Slide 1 - Qëllimi i web-it

Report
UNIVERSITETI PUBLIK ''HAXHI ZEKA''
Fakulteti i Biznesit – Studime Baçellër
Bazat e financave dhe kontabiliteti
menaxherial
Lëndë e obligueshme (8 ETCS) – drejtimi Kontabiliteti dhe Financa, Gr. A, B dhe C.
Msc. Fidane Spahija Gjikolli
Qëllimi i lëndës
Qëllimi kryesor i kësaj lënde është përfitimi i njohurive bazike të
financave dhe thellimi në kontabilitetin financiar dhe menaxherial.
Duke e ditur rëndësinë e kontabilitetit financiar, një pjesë më e
madhe e ligjeratave do t’i kushtohet kësaj lënde. Përgatitja nga
kontot në bilancin vërtetues dhe nxjerrja e pasqyrave financiare
janë ndër mobjektivat kryesore të lëndës. Qëllim tjetër i lëndës
Është mkrahasimi me kontabilitetin menaxherial, analizimin i
kostove përmes metodave ,sistemeve dhe teknikave të ndryshme,
në mënyrë që të arrihet në vendimarrja e duhur. Kombinimi i
qëllimeve të lartëcekura jep rezultat në maksimalizimin e fitimit të
ndërmarrjes dhe zhvillimin e mëtejm të ekonomisë në përgjithësi.
Përfitimet e studentit
Përmes kësaj lënde studentët përgatiten:
• Të udhëheqin kontabilitetin financiar dhe
menaxherial në ndërmarrje,
• Të hartojn, raportojn dhe të japin analizë mbi
pasqyrat e ndryshme financiare.
• Të jenë menaxher efikas mbi udhëheqjen dhe
përllogaritjen e kostove për marrjen e vendimeve
të duhura që ndihmojn procesin e ndërmarrjes dhe
rrisin fitimin.
Metodologjia
• Prezantimi i temave me power point dhe
zgjedhja e detyrave (Në ligjerata);
• Rast studimi apo zgjedhja e detyrave lidhur
me temën e ligjëruar (Në ushtrime);
• Diskutime, analiza, interaktivitet. (Ligj. + Ush.)
Mënyra e vlerësimit
• Ushtrimet dhe vijueshmeria
20%
• Kolokuiumi i parë
20%
• Kolokuiumi i dytë
10%
• Provimi përfundimtar
50%
________________________________________________
Gjithsejë
100%___
Notat në bazë të përqindjes
-
51 % = 6 (gjashtë)
61 % = 7 (shtatë)
71 % = 8 (tetë)
81 % = 9 (nëntë)
91 % = 10 (dhjetë)
Literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
Prof. Dr. Rrustem Asllanaj “Kontabiliteti financiar”, Prishtinë, 2010.
Prof. Dr. Skënder Ahmeti “Kontabiliteti financiar I + II”, Prishtinë, 2008.
Prof. Dr. Sotiraq Dhamo “Kontabiliteti financair”, Tiranë, 2012.
Tekst Studimi “ Kontabiliteti Financiar – P1”, SHKÇAK, Prishtinë.
Prof. Dr. Skënder Ahmeti, “Kontabiliteti i menaxhmentit”,Prishtinë, 2011.
Prof. Dr. Lindita Lati & Manjola Naço “Kontabiliteti i drejtimit”, Tiranë, 2011.
Prof. Dr. Herbert B. Mayo “Bazat e financës”, Tiranë, 2012.
Prof. Dr. Sabahudin Komoni “ Financat”, Prishtinë, 2010.
Ligj + Ush dhe Kontakti
Ligjeratat dhe ushtrimet mund t’i gjeni në:
www.kontabiliteti.webs.com
Kontakti:
[email protected]
Porosia ime në fund është, të:
Lexoni;
Lexoni;
Lexoni;
Lexoni;
Lexoni;
Lexoni;
Lexoni;
Lexoni;
Lexoni;
Lexoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Studioni; Mësoni; Lexoni; Studioni; Mësoni;
Se vetëm me punë meritore do t’i afroheni dijës dhe objektivave tuaja jetësore…
SUKSESE…

similar documents