Risalatul-Insan1

Report
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ا‬
‫ة‬
‫ان‬
‫س‬
‫ن‬
‫إل‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِر َسال ِ‬
‫‪MISI MANUSIA‬‬
Misi Manusia: Khilafah
• Allah SWT menciptakan manusia (dan jin) untuk
beribadah kepadaNya (51:56)
• Ibadah dengan maknanya yang luas mengantarkan
manusia menjadi insan yang bertaqwa (2:21)
• Dengan taqwa inilah manusia diberi oleh Allah
SWT kemuliaan dan harga diri dalam Islam atau
disebut IZZAH (63:8)
• Manusia yang telah mendapatkan izzah inilah
yang pantas mengemban amanah sebagai khalifah
Allah di bumi (2:30, 6:165)
Dua Tugas Khilafah
• Tugas utama khilafah adalah
1. Memakmurkan bumi (ُ‫ )اَ ْل ِع َما َرة‬11:61
2. Memeliharanya (ُ‫لر َعايَة‬
ِّ َ‫ )ا‬7:56, 85, 57:27
Memakmurkan Bumi (ُ‫)اَ ْل ِع َما َرة‬
• Memakmurkan bumi ini dengan cara
membangunnya, bukan merusaknya
• Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan bumi
untuk tempat tinggal manusia
– Bumi diciptakan dalam 4 hari, sementara langit hanya 2
hari (41:9-12)
– Disiapkan berbagai keperluan manusia untuk hidup
(2:29, 13:3-4, 6:99, 77:25-27, 79:31)
– Bumi pun dihamparkan oleh Allah dilengkapi pasakpasaknya (78:6-7)
Fasiliti Bumi
• Air hujan (tawar) yang turun dari langit (56:68-70,
77:27, 79:31)
• Berbagai kebun yang berisi buah-buahan yang
beraneka rasa (13:3-4)
• Binatang ternak untuk makanan, bulunya untuk
pakaian, susunya untuk diminum, untuk
tunggangan dan hiasan (16:5-6, 36:72-73)
• Udara untuk bernapas, angin untuk tanaman
(15:22), dan bagi kapal untuk berlayar (42:33)
• dll
Membangun Materi dan Ruhani
• Tugas membangun bumi adalah dengan
membangun materi dan ruhani
• Ramai manusia hanya perhatian terhadap
pembangunan materi saja: gedung-gedung
untuk beranek keperluan, teknologi, dan
ekonomi
• Sementara pembangunan ruhani dilupakan,
atau amat sedikit sekali perhatiannya
Peradaban Materi
• Pembangunan dalam bidang materi membuat
manusia memiliki peradaban tinggi dari sisi materi
• Sejak dahulu manusia sudah berperadaban
(materi) yang tinggi
– Kaum ‘Ad membuat bangunan-bangunan yang tinggi
(89:6-8)
– Kaum Tsamud memotong batu-batu besar di lembah
(89:9)
– Fir’aun membangun pasukan yang sangat kuat (89:10)
– Kaum Saba’ membuat bendungan besar (34:15-16)
Pembangunan Ruhani
• Allah SWT telah meletakkan SYARI’AT
(‫ )اَلتَّ ْش ِر ْي ُع‬untuk membangun ruhani manusia
• Hasil yang diharapkan adalah akhlak
(moral) yang tinggi sebagai landasan
peradaban materi
• Jika ini kuat, maka peradaban yang telah
dibangun akan kokoh dan dapat bertahan
dalam masa yang panjang
Peradaban Islam Pertama
• Membangun kota (Madinah) yang dilengkapi
– Masjid sebagai pusat ibadah (membangun moral) dan
khilafah
– Pasar sebagai pusat perekonomian
– Ikatan internal (umat Islam) dengan mu’akhah
– Ikatan internal (dengan Yahudi) dengan Piagam
Madinah
– Ikatan eksternal (di luar Madinah) dengan perjanjian
damai
– Pasukan Islam yang tersusun rapi
Peradaban Islam Kemudian
• Bangunan yang menjadi ciri Islam: kubah (asalnya
dari gereja Aya Sofia Turki yang dijadikan
masjid)
• Ilmu pengetahuan berkembang pesat
(menggabungkan antara filsafat Yunani dan
metode riset Islam)
• Bahasa Arab menjadi bahasa utama dunia
• Perekonomian negara maju
• Rakyat sejahtera
• Hukum ditegakkan
Pemeliharaan (ُ‫لر َعايَة‬
ِّ َ‫)ا‬
• Memelihara lebih sukar daripada membina
• Peradaban dan akhlak yang sudah dibina
sepatutnya terus dipelihara agar tetap
kokoh, bukan dirusak
• 57:27 para rahib yang mengadakan
rahbaniyah untuk mencari ridha Allah,
ternyata tidak dapat memelihara dengan
pemeliharaan yang benar (‫)فَ َما َر َع ْو َها َح َّق ِر َعايَتِ َها‬
Jangan Merusak Sesudah
Membina
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
‫ص ََلح َها‬
ْ ‫َوََل تُ ْفس ُدوا في ْاْل ْرض بَ ْع َد إ‬
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di
muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya
(7:56, 85)
• Kaum Saba’ yang disebut oleh Allah
sebagai ‫ بَ ْل َدةٌ طَيِّبَةٌ َو َر ٌّب َغفُو ٌر‬tapi kemudian
dihancurkan dengan jebolnya bendungan
(34:16-17)
Kehancuran Suatu Bangsa
• Dihancurkan negeri yang sangat kokoh tapi
dihancurkan oleh Allah karena dosa mereka (6:6)
dan ditukar dengan generasi yang lain
• Negeri yang semula aman dan sejahtera, tapi
kemudian diliputi ketakutan dan kelaparan
(16:112)
• Perumpamaan kehancuran mereka seperti kebun
yang hampir panen kemudian dihancurkan seperti
sudah dipetik (10:24) atau kering (18:45, 57:20)
‫‪Penyebab Kehancuran‬‬
‫‪• Kehancuran itu disebabkan oleh rusaknya‬‬
‫‪JIWA (nafs) manusia‬‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫إِ َّن اللَّهَ ََل يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوم َحتَّ يُغَيِّ ُروا َما بََْْ ُفسه ْْ )‪(13:11‬‬
‫َن اللَّه لَْ يك مغيِّ را ِْعمً ََْ عمها علَ قَ ومٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ب‬
‫ك‬
‫َذل َ‬
‫َ ْ َ ُ َُ ا َْ ا َََْ َ ْ‬
‫َحتَّ يُغَيِّ ُروا َما بََِْْ ُف ِس ِه ْْ )‪(8:53‬‬
ِ
ِ
‫ب‬
‫ي‬
‫ه‬
‫ر‬
‫لت‬
‫ا‬
‫و‬
‫ب‬
‫ي‬
‫غ‬
‫ر‬
‫لت‬
‫ا‬
َّ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
ُ ْ
ُ ْ
• Imam Al-Mundziri menulis satu kitab yang
ِ‫( اَلتَّر ِغيب و اَلتَّر‬reward and punishment)
berjudul ‫ب‬
‫ي‬
‫ه‬
ْ
ُ ْ
ُ ْ ْ
• Sistem reward and punishment ini digunakan
untuk memelihara manusia agar tetap di jalan
kebenaran
– Reward dengan pahala (‫)اَ ْل َج َزا ُء‬
– Punishment dengan hukuman (ُ‫)اَ ْل ُعقُ ْوبَة‬
• Sistem ini telah memelihara peradaban Islam
sehingga berusia panjang (14 abad)
• Bandingkan dengan usia peradaban lain
Menjaga 5 Asas Kehidupan
• Peradaban yang dipelihara dengan baik
akan mampu menjaga (ُ‫ )اَ حْلِحفظ‬LIMA ASAS
KEHIDUPAN (ُ‫ُاْلَ حم َسة‬
َّ
‫)الضرحوِريَّة ح‬
1. Agama (‫)اَل ِّدي ُْن‬
2. Jiwa ( ُ‫)اَلنَّ ْفس‬
3. Akal (‫)اَ ْل َع ْق ُل‬
4. Harta (‫)اَ ْل َما ُل‬
5. Keturunan (‫)اَلنَّ ْس ُل‬
‫‪3 Pilar Kekokohan‬‬
‫الَّ ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫الص ََل َة َوَآتَ ُوا َّ‬
‫َّاه ْْ فِي ْاْلَ ْر ِ‬
‫الزَكا َة‬
‫ن‬
‫ك‬
‫م‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ين‬
‫ذ‬
‫ض َقَ ُاموا َّ‬
‫ْ‬
‫َ َ ُ‬
‫وََمروا بِالْمعر ِ‬
‫وف َوَْ َه ْوا َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َولِلَّ ِه َعاقًََُِ ْاْلُ ُموِر‬
‫َ َُ َ ُْ‬
‫‪1. Mendirikan shalat‬‬
‫‪2. Menunaikan zakat‬‬
‫‪3. Amar ma’ruf nahi munkar‬‬
‫‪Fase-fase Perjalanan Umat‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫اء َ ْن‬
‫ش‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ع‬
‫ف‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ْ‬
‫ث‬
‫ن‬
‫و‬
‫ك‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ال‬
‫اء‬
‫ش‬
‫ا‬
‫م‬
‫ْ‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫تَ ُكو ُن النَُُّ َّوةُ ف ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ‬
‫ََ‬
‫اج النَُُّ َّوِة فَ تَ ُكو ُن َما َشا َء اللَّ ُه‬
‫يَ ْرفَ َع َها ثُ َّْ تَ ُكو ُن ِخ ََلفًٌَ َعلَ ِم ْن َه ِ‬
‫ِ‬
‫اء اللَّهُ َ ْن يَ ْرفَ َع َها ثُ َّْ تَ ُكو ُن ُم ْل اكا‬
‫ش‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫َ ْن تَ ُكو َن ثُ َّْ يَ ْرفَ عُ َها إ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َع ًّ‬
‫َ‬
‫اء َ ْن‬
‫ش‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ع‬
‫ف‬
‫ر‬
‫ي‬
‫ْ‬
‫ث‬
‫ن‬
‫و‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ه‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َْ َُ‬
‫اء الل ُ َ‬
‫َ‬
‫اضا فَ يَ ُكو ُن َما َش َ‬
‫ِ‬
‫ت‬
‫م‬
‫ن‬
‫و‬
‫ك‬
‫ش‬
‫ا‬
‫يَ ْرفَ َع َها ثُ َّْ تَ ُكو ُن ُم ْل اكا َج َْ‬
‫اء اللَّهُ َ ْن تَ ُكو َن ثُ َّْ‬
‫ف‬
‫ً‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ُ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ا‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫اج النَُُّ َّوِة‬
‫ش‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫يَ ْرفَ عُ َها إ‬
‫اء َ ْن يَ ْرفَ َع َها ثُ َّْ تَ ُكو ُن ِخ ََلفًَا َعلَ ِم ْن َه ِ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ثُ َّْ َس َكت‬
Fase-fase Perjalanan Umat
1. Fase kenabian (ُ‫)النَُُّ َّوة‬
2. Fase khilafah berlandaskan minhaj
ِ 30 tahun
kenabian (‫اج النَُُّ َّوِة‬
ِ ‫)خ ََلفًٌَ َعلَ ِم ْن َه‬,
ًّ ‫)م ْل اكا َع‬
3. Fase raja-raja yang menindas (‫اضا‬
ُ
meski sistem formal pemerintahannya
Islam (sampai 1924)
4. Fase raja-raja yang sekuler (‫)م ْل اكا َج َْ ِريًَّا‬
ُ
5. Fase khilafah berlandaskan minhaj
ِ
kenabian (‫اج النَُُّ َّوِة‬
ِ ‫)خ ََلفًٌَ َعلَ ِم ْن َه‬
Sebab-sebab Lenyapnya
Kejayaan Islam (1)
1. Penyimpangan pemahaman Islam yang benar dan
perubahan sikap: agama bukan sebagai akidah dan
kerja, tapi hanya lafazh-lafazh dan istilah-istilah saja
2. Meremehkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan
menjauhi Islam sebagai sistem kehidupan
3. Perpecahan di tengah umat Islam dan tajamnya
perbedaan dalam politik dan fanatisme
4. Lemahnya kepemimpinan Islam
5. Matinya ruh jihad dan lemahnya sarana yang
dimiliki
Sebab-sebab Lenyapnya
Kejayaan Islam (1)
6.
7.
8.
9.
Tidak mengambil sebab-sebab kekuatan material
Jumud dan meninggalkan jihad
Meninggal amar ma’ruf nahi munkar
Meninggalkan ilmu pengetahuan yang
bermanfaat dan menyibukkan diri dengan filsafat
10.Menyebarnya penyakit moral dan sosial
11.Meninggalkan tarbiyah pribadi muslim, rumah
tangga Islam dan masyarakat muslim
Kebangkitan Islam
• Umat Islam mesti bangkit agar dapat
MEWUJUDKAN KEBENARAN DAN
َّ ‫لِي ُِح‬
MENGHANCURKAN KEBATILAN ( ‫ق‬
ْ 8:8
َّ ‫)ال َح‬
‫اط َل‬
ِ َ‫ق َويُب ِْط َل ْالب‬
• Untuk itu umat Islam perlu mempersiapkan
segala macam kekuatan yang diperlukan
(8:60)
Kekuatan yang Diperlukan
•
•
•
•
•
•
Kekuatan keyakinan (ُ‫)ق َّوةُالح َع ِقحي َد ِة‬
Kekuatan moral (ُ‫َخالَ ِق‬
‫)ق َّوةُاحأل ح‬
Kekuatan jama’ah (ُ‫اع ِة‬
‫)ق َّوة ح‬
َ ‫ُاْلَ َم‬
Kekuatan ilmu pengetahuan (ُ‫)ق َّوةُالحعِحل ِم‬
Kekuatan ekonomi (ُ‫)ق َّوةُالح َم ِال‬
Kekuatan perjuangan (ُ‫ُاْلِ َه ِاد‬
‫)ق َّوة ح‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ان‬
‫س‬
‫ن‬
‫إل‬
‫ا‬
‫ة‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِر َسال ِ‬
‫اَ ِإل ْن َس ُ‬
‫ان‬
‫اَ ْل ِعبَا َدةُ‬
‫اَلتَّ ْق َوى‬
‫اَ ْل َما ِديَّةُ‬
‫اَلرُّ ْو َحانِيَّةُ‬
‫اَ ْل َما ِديَّةُ‬
‫اَلتَّ ْش ِر ْي ُع‬
‫اَألَ ْخالَ ُ‬
‫ق‬
‫اَلتَّ ْو ِج ْيهُ‬
‫ضا َرةُ‬
‫اَ ْل َح َ‬
‫اَ ْل ِع َّزةُ‬
‫اَل ِّدي ُْن‬
‫اَلنَّ ْفسُ‬
‫اَ ْل ِح ْفظُ‬
‫اَ ْل َع ْق ُل‬
‫اَل ِّر َعايَةُ‬
‫اَلتَّرْ ِغ ْيبُ‬
‫اَ ْل َج َزا ُء‬
‫اَ ْل َما ُل‬
‫اَلرُّ ْو َحانِيَّةُ‬
‫اَلتَّرْ ِه ْيبُ‬
‫اَ ْل ُعقُ ْوبَةُ‬
‫اَلنَّ ْس ُل‬
‫ف َوالنَّ ْْه ُُ َع ِن ْال ُم ْن ََ ِر‬
‫اَألَ ْم ُر بِ ْال َم ْعر ُْو ِ‬
‫ق ْال َح َّ‬
‫لِي ُِح َّ‬
‫اط َل‬
‫ق َويُب ِْط َل ْالبَ ِ‬
‫اص ُر ْالقُ َّو ِة اَ ِإل ْسالَ ِميَّ ِة‬
‫َعنَ ِ‬
‫اَ ْل ِخالَفَةُ‬
‫قُ َّوةُ ا ْل َعقِ ْي َد ِة‬
‫ارةُ‬
‫اَ ْل ِع َم َ‬
‫ق‬
‫قُ َّوةُ ْاألَ ْخالَ ِ‬
‫قُ َّوةُ ْال َج َما َع ِة‬
‫قُ َّوةُ ْال ِع ْل ِم‬
‫ال‬
‫قُ َّوةُ ا ْل َم ِ‬
‫قُ َّوةُ ا ْل ِجْهَا ِد‬
‫وهللا أعلم بالصواب‬

similar documents