Slide 1

Report
‫داروهای اعصاب و روان‬
:‫اضطرابی‬
1-GAD
2-SAD
3-Panic Attack
4-OCD
5-PTSD
6-Specific Phobia
‫انواع اختالالت‬
‫‪ ‬نسل اول‪:‬‬
‫‪ ‬امی تریپتیلین‬
‫‪ ‬نورتریپتیلین‬
‫‪ ‬دزی پرامین‬
‫‪ ‬ایمی پرامین‬
‫‪ ‬کلومی پرامین‬
‫‪ ‬ترمی پرامین‬
‫‪ ‬دوگزپین‬
‫‪ Tab‬‬
‫‪: 10, 25, 50 , 100 mg‬‬
‫‪ ‬مصرف خاص‪ :‬در پیشگیری میگرن و نوروپاتی‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬سداسیون و کاردیوتوکسیسیته‪.‬‬
‫‪: 10, 25mg‬‬
‫داروی انتخابی در افراد پیر‪.‬‬
‫‪ Tab‬‬
‫‪10 , 25, 50mgr‬‬
‫‪ ‬مصرف در شب ادراری اطفال‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬کاردیوتوکسیسیته ‪.‬‬
‫‪ Tab‬‬
‫‪25mg‬‬
‫‪ ‬مصرف در کنترل عالئم عصبی در ‪.IBS‬‬
‫‪ Tab‬‬
‫‪ Tab‬‬
‫‪10, 25, 50, 75mg‬‬
‫‪ ‬در درمان وسواس به عنوان داروی کمکی کاربرد دارد‬
‫‪ ‬در انزال زودرس کاربرد دارد‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬سداسیون‬
‫‪ Tab‬‬
‫‪25,100 mg‬‬
‫‪ Drop oral :4%‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬سداسیون باال‬
‫‪:10,25mg‬‬
‫)‪ Tab: 10-25 mgr ( Deneurin‬‬
‫‪ Cap‬‬
‫‪ ‬مصرف در کنترل عالئم عصبی در ‪.IBS‬‬
‫‪ ‬در خارش و کهیر مقاوم به درمان به تنهایی یا‬
‫همراه با انتی هیستامین ها‪ (.‬در نسخ پوست)‬
‫‪ ‬ماپروتیلین‬
‫‪ ‬ترازودون‬
‫‪ ‬بوپروپیون‬
‫‪25, 75mgr‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪ :‬سمیت قلبی‬
‫تشنج باال‬
‫‪ Tab‬‬
 Tab
50mgr
‫‪ Tab‬‬
‫‪75 , 100 mg, SR: 150mgr‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪:‬در دزهای باال سبب بروز تشنج میشود‪.‬‬
‫‪ ‬ونالفاکسین‬
‫‪ ‬ربوکستین‬
‫‪Cap 37/5 , 75 , 150 mg‬‬
‫‪ Tab,‬‬
‫‪ ‬عارضه جانبی خاص‪ :‬افزایش فشار خون‪.‬‬
‫‪ ‬ایمن هستند ‪.‬‬
‫‪ ‬تشنج و کاردیوتوکسیسیته ندارند‪.‬‬
‫‪ ‬در شروع درمان اضطراب و عارضه جنسی دارند‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض گوارشی دارند‪ :‬بعد از غذا مصرف شوند‪.‬‬
‫‪ ‬ترجیحا صبح ها مصرف شوند‪.‬‬
 Cap
10,20 mg
 Syrup 20mg/5ml
 Tab
50 , 100 mgr
 Tab
50,100 mg
 Tab
20 , 40 mg
 Tab
10, 20mg
Tranylcipramin(Parnate)
Tab : 10mg
Isocarboxaide(Marplan)
Tab 10mg
Moclobemide
Tab 150mg
‫‪ ‬تداخل تمامی این داروها با غذاهای حاوی تیرامین‪.‬‬
‫)‪( Ritalin, Rubifen‬‬
‫‪ **Methylphenidat‬‬
‫‪Tab 10, 20mg.‬‬
‫شايعترين عوارض مصرف خود سرانه قرص هاي ريتالین‬
‫عبارتند از‪:‬‬
‫‪ ‬عصبي شدن و بي خوابي‬
‫‪ ‬حالت تهوع و استفراغ‬
‫‪ ‬احساس سرگیجه و سردرد‬
‫‪ ‬تغییرات ضربان قلب و فشارخون( كه معموال ً به صورت‬
‫افزايش است ولي در مواردي نیز به شكل كاهش ديده‬
‫میشود)‪.‬‬
‫‪ ‬خارش و جوش‪.‬‬
‫‪ ‬دردهاي شكمي ‪ ،‬كاهش وزن و مشكالت معده‬
‫‪ ‬بروزحالت هاي روان ( جنون) و عالئم وابستگي به ريتالین‬
‫‪ ‬بروز افسردگي پس از قطع مصرف‪.‬‬
o
Dextroamfetamine(Dexamfetamine,Dexamine,
Dexedrine)
Tab , Cap 5mg
Modafinil(provigil)(Modiodal)
Tab 100,200mg
o
Atomoxetine(Strattera, Stramox)
Cap 10,18,25,40,60mg.
o
‫‪/1 ‬تیپیکال‬
‫فنوتیازین ها‪:‬‬
‫کلروپرومازین‪ /‬تری فلوپرازین‪ /‬پرفنازین ‪ /‬فلوفنازین‬
‫تیوگزانتین ها‪:‬‬
‫تیوتیکسن ‪ /‬فلوپنتیکسول‬
‫بوتیروفنون ها‪:‬‬
‫هالوپریدول‬
‫متفرقه‪:‬‬
‫پیموزاید‪ /‬سولپراید‪.‬‬
‫‪/2 ‬اتیپیکال‬
‫االنزاپین ‪ /‬کلوزاپین‪ /‬ریسپریدون‪ /‬کوتیاپین ‪/‬اریپیپرازول‪.‬‬
‫‪ ‬پایدارکننده خلق‬
‫‪ ‬ضد تهوع و استفراغ‬
‫‪ ‬عوارض جانبی گروه تیپیکال>>> اتیپیکل ها است‪.‬‬
‫‪ ‬عوارض جانبی‪:‬‬
‫سداسیون‬
‫عارضه جنسی‬
‫)‪**Clorpromazine(Largactil‬‬
‫‪Tab:25,100‬‬
‫‪Amp:50mg‬‬
‫برای تهوع و استفراغ و سکسکه های مقاوم به درمان‪.‬‬
‫)‪**Trifluoperazine(Eskasina‬‬
‫‪Tab 1,2,5mg‬‬
‫‪Amp 1mg‬‬
‫داروی خوبی برای تهوع و استفراغ و سکسکه‪.‬‬
Perphenazine(phentazin)
Tab 2, 4, 8 mg/
Amp 5 mg
‫داروی خوبی برای تهوع و استفراغ و سکسکه‬
Fluphenazin)Modicate)
Tab 1,2,5mg
Amp 25mg
 Thioridazine(mellaril)
Tab 10,25,100 mg
.‫بیشترین عارضه جنسی و بیشترین عارضه قلبی را دارد‬
.‫سبب رسوب در شبکیه و رتینوپاتی میشود‬
o
Thiothixene
Cap 5mg
o
Flupentixol(Fluanxol)(Depixol)
Amp 20mg
Tab: ./5 , 3mgr
 **Haloperidol(Serenace)
Tab 0/5,2,5 mg / SR: 50mgr
Drop 2mg/1ml
Amp 5mg IM/IV
Amp 50 mg IM
.‫عارضه جنسی کمی دارد اما عوارض باالیی دارد‬
‫)‪Pimozide(Orap‬‬
‫‪Tab 2,4 mg‬‬
‫)‪Sulpride(Dogmatil‬‬
‫‪Tab 200mg‬‬
‫)‪**Clozapin (Leponex‬‬
‫‪Tab 25,100 mg‬‬
‫عارضه نادر ولی بسیار خطرناک اگرانولوسیتوز را دارد و منع‬
‫مصرف همزمان با کاربامازپین‪.‬‬
‫)‪**Olanzapin(Zyprexa/ Zyprabiox‬‬
‫‪Tab 2.5,5,10,15‬‬
‫خاصیت تثبیت کننده خلق‬
**Rispridone(Risperidal)
Tab 1,2,3,4mg
.‫خاصیت تثبیت کننده خلق دارد‬
**Quetiapine(Seroquel/ Tranqupine/ Quetianex)
Tab 25,50,100, 200, 300mg
 **Aripiperazole(
Abilify/ Abilizole/ Biopiperazole)
Tab: 2.5 , 5, 10 , 15 , 20 , 30 mgr
‫‪ ‬بیماری دو قطبی یا بای پالر چیست؟‬
‫‪ Lithium‬‬
‫‪Carbonate‬‬
‫‪Tab 300mg‬‬
‫تثبیت کننده خلق و درپیشگیری ازسردرد خوشه ای‪.‬‬
‫عوارض جانبی‪:‬‬
‫گوارشی(اسهال)‪ /‬افزایش وزن و ادم‪/‬پرادراری وپرنوشی‬
‫خواب الودگی‪.‬‬
 **Carbamazepine
( Tegretol)
Tab : 200 , 400 mgr
Susp: 100mgr/5ml , 2%
 Sodium
Valporate
Tab:( Orlept500 ‫ و‬200 ) ( Depakine500 ‫و‬200)
Epilim syrup 200mgr/5ml
Vial: 400mgr Depakin
 **Topiramate(
Topamax)
Tab: 25 , 50 , 100 , 200 mgr.
‫بنزودیازپین ها‪:‬‬
‫دیازپام ‪/‬لورازپام ‪/‬اگزازپام ‪/‬کلونازپام‪ /‬الپرازوالم‪/‬‬
‫فلورازپام ‪ /‬میدازوالم ‪ /‬نیترازپام ‪ /‬کلوبازام‪/‬‬
‫کلردیازپوکساید‪.‬‬
‫طول اثر‪ :‬فلورازپام> دیازپام> کلردیازپوکساید>‬
‫کلونازپام> لورازپام واگزازپام > الپرازوالم> میدازوالم‬
‫عوارض جانبی‪ :‬خواب الودگی ‪ /‬فراموشی‪/‬‬
‫اختالالت رفتاری‪ /‬عالئم محرومیت با قطع یکباره‪.‬‬
‫باربیتوراتها‪:‬‬
‫فنوباربیتال‪/‬تیوپنتال‪/‬پیریمیدون‪.‬‬
‫‪ Midazolam‬‬
‫‪Amp 5,15 mg IM/IV‬‬
‫داروی کمکی در بیهوشی‪ /‬ترک اعتیاد‪ /‬اعمال‬
‫جراحی‪ /‬اندوسکپی‪ /‬شکستن سنگ کلیه‪/‬و‪...‬‬
‫)‪ Oxazepam(Serax‬‬
‫‪Tab 10mg‬‬
‫در اضطراب و ترک اعتیاد مواد مخدر و الکل‪.‬‬
‫مناسب در خانمهای باردار و افراد پیر‪.‬‬
‫)‪ **Lorazepam(Ativan‬‬
‫)یخچالی(‪Tab 1,2 mg, Amp 4mg‬‬
‫خواب اور ‪/‬ضد اضطراب‪ /‬پایدار کننده خلق‪/‬‬
‫)‪**Alprazolam(Xanax‬‬
‫‪Tab 0/5, 1 mg‬‬
‫در حمالت پنیک و اضطراب در زمینه افسردگی‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫‪ **Clonazepam‬‬
‫‪Tab 1,2 mg‬‬
‫در حمالت پنیک ‪,‬پایدار کننده خلق و بیماری صرع‪.‬‬
‫)‪**Clordiazepoxide(Librium‬‬
‫‪Tab 5,10 mg‬‬
‫در اضطراب و ترک اعتیاد‪.‬‬
‫‪o‬‬
 Diazepam(Valium)
Tab: 2,5,10mgr
Amp:10mgr
Syrup : 2mgr/5ml
Rectal tube: 5, 10 mgr
 Flurazepam
Cap; 15mgr
 Clobazam(
Clobiom)
Tab: 10mgr
 Nitrazepam(
Tab: 5mgr
Mogadon/ Apo Nitrazepam)
 Zolpideme
( Stilnox/Zolpirest/ zoldem)
Tab: 5,10mgr.
Buspirone( Buspar/ Buspirax)
Tab: 5,10 mgr
o
 Tab:
10 , 20 , 40 mgr
 Amp: 1mgr
56

similar documents