fakulte swot analızı- çevre değerlendirmesi

Report
ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ
yükseköğretim kurumunun
etkilendiği ve etkilediği çevresel
Bir
stratejik
Örneğin;
koşulların
planlama
sürecinde
değerlendirilmesidir.
Toplumsal unsurların yüksek öğretim kurumları ile ilişkileri,
Yasal uygulamalar,
Eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler,
YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir.
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
POLİTİK ÇEVRE
YASAL ÇEVRE
EKONOMİK ÇEVRE
SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRE
DEMOGRAFİK ÇEVRE
TEKNOLOJİK ÇEVRE
ULUSLARARASI ÇEVRE
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
POLİTİK ÇEVRE: FAALİYETTE BULUNULAN ÜLKEDE MERKEZİ VE
YEREL
RESMİ
MAKAMLARIN
VE
BUNLARIN
BAĞLI
KURULUŞLARININ SİYASİ OTORİTESİNİ SAĞLADIĞI VE KULLANDIĞI
ORTAM
YASAL ÇEVRE: POLİTİK ÇEVRE UNSURLARININ SOMUT KURALLAR
HALİNE DÖNÜŞMÜŞ ŞEKLİ
EKONOMİK ÇEVRE: Hizmetlerin sınırlı kaynaklarla üretildiği/ tüketildiği,
Kaynakların, Mal ve Hizmetlerin, Gelirin Bölüşüldüğü Ortam
SOSYO KÜLTÜREL ÇEVRE: İnsanların değer yargılarını, tutum ve
davranışlarını, kültürel alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini oluşturan
ve etkileyen unsurların bulunduğu çevre
DEMOGRAFİK ÇEVRE: Nüfusun yapısı, özellikleri, trendleri
TEKNOLOJİK ÇEVRE: Yeni ürünler, Süreçler, yeni yaşam biçimleri,
iletişim, iş hayatı, rekabet avantajı, teknolojik gelişme, diğer
çevresel unsurlarda değişim
Uluslararası Çevre: Ülke dışındaki fırsat ve tehditleri barındıran politik,
yasal, ekonomik ve sektörel olaylar ve aktörleri kapsar.
SEKTÖR / İŞ ÇEVRE ANALİZİ
Kurumun girdilerini sağladığı, çıktılarını müşterilerine sunduğu ve rakipleri ile
mücadele ettiği çevredir.
Öğrencilerin profili (puanlar, geldikleri okullar) , mezunlar , çalıştıkları
kurumlar
YAKIN ÇEVRE ANALİZİ
Rekabet durumu, pazarın sınırları, yapısı, pazara giriş zorluk
derecesi, pazarın gelişme hızı, coğrafi konum
Olası rakiplerin tehdidi (sektörün yapısı ve büyüklüğü, sektörün
gelişme hızı, talebin dengeli olup olmadığı, belirsizlik ve risk
durumu) , rakipler arası rekabetin şiddeti, üründeki farklılaşma
AYA (Avrupa Yüksek Öğretim Alanı)
EHEA (EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA)
• “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” veya kısaca “EHEA” olarak anılan,
“öğretim ve öğrenimde ülkelerarası bütünleşme
projesi” Mayıs 1998’de dört Avrupa ülkesinin eğitim bakanlarının
Paris’te başlattığı ve günümüze kadar
–
–
–
–
–
–
–
•
Sorbon Bildirisi (Mayıs 1998, Paris)
Bologna Bildirisi (Haziran 1999)
Prag Toplantısı (Mayıs 2001)
Berlin Toplantısı (Eylül 2003)
Bergen Toplantısı (Mayıs 2005)
Londra Toplantısı (Mayıs 2007)
Leuven Toplantısı (Mayıs 2009)
evreleri
izleyerek
gelişen
tamamlanması planlanmıştır.
EHEA
sürecinin,
2010
yılında
AYA (AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETIM ALANI)
EHEA (EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA)
1. Avrupa yüksek öğretiminde, Avrupalıların iş bulma olanaklarını ve uluslararası
yarışabilirliklerini arttırıcı, kıyaslanabilir ve kolay anlaşılabilir dereceler
sisteminin benimsenmesi.
2.
Lisans/lisansüstü iki dereceli yükseköğretim sisteminin benimsenmesi.
3. Avrupa genelinde öğrenci dolaşımını (devinimini) en yaygın şekilde arttıracak
ECTS (veya benzeri) standard bir kredi sisteminin oluşturulması.
4. Engellerin ortadan kaldırılmasıyla, Öğrencilerin, Öğretim elemanlarının,
Araştırmacıların,
Yönetici personelin, Avrupa yüksek öğretim kurumları
arasında, hak kaybına uğramaksızın devinimlerine olanak sağlanması. Sözü
edilen kişilerin devinimi, akademik kaliteyi arttırıcı bir etmen olarak, EHEA
sürecinin temelini oluşturmaktadır.
5. Kalite güvencesi için kıyaslanabilir kriter ve yöntemlerin geliştirilmesine
destek veren bir işbirliğine gidilmesi.
AYA (AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETIM ALANI)
EHEA (EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA)
6. Yüksek öğretime, özellikle müfredat gelişimi, kurumlararası işbirliği, mobilite
ve bütünleştirilmiş eğitim ve araştırma programları açılarından Avrupalılık
boyutlarının kazandırılması.
7. Yaşam boyu eğitim-öğrenim felsefesinin benimsenmesi, gerekli düzenlemeler
ve kurumlar arası işbirliklerinin sağlanmasıyla, bu fikre işlerlik
kazandırılması.
8. Öğrencilerin eğitime yönelik örgütlenmelere katılımlarının ve eğitim içeriğini
etkilemelerinin sağlanması.
9. Bologna sürecinin toplumsal boyutunun dikkate alınması.
10. Doktora Çalışmaları ve Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı (EHEA) ile Avrupa
Araştırma Alanı (ERA) Arasındaki Sinerji:
AYA (AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETIM ALANI)
EHEA (EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA)
2003 Berlin toplantısında, aşağıda belirtilen ilkeler öncelikler olarak
benimsenmiştir.
 Kalite güvencesi,
 İki katmanlı sistem,
 Akademik derecelerin ve öğrenim sürelerinin tanınması,
 Üçüncü katman (Doktora çalışması)
BOLOGNA SÜRECİ VE ÜNİVERSİTEMİZ
Yükseköğretimde kalite ve eğitimin belli bir standarda yükseltilmesini hedefleyen Bologna
Süreci,
Üniversitemizin
temel
politika
ve
öncelikleri
kapsamında
değerlendirilmekte ve etkin bir şekilde yürütülmektedir.
Bologna sürecinin kurum içinde yayılımının artırılması, Üniversitenin ulusal ve uluslararası
boyutta tanınırlığının sağlanmasına yönelik Diploma Eki Etiketi (DS Label) için yapılan
başvuru başarıyla sonuçlanmıştır.
2005 Yılından beri tek not sistemi olarak uygulamasına devam edilen Avrupa Kredi
Transfer Sistemi (ECTS) için 2011 yılında gerekli başvurular yapılmış olup, ilgili
yılda üniversitemiz Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (ECTS Label) almaya hak
kazanmıştır.
Uluslararasılaşma stratejileri kapsamında, özelikle açık ve uzaktan eğitim sistemi
ile ilişkili olarak, yakın coğrafyadaki (Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Balkanlar)
ülkelerle stratejik işbirlikleri oluşturmaya yönelik girişimler başlatılmıştır.
Üniversitenin özellikle yaşam boyu öğrenmeye yönelik toplumsal katkısını arttırmak
amacıyla ulusal televizyon kanalı olan TRT ile birlikte eğitim kanalı oluşturmak üzere
stratejik işbirliği anlaşması gerçekleştirilmiştir. Kanal, 6 Aralık 2010 tarihinde yayın
yapmaya başlamıştır.
Proje Tabanlı Staj- AR-GE ve Inovasyon Koordinasyon Birimi (Arinkon) kurulması,
yönergesinin hazırlanması-Mart 2013
Fikri ve Mülki Haklarla ilgili hazırlık çalışmalarına başlanması Mart 2013
ÜLKELERİN BOLOGNA SÜRECİ
DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU
LONDRA 2007 – LEUVEN 2009
TÜRKİYE’NİN BOLOGNA KARNESİ 2005-2009
AYA’DA KALİTE GÜVENCESİ İÇİN
STANDARTLAR VE KILAVUZ
İLKELERİNİN ULUSAL DÜZEYDEN
UYGULANMASI
ÇOK İYİ (4.00)
• AYA ile uyumlu Ulusal Kalite Sistemi
ÇOK İYİ (4.00)
MÜKEMMEL (5)
• Dış Kalite Güvencesi Sistemi
Gelişmelerindeki Durum
İYİ (3)
ÇOK İYİ (4)
• Kalite Güvencesinde Öğrenci Katılımı
MÜKEMMEL (5)
ÇOK İYİ (4)
• Kalite Güvencesinde Uluslararası Katılım
ÇOK İYİ (4)
İYİ (3)
DERECE SİSTEMİNİN UYGULANMASI
ÇOK İYİ (4.33)
ÇOK İYİ (4.33)
• İkili Sistemin Uygulama Düzeyi
MÜKEMMEL (5)
MÜKEMMEL (5)
• Bir Sonraki Dereceye Geçiş
MÜKEMMEL (5)
MÜKEMMEL (5)
• Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Uygulamaları
İYİ (3)-
İYİ (3)
TANIMA
İYİ (3.25)
ÇOK İYİ (4.33)
• Diploma Eki Uygulaması
ÇOK İYİ (4)
ÇOK İYİ (4)
• Lizbon Tanıma Sözleşmesinin Uygulanması
MÜKEMMEL (5)
ÇOK İYİ (4)
• AKTS Uygulamaları
İYİ (3.00)
MÜKEMMEL (5)
YAŞAM BOYU ÖĞRENİM
• Önceki Öğrenimin Tanınması
İYİ (3.00)
ZAYIF (1.00)
İYİ (3)
ORTAK DERECELER
MÜKEMMEL (5.00)
• Ortak derecelerin Oluşturulması ve
Tanınması
MÜKEMMEL (5)
GENEL ORTALAMA
ÇOK İYİ (3,80)
ÇOK İYİ (4.13)
Öncelik 44. Ulusal yenilik sistemindeki aktörler arasında işbirliği geliştirilecek,
özel kesimin sistem içerisindeki etkinliği artırılacak ve bu alanda uluslararası
işbirliği geliştirilecektir.
Öncelik 45. Başta KOBİ’ler olmak üzere, özel kesimin Ar-Ge kapasitesi ve ArGe’ye olan talebinin artırılması sağlanacak, yenilik tabanlı girişimcilik
desteklenecektir.
Öncelik 46. Özel sektör ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki
işbirliğini geliştirmeye yönelik programlar ve rekabet öncesi Ar-Ge işbirlikleri ile
yenilik tabanlı rekabetçi kümelenme çalışmaları desteklenecektir.
Öncelik 47. Araştırmacı insan gücü, özel sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak
nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecektir.
Öncelik 48. Araştırma altyapılarının etkin kullanımı sağlanacaktır.
Öncelik 69. Tekstil, hazır giyim, deri, seramik, cam, mobilya, kuyumculuk gibi
geleneksel sektörler başta olmak üzere özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek,
ulusal ve uluslararası marka oluşturulması desteklenecektir. (MODA-İÇ MİM.)
Öncelik 77. Uluslararası standartlarda, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun
imalat yapılmasını teminen denetim etkinleştirilecek, Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun yurt genelinde etkin bir şekilde uygulanması sağlanacaktır.MİMARLIK
Öncelik 78. Ara işgücü ve yapı müteahhitliğinde belgelendirme sistemi
kurularak sektör istihdamının niteliği artırılacaktır.
KAYNAK: DPT,2012 Programı
Öncelik 87. İş dünyasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi
amacıyla eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum, hayat boyu
öğrenme perspektifinde girişimcilik kültürünün benimsenmesi ve temel beceri
ve yetkinliklerin kazandırılması yoluyla güçlendirilecektir.
Öncelik 88. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim
programları ulusal meslek standartlarına göre güncellenecek ve
uyumlaştırılacaktır.
Öncelik 97.Orta ve yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve
hareketliliğini yaygınlaştırıp artırmaya yönelik uluslararası programlar ile
yabancı öğrenci ve bilim insanlarının ülkemizdeki eğitim ve öğretim
faaliyetlerine katılımını artırmaya yönelik gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Öncelik 98. YÖK, üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan ve kalite
standartları belirleyerek denetleyen bir kurum haline dönüştürülecek,
üniversitelerin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda idari ve mali
özerklikleri artırılmak suretiyle yükseköğretim sisteminin rekabetçi bir yapıya
kavuşması sağlanacaktır.
Öncelik 113. Yurtiçi ve yurtdışı kültür mirasımızın envanterinin çıkarılarak dijital
ortama aktarılması sağlanacak, bu mirasın korunmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Öncelik 127. Kırsal alanda yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin mevzuat çalışmaları
tamamlanacak ve uygulama projeleri hayata geçirilecektir.
KAYNAK: DPT,2012 Programı
http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=3644&metod=IlgiliGosterge
YILLARA GÖRE YÜKSEKÖĞRETIME BAŞVURAN VE
YERLEŞTIRILEN ÖĞRENCI SAYILARI
(KAYNAK: YÖK, 2007)
Ref: Prof.Dr. Üstün ERGÜDER, 18. MDK Sunusu, 23 Mayıs 2009
Personel Arzı ve İhtiyacı Projeksiyonu (Bin Kişi) (1) Tahmin
2000
Arz (1)
2005
İhtiyaç (1)
Arz (1)
İhtiyaç (1)
Hekim
80,9
Diş Hekimi
14,2
Eczacı
21,8
Hemşire
71,0
Veteriner
11,8
İlköğretim öğretmeni
334,2
Ortaöğretim öğretmeni 155,7
Yük.öğrt.öğretim elemanı 64,0
97,6
21,5
21,6
172,8
11,6
376,0
133,0
83,0
89,0
16,0
21,3
77,1
14,3
394,8
210,1
85,0
121,7
28,3
26,2
212,8
15,0
413,0
180,0
119,5
İnşaat Mühendisi
43,9
Makina Mühendisi
44,3
Endüstri Mühendisi
12,4
Elektrik-Elektronik Müh. 32,4
Bilgisayar Mühendisi
6,8
Kimya Mühendisi
19,1
37,1
44,7
12,4
30,9
9,2
17,4
50,2
52,1
17,6
39,7
12,6
20,5
45,9
56,3
18,8
43,0
16,6
21,5
Mimar
28,8
25,1
DPT, 8’inci 5 Yıllık kalkınma Planı; http://www.dpt.gov.tr
33,1
32,4
Çeşitli Mesleklerde Cinsiyete Göre Esas Mesleğini Yapma Oranları
K (%)
E(%)
Toplam(%)
Elektrik, Elektronik, Radyo ve
Telefon Teknisyenleri
43,6
49,0
48,6
İnşaat Mühendisleri
61,5
65,7
65,3
Elektrik, Elektronik ve Telefon
Mühendisleri
58,5
61,5
61,2
Makina Mühendisleri
53,1
59,8
59,3
Orman ve Ziraat Mühendisleri ile
Bahçe Mimarları
28,4
41,7
38,0
Desinatörler
39,3
35,1
37,4
Mimar ve İnşaat Teknisyenleri
33,8
45,8
44,0
Makina Teknisyenleri ve
Montörler
35,6
41,0
40,8
Teknik Ressamlar-Arazi
Fen Memurları ve Harita
34,1
45,9
43,0
Teknik Vasıflı Meslekler Toplam 40,0
49,2
52,3
Kaynak: DİE 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı, Türkiye Geneli Esas Meslek Yapılan İş Bilgileri
AB ye aday veya yeni üye olmuş ülkeler arasında Türkiye, 10.sırada yer almaktadır.
Türkiye ile AB Ülkelerinin Bilimsel Yayın Sayıları
Koçoğlu, Serinkan, 2012:47
Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı
Kasım 2011 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/istatistikler/BTY_Stat.pdf
Tabloda 1996 yılından 2009 yılına kadar ülkelerin bilimsel yayınları ile
ilgili bilgiler yer almaktadır. Türkiye 21. sırada bulunmaktadır. Türkiye
sıralamada ilk 20 içerisinde yer alamamıştır. Nüfusu daha az olan
İsviçre, İsveç, Tayvan, Belçika, Polonya, Kanada gibi ülkeler
Türkiye’den daha iyi performans göstermiştir.
Ülkelerin Bilimsel Yayın Sayıları
Koçoğlu, Serinkan, 2012:45
SCI’de Taranan Dergilerde Türkiye Adresli Bilimsel Yayın Sayısı
Özellikle 1990 yılından sonra, Türkiye’nin SCI tarafından taranan
dergilerindeki yayın sayısında, artış olduğu görülmektedir.
Koçoğlu, Serinkan, 2012:46
Kaynak:
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/13131/2010_yili_yayi
n_istatikleri/0713cb97-edb2-460f-8007-7c37df8d78bf
Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı
Kaynak: TÜİK
2011
DESTEK PROGRAMLARI
KOBİ Proje Destek Programı
İşletme
Sayısı
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı
İşbirliği-Güçbirliği Destek
Programı
Tematik Proje Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Genel Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası
KOBİ Destek Programı
Toplam
KOSGEB Destek Programları
Kaynak: KOSGEB, 2012
(1) Eylül ayı itibarıyla gerçekleşen rakamlardır.
(2) Destek alan meslek kuruluşu sayısını ifade etmektedir.
Destek
Miktarı (TL)
2012 (1)
İşletme
Destek
Sayısı
Miktarı (TL)
630
20 540 659
1 149
29 938 893
830
43 294 757
905
36 120 393
46
12 451 150
57
14 299 954
8 (2)
197 611
13 (2)
161 971
2 416
26 252 955
3 624
32 679 490
15 387
67 538 532
12 604
50 302 267
0
0
1
33 000
19 317
170 275 664
18 353
163 535 968
Ülkelerin Gelir Grupları, Patent Sayıları, Satınalma Gücü ve Ar-Ge Harcamaları
(%)
Koçoğlu, Serinkan, 2012:48
TPE’ye Yapılan Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı
Son Beş Yılda İlk 20 Ülkenin Patent Sayıları
Türkiye 2006 yılından 2010 yılına kadar geçen sürede, ilk 20 ülke içine
girememiştir. Türkiye’nin son beş yıllık performansına bakıldığında,
patent üretiminde oldukça gerilerde olduğu ve fazla bir artış
sağlayamadığı görülmektedir.
Koçoğlu, Serinkan, 2012:44
Faydalı Model Başvurularının ve Tescillerinin Yıllara Göre Dağılımı
15.01.2012 raporlama tarihi itibariyle
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTYPD/istatistikler/BTY_Stat.pdf
Kişi Başına Ar-Ge Harcaması
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files//BTY
PD/istatistikler/BTY_Stat.pdf
Gerçekleştiren Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı
Finans Kaynağına Göre Ar-Ge Harcamaları*
* 2012 sabit fiyatlarıyla
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_fil
es//BTYPD/istatistikler/BTY_Stat.pdf
TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri
Koçoğlu, Serinkan, 2012:53
ÜNİVERSİTEMİZ VE FAKÜLTEMİZİN
TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER İLE
KARŞILAŞTIRILMASI

Ekim 2005’te “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Yönetmeliği” çerçevesinde “Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Kurulu” kurulmuştur.

Kasım 2005 tarihinde Üniversitenin Misyon/Vizyon/Değerlerini belirlemeye
yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Anadolu Üniversitesi 2007 yılında SWOT analizini gerçekleştirmiş, vizyon,
misyon ve temel değerlerini belirlemiştir.

2009-2013 stratejik planını hazırlamıştır.

Haziran 2007’de Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme
Programına başvurmuştur.

EUA değerlendirme
gerçekleştirilmiştir.

ekibi
tarafından
Mart
2008’de
ön
saha
ziyareti
9-12
Haziran
2008
tarihleri
arasında
ise
asıl
saha
ziyareti
gerçekleştirilmiştir. Eylül 2008’de rapor hazırlamıştır. 1998’den bugüne
kadar Türkiye’den 17 üniversite incelenmiş, 2008 yılında ise 4 üniversite
daha değerlendirme listesine dahil edilmiştir.
49
VİZYON
MİSYON


Yaşamboyu öğrenme

odaklı bir dünya
üniversitesi olmak.





Kent,bölge,ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek
amacıyla;
Bilim, teknoloji,sanat ve spor alanlarında eğitim,araştırma ve
projelerle evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak,
Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme
olanakları sunmak,
Toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi
çözümler üretmek,
İnsan ve maddi kaynaklarını toplumun, kurumun ve paydaşların
ihtiyaçları doğrultusunda daha etkili kullanmak.
Topluma ve tüm paydaşlara şeffaf ve hesap verebilir bir kurum
olmak.
Anadolu Üniversitesi olarak birlikte öğrenmek, değişmek,
değiştirmek ve öncü olmak.
50
Şeffaflık
Hesap Verebilirlik
Adillik
İnsan Odaklılık
Yenilikçilik
Yaratıcılık
Güvenilirlik
Mükemmellik
Evrensellik
51
53
55
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
21. Girişimcilik Kulübü
1. AKUT Kulübü
22. Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü
2. Arkeoloji Kulübü
23. Havacılık Kulübü
3. Atatürkçü Düşünce Kulübü
24. İletişim Kulübü
4. Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü
25. İşletme ve Ekonomi Kulübü
26. Kalite Kulübü
5. Bilgi ve Zeka Oyunları Kulübü
27. Kariyer Kulübü
6. Bilgisayar Kulübü
28. Karikatür Kulübü
7. Bilim ve Teknoloji Kulübü
29. Kentsel Gelişim Kulübü
8. Caz Kulübü
30. Kızılay Kulübü
31. Kimya ve Teknolojileri Kulübü
9. Çağdaş Eğitim Kulübü
32. Malzeme Teknolojileri Kulübü
10. Dans Kulübü
33. Marketing Anadolu Kulübü
11. Doğa-Çevre Kulübü
34. Moda Tasarımı Kulübü
12. Doğa Sporları Kulübü
35. Motorsporları Kulübü
36. Mühendislik ve Teknoloji Kulübü (IEEE)
13. Düşünce ve Hukuk Kulübü
14. Endüstri İlişkileri ve Sosyal Politika Kulübü 37. Müzik Kulübü
38. Plastik Sanatlar Kulübü
15. Edebiyat Kulübü
39. Rock Kulübü
16. Eczacılık ve Sağlık Kulübü
40. Sinema Kulübü
41. Sualtı Kulübü
17. Endüstri Mühendisliği Kulübü
42. Tarih Kulübü
18. Erasmus Kulübü
43. Tasarım Kulübü
19. Felsefe Kulübü
44. Tiyatro Kulübü
20. Fotoğrafçılık Kulübü
45. Turizm ve Gezi Kulübü
46. Yapı Kulübü
47. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kulübü
ÖĞRENCİ KULÜP SAYILARI
KULÜP SAYISI
150
85
126
94
66
84
43
47
ÜNİVERSİTELERİN WEB SİTELERİNİN ZİYARET EDİLME SAYISINA
GÖRE SIRALAMA
ÜNİVERSİTELER
KENT
1. Anadolu Üniversitesi
ESKİŞEHİR
2. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
ANKARA
3. Boğaziçi Üniversitesi
İSTANBUL
4. İstanbul Teknik Üniversitesi
İSTANBUL
5. İstanbul Üniversitesi
İSTANBUL
6. Ankara Üniversitesi
ANKARA
7. Gazi Üniversitesi
ANKARA
8. Bilkent Üniversitesi
ANKARA
9. Hacettepe
ANKARA
10. Akdeniz
ANTALYA
11. Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi
ÇANAKKALE
12. Ege Üniversitesi
İZMİR
13. Sabancı Üniversitesi
İSTANBUL
14. Dokuz Eylül Üniversitesi
İZMİR
15. Yıldız Üniversitesi
İSTANBUL
16. Marmara Üniversitesi
İSTANBUL
17. Sakarya Üniversitesi
SAKARYA
18. Selçuk Üniversitesi
KONYA
19. Erciyes Üniversitesi
KAYSERİ
25. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR
58
AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMASI (URAP-2012)
Country
World
Total
University Name
Category Article Citation
JIT
Ranking
Ranking
Document
JCIT Collaboration Total
1
Istanbul
University
383
A
69.49
64.78
33.02
55.49 45.78
46.89
315.45
2
Hacettepe
University
400
A
68.51
64.91
32.96
55.51 45.81
47.05
314.76
3
Ankara
University
464
A
68.12
64.26
32.38
55.13 45.40
46.51
311.81
4
Ege University
486
A
68.11
64.26
31.94
54.85 45.47
46.28
310.92
5
Middle East
Technical
University
495
A
67.01
64.14
31.91
54.97 45.48
47.11
310.63
6
Gazi University
501
A
68.32
64.16
32.18
54.86 45.29
45.69
310.49
7
Istanbul
Technical
University
633
B++
65.38
63.85
31.53
54.62 45.33
46.34
307.06
59
2012 LYS SONUÇLARINA GÖRE FAKÜLTEMİZ
BÖLÜMLERİ TABAN VE TAVAN PUANLARI
2009-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARININ
KARŞILAŞTIRMASI
MİMARLIK BÖLÜMÜ
484.229
506.974
466.838 481.076
452.330 466.710
333.872 337.965
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2009-2010 ÖĞRETİM
YILI
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2010-2011 ÖĞRETİM
YILI
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2011-2012 ÖĞRETİM
YILI
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2012-2013
ÖĞRETİM YILI
2009-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARININ
KARŞILAŞTIMASI
MODA TASARIM BÖLÜMÜ
473.647
408.210
308.00
TABAN
PUANI
455.269
390.981
383.210
338.00
TAVAN
PUANI
2009-2010 ÖĞRETİM YILI
309.521
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2010-2011 ÖĞRETİM YILI
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2011-2012 ÖĞRETİM YILI
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2012-2013
ÖĞRETİM YILI
2009-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ
494.395
447.896
485.742
437.716
435.290
391.279
323.00
TABAN
PUANI
345.00
TAVAN
PUANI
2009-2010 ÖĞRETİM
YILI
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2010-2011 ÖĞRETİM
YILI
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2011-2012 ÖĞRETİM
YILI
TABAN
PUANI
TAVAN
PUANI
2012-2013
ÖĞRETİM YILI
2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE
MİMARLIK BÖLÜMLERİ
TABAN VE TAVAN PUANLARI
Üniversite Adı
Program Adı
Puan Türü
Kontenjan
En Küçük
Puan
En Büyük
Puan
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(İNGİLİZCE)
MİMARLIK
MF-4
52
497.129
546,528
ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
77
485,027
525,108
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
108
484,438
537,725
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
98
473,199
484,228
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
139
467,816
484,252
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
77
458,687
476,707
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS.
MİMARLIK
MF-4
47
457,483
479,010
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
82
454,953
467,575
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
62
452,330
466,710
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
62
450,789
467,810
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
57
446,811
453,319
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENS.
MİMARLIK
MF-4
47
439,171
462,430
KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
82
433,808
463,415
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK
MF-4
85
423,950
441,247
2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE
İÇ MİMARLIK BÖLÜMLERİ
TABAN VE TAVAN PUANLARI
Üniversite Adı
Program Adı
Puan Türü
Kontenjan
En Küçük
Puan
En Büyük
Puan
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İÇ MİMARLIK
MF-4
30
460,308
483,268
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE
TASARIMI
MF-4
57
406,970
436,354
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İÇ MİMARLIK
MF-4
47
392,965
439,710
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İÇ MİMARLIK
MF-4
62
382,298
415,298
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE
TASARIMI
MF-4
36
381,427
413,633
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İÇ MİMARLIK
MF-4
77
458,687
476,707
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ.
İÇ MİMARLIK
MF-4
31
369,469
420,906
KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
İÇ MİMARLIK
MF-4
62
367,672
420,871
2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE
MODA TASARIMI BÖLÜMLERİ
TABAN VE TAVAN PUANLARI
Üniversite Adı
Program Adı
Puan Türü
Kontenjan
En Küçük
Puan
En Büyük
Puan
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MODA TASARIMI
YGS-5
22
334,590
392,155
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MODA TASARIMI
YGS-5
57
322,277
359,749
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
MODA TASARIMI
TM-3
67
309,521
390,981
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
MODA TASARIMI (İÖ)
YGS-5
57
304,283
377,181
2012-2013 ÖĞRETİM YILI LYS SONUÇLARINA GÖRE
ENDÜSTRİYEL TASARIM/ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
BÖLÜMLERİ
TABAN VE TAVAN PUANLARI
Üniversite Adı
Program Adı
Puan Türü
Kontenjan
En Küçük
Puan
En Büyük
Puan
ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
TASARIMI BÖLÜMÜ
MF-4
47
504,676
522,667
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
TASARIMI BÖLÜMÜ
MF-4
47
501,614
534,871
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
TASARIMI BÖLÜMÜ
MF-4
26
469,030
482,232
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM
MF-4
62
391,279
435,290
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
TASARIMI BÖLÜMÜ
MF-4
67
216.060
383,764
ÜNİVERSİTE
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
58.254
2
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
52.046
3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
39.128
4
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
30.334
5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
29.512
6
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
24607
7
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
22.911
8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
22.378
9
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
21.233
10
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
16.903
11
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
6.252
12
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2.591
13
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2.476
TÜRKİYEDE TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERDEKİ
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARININ KARŞILAŞTIRMASI
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI
1
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1.810
2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
1.334
3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
1.291
4
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
1.110
5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
916
6
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
780
7
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
723
8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
658
9
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
573
10
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
564
11
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
274
12
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
156
13
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
138
TÜRKİYEDE TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERDEKİ
ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARININ KARŞILAŞTIRMASI
ÜNİVERSİTE
ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
1
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
40.31
2
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
38.89
3
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
37.06
4
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
35.25
5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
34.82
6
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
30.95
7
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
32.18
8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
29.97
9
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
26.86
10
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
22.85
11
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
22.12
12
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
17.94
13
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
16.61
TÜRKİYEDEKİ ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
Sıralama
Üniversit
e
2011
Yılı
Makale
Puanı
Toplam
Atıf
Puanı
Toplam
Bilimsel
Doküma
n Puanı
Doktora
Öğrenci
si Puanı
Öğretim
Üyesi/Ö
ğrenci
Puanı
TOPLA
M
1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
174.73
199.00
199.12
178.37
73.38
824.61
2
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
192.61
193.04
190.73
187.87
52.41
816.66
5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
152.33
177.50
167.10
176.60
66.24
739.78
8
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
154.27
163.40
158.04
153.64
80.02
709.37
9
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
157.17
162.39
151.26
139.49
86.01
696.32
11
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
150.37
151.61
159.68
170.33
57.27
689.26
19
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
125.87
134.43
139.36
168.39
42.49
610.53
23
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
120.09
136.73
139.76
135.69
55.04
587.31
28
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
121.89
132.65
138.83
114.63
47.87
555.89
33
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
114.69
121.82
124.15
129.78
50.91
541.36
38
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
94.60
124.34
112.91
133.16
54.15
519.16
40
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
108.91
121.70
122.91
104.57
58.18
516.27
93
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
19.50
9.55
20.36
129.01
77.54
255.96
TÜRKİYEDEKİ TASARIM EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU
(2011 Yılı Makale Puanı, Toplam Atıf Puanı, Toplam Bilimsel Doküman Puanı, Doktora
Öğrencisi Puanı, Öğretim Üyesi/Öğrenci Puanı, Toplam puan)

similar documents