Last ned presentasjon

Report
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
LEDERSKOLEN 2011
Jan H. Heitmann
Heitmann PLUS AS
Besøksadresse:
Advokatfirmaet Lippestad AS
Grensen 12, 0159 Oslo
Mobil: 907 57 594
jan. [email protected]
Jan H. Heitmann
n utdannet jurist fra Universitetet i Oslo
n har gjennomført det obligatoriske advokatkurset
n juridisk konsulent ved Universitetet i Bergen
n organisasjonssjef i Den Norske Israelsmisjon
n personalstrategisk rådgiver i Miljøverndepartementet
n etablert og ledet konsulentfirmaet Heitmann PLUS 1985
n strategisk rådgiver for arbeidsgiverforeningen PHL/Apo
1986-1999
n faglitterær forfatter av 9 bøker
n medlem av ARNOVA - Association for Research on
Nonprofit Organizations and Voluntary Action
n jobber med
Personal
Ledelse
Utvikling
Strategi
Heitmann PLUS
Logoen viser et menneske som sprenger rammen.
Vi ønsker å bidra til at flere medarbeidere får en slik
opplevelse. Dette skjer ved at medarbeiderne får bruke sine
individuelle ressurser til gagn for fellesskapet. Vi ønsker å
bidra til at den enkeltes personlige ressurser blir benyttet,
slik at det skapes ekstraordinære resultater.
Vi tror at gjennomsnittsmennesket kan gjøre mer enn
middels innsats.
Generell
organisasjonsteori
Generell
organisasjonspsykologi
Hva er spesielt med
frivillige organisasjoner?
n Organisasjonene er demokratiske enheter
n Å styre en organisasjon er mer krevende enn å
MÅ
styre en bedrift
n Profittbaserte ideologibasert
n Entydige mål  komplekse mål
n Lønn som belønning  lønn ikke belønning
KAN
VIL
n Formålet og aktivitetene er belønningsformer
n Formål  fordeler
Spenninger i organisasjoner
Sentrum   Periferi
Region   Region
Frivillig   Ansatt
Ubetalt   Lønnet
Amatør   Profesjonell
Profesjon   Profesjon
Ekspert   Ekspert
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Frivillige
organisasjonsformer
Side 29-30
Professor Lucas Meijs, Erasmusuniversitetet
n The Volunteer Governed Organization
n The Volunteer Supported Organization
n The Volunteer Run Organization
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Endret
Konkurransesituasjon
Kapittel 7
13 trekk ved den nye frivilligheten (side 63)
Den profesjonaliserte frivilligheten (side 63)
Den kommersialiserte frivilligheten (side 67)
Den betalte frivilligheten (side 71)
Den tvungne frivilligheten (side 73)
Den temporære frivilligheten (side 77)
Den fordelsorienterte frivilligheten (side 82)
Den aksjonsbaserte frivilligheten (side 84)
Den koordinerte frivilligheten (side 85)
Den strukturerte frivilligheten (side 86)
Den kommunaliserte frivilligheten (side 88)
Den dedemokratiserte frivilligheten (side 90)
Den målrettede frivilligheten (side 91)
Den uorganiserte frivilligheten (side 92)
Den formelle organisasjonen
Den naturlige organisasjonen
FOCUS
FOCUS
PERSONAL
OMVERDEN
PRODUKT
EIERFORHOLD
FINANSIERING
FILOSOFI
&
KULTUR
FORMIDLING
IMAGE
GEOGRAFI
BYGNINGER
UTSTYR
Strategiske
områder
KFUK-KFUMSCRIPTURE
.
UNION
SPEIDERNE
AKTIV
Omverdensanalyse
Internanalyse
STRATEGI
DØD OG
BEGRAVET
INAKTIV
2009
PROAKTIV
TRUSLER
REAKTIV
Veivalgsanalyse
IDEELT
FRAMTIDSBILDE
MULIGHETER
Dette vil vi
Dette gjør vi
STRATEGI
Frivillige organisasjoner kap. 9
STRATEGISKE OMRÅDER
PERSONAL
PERSONAL
OMVERDEN
MÅLOMVERDEN
GRUPPER
PRODUKT
TILBUD
PRODUKT
EIEREIERSKAP
FORHOLD
FILOSOFI
FILOSOFI
&
KULTUR
KULTUR
FOR-
FINANFINANSIERING
SIERING
PROFIL
FORMIDLING
MIDLING
IMAGE
PR
IMAGE
GEOGRAFI
GEOGRAFI
BYGNINGER
BYGNINGER
UTSTYR
UTSTYR
Selvbestemt framtid side 145
KULTUR OG FILOSOFI
VERDIER
PERSONAL
VIRKELIGHETSOMVERDEN
OPPFATN.
KOMPETANSE
PRODUKT
BELØNNEIERING
FORHOLD
FILOSOFI
FILOSOFI
&
KULTUR
KULTUR
ORGANIFORSASJONSMIDLING
OPPFATN.
MENNESKEFINANSYN
SIERING
HOLDNINGER
IMAGE
TIDSGEOGRAFI
FORSTÅELSE
SYN PÅ
BYGNINGER
ARBEID
UTSTYR
Selvbestemt framtid side 145
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Bokens
inndeling
Del 1
Rammevilkår og utviklingstrekk
for frivillig sektor
Del 2
Presentasjon av
18 vellykkede organisasjoenr
Del 3
Oppsummering
Trekk ved vellykkede organisasjoner
345 sider
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Hva gjør
organisasjonene
vellykket?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
I pakt med tiden (side 321)
Identitet, verdier og selvforståelse (side 323)
Tilrettelegging og involvering (side 325)
Harmoni, enighet og saklighet (side 327)
Omdømme (side 328)
Medlemsfordeler (side 330)
Kunnskap og opplevelser (side 331)
Fleksibilitet og omstillingsevne (side 332)
Veivalgsstrategi (side 334)
Topplederens betydning (side 334)
Forholdet til myndighetene (side 336)
Samarbeidspartnere (side 338)
Samfunnsanalytisk kompetanse (side 339)
Drøm og virkelighet (side 340)
Kjente navn (side 341)
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Pionerene
Kapittel 8
Fortiden – en klamp om foten eller en kilde til
fornyelse
Christian Holtermann Knudsen og
arbeiderbevelgsen (side 95)
Målakademikarane (side 102)
Ole Hallesby og lekmannsbevegelsens
institusjoner (side 107)
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
18
vellykkede
organisasjoner
Del 2 - Organisasjonene
Blå Kors i Norge
Briskeby - HLFs skole og kompetansesenter
Den Norske Misjonsallianse
Den Norske Turistforening
Familie & Medier
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Forbundet KYSTEN
Hørselshemmedes landsforbund (HLF)
Kristen Idrettskontakt – KRIK
Stiftelsen NaKuHel
Norges Jeger og Fiskerforbund
Norges Røde Kors
Oslo Røde Kors Senter for frivillighet
Plan Norge
Regnskogfondet
Røysumtunet
SOS Barnebyer
Søndagsskolen
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Hva gjør
organisasjonene
vellykket?
1. I pakt med tiden (side 321)
Motbørsorganisasjoner og medvindsorganisasjoner
Myndighetene betaler for iverksetting av vedtatt politikk
Myndighetene betaler for løsning av uløselige oppgaver
Røysumtunet; Briskeby kompetansesenter
2. Identitet, verdier og selvforståelse(side 323)
Verdibevissthet gjennomsyrer organisasjonen – tillitsvalgte
og ansatte kan forklare og forsvare virksomheten
Aktuelle aktiviteter testes mot verdigrunnlaget – bevisste
grenseoppganger – selektive aktiviteter
3. Tilrettelegging og involvering (side 325)
Strategi- og endringsprosesser involverer brede lag av
organisasjonen
Motforestillinger tas på alvor
Samspill mellom sentrum og periferi i organisasjonen
Organisasjonen har systematisert rekruttering av tillitsvalgte
og medlemmer
Medlemmer og lokallag har stor grad av frihet med hensyn
til aktiviteter
Søndagsskolen; SOS Barnebyer
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Hva gjør
organisasjonene
vellykket?
4. Harmoni, enighet og saklighet (side 327)
Prosessene tar den tid de må ta
Prosessene fører til gode samtaler på konferanser og i
besluttende organer
Vanlige organisasjonsspenninger er redusert eller eliminert
Styre og ledelse går i takt
5. Omdømme (side 328)
Organisasjonen har et omdømme – den omtales i aktuelle
kretser og er synlig i media
Organisasjonen unngår skandaler, men kommer gjerne ut
med positiv medieeksponering
Organisasjonen kan gjerne være kontroversiell, men
beundres i viktige kretser
6. Medlemsfordeler (side 330)
Unike medlemsfordeler – materielle og immaterielle goder
HLF: Billige batterier; hørselshjelp; KRIK: Attraktive effekter.
Kaffe og loddsalg
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Hva gjør
organisasjonene
vellykket?
7. Kunnskap og opplevelser (side 331)
Tillitsvalgte får nyttig og meriterende erfaring og innsikt
Ansattes kompetanse blir utviklet og brukt
Involverte er med på inspirerende arrangementer
Organisasjonen har ulike belønningsformer overfor ansatte
og tillitsvalgte
Forbundet KYSTEN; KRIK – Kristen Idrettskontakt
8. Fleksibilitet og omstillingsevne (side 332)
Organisasjonen har governance – styringskompetanse og
styringsevne
Styret setter dagsorden – topplederen har handlekraft og
frihet
Organisasjonen har mål for endring, har mot til endring, har
metodikk for endring
Blå Kors – Geir Gundersen; stiftelsene i sterkere grad enn
medlemsorganisasjonene
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Hva gjør
organisasjonene
vellykket?
9. Veivalgsstrategi (side 334)
Organisasjonen er forutseende og tenker framtiden i
alternativer
Organisasjonen utvikler strategien i tide både for å unngå
trusler og utløse muligheter
Utviklingsprosessene er basert på ”strategisk dualisme”
Briskeby kompetansesenter; Røysumtunet; Søndagsskolen
10. Topplederens betydning (side 334)
Organisasjonen har den rette toppleder i de ulike fasene av
organisasjonens liv
Toppledelsen har nyttige nettverk som stimulerer
organisasjonsutviklingen
Toppledelsen anerkjennes av ansatte og tillitsvalgte
Blå Kors – Geir Gundersen; Briskeby – Vigdis Lygren
11. Forholdet til myndighetene (side 336)
Kritikk mot myndighetene eller samspill?
Sammenveving med myndighetene eller integritet?
Forbundet KYSTEN og Tryggen Larsen – DNT og Øystein
Dahle
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Hva gjør
organisasjonene
vellykket?
12. Samarbeidspartnere (side 338)
Organisasjonen har strategiske samarbeidspartnere som
tilfører materielle og immaterielle verdier
Samarbeidspartnerne kan ha ulike verdigrunnlag eller på
andre måter være ”uvanlige”
Plan – TV2; NaKuHel – Rotary
13. Samfunnsanalytisk kompetanse (side 339)
Organisasjonen har kompetanse på forståelse av dagens og
morgendagens samfunn (samfunnsvitere, sosiologer,
psykologer osv.)
Hørselshemmedes Landsforbund; Regnskogfondet
14. Drøm og virkelighet (side 340)
Organisasjonen har visjoner og verdier; den bygger luftslott
og eksperimenterer
Søndagsskolen; Oslo Røde Kors senter for frivillighet
Kreativ aktivitet settes i system og kreativ arbeidsmetodikk
brukes, jf ”strategisk dualisme”
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Hva gjør
organisasjonene
vellykket?
15. Kjente navn (side 341)
Organisasjonen har involvert (lands)kjente ansatte og
tillitsvalgte
Disse gir organisasjonen positivt omdømme og er aktive
bidragsytere innad
SOS Barnebyer; Plan, Røde Kors, Misjonsalliansen, HLF
OMVERDENSANALYSE
TUNGE
TRENDER
MYNDIGHETENE
ORGANISASJONEN
KONKURRENTENE
BEHOV
ORG.
VIL DEKKE
Frivillige organisasjoner del I og side 121
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Endret
Konkurransesituasjon
13 trekk ved den nye frivilligheten (side 63)
Den profesjonaliserte frivilligheten (side 63)
Den kommersialiserte frivilligheten (side 67)
Den betalte frivilligheten (side 71)
Den tvungne frivilligheten (side 73)
Den temporære frivilligheten (side 77)
Den fordelsorienterte frivilligheten (side 82)
Den aksjonsbaserte frivilligheten (side 84)
Den koordinerte frivilligheten (side 85)
Den strukturerte frivilligheten (side 86)
Den kommunaliserte frivilligheten (side 88)
Den dedemokratiserte frivilligheten (side 90)
Den målrettede frivilligheten (side 91)
Den uorganiserte frivilligheten (side 92)
Mobilisering av frivillige
n Ikke formålet, men fordelene
n Ikke formålet, men den konkrete saken
n Sammen med etablerte venner
n For å få nye venner
n Meriterende verv – karrieremuligheter
Én sak er å rekruttere frivillige
- en annen sak er å beholde frivillige.
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Endret
Konkurransesituasjon
13 trekk ved den nye frivilligheten (side 63)
Den profesjonaliserte frivilligheten (side 63)
Den kommersialiserte frivilligheten (side 67)
Den betalte frivilligheten (side 71)
Den tvungne frivilligheten (side 73)
Den temporære frivilligheten (side 77)
Den fordelsorienterte frivilligheten (side 82)
Den aksjonsbaserte frivilligheten (side 84)
Den koordinerte frivilligheten (side 85)
Den strukturerte frivilligheten (side 86)
Den kommunaliserte frivilligheten (side 88)
Den dedemokratiserte frivilligheten (side 90)
Den målrettede frivilligheten (side 91)
Den uorganiserte frivilligheten (side 92)
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Endret
Konkurransesituasjon
13 trekk ved den nye frivilligheten (side 63)
Den profesjonaliserte frivilligheten (side 63)
Den kommersialiserte frivilligheten (side 67)
Den betalte frivilligheten (side 71)
Den tvungne frivilligheten (side 73)
Den temporære frivilligheten (side 77)
Den fordelsorienterte frivilligheten (side 82)
Den aksjonsbaserte frivilligheten (side 84)
Den koordinerte frivilligheten (side 85)
Den strukturerte frivilligheten (side 86)
Den kommunaliserte frivilligheten (side 88)
Den dedemokratiserte frivilligheten (side 90)
Den målrettede frivilligheten (side 91)
Den uorganiserte frivilligheten (side 92)
Jan H. Heitmann: Vellykkede organisasjoner
Endret
Konkurransesituasjon
13 trekk ved den nye frivilligheten (side 63)
Den profesjonaliserte frivilligheten (side 63)
Den kommersialiserte frivilligheten (side 67)
Den betalte frivilligheten (side 71)
Den tvungne frivilligheten (side 73)
Den temporære frivilligheten (side 77)
Den fordelsorienterte frivilligheten (side 82)
Den aksjonsbaserte frivilligheten (side 84)
Den koordinerte frivilligheten (side 85)
Den strukturerte frivilligheten (side 86)
Den kommunaliserte frivilligheten (side 88)
Den dedemokratiserte frivilligheten (side 90)
Den målrettede frivilligheten (side 91)
Den uorganiserte frivilligheten (side 92)

similar documents