Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
EMEKLİLİK VE SİCİL
İŞLEMLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
1
TESCİL VE SİCİL BİRİMİ
BİRİM SORUMLUSU:
Sebahattin ENGÜR
İletişim:0312 705 12 83
2
SİCİL BİRİMİNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER :
Sicil birimlerinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
ABCDE-
Tescil İşlemleri
Devlet Hizmet Yükümlülüğü Tamamlama İşlemleri
Aylıksız İzin İşlemleri
Asalet İşlemleri
Hizmet Birleştirme ve Borçlanma İşlemleri
3
A-
TESCİL İŞLEMLERİ
Özlük dosyaları Kurumumuzda muhafaza edilen personel için dikkat edilmesi
gereken hususlar;
İlk defa açıktan atanan personele tebligat işlemleri ikametinin bulunduğu Genel
Sekreterlik tarafından (daha önce il sağlık müdürlüklerinin yaptığı gibi) yapılacaktır. Tebligat
yapıldığı halde kanuni süresi içerisinde görevine başlamayan personelin atama kararının
iptal edilebilmesi için kuruma bilgi verilmesi gerekmektedir.
657 sayılı DMK nın 62nci maddesi;
İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren
15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,
63 üncü maddesi;
Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı
aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.
4
Naklen tayinlerde; personelin ayrılış-başlayış tarihleri ÇKYS ye girilecek ve ilgili
evraklar Kuruma gönderilecektir. Şayet personel zamanında göreve ayrılış-başlayış yapmaz
ise kararın iptal edilebilmesi için Kuruma bildirilmelidir.
Naklen tayinlerde; başlayış tarihleri meyil müddetini aşmış ise; personelin kanuni
mazeretini belirten belge başlayış yazısı ile birlikte gönderilmelidir. (SGK emekli olurken bu
geç başlamanın sebebini sormaktadır.)
Naklen tayin olan personelin görevinden ayrılışının sağlanması ve ÇKYS ye
işlenmesi, eğer ayrılış yapılamıyor ise (askerlik doğum izni vs.) Kuruma geciktirilmeden
bildirilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir sebeple görevinden uzaklaştırılan veya görevine iade edilen
personelin bilgilerinin mutlaka ÇKYS ye işlenmesi ve ilgili evrakların Kurumumuza
gönderilmesi gerekmektedir.
Genel Sekreterliklere gelen talepler öncelikle ilgili birim tarafından incelenecek ve
Kuruma gönderilmesi gerekiyor ise Kurumumuza gönderilecektir.
5
Kuruma kesinlikle evrakların asılları gönderilmeli, fotokopiler Genel Sekreterlikte
kalmalıdır.
Kişi daha önce başka bir kurumda çalıştığını veya Kurumumuzda başka unvan veya
statüde çalıştığını beyan ederek hizmetlerinin derece, kademe ve hizmet puanında
değerlendirilmesini istemektedir. Bu hizmetlerinin değerlendirilebilmesi için hizmetlerini gösterir
resmi bir belge veya hizmet belgesinin kuruma gönderilmesi gerekmektedir.
Personelin izin ve raporları kuruma gönderilmemeli Genel Sekreterlikteki dosyasında
muhafaza edilmelidir. Ancak asistan veya eğitim görevlilerinin izin ve raporları Bakanlık Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
Disiplin işlemlerine dair evrakların Kurumumuz Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi
gerekmektedir. (Yeni yapılanmada disiplin birimi Hukuk Müşavirliğinin altında görev
yapmaktadır)
Uzmanlık eğitimlerini tamamlayanların dosyalarının Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
6
ÇKYS KARAR AYRILIŞ/BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ
7
8
B-
DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMA İŞLEMLERİ:
Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak göreve başlayan Uzman ve Pratisyen Tabipler
göreve başladıklarında ÇKYS de DHY bitirme ekranından Devlet Hizmeti Yükümlüsü durumu
kontrol edilmelidir. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olup da Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
görünmüyor ise Kurumumuza bilgi verilmelidir.
Tabip ve Uzman Tabipler Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladıklarında; ilgili
form doldurularak izin ve rapor bilgileri kontrol edildikten sonra onaylanarak üst yazı ile
Kurumumuza gönderilecektir.
Tabip olarak, uzman tabip olarak ve yan dal uzmanlığı için ayrı ayrı devlet hizmeti
yükümlülüğü bulunmakta olup Genel Sekreterliklerin buna göre DHY işlemlerini ÇKYS den
kontrol etmeleri gerekmektedir.
Daha önce Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile atanmış olan bir personel istifa edip
tekrar Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla atanırsa istifa etmeden önceki DHY gün sayısı, yeni
DHY gün sayısı ile birleştirilemez.
9
DHY TAMAMLAMA SAYFASI
10
ÜST YAZI ÖRNEĞİ
11
FORM ÖRNEĞİ
12
D-
AYLIKSIZ İZİN:
05.02.2013 tarihli ve 1001 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra
Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde “Aylıklı izin, aylıksız izin ve yurtdışı izin işlemlerine ilişkin
onaylar, merkez teşkilatında görev yapanlar için Kurum Başkan Yardımcısı, taşra teşkilatında
görev yapanlar için ise genel sekreter, tarafından imzalanacaktır” denilmektedir.
657 Sayılı Kanunun 77, 78 ve79 maddeleri bu yönerge dışındadır.
657 Sayılı Kanunun 77. Maddesinde belirtilen aylıksız izin yetkisi 6111 Sayılı kanun
ile Bakana verilmiştir (Daha önce Başbakan tarafından verilmekte idi). 657 Sayılı Kanunun 77.
Maddesine göre Yabancı memleketlerin resmi kurumlarında veya uluslararası kuruluşlarda
kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara ilgili Kurumun Teklifi ile Bakanlığın onayı
ile (her üç yılda bir Bakan’ın izni alınmak kaydıyla)memuriyeti süresince toplam yabancı
memleketlerde 10 yıla kadar, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar maaşsız izin verilebilir.
Akseptans ve Burslu eğitim; 657 Sayılı Kanunun 78. ve 79. maddeleri gereği izin
alacakların evrakları Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
gerekmektedir. İzin verme onayları anılan Genel Müdürlükçe alınmaktadır.
13
657 Sayılı Kanunun 78. ve 79. maddeleri gereği Mesleklerine ait öğrenimlerini
bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan yurt dışında,
mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak
üzere 2 yıla kadar aylıksız izin kullanabilirler. Bu süre en çok 1 kat uzatılabilir. Sicil birimi sadece
“…2 yıla kadar aylıksız izin kullanabilirler. Bu süre en çok 1 kat uzatılabilir.” kısmı ile
ilgilenmektedir.
657 Sayılı Kanunun 78 ve 79 maddesine göre ücretsiz izinli sayılanlar izin dönüşü
göreve başlayış yazılarını, Başbakanlığın 18/01/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/3
nolu genelgesine göre (lisans üstü eğitim, inceleme ve araştırma yapmak veya bilgi görgüsünü
artırmak amacıyla gönderilenlerin katıldıkları programlarla ilgili seyahat sonuç raporları üç ay
içerisinde kurumlarına ve devlet personel başkanlığına verilecektir.”) çalışma yaptığına dair
belge 1 raporların (Bakanlık makamının hazırlamış olduğu yeni formata göre) düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu belge Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün sitesinde
mevcuttur.
14
Doğum Nedeniyle Kullanılan Aylıklı İzinler;
Doğum yapan memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı
tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile analık izni verilir.
Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.
Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan
önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda memurun çalıştığı süreler doğum
sonrası sürelere eklenir.
Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla
onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre
içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece
doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi
gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave
edilemeyecektir.
15
Memurun doğumdan önceki sekiz haftalık analık izninin, doğum tarihinden önceki
üç haftaya kadarki kısmını Kurumunda çalışarak geçirebileceği, bu durumda tabip raporuna
bağlı olarak Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği azami beş haftalık izin süresinin doğum
sonrası analık izni süresine ekleneceği hükme bağlanmış olduğundan, sağlık durumunun
uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden Kurumunda çalışmaya devam eden
memurun fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık iznine eklenmesi mümkün
bulunmamaktadır.
Doğumun erken gerçekleşmesi halinde doğum öncesi analık izninin kullanılamayan
bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.
Doğumda ve doğum sonrası analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği
üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
16
Kadın memurun 32. haftadan önce doğum yapması halinde erken doğum
sebebiyle kullanılamayan 8 haftalık doğum öncesi analık izni süresinin tamamı doğum
sonrası analık iznine ilave edilecektir.
Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler
doğum sonrası analık izni süresinden düşülemeyecektir.
Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten
itibaren sekiz haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, 657 sayılı Kanunun 104 üncü
maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece sekiz
haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.
17
Doğum Nedeniyle Kullanılan Aylıksız İzinler :
6111 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur kanunun 108. maddesinin B
fıkrası gereği Doğum yapan memura 104. madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni
süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine
24 aya kadar aylıksız izin verilir. Eşi doğum yapan memura eşinin devlet memuru olup
olmadığına bakılmaksızın mezkur kanunun 108. maddesinin B fıkrası gereğince isteği halinde 24
ay verilen aylıksız iznin başlangıç tarihi eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren 24 aylık süresinin
bitimini geçemeyecektir.
Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası
analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin
başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir.
Doğum yaptıktan sonra ataması yapılan memura, isteği üzerine doğum sonrası sekiz
haftalık sürenin bitimini takip eden tarihten itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak
şekilde, aylık izin kullandırılacaktır.
18
Doğum sonrası analık izninin bitiminde aylıksız izin verilen ve izini keserek göreve
başlayan memurun yeniden aylıksız izin talebinde bulunması halinde bu memura doğum
sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden 24 aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar
aylıksız izin verilecektir.
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat
edinen memurlar veya memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur
olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet
dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık
süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
19
Hastalık Nedeniyle Kullanılan Aylıklı ve Aylıksız İzinler:
105. maddenin son fıkrası gereğince “ Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya
memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile
kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının
bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve
özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar
uzatılır.”
Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı
geçemez.
Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen aylıklı iznin bitiminden
itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar
aylıksız izin verilebilir.
20
Hizmet Yılı Nedeniyle Kullanılan Aylıksız İzinler:
Devlet memurlarının 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde
memuriyeti boyunca ve en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin
verilebilir.
Eş Durumu Nedeniyle Kullanılan Aylıksız İzinler:
Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade edebilmesi için kendilerine aylıksız izin
verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere
yurtdışına gönderilen personel, sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan personel, en
az 6 ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel
kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur
olan eşleri ile 657 Sayılı Kanunun 77’nci maddesine göre izin verilenlerin memur olan eşlerine
görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
Eşinin yurtdışında görevlendirilmesinden dolayı aylıksız izin kullanacak olan
memurun; eşine ait görev belgesi, nüfus kayıt örneği, kendisinin dilekçesi, eşinin göreve
başlama tarihi ile görev bitiş tarihlerini belirten belgeleri görev yaptığı birime ibraz etmek
durumundadır
21
ASALET İŞLEMLERİ
Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı
listesindeki sıraya ve 47. maddeye göre ilan edilen kadro sayıları kadar kurumlarınca memur
adayı olarak atanırlar.
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 54. Maddesinin ikinci fıkrası gereği “…bir yıldan az iki yıldan çok olamaz…” ve
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 12/08/1988 tarih ve 768/07139 sayılı görüşü gereği
adaylık süresi kesintisiz olması gerekmektedir.
Aday olarak atanan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 55.
Maddesi gereğince “Önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sınıfları ile
ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve bu eğitimler neticesinde Devlet memuru
olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. (60 ve üzeri puan almaları şarttır.)”Temel ve
hazırlayıcı eğitim programları kişinin bağlı bulunduğu kurumda yapılır.
22
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 57. Maddesi (Adaylık süresi içinde disiplin
cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri
kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık
devresi içinde veya sonunda, 56. madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri
hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.) gereğince ceza almış olan personelin
kesinlikle asli memurluğa atanma işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 58. Maddesi gereğince “Adaylık süresi
içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı
ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi
adaylık süresinin sonunu geçemez.”
6111 sayılı Kanunun yayımlanma tarihi olan 25.02.2011 tarihinden sonra uyarma ve
kınama cezası da dahil olmak üzere disiplin cezası alan aday memurların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 57. maddesinde belirtilen usule uygun olarak ilişiklerinin kesilmesinin
uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
23
Sağlık Bakanlığı emrinde 657 sayılı Devlet memurlarına tabi olarak ve aday memur
statüsünde çalışmakta iken 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde sözleşmeli aile
hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıksız izinli sayılan
personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54. 55. 56. 57. ve 58. maddeleri
çerçevesinde adaylık eğitimlerine tabi tutulmaları, adaylık eğitimlerine başlamış olanlar
açısından da adaylık eğitimlerine devam etmeleri ve adaylık süresinin sonunda da mezkur
maddelere göre asli memurluğa atanmaları gerektiği Devlet Personel Başkanlığının 05.10.2012
tarih ve 14240 sayılı görüşünde yayımlanmıştır.
Aday memurun adaylık süresi içinde sözleşmeli statüde çalıştığı süreler adaylık
süresine dahil edilmez.
Aylıksız izinli sayıldığı süreler, erkek adayların askerlikte geçirdiği süreler adaylık
süresine dahil edilmez.
24
HİZMET BİRLEŞTİRME VE BORÇLANMA İŞLEMLERİ
Kamu Hastaneleri Birliklerine bağlı kurumlarda çalışan tün personelin hizmet
birleştirme ve borçlanma işlemleri Genel Sekreterliklerce yapılmaktadır.
Hizmet Birleştirme İşlemleri için uyulması gereken kurallar:
Hizmet birleştirme talebinde bulunan personelden;
1- Dilekçe
2- Sigorta sicil numarası veya Bağ-kur sicil numarası
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Evli bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi
5- Çalıştıkları kurumlardan hangi unvanda çalıştıklarına dair belge
İstenecek ve bu belgeler ÇKYS kayıtlarından faydalanılarak Genel Sekreterliğinizce
düzenlenecek hizmet belgesi ile birlikte sigorta il müdürlüğüne gönderilecektir.
25
Sigorta İl Müdürlüğünden gelen cevap yazısının şahsa değil kuruma hitaplı olması
gerekmektedir. Şahsa hitaplı yazılar ile gelen belgeler ve bilgi amaçlı olan belgeler işleme
alınmayıp, ilgili kuruma iade edilecektir. (SGK’ dan alınan internet çıktılarında resmi işlemlerde
kullanılmaz, bilgilendirme amaçlıdır ibaresi olduğundan bu belgelerle işlem yapılamaz.)
SGK’dan alınan prim ödeme gün sayısını gösterir belge kontrol edilirken kişinin
hizmet süresinin Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile çakışmamasına ve verilen tarih aralığında
geçen sürenin doğruluğunun da yine ÇKYS’ye kayıt yapılarak kontrolünün Genel
Sekreterliğinizce yapılması gerekmektedir. Eğer kişinin hizmetleri ÇKYS’de çıkan gün
sayısından fazla ise ilgili kurumla tekrar yazışma yapılarak prim gün sayısının düzeltilmesi
istenmelidir.
Prim ödeme gün sayısı ÇKYS’nin hesapladığından az olabilir. Çünkü ÇKYS kayıtları iki
tarih arasında olabilecek en çok günü hesaplar. SGK’dan alınan Prim gün sayısı ÇKYS’nin
hesapladığı gün sayısından en çok 1 gün fazla olabilir.
Yurtdışı Hizmetlerinin birleştirilmesi için Hizmet Belgesi ile birlikte tüm belgelerin
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet
Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
26
Hizmet Borçlanma İşlemleri içim Uyulması Gereken Kurallar:
Kişiden emekli sicil numaralarının da yer aldığı şartsız borçlanma talep dilekçelerinin
ve Genel Sekreterlikçe düzenlenecek onaylı hizmet belgesinin de yanı sıra borçlanma türüne
göre aşağıdaki belgeler temin edilecektir.
1. Askerlik borçlanması: Terhis Belgesi
2. Aylıksız izin borçlanması: Aylıksız izin borçlanma formu ve onayı
3. Seçimler nedeniyle açıkta geçen sürelerinin borçlanması: İstifa dilekçesi ve onayı
27
4. Asistanlık Borçlanması: Tıp Diploması ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli
suretleri, yabancı uyruklular için Türk vatandaşlığına kabulüne dair Bakanlar Kurulu kararının
tarih ve sayısını gösterir belge, yurt dışında ihtisas yapanlar için ihtisas yaptıkları sürenin
başlangıç ve bitiş tarihlerini belgenin o ülke dilinde ve Türkçe tercümesinin aslının ya da noter
tasdikli suretlerinin ilgililerden temini ile uzmanlık eğitiminde geçen sürelerin ne kadarının
ihtisas süresinden sayıldığını da Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Genel
Sekreterlikçe sorulması gerekmektedir
5- Yurt Dışı Hizmet Borçlanması: Yurt dışındaki hizmet süresini gösterir belgenin o
ülke dilinde ve Türkçe Tercümesinin noter tasdikli sureti.
Hizmet Borçlanmasının konusuna göre yukarıdaki belirtilen belgeler doğrudan SGK
İl Müdürlüğüne Genel Sekreterlik tarafından gönderilecektir. Daha sonra SGK kişiyi
borçlandırarak borç fişini Kurumumuza veya Genel Sekreterliğe göndermektedir. Eğer borç
fişi Kurumumuza gelmiş ise Genel Sekreterliğinize gönderilmektedir. Genel Sekreterliğinize
gelen borç fişi kişiye tebliğ edilir, eğer kişi borcu kabul ettiyse banka dekontlarını
Kurumumuza değil borçlanmayı gerçekleştiren ilgili SGK birimine göndererek sonucundan
Kurumumuza bilgi verilecektir. Kişi borçlanmayı kabul etmediği takdirde dilekçesi ile
doğrudan SGK Başkanlığına bildirmesi gerekir.
28
 Hizmet birleştirme ve borçlanmaya dair gelen cevabi yazılar ve unvan belgeleri
terfilerinde değerlendirilmek üzere Kurumumuza gönderilecektir.
 Yıllık izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve
kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi
devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri
dikkate alınır.
 Emekli sicil numarasının tespit edilemediği durumda nüfus kayıt örneği, hizmet belgesi
ve şahıs bildirim formunun doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi
gerekmektedir.
 Konularına göre tüm yazı örnekleri ÇKYS’de ilgili modül içerisinde olup modüllerin
kullanımı da Genel Sekreterliğiniz yetkisindedir.
 Yeşil pasaport almak için kadro ve derecelerin bildirilmesi talepleri; kişinin ikamet
ettiği veya istifa ettiği ilde bulunan genel sekreterlikçe, birden fazla genel sekreterlik
var ise ikametinin bulunduğu bölgedeki genel sekreterlik tarafından
sonuçlandırılacaktır.
29
 Çalışan veya İstifa eden personele hizmet belgesi çalıştığı veya istifa ettiği Genel
Sekreterlik tarafından verilecektir.
 Yazışmalarda personelin sicil numarasının mutlaka yazılması gerekmektedir.
 Okul diplomalarının sisteme girilmeden gönderilmemesi gerekmektedir
 İl içi hareketlerde personelin sicil numarasının silinip T.C. Kimlik numarasının
yazılmaması gerekmektedir.
30
GENEL SEKRETERLİKLER
BÜTÜN İŞLEMLERİNİ ÇKYS ÜZERİNDEN
YAPMAK ZORUNDADIRLAR
31
TEŞEKKÜR EDERİZ…
32

similar documents