zuesi SHQK p.1

Report



Shkolla qendër komunitare, një lëvizje promovuese
dhe zhvilluese për ta kthyer shkollën në vendin ku
ndërtohet partneriteti shkollë-familje-komunitet dhe
bashkëpunohet për zhvillimin e potencialit të plotë
të çdo nxënësi.
Legjislacioni aktual për arsimin, mbështet
funksionimin e një shkolle të hapur për vendimmarrje
të përbashkët me familjen dhe komunitetin
Koncepti i shkollës qendër komunitare, mbështetet në
Konventën për të Drejtat e Fëmijës dhe paraqet një
qasje gjithëpërfshirëse që ndëlidh të gjithë aspektet e
reformës në arsim.
Albana MARKJA, IZHA



Dallon për vendosjen e marrëdhënieve reciproke
të efektshme mes shkollës, familjes dhe
komunitetit.
Synon zhvillimin cilësor të shkollës dhe aftësimin
e fëmijëve dhe të rinjve si qytetarë të aftë dhe të
gatshëm për të kontribuar në komunitetet e tyre.
Bashkëpunimi fokusohet në:
◦ mbështetjen e zhvillimit të fëmijëve dhe të
rinjve,
◦ përmirësimin e arritjeve të tyre,
◦ mbështetjen e familjeve, dhe
◦ zhvillimin e komuniteteve të konsoliduara.
Albana MARKJA, IZHA

Janë të janë të hapura dhe në shërbim të gjithë
anëtarëve të komunitetit

Ngrenë dhe zhvillojnë punën e tyre bazuar në nevojat
e nxënësve, të familjeve dhe komunitetit të gjerë

Ofrojnë një sërë shërbimesh, gjatë dhe pas orarit
mësimor, për nxënësit, familjet dhe komunitetin


Pranojnë prindërit si bashkëedukatorë dhe
angazhojnë ata dhe komunitetin në vendimmarrje të
përbashkëta
Ngrihen mbi pikat e forta të komunitetit
Albana MARKJA, IZHA

Për ta afruar shkollën me familjen dhe
komunitetin.

Për të gjetur rrugë që i përgjigjen nevojave të
nxënësve përtej përgatitjes akademike.

Për të synuar cilësi më të lartë të arritjeve.

Për të ndërtuar strategji të qëndrueshme për
fëmijët, të rinjtë dhe familjet.

Për të pasuruar dhe nxitur të nxënin përmes
veprimtarive formale dhe jo formale.
Albana MARKJA, IZHA





Të mirëpresë prindërit dhe pjesëtarët e
komunitetit si partnerë të barabartë
Të vlerësojë përfshirjen e tyre
Të informojë rreth kërkesave të shkollës në
lidhje me të nxënit, arritjet dhe vlerësimin
Të ndërtojë strategji dhe plane për të siguruar
bashkëpunimin
Të ndajë me ta pushtetin e vendimmarrjes
Albana MARKJA, IZHA

Për nxënësit
◦
◦
◦
◦

Gjithëpërfshirje pa dallime gjinore, fetare, etnike, etj.
Qëndrim më pozitiv karshi shkollës,
Nivel më i lartë arritjesh, dhe
Frekuentim më i mirë, braktisje e ulët.
Për prindërit
◦ Njohje më e mirë e programit mësimor dhe si punon
shkolla,
◦ Njohuri si të jesh mbështetës për fëmijët,
◦ Më shumë konfidencë mbi mënyrat si fëmijët nxënë,
◦ Më shumë përshtypje pozitive për mësuesit, dhe
◦ Më shumë pushtet.
Albana MARKJA, IZHA



Prindërit dhe pjesëtarë të komunitetit duhet
të vijnë në shkollë kur ftohen,
Prindërit vizitojnë shkollën kryesisht për
arritjet e nxënësve
Prindërit kontribuojnë duke dhënë lekë për
shkollën
Shkolla që përqafon këtë qasje shikon përtej
etiketimeve tradicionale – ajo i konsideron prindërit
partnerë të plotë në edukimin e fëmijëve
Këto shkolla e shikojnë të nxënit e fëmijëve si
përgjegjësi që ndahet me këdo që përfshihet në
edukimin e fëmijëve
Albana MARKJA, IZHA


Standardet e SHQK janë një
përmbledhje e karakteristikave më
themelore që duhet të ketë një shkollë për
të përmbushur misionin e saj si
komunitare.
Ato janë të shprehura nëpërmjet 5
fushave dhe për secilën fushë jepen
treguesit përkatës të cilët janë të
matshëm.
Albana MARKJA, IZHA

Sigurimi i arsimit cilësor për çdo nxënës

Sigurimi i mirëqenies sociale, emocionale,
shëndetësore të nxënësve

Angazhimi dhe zhvillimi i komunitetit

Vendimmarrja e përbashkët

Gjithëpërfshirja dhe respektimi i diversitetit
Albana MARKJA, IZHA


Përdoruesi i parë dhe më kryesor i standardeve është
shkolla.
Standardet i vijnë në ndihmë shkollës:
◦ Të ndërmarrë veprimtari për identifikimin e
nevojave dhe përcaktimin e prioriteteve, për të
mbështetur të nxënit e nxënësve dhe përmirësuar
arritjet e tyre.
◦ Të identifikojë pikat e forta dhe të dobëta, të cilat
sigurojnë informacionin e nevojshëm për
planifikimet strategjike.
◦ Të përcaktojë fokusin e punës me partnerët dhe
aktorët e tjerë.
◦ Të sigurojë feedback të vazhdueshëm nga nxënësit
dhe familjet për të ndërtuar marrëdhënie të
frytshme me ta.
◦ Të vlerësojë dhe rishikojë cilësinë e marrëdhënieve
me komunitetin.
Albana MARKJA, IZHA
Përdorues të tjerë janë:
◦ Hartuesit e kurrikulave shkollore që realizojnë
reformën në arsimin parauniversitar
◦ Institucione donatore që bashkëpunojnë me
MAS për përmirësimin e cilësisë në arsim
◦ Institucionet shtetërore dhe joshtetërorë që
kontribojnë dhe ofrojnë shërbime në fushën e
arsimit
◦ Organizatat profesionale apo sindikatat e
mësuesve
◦ Komuniteti i prindërve dhe i gjithë të
interesuarve, që konsiderohen partnerë të
edukimit
Albana MARKJA, IZHA
Veprimtari për
mbështetjen
dhe
përforcimin e
të nxënit
Veprimtari për
angazhimin
dhe
mbështetjen e
familjes
Veprimtari
kulturore
sportive
Nxënësit
Veprimtari për
angazhimin e
komunitetit
Albana MARKJA, IZHA



Sigurojnë mbështetje dhe zhvillim
akademik për nxënësit dhe të rinjtë,
duke plotësuar programin mësimor.
Veprimtaritë që realizohen:
◦ për përforcim të të nxënit
◦ për pasurimin e tij
Të tilla veprimtari janë: kursi i
matematikës, i fizikës, i shkencës, i
biologjisë, i gjeografisë i letërsisë, i
gjuhëve të huaja etj, etj.
Albana MARKJA, IZHA


Mbështesin zhvillimin fizik, mendor,
emocional dhe social të nxënësve.
Veprimtaritë që realizohen:
◦ Veprimtaritë sportive si volejboll, basketboll,
futboll, aerobi, etj.
◦ Veprimtari kulturore si teatër, muzikë, kërcim,
dramë, recitim, stilim, pikturë, etj.
Albana MARKJA, IZHA


Sigurojnë partneritetin me prindërit si dhe mundësojnë
plotësimin e nevojave të tyre.
Veprimtaritë që realizohen:
◦ Ndjekja e përparimit të fëmijës
◦ Mbështetja e fëmijës dhe shkollës me qëllim rritjen e
cilësisë:
 pjesëmarrja në planifikim dhe vendimmarrje
 pjesëmarrja në programe për të nxënin e nxënësve
apo të rriturve
◦ Plotësimi i nevojave të prindërve:
 shfrytëzojnë burimet që ofron shkolla
 shkolla i ofron prindërve ekspertizën e saj për të
plotësuar një nevojë në një fushë të caktuar
Albana MARKJA, IZHA


Mundësojnë programe të përbashkëta, shërbime
dhe mbështetje për anëtarët e komunitetit
Veprimtaritë që realizohen:
◦ shërbime dhe programe që komuniteti i ofron
shkollës
◦ projekte të përbashkëta që ndihmojnë shkollën
dhe shërbimin komunitar
◦ kurse për të plotësuar nevojat e komunitetit
Albana MARKJA, IZHA
Shkolla si qendër komunitare
Shndërrimi i shkollave në vendin ku
realizohet partneriteti shkollë, familje dhe
komunitet duke shfrytëzuar të gjitha
burimet që ofron shkolla, familja dhe
komuniteti.
Rrjeti i shkollave komunitare
Një rrjet i institucioneve arsimore, në një
zonë të caktuar, të lidhur rreth një ose më
shumë shkollave.
Komunitete ku shkolla shihet si partner
Një komunitet që mbështet zhvillimin e të
nxënit të fëmijëve dhe të rinjve përmes
bashkëpunimit të ngushtë me shkollat.
Albana MARKJA, IZHA



Dy shkolla si qendra komunitare nuk mund
të jenë identike
Procesi i shndërrimit të shkollës në qendër
komunitare është zhvillues
Përfshirja e përhershme/ vazhdueshme e
aktorëve
Albana MARKJA, IZHA
Ndërgjegjësim i gjithë
aktorëve
SHKOLLA
Ngritja e kapaciteteve
Fuqizimi i strukturave të
shkollës
Shkëmbimi i përvojave
pozitive
Përmirësimi i
infrastrukturës shkollore
Albana MARKJA, IZHA
Faleminderit!
Albana MARKJA, IZHA

similar documents