3.2อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง6กพ55

Report
ภารกิจที่2
การติดตามการปฏิบตั ิ ราชการสาธารณสุขในส่วน
ภูมิภาค
ประเด็นหลักที่ 3
การส่ งเสริมสุขภาพ ป้ องกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเสี่ ยงด้ านสุขภาพ
3.2 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ อ
3.2.1 กระบวนการขับเคลือ่ นให้
เกิดอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็ง
ผลสำเร็จหรือตัวชี้วดั
มีผลสำเร็จของกำรควบคุมโรคทีส่ ำคัญตำมนโยบำย
ของกระทรวงสำธำรณสุ ขและทีเ่ ป็ นปัญหำของ
พืน้ ที่
ผลลัพธ์ ทตี่ ้ องการ
• อาเภอมีคุณลักษณะเป็ นอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืนส่ งผล
ให้ เกิดการเกิดการลดโรคที่เป็ นปัญหาตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุ ขและโรคทีเ่ ป็ นปัญหาในระดับอาเภอ ร้ อยละ60 ของ
อาเภอทั้งหมดในจังหวัด(ชลบุรี 7 อาเภอ)
• (โรคทีส่ าคัญตามนโยบายฯ(HIV/AIDS DHF)
ความสอดคล้อง
ที่
ชื่อตัวชี้วดั
หน่ วย
วัด
น้าหนั
ก
(%)
กลุ่มงาน
A4
ระดับความสาเร็จการพัฒนาศักยภาพอาเภอเข้มแข็งด้านการควบคุมโรคแบบ
ยังยื
่ นและ SRRT ระดับตาบลมีมาตรฐาน
ระดับ
15
ควบคุมโรค
A5
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาการดาเนิ นงานควบคุมป้ องกันโรคเรือ้ รัง(NCD)
ระดับ
20
ควบคุมโรค
F7
อัตราความสาเร็จของการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรค(TB Success rate)
ระดับ
10
ควบคุม
โรค
F8
การดาเนิ นงานไข้เลือดออกผ่านเกณฑ์ตวั ชี้วดั 5 ตัวชี้วดั และอัตราป่ วยลดลง
ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับอัตราป่ วยจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
ร้อยละ
15
ควบคุม
โรค
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือข่ ายเฝ้ าระวังภัยสุ ขภาพ
KRA 7 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาเป็ นต้ นแบบศูนย์ เป็ นต้ นแบบ
ศูนย์ กลางด้ านบริหารจัดการ บริการ และวิชาการ
เป้าประสงค์
ทุกอาเภอมีศักยภาพป้ องกัน ควบคุมโรคเข้ มแข็งอย่ างยัง่ ยืน
P9 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งอย่ างยัง่ ยืน
U 23 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งอย่ างยัง่ ยืน
และSRRT ระดับตาบลทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพและได้ มาตรฐานการควบคุมโรค
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือข่ายเฝ้ าระวังภัยสุ ขภาพ
KRA 6 อัตราป่ วยตายด้ วยโรคทีส่ าคัญลดลง
P8 ระดับความสาเร็จของเครือข่ ายและภาคีเครือข่ ายในการบริหารจัดการงานป้ องกัน
ควบคุมโรคตามมาตรฐานระบาดวิทยา
U 21 การดาเนินงานไข้ เลือดออกผ่ านเกณฑ์ ชี้วดั 5 ตัวชี้วดั และอัตราป่ วยลดลงร้ อยละ20
ของค่ ามัธยฐาน5ปี ย้อนหลัง
U22 อัตราความสาเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
กระบวนการขับเคลื่อนฯ
•
•
•
•
1.มีคณะกรรมการการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
2.มีระบบระบาดวิทยาที่ดี ในระดับอาเภอ
3.มีการวางแผน ติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
4.มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ องเป็ นรูปธรรม
ตารางแสดง ค่ ามัธยฐานของผู
้ ป่วยไข้ เลือดออก 5 ปี ย้ อนหลัง จาแนกรายอาเภอ
Med.
อาเภอ/ปี
จานวนผู้ป่วย/
อัตราป่ วย ค่า อัตราป่ วยร้ อยละ
ราย (ร้ อยละ 20
Med.
20
Med.)
49
50
51
52
53
เมือง
27
35
547
133
529
106
47.24
37.79
บ้ านบึง
5
20
189
42
177
34
44.52
35.62
หนองใหญ่
6
8
23
19
40
15
85.44
68.35
บางละมุง
34
46
337
627
702
270
150.94
120.75
พานทอง
2
4
191
74
181
59
144.02
115.22
พนัสนิคม
5
8
315
81
180
65
68.72
54.97
ศรีราชา
20
18
524
569
543
419
255.23
204.18
เกาะสี ชัง
0
0
0
4
8
0
0.00
0.00
สั ตหีบ
16
22
159
194
197
127
118.27
94.62
บ่ อทอง
7
20
80
21
47
17
45.05
36.04
เกาะจันทร์
0
4
68
21
52
17
58.98
47.18
การดาเนินงาน
• สถานการณ์ โรคและภัยสุ ขภาพ และผลการประเมินอาเภอควบคุมโรค
เข้ มแข็ง ปี 54 พบว่ า อ.เกาจันทร์ อ.เกาะจันทร์ ยังไม่ ผ่านเกณฑ์ อาเภอ
ควบคุมโรคเข้ มแข็ง
• ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ประเมิน โดย วสส. สสม. สคร.3 พบ 2 อาเภอ
ยังไม่ผา่ นเกณฑ์ (เกาะสี ชงั เกาะจันทร์)
• มาจัดทาแผนงาน/โครงการ ทั้งหมด 8 โครงการ
แผนงานโครงการ
•
•
•
•
โครงการ พัฒนาระบบเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการเฝ้ าระวังควบคุมและป้องกันโรค
โครงการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังควบคุมป้องกันโรคอุบัตใิ หม่ อุบัติซ้า
โครงการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืนและพัฒนาSRRT
ตาบล
แผนงานโครงการ
• โครงการพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่ อนาโดยแมลง
• โครงการพัฒนาระบบการดาเนินงานควบคุมป้องกันและรักษาวัณโรค
• โครงการสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ และโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ จังหวัดชลบุรี
1.2วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
• นาเสนอข้อมูล
ในที่ประชุม ฯทุกเดือน สถานการณ์โรคที่ตอ้ งเฝ้ าระวัง และเหตุการณ์โรคและ
ภัยที่ผดิ ปกติในช่วงเวลานั้นๆ (เอกสารหมายเลข1 และFile การนาเสนอ
วาระติดตาม
1.3 ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ SAR
วสส. สสม. สคร.3 พบ 2 อาเภอยังไม่ผา่ นเกณฑ์
(เกาะสี ชงั เกาะจันทร์)
2.กลไกสนับสนุน
1.มีคณะกรรมการการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
อยูร่ ะหว่างการปรับเปลี่ยนคาสัง่ ให้เป็ นปัจจุบนั
2.จัดทาโครงการ
แผนงานโครงการ
•
•
•
•
•
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายเฝ้ าระวังภัยสุ ขภาพ)
โครงการ พัฒนาระบบเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการเฝ้ าระวังควบคุมและป้องกันโรค
โครงการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังควบคุมป้องกันโรคอุบัตใิ หม่ อุบัติซ้า
โครงการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืนและพัฒนาSRRT
ตาบล
แผนงานโครงการ
• โครงการพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่ อนาโดยแมลง
• โครงการพัฒนาระบบการดาเนินงานควบคุมป้องกันและรักษาวัณโรค
• โครงการสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ และโรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์ จังหวัดชลบุรี
โครงการพัฒนาอาเภอควบคุมโรค เข้ มแข็งแบบ
ยัง่ ยืนและพัฒนา SRRTตาบล
กิจกรรม
1.จัดทาคาสั่ งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
2.ประชุ มชี้แจงเครือข่ ายระดับอาเภอ ได้ แก่ รพ.สสอ.อปท.เป็ นต้ น และจนท.รพสต.
3.พัฒนาศักยภาพSRRTระดับอาเภอและตาบล
4.สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ อย่ างน้ อยทุก 3 เดือน
5.ติดตามประเมินผล โดยที่ สสจ.ประเมิน สสอ./รพ(อาเภอเข้ มแข็ง) สสจ.ร่ วมกับทีม
อาเภอประเมินรพสต. 6.จัดประกวดอาเภอเข้ มแข็งดีเด่ น
3.มีระบบการติดตามความก้าวหน้าและผลสาเร็ จ
• กาหนดการนิเทศติดตาม ในแต่ละแผนงาน/โครงการ
• มีการนิเทศ ติดตาม 2ครั้ง/ ปี (.......................)
• สรุ ปผลงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และข้อเสนอแนะ
4.มีระบบการเฝ้ าระวังและสอบสวนโรค และการ
ควบคุมโรคทีมีประสิ ทธิภาพ
• มีรายงานการสอบสวนโรค ปี 54 จานวน 26 เหตุการณ์ และนาเสนอทุกสิ้ น
เดือน
• มีการประเมินระบบเฝ้ าระวัง ปี 54 โรคชิคุกนุ ย่า ปี 55 ประเมินโรคหัด
การประเมินอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง มี 5 คุณลักษณะ
คุณลักษณะที่ 1 มีคณะกรรมการควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ มี 5 ข้อ (50 คะแนน)
ส่ วนที่ตอ้ งพัฒนา คณะกรรมการต้องมีตวั แทนจากภาคท้องถิ่นและภาค
ประชาชนร่ วมด้วย
มีการติดตามและการประชุมอย่างสม่าเสมอ
คุณลักษณะที่ 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดีในระดับอาเภอ
5.อาเภอผ่านเภณฑ์อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
อย่างน้อย ร้อยละ60
• อาเภอต้ องผ่ านเกณฑ์ อาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งฯ5 คุณลักษณะ
1.มีคณะกรรมการฯ (ภาคเอกชน ประชาชน การประชุ ม)
2.มีระบบระบาดวิทยาที่ด(ี มาตรฐานSRRT การอบรมอสม. ฐานข้ อมูล
NCD)
3.มีการวางแผนติดตามประเมินผลการควบคุมโรคและภัย
4.มีการระดมทรัพยากร
5.มีผลสาเร็จในการควบคุมโรคตามนโยบายกท.ปัญหาพืน้ ที่
ผลการดาเนินงาน
• 1.มีคณะกรรมการการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
• อยูร่ ะหว่างการปรับเปลี่ยนคาสัง่ ให้เป็ นปัจจุบนั
• 2.มีระบบระบาดวิทยาที่ดี ในระดับอาเภอ
ส่ วนที่ต้องพัฒนา การอบรม อสม (การเฝ้ าระวังเหตุการณ์ )
การประชุ มเครือข่ าย SRRT ระดับตาบล อย่ างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
มีฐานข้ อมูลข้ อมูล NCD ,จัดทาสถานการณ์ ทุก 6 เดือน)
ผลการดาเนินงาน
• 3. มีการวางแผน ติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
ประเมิน อาเภอ DHF TB ประเมิน SRRT ประเมินอาเภอควบคุม
โรคเข้ มแข็ง
• มีการระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ องเป็ นรูปธรรม อบจ สนับสนุนงบ ฯ 25 ล้าน บาท DHF
•รายละเอียดโครงการ
แผนงานโครงการ
•
•
•
•
•
(ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายเฝ้ าระวังภัยสุ ขภาพ)
โครงการ พัฒนาระบบเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตั ิงานด้ านการเฝ้ าระวังควบคุมและป้องกันโรค
โครงการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังควบคุมป้องกันโรคอุบัตใิ หม่ อุบัติซ้า
โครงการพัฒนาอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืนและพัฒนาSRRT
ตาบล
โครงการพัฒนาอาเภอควบคุมโรค เข้ มแข็งแบบ
ยัง่ ยืนและพัฒนา SRRTตาบล
กิจกรรม
1.จัดทาคาสั่ งคณะกรรมการในการดาเนินงาน
2.ประชุ มชี้แจงเครือข่ ายระดับอาเภอ ได้ แก่ รพ.สสอ.อปท.เป็ นต้ น และจนท.รพสต.
3.พัฒนาศักยภาพSRRTระดับอาเภอและตาบล
4.สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ อย่ างน้ อยทุก 3 เดือน
5.ติดตามประเมินผล โดยที่ สสจ.ประเมิน สสอ./รพ(อาเภอเข้ มแข็ง) สสจ.ร่ วมกับทีม
อาเภอประเมินรพสต. 6.จัดประกวดอาเภอเข้ มแข็งดีเด่ น
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้ า ระวังควบคุมป้ องกัน
โรคติดต่อ นาโดยแมลง
กิจกรรมหลัก
1.จัดทาแผนงาน/โครงการควบคุมโรค ที่สาคัญในพื้นที่
2.ประชุมเครื อข่ายผูร้ ับผิดชอบงานในระดับ จังหวัด และระดับพื้นที่
3.อบรมให้ความรู ้ สุ ขศึกษาประชาสัมพันธ์ ในรร./ชุมชนและสถานบริ การ
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุ ขใน การตรวจรักษาและควบคุมโรค
5. ดาเนินการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ควบคุมป้ องกันโรคติดต่อที่นาโดยแมลง
6. ดาเนินการสอบสวนโรคติดต่อที่นาโดย แมลงเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาด
7. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์/เคมีภณ
ั ฑ์/ครุ ภณ
ั ฑ์ ในการควบคุมป้ องกันโรคให้กบั
หน่วยงาน ในระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
คุณลักษณะจังหวัดเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืน
1. นำข้ อมูลทำงระบำดวิทยำของโรคและภัยสุขภำพมำประเมินสถำนกำรณ์ วำงแผน
และปฏิบัตกิ ำรร่ วมกันในกำรพัฒนำให้ เกิด “อำเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยั่งยืน”
2. จังหวัดมีกลไกกำรสนับสนุนให้ อำเภอผ่ ำนเกณฑ์ ฯ
3. จังหวัดมีระบบกำรติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำและผลสำเร็จ พร้ อมสรุ ปผล กำร
ดำเนินงำน ปั ญหำ/อุปสรรค/ข้ อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำฯ
4. จังหวัดมีระบบเฝ้ำระวังโรค สอบสวน และกำรปั องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
ที่มีประสิทธิภำพ
5. อาเภอผ่ านเกณฑ์ คุณลักษณะอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืนตามเป้ าหมาย
รายละเอียดการดาเนินงาน
1 นาข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุ ขภาพมาประเมินสถานการณ์ วางแผนและ
ปฏิบตั ิการร่ วมกันในการพัฒนาให้เกิด “อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน”
1.1 มีระบบข้อมูล ครบ 4 ด้าน
 ข้อมูลโรคและภัยสุ ขภาพ
 ปั จจัยเสี่ ยงที่ เป็ นภัยต่อสุ ขภาพ เช่น ปั จจัยทางสังคม ประชากร สิ่ งแวดล้อม และ
พฤติกรรมเสี่ ยง
 ข้อมูลการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน
 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื อข่ายภายในจังหวัด
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
1.2 นาเสนอข้อมูลตามข้อ1.1 เพื่อประเมินสถานการณ์และร่ วม 0.33
แก้ปัญหาโดยบุคลากรจากหน่ วยงานระดับจังหวัด อาเภอ และ/
หรื อหน่วยงานจากภายนอกอื่น ๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
1.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน Self Assessment คุณลักษณะอาเภอ 0.33
ควบคุ ม โรคเข้ม แข็ง แบบยัง่ ยื น เพื่ อ หาประเด็ น ที่ ต ้อ งพัฒ นา
(GAP) และวางแผน กาหนดเป้ าหมายการพัฒนาฯ ในปี 2555
รายละเอียดการดาเนินงาน
2 จังหวัดมีกลไกการสนับสนุนให้อาเภอผ่านเกณฑ์ฯ
คะแนน
1
2.1 มี คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยบุคลากรของสานักงาน 0.25
สาธารณสุ ขจังหวัด หน่วยงานภายในจังหวัด และ/หรื อหน่วยงานภายนอกอื่นๆ
2.2 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิราชการ ปี 2555 เพื่อสนับสนุ น 0.25
อาเภอเข้มแข็ง
2.3 สื่ อสาร ถ่ายทอด ชี้ แจงนโยบาย จัดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กับหน่ วยงาน 0.25
ภายใต้สังกัด สสจ.ในทุกระดับ และ/หรื อหน่วยงานภายนอกอื่น รับทราบอย่าง
ทัว่ ถึง
2.4 มี การถ่ายทอดความรู ้ แนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
SRRT ระดับ ตาบล ให้แ ก่ 0.25
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
3 จัง หวัด มี ร ะบบการติ ด ตามความก้า วหน้า และผลส าเร็ จ พร้ อ มสรุ ป ผลการ 1
ดาเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฯ
3.1 กาหนดแผนการติดตามประเมินผล โดยมีปฏิทินการทางานอย่างชัดเจน
0.25
3.2 มีการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของอาเภอ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 0.25
ปี ในไตรมาส 2 และ 4
3.3 สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวม รอบ 6 และ12 เดือน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนฯ ให้รับทราบอย่างทัว่ ถึง
0.25
3.4 เผยแพร่ ผลการดาเนินงานให้ รับทราบ อย่างทัว่ ถึง
0.25
รายละเอียดการดาเนินงาน
4. จังหวัดมีระบบเฝ้ าระวังโรค สอบสวน และการปัองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุ ขภาพ ที่มีประสิ ทธิภาพ
คะแนน
1
4.1 ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ ว (SRRT) ระดับจังหวัด
ดาเนินการเฝ้ าระวัง สอบสวน ป้ องกัน ควบคุมโรคได้ตาม
มาตรฐานที่สอดคล้องกับกฏนามัยระหว่างประเทศ
0.50
4.2 มีการประเมินระบบเฝ้ าระวัง หรื อถอดบทเรี ยนการสอบสวน
การป้ องกัน ควบคุมโรค พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
อย่างน้อย 1 เรื่ อง/ปี
0.50
รายละเอียดการดาเนินงาน
คะแนน
5 อาเภอผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยัง่ ยืนตามเป้ าหมาย ดังนี้
ได้ คะแนน
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
อาเภอผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 55 60 65 70
1
เกณฑ์ การประเมินอาเภอเข้ มแข็ง
กรมควบคุมโรค
ปี 2555
34
คุณลักษณะอาเภอเข้ มแข็งแบบยัง่ ยืน
50
1. มีคณะกรรมการและการมีส่วนร่ วมของ ทุกภาคส่ วน ในการ
ป้ องกันควบคุมโรค/ ภัยสุ ขภาพ
5
2. มีระบบระบาดวิทยาที่ดี
20
3. มีการวางแผน กากับติดตามและประเมินผลแผนงานควบคุม
โรค
10
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรค
5
5. ผลสาเร็ จของการดาเนินงานควบคุมโรค
10
35
คุณลักษณะที่ 1 มีคณะกรรมการและการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนในการ
ป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
ประเด็นการประเมิน
1.1 คาสั่ งคณะกรรมการสุ ขภาพระดับอาเภอประกอบด้ วยตัวแทนจาก 3 ภาค
ส่ วน ทั้ง ภาครัฐ ท้ องถิ่น ประชาชน
1.2 มีรายงานการประชุ มของคณะกรรมการฯ อย่างสมา่ เสมออย่างน้ อยไตรมา
สละ 1 ครั้ง
1.3 นาผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ มากาหนดปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
มาใช้ ในการดาเนินงาน
1.4 มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ ดาเนินการควบคุมโรค/ภัยอย่ างน้ อยร้ อย
ละ 50 ของการประชุ ม
1.5 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามมติการประชุ มคณะกรรมการอย่ าง
สมา่ เสมอ
5
คะแนน
1
1
1
1
1
คุณลักษณะที่ 2 มีระบบระบาดวิทยาที่ดี
ประเด็นการประเมิน
2.1ทีม SRRT อาเภอและเครือข่ ายมีความพร้ อมและปฏิบัติงานได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
20
คะแนน
8
2.1.1 ทีม SRRT ระดับอาเภอ ได้ รับการประเมินโดย สคร. และผ่านมาตรฐาน
7
2.1.2 มีการอบรม“การเฝ้ าระวังเหตุการณ์ ”แก่ SRRT ตาบล ครอบคลุมทุก รพ.สต.
1
ประเด็นการประเมิน
2.2ทีม SRRT ระดับตาบลมีการดาเนินงานดังนี้
คะแนน
4.5
2.2.1 อสม.ทุกคนผ่ านการอบรมการเฝ้ าระวังเหตุการณ์
0.5
2.2.2 มีข่าวทีไ่ ด้ รับแจ้ งอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครั้ง *
1.2
2.2.3 มีการแจ้ งข่ าวแก่เครือข่ าย อสม.ในพืน้ ที่หรือ สสอ.
ในกรณีทพี่ บความผิดปกติหรือมีการระบาด
1.0
2.2.4 มีการบันทึกข้ อมูลการแจ้ งข่ าวลงในโปรแกรมออนไลน์ ได้ อย่ างถูกต้ อง
ได้ แก่ แหล่งข่ าว ข้ อความข่ าวชัดเจน ขนาดของปัญหา การดาเนินการหลัง
รับแจ้ ง
0.5
ประเด็นการประเมิน
2.2ทีม SRRT ระดับตาบลมีการดาเนินงานดังนี้
2.2.5 มีการสอบสวนโรค/ภัยสุ ขภาพ อย่ างน้ อย
ปี ละ 1 ครั้ง
คะแนน
0.5
2.2.6 มีการประชุ มทีม SRRT เครือข่ ายระดับตาบลอย่างน้ อยปี ละ 2 ครั้ง
0.3
2.2.7 มีเครือข่ ายการฝ้ าระวัง สอบสวนโรค เช่ น เครือข่ าย facebook, การ
สอบสวนโรคร่ วมกันวังป้องกันโรคติดต่ อ
0.5
2.3 มีระบบข้ อมูลและการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ
2.3.1 ระบบข้ อมูลและการเฝ้ าระวังโรคติดต่ อมีคุณลักษณะดังนี้
2.3.1.1 มีความครอบคลุมของสถานบริการทีส่ ่ งรายงาน *
7.5
3
1.0
* = คิดตามสัดส่ วน
2.3.1.2 ข้ อมูลทันเวลาเป็ นปัจจุบัน *
0.5
2.3.1.3 มีการสารองข้ อมูล 5 ปี *
0.5
2.3.1.4 มีการจัดทาหรือนาเสนอรายงานสถานการณ์ ทุกเดือน *
1.0
ประเด็นการประเมิน
2.3 มีระบบข้ อมูลและการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ
คะแนน
7.5
2.3.2 ระบบข้ อมูลและการเฝ้ าระวังโรคไม่ ติดต่ อมีคุณลักษณะดังนี้
2.5
2.3.2.1 มีการรายงานผู้ป่วยทุกไตรมาส *
0.5
2.3.2.2 สารองข้ อมูล 5 ปี *
1
2.3.2.3 จัดทาหรือนาเสนอรายงานสถานการณ์ ทุก 6 เดือน *
1
คุณลักษณะที่ 3 มีการวางแผน กากับติดตามและประเมินผลแผนงานควบคุมโรค
ประเด็นการประเมิน
3.1 มีเป้ าหมายและแผนฯ ทีเ่ ป็ นปัญหาสาคัญของพืน้ ที่อย่ างน้ อย 1 เรื่อง
10
คะแนน
1
3.2 มีเป้ าหมายและแผนฯ ทีเ่ ป็ นปัญหาสาธารณสุ ขตามนโยบายอย่างน้ อย 1 เรื่อง
1
3.3 มีปฏิทนิ ปฏิบัติการฯ ทีเ่ ป็ นปัญหาของพืน้ ทีแ่ ละทีเ่ ป็ นนโยบายของประเทศ
1
3. 4 มีปฏิบัตกิ ารร่ วมกับท้ องถิ่นและภาคประชาชนในการป้ องกันควบคุมโรค/
ปัญหาสุ ขภาพทีเ่ ป็ นปัญหาของพืน้ ที่และทีเ่ ป็ นนโยบายของประเทศ
1
ประเด็นการประเมิน
3.5 มีผู้รับผิดชอบติดตามประเมินแผนทีเ่ ป็ นปัญหาของพืน้ ทีแ่ ละทีเ่ ป็ นนโยบายของประเทศ
คะแนน
1
3.6 โครงการแผนงานมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน/การประเมินผลความสาเร็จของ
แผนฯ
1
3.7 โครงการแผนงานมีการกาหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการประเมินผลความสาเร็จ
แผนฯ
1
3.8 มีรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนฯ เพือ่ ติดตามกากับ
1
อย่ างน้ อย 1 ครั้งต่ อปี
3.9 มีแผนปฏิบตั ิการรองรับการควบคุมโรค/ ภัยฉุกเฉินทางด้ านสาธารณสุ ขระดับอาเภอ
อย่ างน้ อย 1 แผน
1
3.10 มีการซ้ อมแผนรับการควบคุมโรค/ภัยฉุกเฉินด้ านสาธารณสุ ขระดับอาเภออย่ างน้ อยปี ละ
1 ครั้ง
1
คุณลักษณะที่ 4 การระดมทรัพยากรเพื่อการควบคุมโรค
5
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
4.1
4.2
4.3
4.4
- ร้ อยละของ อปท.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
ควบคุมโรคอย่ างเป็ นรู ปธรรม
- ร้ อยละของกองทุนสุขภาพชุมชน จัดสรรทรัพยากร
เพื่อการควบคุมโรคอย่ างเป็ นรูปธรรม (มีแผนการ
ทางานและการใช้ เงิน)
- CUP ร.พ. จัดสรรทรั พยากรเพื่อการควบคุมโรค
อื่นๆ เช่ น องค์ กรเอกชน วัด ประชาชน เป็ นต้ น
จัดสรรทรัพยากร โดยมีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเป็ นรู ปธรรม ที่สามารถตรวจสอบได้
1
2
1
1
คุณลักษณะที่ 5 มีผลสาเร็จของการดาเนินงานควบคุมโรค
10
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
5.1 โรคนโยบาย 4 โรค
- กระบวนการป้องกันควบคุมโรคดาเนินการสาเร็จ
3
- ขนาดปัญหาโรค/ภัยสุ ขภาพควบคุมได้ ตามเกณฑ์
2
5.2 โรคที่เป็ นปัญหาในพืน้ ที่ 16 โรค
- กระบวนการป้องกันควบคุมโรคดาเนินการสาเร็จ
3
- ขนาดปัญหาโรค/ภัยสุ ขภาพควบคุมได้ ตามเกณฑ์
2

similar documents