dahil işçilerin
ücretlerinden işe aracılık veya benzeri bir
nedenle kesinti yapılamaz.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO
5) Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri:
İş Kanunu’nun 10. maddesine göre “nitelikleri
bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz
iş, daha uzun süren işlere ise sürekli iş”
denilmektedir. Süreksiz işlerde önemli olan işin
fiilen ne kadar devam ettiği değil, nitelik itibariyle
ne kadar devam etmesi gerektiğidir. Örneğin; bir
sınıfın boya-badanası, ufak-tefek tamirat işleri
süreksiz işlerdir.
Av. Yunus ÇELİKBİZ, Ticaret ve İş Hukuku / 30-31 Mart 2013 Düzenleyen: FTSO

similar documents