بیماری های مغز و اعصاب

Report
‫به طور کلی سیستم عصبی بدن از ‪ 2‬بخش اساس ی تشکیل شده است‪:‬‬
‫‪ )1‬سیستم عصبی مرکزی )‪ (C.N.S‬مثل مغز و نخاع ‪ )2‬سیستم عصبی محیطی‬
‫ا‬
‫اما پیام ها معمول از طریق یون های کلر‪ ،‬پتاسیم و سدیم و توسط واسطه شیمیایی‬
‫نوروترانسیمتر که در فضای سیناپس ی وجود دارند‪ ،‬منتقل می شوند‪.‬‬
‫از نوروترانسیمترها می توان به‪ Ach )1 :‬استیل کولین ‪ Serotonin )2‬سروتونین ‪)3‬‬
‫‪ Epinephrine‬اپی نفرین ‪ Dopamine )4‬دوپامین اشاره کرد‪.‬‬
‫این بال و پایین رفتن نوروترانسیمترها (یا کم و زیاد شدن غلظت در فضای سیناپس ی) است‪.‬‬
‫که باعث بیماری های مغز و اعصاب می شود و هر بیماری در مغز و اعصاب‪ ،‬با یک‬
‫نوروترانسیمتر‪ ،‬سر و کار دارد‪.‬‬
‫این بیماری در اثر کم شدن غلظت نوروترانسیمتر سروتونین‪ ،‬اپی نفرین‪ ،‬در فضای سیناپس ی‬
‫به وجود می آید‪ .‬برای افسردگی نموداری وجود دارد که خلق و خو و حال و هوا‬
‫)‪ (Mood‬را در برابر زمان نشان می دهد‬
‫«تشخیص بیماری»‬
‫ا‬
‫اما برای تشخیص بیماری افسردگی‪ ،‬حدود ‪ 9‬مورد ذکر شده که از بین آن ها‪ ،‬فرد حتما باید‬
‫موارد ‪ 1‬و ‪ 2‬را بروز دهد و از مابقی هفت مورد هم حداقل ‪ 3‬مورد را داشته باشد‪.‬‬
‫اما نکته اینکه فرد باید طی ‪ 2‬هفته متوالی این عالئم را از خود بروز دهد به شرطی که این‬
‫حالت ها در اثر بروز بیماری یا مصرف دارو‪ ،‬نباشد‪.‬‬
‫اما این عالئم عبارت اند از‪:‬‬
‫‪ )1‬فرد دارای ‪ Mood‬پایینی باشد یعنی روحیه نداشته باشد‪.‬‬
‫در افرادی با سن ‪ 10‬تا ‪ 60-50‬سال این پایین بودن مود‪ ،‬خود را به صورت بی حالی نشان می‬
‫دهد اما در بچه ها می تواند به صورت پرخاشگری و در افراد بالی ‪ 60‬سال به صورت‬
‫آلزایمر خود را نشان دهد‪ .‬البته خود بیماری آلزایمر با افسردگی تفاوت دارد و باعث‬
‫کاهش حافظه می شود)‬
‫‪ )2‬از بین رفتن لذت ها )‪(Lost of interest‬‬
‫مثل نرفتن به مسافرت‪ ،‬غذا نخوردن و ‪(...‬کاری که قبال دوست داشته اما الن حوصله انجام‬
‫آن را ندارد‪).‬‬
‫‪)3‬پرخوری یا کم خوری که در این صورت افراد چاق یا لغر می شوند‪.‬‬
‫‪ )4‬زیاد یا کم خوابیدن‬
‫‪ )5‬عدم تمرکز در کارها و اموری که نیاز به تفکر دارند‪.‬‬
‫‪ )6‬فرد احساس بی قرار دارد )‪ (Psychomotor Agitation‬یا عزلت نشینی‬
‫‪ )7‬روابط جنس ی کم کار‬
‫‪ )8‬خستگی زودرس و کم بودن انرژی‬
‫‪ )9‬و در اخرین مرحله فرد به خودکش ی فکر می کند یا به این کار اقدام می کند‪.‬‬
‫)‪(Suicide‬‬
‫‪ )1‬بیماری آلزایمر‬
‫‪ )2‬سکته های قلبی و مغزی‪ ،‬اینکه فردی که دچار سکته شده فکر می کند که توانایی انجام‬
‫اموری که در گذشته انجام می داد‪ ،‬را ندارد و بدین ترتیب احتمال ابتال به افسردگی اش‬
‫بال می رود‪.‬‬
‫‪ )3‬تشنج یا صرع که در نهایت به افسردگی منجر می شود‪.‬‬
‫‪ )4‬بیماری های خود ایمنی مثل آرتروز و ‪ I.B.S‬یا ‪ I.B.D‬با توجه روحیه شخص بیماری‬
‫احتمال ابتال به افسردگی هم وجود دارد‪.‬‬
‫‪ )5‬پارکینسون‬
‫‪ )1‬مصرف طولنی مدت داروی ‪ Propranolol‬که بر ‪ B3‬تأثیر گذاشته و باعث ایجاد‬
‫آشفتگی و گیجی در مغز می شود داروهایی که باعث ابتالی شخص به افسردگی می‬
‫شوند عبارت اند از‪.:‬‬
‫‪ )2‬داروی ضد سل ‪Rifampin‬‬
‫‪ )3‬مصرف طولنی مدت ‪ NSAID‬به خصوص ‪Indomethacin‬‬
‫‪ )4‬مصرف کورتون ها به صورت حاد )‪ (Acute‬باعث ایجاد سایکوز و توهم می شود و‬
‫مصرف کورتون ها بصورت مزمن و طولنی مدت )‪ (Chronic‬باعث ایجاد افسردگی‬
‫می شود‪.‬‬
‫برای درمان بیماری افسردگی از طریق دارو درمانی‪ ،‬حدود ‪ 4‬الی ‪ 6‬هفته زمان لزم است تا اثر‬
‫آن بر شخص نمایان شود و امکان ندارد با مصرف اولین دارو‪ ،‬فرد احساس شادی و‬
‫نشاط کند‪ .‬چرا که یک پروسه ژنی_آمینو اسیدی باید اتفاق بیافتد و نوروترانسمیترها‬
‫ساخته شوند و داخل فضای سیناپس ی ریخته شوند و این روند ‪ 4‬الی ‪ 6‬هفته زمان می‬
‫برد‪.‬‬
‫در کل‪ ،‬داروهایی که برای درمان بیماری افسردگی استفاده می شود را می توان به ‪ 3‬دسته‬
‫تقسیم کرد‪:‬‬
‫اولین دسته داروهای افسردگی‪ ،‬ضدافسردگی های ‪ 3‬حلقه ای یا ‪T.C.A‬که مخفف‬
‫)‪ (Tri cyclic Anti Depressent‬می باشد‪ ،‬نام دارند‪ .‬که باعث افزایش غلظت‬
‫نوروترانسیمترهای سروتونین و اپی نفرین در فضای سیناپس ی شده و روحیه فرد را بال‬
‫می برند‪( .‬از طریق مهار بازجذب اپی نفرین و سروتونین به نورون پیش و پس سیناپس ی)‬
‫داروهای این دسته به ترتیب از پرعارضه ترین به سمت کم عارضه ترین‪ ،‬به قرار زیر می باشند‪:‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪10 _ 25 _ 50 _ 75 mg‬‬
‫‪Clomipramine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪25 mg‬‬
‫‪Desipramine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪25 _ 100 mg‬‬
‫‪Trimipramine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪10 _ 25 _ 50 mg‬‬
‫‪Imipramine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪10 _ 25 mg‬‬
‫‪Amitriptyline‬‬
‫‪Tab‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪10 _ 25 mg‬‬
‫‪Nortriptyline‬‬
‫‪Tab‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪10 _ 25 mg‬‬
‫‪Doxepin‬‬
‫‪Cap / Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Apotex _ Canada‬‬
‫‪Apo doxepin‬‬
‫‪Hexal _ Germany‬‬
‫‪Doneurin‬‬
‫این داروها عوارض آنتی کولینرژیکی دارند‪.‬‬
‫داروهااای مااذکور از بااال بااه پااایین از عااوارر آنیاای کولیهرژیکیشااان کاسااته شااده بااه طااوری کااه داروهااای پااایین کمتاارین‬
‫خاصیت آنیی کولیهرژیکی را داشته‪.‬‬
‫دو داروی آخاار یعناای نااورترپتیلین و داکساانن کمتاارین عااوارر و خااواب آوری کمتااری دارنااد گااا ی داکسا ین را در نسااخه‬
‫هااای پوساات و مااو هاام ماای بیناایم‪ .‬علاات‪ ،‬خاصاایت آنیاای هیسااتامینی و ضااد کهیاار و خااارش ایاان دارو اساات کااه در بیماااری‬
‫های پوست و مو هم کاربرد دارد‪.‬‬
‫دسته ی دوم داروهای درمان افسردگی‪ ،‬مهارکننده های بازجذب اختصاص ی سروتونین یا‬
‫)‪ S.S.R.I (Serotonin Selective Reuptake Inhibitor‬می باشند‪.‬‬
‫همان طور که اشاره شد‪ ،‬اگر غلظت سروتونین در فضای سیناپس ی پایین باشد‪ ،‬فرد مبتال به‬
‫افسردگی می شود‪.‬‬
‫داروهای دسته دوم خاصیت بشاش کنندگی و روحیه بخش ی داشته و به جز در برخی افراد‪،‬‬
‫ا‬
‫خواب آوری ندارند‪ .‬این دسته داروها را معمول بعد از صبحانه یا بعد ناهار مصرف می‬
‫کنند و کم کم دوز آن ها را بال می برند‪.‬‬
‫نکته‪ :‬سروتونین یک ماده احساس سیری در بدن است پس چنانچه مقدار آن زیاد باشد‬
‫احساس سیری در فرد ایجاد می شود‪.‬پس از عوارر داروهای این دسته می توان به‬
‫احساس سیری و کاهش اشتها در فرد اشاره کرد‪.‬‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Cap / Syr
Fluoxetine
10 _ 20 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Prozac
Lilly _ USA
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Sertraline
50 _ 100 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Zoloft
Pfizer _ USA
Lustral
Pfizer _ USA
Sertraline Hexal
Hexal _ Germany
Asentra
Actover.co _ Slovenia
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Citalopram
20 _ 40 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Cipram
Lundbeck _ Denmark
Citalopram Hexal
Hexal _ Germany
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Escitalopram
10 _ 20 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Cipralex
Lundbeck _ Denmark
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Paroxetin
20 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Paxil
gsk _ England
Seroxate
Novartis _ Switzerland
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪30 _ 60 mg‬‬
‫‪Doluxetin‬‬
‫‪Cap‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Lilly _ USA‬‬
‫‪Cymbalta‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪37.5 _ 75 mg‬‬
‫‪Venlafaxine‬‬
‫‪Cap / Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫‪Effexor‬‬
‫‪Actover.co _ Slovenia‬‬
‫‪Alventa‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪50 _ 100 mg‬‬
‫‪Fluvoxamine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Sobhan – Iran‬‬
‫‪Luvox‬‬
‫دسته سوم داروهای درمان افسردگی‪MAO-I (Mono Amino Oxidase - Inhibitor) ،‬‬
‫(آنزیم مونو آمینواکسیداز) هستند که البته به دلیل تداخالت وحشتناکی که دارند چندان مورد‬
‫استفاده قرار نمی گیرند‪.‬‬
‫علت هم تداخل غذایی و عوارض ی بود که این دسته داروها داشتند مثل تداخل با مواد غذایی‬
‫همچون سوسیس و کالباس و مواد کنسرویی و مواد نگهدارنده و همچنین غذاهای تخمیری مثل‬
‫پنیر که مصرف داروهای این دسته با این مواد غذایی منجر به مرگ می شد‪ .‬از داروهای این‬
‫دسته می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 mg‬‬
‫‪Selegiline‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪10 mg‬‬
‫‪Tranyl cypromine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫‪25 _ 100 mg‬‬
‫‪Phenelgin‬‬
‫‪Tab‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 mg‬‬
‫‪Buspirone‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Hexal _ Germany‬‬
‫‪Busp Hexal‬‬
‫‪Iran‬‬
‫‪Buspirex‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪75 _ 100 _ 150 mg‬‬
‫‪Bupropion‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪gsk _ England‬‬
‫‪Zyban‬‬
‫یکی دیگر از داروهای کمکی ضدافسردگی ‪Tab Trazodon 50 mg‬می باشد‪.‬‬
‫از عالئم آن می توان به تنوع طلبی بیش از حد‪ ،‬روابط جنس ی بیش فعال‪ ،‬احساس خود‬
‫بزرگ بینی‪ ،‬بروز رفتارهای پرخطر مثل رانندگی با سرعت زیاد‪ ،‬پرحرفی‪ ،‬عدم تمرکز و‬
‫توجه کافی در کارها و رفتار پرخطر اقتصادی و کاهش خواب اشاره کرد‪ .‬اگر فردی به‬
‫صورت ‪ 2‬هفته متوالی این عوارر را داشته باشد‪ ،‬تشخیص پزشک این است که فرد‬
‫دچار بیماری دوقطبی ( فازمانیا ) شده است‪.‬‬
‫بیماری ‪ 2‬قطبی به دو شکل ‪ )1‬مانیا ‪ Mania‬یا ‪ Manic‬که اپیزودی از افسردگی را فرد‬
‫از خود نشان می دهد‪ )2 .‬های ومانیا ‪ Hypo mania‬است که نوعی از مانیای‬
‫ضعیف است ولی فرد افسرده نمی شود‪.‬‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
Tab
Amp
‫دوز دارو‬
200 _ 500 mg
Sodium Valproate / Sodium Di valproate
Syr
400 mg/4cc
200mg/5cc
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Orlept
Minoo _ Iran+Germany
Depakin
Sanofi Aventis _ France
Sodium Divalpro Sandoz
Sandoz _ germany
Divaldin
Iran
Divalproex
Abidi _ Iran
Epilim ( Syr )
Sanofi Aventis _ France
Orfiril ( Syr )
Germany
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪200 _ 400 mg‬‬
‫‪carbamazepine‬‬
‫‪Tab / Syr‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Hexal _ Germany‬‬
‫‪Carbamazepine Hexal‬‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫‪Tegretol‬‬
‫از عوارر داروی کاربامازپین می توان به مشکل خونی به دلیل اثر روی مغز استخوان‪ ،‬کهیر‪ ،‬خارش‪ ،‬قرمزی‬
‫پوست و مشکالت کبدی در اثر مصرف طولنی مدت این دارو‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪300 mg‬‬
‫‪Lithium carbonate‬‬
‫‪Tab‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪25 _ 50 _ 100 mg‬‬
‫‪Lamotrigine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪gsk _ England‬‬
‫‪Lamictal‬‬
‫در این بیماری‪ ،‬تمامی نوروترانسیمترها (اپی نفرین‪ ،‬سروتونین و دوپامین) به طور ناگهانی در‬
‫فضای سیناپس ی مغز آزاد شده و فرد حالت تشنج یا لرزش می گیرد‪.‬‬
‫داروهای این بیماری نقش بالک کننده را ایفا می کنند بدین ترتیب که غشاء نورون پیش‬
‫سیناپس را پوشش داده و مانع از تخلیه نوروترانسیمترها در فضای سیناپس می شوند‪.‬‬
‫داروهایی که برای درمان صرع بکار می روند به قرار زیراند‪:‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫‪15 _ 30 _ 60 _ 100 mg‬‬
‫‪phenobarbital‬‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Tab‬‬
‫‪Inj‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪100 mg‬‬
‫‪Cap Cream‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪Phenytoin‬‬
‫‪Inj‬‬
‫‪250mg/5cc‬‬
‫نام تجاری که به این نام معروف است‬
‫‪Dilantin‬‬
‫دو داروی فوق به علت ‪ TI‬باریک و حساس ی که دارند از خطرناکترین داروهای ضد تشنج هستند‪.‬‬
‫این دو دارو بصورت ترکیب درمانی نیز وجود دارند ‪:‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪100 + 50 mg‬‬
‫‪Phenytoin + phenebarbital‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Phenytoin Compound‬‬
‫‪Iran‬‬
‫دو داروی ‪ Sodium Valproate‬و ‪ Carbamazepine‬نیز که در بیماری دو قطبی کاربرد داشتند امروزه به‬
‫عنوان خط اول درمان در صرع و تشنج نیز استفاده می شوند‪.‬‬
‫اما داروی بعدی که از ایمنی بالیی برخوردار است و به شدت ‪ Safe‬است‪ ،‬داروی زیر می باشد‪:‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪100 _ 300 _ 400mg‬‬
‫‪Gabapentin‬‬
‫‪Cap‬‬
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫‪Neurotin‬‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫تا به حال تداخل دارویی با این دارو گزارش نشده است و فقط یکی از عوارر آن گیجی و منگی است‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪50 _ 100 mg‬‬
‫‪Topiramate‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Janssen Cilag _ England‬‬
‫‪Topamax‬‬
‫داروی بعدی که قدیمی است و دیگر تولید نمی شود عبارتست از ‪:‬‬
‫‪Tab Zonisamide 50, 100 mg‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪250 _ 500 mg‬‬
‫‪Levetiracetam‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Keppra‬‬
‫‪Cobel Daru‬‬
‫دوز دارو‬
‫‪Levebel‬‬
‫نام ژنریک‬
‫‪250 mg‬‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Tab‬‬
‫‪Primidone‬‬
‫‪Susp‬‬
‫‪125 _ 250mg/5cc‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Destin _ Germany‬‬
‫‪Liskantin‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪250 mg‬‬
‫‪Ethosuximide‬‬
‫‪Cap‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Petnidin‬‬
‫اختاللت اضطرابی شامل اضطراب‪ ،‬ترس‪ ،‬وحشت‪ ،‬وسواس‪ ،‬موجی شدن و ‪ ...‬است که‬
‫البته باید بدانیم که اینها بیماری نیستند و برای همین داروهایی که برای این اختاللت‬
‫تجویز می شود‪ ،‬حالت آرام بخش و خواب آور را دارد‪.‬‬
‫برای درمان این اختاللت سه خط درمانی موجود می باشد که خط و انتخاب اول داروهایی‬
‫هستند که در زیر توضیح داده خواهند شد‪ .‬اما خط دوم داروهای ضد افسردگی ‪SSRI‬‬
‫میباشد و خط سوم ‪ TCA‬هستند‪.‬‬
‫داروهای اختالل های اضطرابی‬
‫اولین خانواده این داروها‪ ،‬خانواده ‪ Benzodiazepine‬است ( این خانواده می تواند‬
‫در درمان بیماری صرع یا تشنج به عنوان داروهای کمکی استفاده شوند ) که‬
‫شامل داروهای زیر می باشد‪.‬‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Chlordiazepoxide
5 _ 10 mg
‫نام تجاری که به این نام معروف است‬
Librium
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Oxazepam
10 mg
Tab
Clonazepam
1 _ 2 mg
Tab
Lorazepam
1 _ 2 mg
Tab
Supp
2 _ 5 _ 10 mg
Diazepam
Amp
5 _ 10 mg
10 mg/2ml
Tab
Nitrazepam
5 mg
Cap
Flurazepam
15 _ 30 mg
Amp
Midazolam
5 _ 15 mg
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪0.5 _ 1 mg‬‬
‫‪Alprazolam‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Apotex _ Canada‬‬
‫‪Apo Alpraz‬‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫‪Xanax‬‬
‫دوز دارو‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Etifoxin‬‬
‫‪Cap‬‬
‫نام تجاری‬
‫‪Strasam‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 _ 10 mg‬‬
‫‪Zolpidem‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Hexal _ Germany‬‬
‫‪Zoldem‬‬
‫‪Sanofi Aventis _ France‬‬
‫‪Stilnox‬‬
‫‪Actover.Co _ Slovenia‬‬
‫‪Zoliver‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایمن ترین و ‪Safe‬ترین داروهای ذکر شده‪ ،‬کلردیازپوکساید می باشد که خواب آوری کمتری هم‬
‫دارد ‪.‬‬
‫داروی اگزازپام نسبت به بقیه‪ ،‬سریع تر دفع می شود و نیمه عمر بسیار پایینی دارد‪ .‬این دارو برای‬
‫افرد مسن می تواند خواب آور مناسب و بی خطری باشد‪.‬‬
‫لورازپام و کلونازپام از بقیه داروهای این خانواده قوی تر بوده و در مرحله بعد داروی دیازپام قرار می‬
‫گیرد که این سه طولنی اثرترین و قوی ترین داروهای ضد اختالل اضطرابی هستند‪.‬‬
‫آلنرازولم جز داروهای متوسط الثر می باشد‪.‬‬
‫داروی فلوروزپام بیشتر برای اختاللت اضطرابی همچون ترس و ‪ phobia‬در گذشته استفاده می‬
‫شد‪ .‬همچون ترس از تاریکی‪ ،‬حیوان‪ ،‬ارتفاع‪ ،‬پرواز و ‪...‬‬
‫در گذشته‪ ،‬فلوروزپام را داروی اصلی درمان ‪ Flight phobia‬می دانستند اما امروزه به این‬
‫نتیجه رسیده اند که چون این اختالل‪ ،‬بیماری به حساب نمی آید پس می توان برای درمان هر یک از‬
‫داروهای خانواده بهزودیازپین را تجویز کرد‪.‬‬
‫داروی میدازولم که به فرمت آم ول تولید می شود‪ ،‬یکی از داروهای کمک بیهوش ی است و دوز مورد‬
‫نیاز داروهای بیهوش ی دیگر را پایین می آورد‪.‬‬
‫دیازپام و نیترازپام‪ ،‬از داروهای خط دوم و سوم اند که برای تشنج به کار می روند در بچه هایی که‬
‫تب بالیی دارند (بال ‪ 40‬و ‪ 41‬درجه) از آن جایی که بال رفتن تب‪ ،‬باعث نابودی آنزیم های بدن و در‬
‫نتیجه تشنج و صرع می شود پس برای جلوگیر از بروز تشنج‪ ،‬در نسخه کودکان از شیاف دیازپام و یا‬
‫نصف قرص آن عالوه بر شربت و یا قرص استامینوفن‪ ،‬استفاده می شود‪.‬‬
‫داروی زول یدم‪ ،‬داروی بسیار خوبی برای ایجاد خواب می باشد اما خواب آوری آن را باید از بقیه‬
‫داروها جدا در نظر بگیریم‪.‬‬
‫در اثر کاهش در نوروترانسمتر استیل کولین در فضای سیناپس ی‪ ،‬رخ می دهد‪ .‬استیل کولین‬
‫باعث تقویت حافظه می شود بنابراین کمبود و کاهش آن‪ ،‬فرد را دچار کم حافظگی و‬
‫بیماری آلزایمر می کند‪ .‬در این بیماری که می تواند در اثر تصادف یا غیره باشد‪ ،‬نورون‬
‫های سلول های مغز کم می شوند و به مرور زمان بیمار دچار زوال عقل خواهد‬
‫شد‪.‬داروهای این بیماری جنبه ی درمانی نداشته بلکه فقط روند بیماری را کند کرده و‬
‫باعث می شوند تا وضع بیمار از شرایط کنونی بدتر نشود‪.‬‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Ginkobilloba‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Tolid Daru _ Iran‬‬
‫‪Ginko Td‬‬
‫‪Pharmaton _ Switzerland‬‬
‫‪Gincosan‬‬
‫ایان داروی گیااا ی‪ ،‬خااون رساانی را بااه مغااز افازایش ماای دهااد و بااه هماین دلیاال وقیاای خاون در مغااز زیاااد مای شااود‪ ،‬گلااوکز بیشااتری‬
‫در دسترس آن قرار می گیرد پس نقش پیشگیری از ابتال به آلزایمر را دارد‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫) ‪800 mg / 333.3mg ( Syr‬‬
‫‪Piracetam‬‬
‫‪Tab / Syr‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫) ‪Nootropil ( Syr‬‬
‫داروی زیر مهارکننده استیل کولین استراز است‪ .‬استیل کولین استراز آنزیم تخریب کننده استیل کولین در مغز است‬
‫در نتیجه فرد دچار فراموش ی می گردد‪ .‬داروی زیر این آنزیم را مهار می کند و باعث افزایش غلظت استیل کولین در‬
‫فضای سیناپس ی شده و ادراک فرد افزایش می یابد‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪1.5 _ 3 _ 4.5 _ 6 mg‬‬
‫‪Rivastigmin‬‬
‫‪Cap‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫‪Exelon‬‬
‫برای کاستن از عوارض گوارش ی این دارو توصیه می شود که همراه غذا میل شود‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪60 mg‬‬
‫‪Pyridostigmin‬‬
‫‪Cap‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Mestinon‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 _ 10 mg‬‬
‫‪Donepezil‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫‪Aricept‬‬
‫‪Actover.co _ Slovenia‬‬
‫‪Yasnal‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪10 mg‬‬
‫‪Memantine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Lundbeck _ Denmark‬‬
‫‪Ebixa‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪4 _ 8 _ 12 _ 16 mg‬‬
‫‪Galantamine‬‬
‫‪Cap / Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Janssen Cilag _ England‬‬
‫‪Reminyl‬‬
‫این بیماری در اثر اختاللتی که در غلظت نوروترانسمتر دوپامین ایجاد می شود‪ ،‬به وجود می آید‪.‬‬
‫کمبود دوپامین در فضای سیناپس ی باعث ایجاد بیماری پارکنیسون و لرزش در اعضای بدن‬
‫بخصوص صورت و دست و پا می شود ‪.‬‬
‫این بیماری به ژنتیک نیز ارتباط دارد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫داروهای بیماری پارکینسون‬
‫یکی از قدیمی ترین و موثرترین داروها‪ ،‬داروی ‪ Levodopa‬می باشد‪.‬‬
‫ِل ُودوپا خود پیش ساز نوروترانسمتر دوپامین است اما در محیط بدن به جز مغز‪ ،‬آنزیم های‬
‫محیطی دوپا دکربوکسیالز‪ ،‬باعث از بین رفتن لودوپا و در نتیجه مانع از رسیدن آن به مغز می‬
‫شوند‪ .‬بنابراین این دارو را به همراه یکسری محافظ وارد بدن می کنند تا مانع از آسیب رساندن‬
‫دوپا دکربوکسیالز بدن به لودوپا شده و این دارو به مغز رسیده و وارد مغز می شود اما مواد‬
‫محافظ آن از بدن حذف می شوند‪ .‬بنابراین لودوپا همیشه به فرمتهای زیر موجود است ‪:‬‬
‫محافظ‪ carbidopa‬است → ‪Levodopa –c‬‬
‫محافظ ‪ Benseraside‬است → ‪Tab Levodopa –B‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪125 _ 250 mg‬‬
‫‪Levodopa –B‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Roche _ Switzerland‬‬
‫‪Madopar‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪125 _ 250 mg‬‬
‫‪Levodopa-C‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪MSD _ USA‬‬
‫‪Sinemet‬‬
‫‪Destin _ Germany‬‬
‫‪Isicom‬‬
‫‪Alborz Daru _ Iran‬‬
‫‪Parkin-C‬‬
‫ً‬
‫این دو دارو را حتما باید با معده خالی مصرف کرد‪.‬‬
‫در کل باید توجه داشت که داروی لودوپا همیشه به عنوان آخرین گزینه تجویز می شاود چارا کاه بادن انساان‬
‫پااس از ‪ 2‬سااال مصاارف نساابت بااه آن مقاااوم ماای شااود‪ .‬پااس در افاراد مساان‪ ،‬ایاان دارو در آخاارین مرحلااه برایشااان‬
‫تجویز می شود‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪200 mg‬‬
‫‪Entacapon‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫‪Comptan‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪200/50_100_150/25 mg‬‬
‫‪Entacapon + Levodopa + Carbidopa‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫‪Stalevo‬‬
‫داروی تک نسخه ای بعدی که آگونیست رسپتورهای دوپامینی است عبارتست از ‪:‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪1 mg‬‬
‫‪Ropinirole‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Novartis _ Switzerland‬‬
‫‪Requip‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪0.18 _ 0.7 _ 1 mg‬‬
‫‪Pramipexole‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Boehringer _ Germany‬‬
‫‪Sifrol‬‬
‫‪Osvah _ Iran‬‬
‫‪Resetin‬‬
‫‪Abidi _ Iran‬‬
‫‪Sifropex‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪100 mg‬‬
‫‪Amantadine‬‬
‫‪Cap‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Iran‬‬
‫‪Amorel‬‬
‫دو داروی زیر در گذشته با دوزهای بال برای درمان پارکینسون بکار می رفتند اما امروزه برای‬
‫درمان هاینرپرولکتینمیا ( زیاد بودن ترشح شیر در بانوان ) بطور گسترده ای استفاده می‬
‫شود‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪2.5 mg‬‬
‫‪Bromocriptin‬‬
‫‪Tab‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪0.5 _ 1 mg‬‬
‫‪cabergoline‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫) ‪Dostinex ( 0.5 mg‬‬
‫) ‪Cabaser ( 1 mg‬‬
‫در این بیماری برعکس پارکینسون‪ ،‬مقدار غلظت دوپامین در فضای سیناپس ی بال می‬
‫رود و در نتیجه فرد دچار عالئمی همچون توهم‪ ،‬شکاکی‪ ،‬فکر و خیال و ‪ ...‬می‬
‫شود‪.‬‬
‫به همین دلیل همیشه در آخرین مرحله به بیمار گفته می شود که دچار سایکوز است‬
‫چرا که اگر پزشک به بیمارش بگوید که او مبتال به سایکوز شده‪ ،‬بیمار فکر می‬
‫کند که پزشک دشمن اوست و در این بیماری فرد ممکن است داروهایش را‬
‫نخورد که اینها همه به دلیل حالت توهم و شکاکی است که به بیمار دست می‬
‫دهد‪.‬‬
‫مصرف طولنی مدت مواد مخدر بخصوص تریاک فرد را مبتال به اسکیزوفرن خواهد‬
‫کرد‪ .‬داروهای این دسته دوپامین فرد را کم می کنند در نتیجه عوارر داروهای‬
‫این بیماری هم شبیه به پارکیسنون است و بیمار دچار لرزش فقط دست و‬
‫صورت و پا می شود‪ .‬به همین دلیل به همراه قرص های سایکوز‪ ،‬از داروهای‬
‫دیگری هم استفاده می شود تا عوارر اکسترا پیرامیدولی را کاهش دهد‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫‪25 _ 100 mg‬‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Tab‬‬
‫‪Chlorpromazine‬‬
‫‪Amp‬‬
‫‪50mg/2ml‬‬
‫برای از بین بردن سکسه از آمپول این دارو استفاده می شود‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪25mg/1ml‬‬
‫‪Fluphenazine‬‬
‫‪Amp‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 mg‬‬
‫‪Thiothixene‬‬
‫‪Cap‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪1 _ 2 _ 5 mg / 1mg/1ml‬‬
‫‪Trifluoperazine‬‬
‫‪Tab / Amp‬‬
‫نام تجاری که به آن معروف است‬
‫‪Skazin / Skazina‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪25 _ 100 mg‬‬
‫‪Clozapine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪1 _ 2 _ 3 _ 4 mg‬‬
‫‪Risperidone‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Jansen & Janssen _ England‬‬
‫‪Respridal‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 _ 10 mg‬‬
‫‪Olanzapine‬‬
‫‪Tab‬‬
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
Tab
Amp
‫دوز دارو‬
0.5 _ 5 mg
Haloperidol
Drop
5 _ 50 mg/ml
2 mg/cc
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Quetiapine
25 _ 100 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Serquel
Astra Zeneca _ Sweden
Quintiax
Actover.co _ Slovenia
‫شکل دارویی‬
‫نام ژنریک‬
‫دوز دارو‬
Tab
Pimozide
2 _ 4 mg
‫نام تجاری‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
Orap
Janssen Cilag _ England
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪5 _ 10 _ 15 mg‬‬
‫‪Aripiperazole‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Abilify‬‬
‫‪Sobhan _ Iran‬‬
‫‪Abilizol‬‬
‫داروی تک نسخه ای بعدی عبارتست از ‪:‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪20 _ 40 _ 60 _ 80 mg‬‬
‫‪Ziprasidon‬‬
‫‪Tab‬‬
‫کارخانه و کشور سازنده‬
‫نام تجاری‬
‫‪Pfizer _ USA‬‬
‫‪Zeldox‬‬
‫همان طور که اشاره شد عالوه بر این داروها در درمان بیماری سایکوز‪ ،‬از داروهایی که عوارر داروهاای ضاد ساایکوز را از باین‬
‫می برند استفاده می شود‪ .‬نام خانواده این داروها‪ ،‬خانواده آنیی کولیهرژیکی است‪.‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫شکل دارویی‬
‫‪2 mg‬‬
‫‪Trihexyphenidyl‬‬
‫‪Tab‬‬
‫نام تجاری که به این نام معروف است‬
‫‪Artane‬‬
‫دوز دارو‬
‫نام ژنریک‬
‫‪2 mg‬‬
‫شکل دارویی‬
‫‪Tab‬‬
‫‪Biperiden‬‬
‫‪5 mg/ml‬‬
‫‪Amp‬‬

similar documents