BALKAN SUNFLOWERS

Report
“ Investimi në dije shpërblehet me interesin më të
mirë. ”
- Benjamin Franklin -
BALKAN SUNFLOWERS
BALKAN SUNFLOWERS
Praktisja në shkollë fillore bie për 80%
Mesatarisht rreth 450-500 fëmijë vijojnë qendrat/klubet e gjuhës për
përgaditje parashkollore, ndihmë në detyrave të shtëpisë, argëtim dhe
përkrahje, drekë, mbështetje me materiale shkollore etj.
Regjistrimet në shkolla në rritje!
Në Fushë Kosovë, rritja e regjistrimeve dhe zbritja e braktisjeve reklektohen në numrat që
tregojnë që regjistrimi në shkollë fillore i fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe
Egjiptian është rritë prej përafërsisht 350 nxënës në rreth 600 nxënës. Norma e
vjetër e braktisjes ishte 120 nxënës nga 350 nxënës (34.3%). Të dhënat e fundit
tregojnë një normë prej 14 nga afërsisht 600 (2.3%).
Rrjeti i qendrave për mësim nxënje
Programi parashkollor – mosha 5-6/7
 5 qendra në Kosovë ( Fushë Kosovë, Graçanicë, Plemetinë 2x, Shtime )
 Të gjithë fëmijët që nga mosha parashkollore janë të mirëseardhur të vizitojnë qendrat
 Qëllimet: Përmes artit, muzikës dhe lojërave programi fokusohet në përforcimin dhe nxitjen e
aftësive sociale dhe kognitive të përshtatshme për moshën, që nevojiten për vijimin e shkollës
fillore
 Zhvillimi i aftësive motorike të mëdha dhe të imëta
 Përforcimi i aftësive gjuhësore ( shprehje,shkrim,exim) përshtatshëm për pjesëmarrje në
aktivitete shkollore
 Aftësitë gjuhësore nxiten përmes këngëve, diskutimeve me mësues, ushtrime dhe lojë
pedagogjike etj.
 Ngritja e vetëdijës rreth rëndësisë së edukimit dhe zhvillimit në fëmijërinë e hershme
 Mbledhje të rregullta me prindër
 Lehtësim/përkrahje për regjistrim të fëmijëve nga komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian
për vijim të mësimit në shkolla të rregullta
 Ndërmjetësim i bashkpunimit mes mësimdhënësve, drejtorë vetë shkollave dhe
prindërve me qëllim të përkrahjes së regjistrimit dhe uljes së braktisjes, përmes
programit të ndërmjetësuesve shkollor
 Find more information here: www.learningcentersnetwork.org
BALKAN SUNFLOWERS
Partneritet për kohezion social përmes edukimit dhe zhvillimit
në fëmijërinë e hershmë në Evropë (PRECEDE*)
*Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe
Të gjitha shtetet partnere ose kanë përjetuar konflikt të dhunshëm
brenda 25 viteve të fundit ose së paku trazira shoqërore drastike me
pasoja të mëdha.
Edhepse fëmijët kanë aftësi unike për ripërtrirje, ata janë të ndishëm,
pa përjashtim edhe ndaj lëndimeve e vuajtjeve të prindërve.
Investimi i dobët në fëmijërinë e hershme është e meta më e keqe e një
shoqërie.
Në të kundërtën investimet në fëmijërinë e hershme, që synojnë të sjellin
metodologji dhe aktivitete që përkrahin diversitetin, gjithëpërfshirjen
dhe tolerancën në të gjitha veprimet rreth fëmijërisë së hershme
kontribuojnë në shëndetin, lumturinë , aftësinë e fëmijëve dhe rrisin
mundësinë për një jetë më produktive dhe të lumtur për ta dhe gjithë
shoqërinë, në të tashmen si dhe në të ardhmen.
BALKAN SUNFLOWERS
Partneritet për kohezion social përmes edukimit dhe zhvillimit në
fëmijërinë e hershmë në Evropë (PRECEDE*)
*Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe
•
Partneritet me
•
•
•
•
•
Shqipërinë
Kroacinë
Maqedoninë
Irlandën Veriore dhe
Serbinë
• Qëllimet kryesore:
• Përkrahja e ndikimit të shoqërisë civile në proceset e
ndërtimit të paqes dhe kohezionit social përmes edukimit
në fëmjërinë e hershme në rajonin e Ballkanit dhe Evropë.
BALKAN SUNFLOWERS
Rrjeti PRECEDE
Aktivitet krysore:
• Hulumtimi dhe publikimi i raportit për situatën vendore rreth EZHFH në të gjitha shtetet
partnere
• Bazuar në vlerësimin fillestar vendor rreth EZHFH , identifikimi i vazhdueshëm i
mangësive në ligjet, politikat, strategjitë dhe/ose sfidat e zbatimit të tyre në EZHFH
• Themelimi i rrjeteve vendore dhe grupeve punuese që do të krijohen rreth
komponentëve të hulumtimit, vëzhgimit, intstrumenteve programore dhe standardeve të
cilësisë menaxheriale
• Ndërlidhja e rrjeteve vendore me rrjetin ndërkombëtar për ndërtimin e paqes me fëmijë
të vegjël (0-8 vjeç)
• Zhvillimi i strategjive dhe materialeve avokuese për të gjitha shtetet partnere
• Aktivitete avokuese përball nevojave të identifikuara, brenda kornizave të programit
• Vlerësim, hulumtim dhe përshtatje ose/dhe krijim të instrumenteve programore për
ndërtimin e paqes dhe kohezionin social në EZHFH (lojëra, aktivitete, planprograme,
objekte), specifikisht për secilin shtet partnerë
• Ngritje e kapaciteteve brenda organizatave të shoqërisë civile bazuar në mangësitë që ata
kanë identifikuar
• Mbështetje për çertifikim në “menaxhim cilësor” sipas standardeve evropiane për
anëtarët e rrjetit
BALKAN SUNFLOWERS
Rrjeti PRECEDE
• Pjesëmarrje e OJQ-ve partnere nga projekte të
ndryshme në trajnime/punëtori të përbashkëta në
•
•
•
•
Hulumtim
Monitorim
Avokim
Ngritje e kapaciteteve të organizatave / menaxhim cilësor
• Shkëmbim i përvojave dhe të dhënave mes
anëtarëve të rrjetit dhe ekspertëve të fushës,
përmes komunikimit profesional: elektronik,
fletushkave, përmbledhjeve/raporteve,
lajmrimeve, ngjarjeve, konferencave, mbledhjeve
etj.
BALKAN SUNFLOWERS
“When you know better you do better.”
- Maya Angelou -
BALKAN SUNFLOWERS
Edukimi dhe Zbulimi i hershëm
Qëllimi
• Qëllimi i projektit “Edukimi dhe zbulimi i hershëm"
është i fokusuar në përmirësimin e performancës së
zhvillimit të fëmijës, përmirësimi i kushteve të jetesës
dhe sociale të fëmijëve me aftësi të kufizuara, dhe
ofron ndihmë për prindërit e tyre.
• Për fëmiun është e nevojshme të përkrahet intensivisht
zhvillimi i hershëm sepse aftësia për nxënie dhe
perceptimi është më e madhë në periudhën e parë të
zhvillimit dhe ndihmon në permirësimin e mëtejm të
zhvillimit të fëmijut
• Edukimi i Hershëm të jetë pjesë integruese ne sistemin
e rregullt arsimor
Rëndësia e Edukimit të Hershëm
• Ky projekt ofron mundësi më të mira të zhvillimit të
hershëm te femijeve me aftësi të kufizuar (0-6 vjec)
këshillim për prindërit dhe krijon lidhje me
institucionet arsimore,sociale dhe shëndetsore për
inegrimin e tyre në shoqërin kosovare . Motoja :
“NDIHMA E HERSHME-NDIHMA ME E MIRE”
• Lehtëson jetën e femijëve dhe të prindërve të
tyre,lehtëson regjistrimin e tyre në
qerdhe,parashkollore dhe në shkollë, si dhe me
ndihmën tonë ne zhvillimin e tyre lehtëson punën e
prindërve dhe mësuesve në arsimimin e mëtejmë.
Pse e bëjmë këtë?
• Mundësi të barabarta-cdo fëmijë ka të drejtë
të edukimit
• Të lehtësojm integrimin e fëmijëve me aftësi
të kufizuar në sistemin e rregulltë arsimor
Sfidat
• Mungesa e koordinimit dhe bashkëpunimit me
Organizatat e Shoqerisë Civile të cilat veprojnë
në këtë fushë
• Interesimi i qeveris lokale dhe nacionale- nuk
ka fonde lokale për përkrahje
• Qëndrueshmeria e projektit
Rekomandime
• Të rriten mundësit për edukimin në fëmijërin
e hershme për fëmijet me aftësi të kufizuar
• Të krijohen politika zhvillimore për edukimin
nëe fëmijerin e hershme
• Të vlerësohet/përdoren standardet e zhvillimit
dhe te mesuarit në fëmijërinë e (2011/MASHT
publikim- përkrahur nga UNICEF)
GIZ Punëtori
Përkujdesja dhe Zhvillimi në
Fëmijërinë e Hershme
18 September 2013
THEORY OF CHANGE:
how we work to create impact for children
We will…
… be the voice
advocate and campaign for better practices and policies to fulfill
children's rights and to ensure that children’s voices are heard
(particularly those children most marginalized or living in poverty)
build partnerships
… be the innovator
develop and prove evidence-based,
replicable breakthrough solutions to
problems facing children
collaborate with children, civil society organizations,
communities, governments and the private sector to
share knowledge to ensure children’s rights are met
… achieve results at scale
support effective implementation of best practices,
programs and policies for children, leveraging our
knowledge to ensure sustainable impact at scale
Objektivat e Save the Children
Vizioni yne: Çdo fëmijë të ketë arsimim të mirë cilesor dhe mëson aftësitë
dhe njohuritë që ata kanë nevojë të lulëzojnë në shekullit të 21-të.
1. Edukimi Basik
2 . Edukimi në Emergjencë
Të gjithë fëmijët kanë qasje në një të
Fëmijët dhe të rinjtë në rrezik
arsim basik cilësor
apo të prekur nga emergjencat
3. Përkujdesja dhe Zhvillimi në
-veçanërisht ata të cilët janë
të kenë qasje në arsim cilësor
Fëmijërinë e Hershme
të përjashtuar dhe të margjinalizuar
si një pjesë themelore e të gjith
Një numër në rritje i fëmijëve të vegjël
ose që jetojnë në shtete të brishta
të kenë qasje në përkujdesje cilësisore te
përgjigjeve humanitare.
dhe
të
prekura
nga
konflikti.
Fëmijërisë së hershme dhe të programeve
5 . Shtyrja globale dhe kombëtar
të zhvillimit që sigurojnë të drejtat 4. Edukimi për Fuqizimin e Rinisë
të dryshimeve të politikës
e tyre në mbijetesë,
Të fuqizoj të rinjve e pambrojtur në
Të siguroj ndryshimin e polikav
shëndet dhe arsimim.
vende rurale dhe urbane përmes
globale dhe kombëtare në mënyr
edukimit dhe trajnimit për t'u bërë
që të gjithë fëmijët të
qytetarë aktive ekonomikisht,
përfitojnë nga e drejta e tyre
socialisht dhe politikisht.
për arsim cilësor të
në Fëmijërinë e Hershme
Puna e Save the Children
 Të gjithë kanë përfituar nga QASJA
dhe KUALITETI në përfshirjen e tyre
në edukimin parashkollor, fillor dhe joformal.
 Punojmë në 14 shkolla fillore dhe 9
institucione parafillore/kopshte, në 9
komuna.
 Deri ne fund të vitit 2012
nga programi
i
edukimit
gjithëpërfshirës kanë përfituar
10,162 fëmijë duke përfshirë
këtu fëmijët nga komuniteti
RAE, komunitete tjera si dhe
fëmijët me nevoja të vecanta.
 Mbështesim
trajnimin
edukatoreve/mësimëdhënësve
metodologjitë gjithpërfshirëse
e
për
Punojmë ngushtë me MASHT, DKA,
OJQ, shkolla, kopshte, prindër dhe
fëmijë, për të rritur vetëdijesimi mbi
rëndësinë e fëmijerisë së hershme dhe
të përqëndrohen në fushat kyçe të
ndërhyrjeve
Indeksi për Inkluzion dhe të tjera
Quality pre-school and pre-primary education
 Akredituar nga MASHT si pilot projekt ne 2012.
Përfshirë në planin strategjik të Edukimit për fëmijët me nevoja te veçanta 20102015 dhe Plani Strategjik për Edukim në Kosovë 2011-2016
Përmirësimi i kapaciteteve të menaxhmentit të intitucioneve parashkollore në
planifikim të buxhetit
 Mbështet procesin e zhvillimit të planeve të IP-ve përmes indeksit për inkluzion
 Përfshirja e strukturave komunale të
edukimit të dedikojnë dhe planifikojnë më
shumë fonde për gjithëpërfshirjen e
grupeve më të margjinalizuara të fëmijëve
Analizë e situatës në Përkujdesje dhe
Zhvillim në Fëmijërinë e Hershme (fokus
fëmijët 0-3 & familjet), në 5 komuna
Gjithëpërfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara
 Realizimi i të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara – gjithpërfshirja në
edukimin para-shkollor dhe fillor.
 Promovimi i edukimit gjithpërfshirës – vetëdijesimi dhe fushtata avokuese (duke
përfshirë trupat avokuese të vetë-qëndrueshme) përmes partnerëve lokal & OJQve.
 Lobimi në nivel qendror dhe lokal dhe ngritja e kapaciteteve të institcioneve të
administrimit lokal.
 Mbështetja e 8 qendrave burimore rajonale.
 Zhvillimi dhe ngritja e kapaciteteve të
shkollës – trajnimi i stafit, materialet
shkollore, rehabilitimi dhe të tjera.
Gjithëpërfshirja e fëmijëve të komunitetit RAE dhe Personave të Zhvendosur
 Është hapur qendra e Kujdesit dhe Zhvillimit
të Hershëm të Fëmijës në Mitrovicë – duke
krijuar një mundësi & mjedis për zhvillimin e
hershëm të fëmijëve.
 Është bërë një vlerësim i nevojave të fëmijëve
të komuniteteve RAE, të moshave 3-6 vjeç.
Bazuar në të gjeturat, janë identifikuar &
praktikuar qasje të ndryshme.
 Aktivitete për të nxitur pjesëmarrjen e
fëmijëve, përkrahjes ‘peer to peer’ & lidhjes
fëmijë – shkollë.
 Sigurimi i klasave plotësuese & ekstra
kurrikulare
 Zvogëlimi i braktisjes së shkollimit të
përgjithshëm përmes vetëdijesimit
“MOZAIK “– Mësimet e Mësuara
 Qasja dygjuhësore në çerdhe (moshat 3-5 vjeç)
 Të mësuarit e tolerancës dhe respektimit të divesitetit kulturor
 Socializimi sa më i hershëm i fëmijëve në një mjedis multikulturor
 Zhvillimi i qasjes pedagogjike të fokusuar në fëmijët e cila përfshin trajnimin mbi
aftësitë për zgjidhjen e konflikteve të adaptuar varësisht nga mosha
 Ndihmon komunitetet e ndryshme
etnike të bashkëpunojnë & të
komunikojnë me njëri-tjetrin.
 I pranuar nga MAShT dhe aktualisht
ka financuar 3 çerdhe në Obiliq, Pejë
dheInclusion
Prishtinë. of children from
non-majority communities
Sfidat
 Mungesa e traditës në programet e
Kujdesit dhe Zhvillimit të Hershëm të
Fëmijës apo edukimit parashkollor.
 Nuk është prioritet në nivelin qeveritar
dhe komunal.
 Lokacioni - urbane vs. rurale.
 Monitorimi i implementimit të
Indeksit Gjithëpërfshirës nga
strukturat përkatëse të arsimit.
 Procesi i ngadalshëm i akreditimit
të çerdheve private.
 Nuk ka alokime të burimeve për
mbështetjen e nismave politike për
ngritjen e qasjes në shkollë.
 Numër i vogël i çerdheve publike dhe
klasave para-fillore.
 Mungesa e edukatorëve/eve dhe
mësuesve/eve të kualifikuar/a
(veçanërisht atyre që punojnë me fëmijë
të moshave 0-3 vjeç)
JU FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN
Melita Kabashi
Save the Children, Zyra në Kosovë
Koordinatore për Avokim, Komunikim dhe Media
Tel: +381 (0) 38 55 26 91 (ext.101)
Mob : +377 44 507 842
[email protected]

similar documents