Paradigma lékové závislosti v adiktologii

Report
Paradigma lékové závislosti v
adiktologii
Mgr. Jana Lávičková, externí spolupráce, Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s.
Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D., Klinika Adiktologie VFN, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná
fakultní nemocnice
RnDr. et PhDr. Hana Voňková Ph.D., Klinika Adiktologie VFN, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná
fakultní nemocnice
MUDr. Jiří Kozák Ph.D., Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace 2. lékařské fakulty,
Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice Motol
AT KONFERENCE 2013
2. 6. – 6. 6. 2013
Outline










Význam paradigma
Paradigma lékové závislosti
Léková závislost včera a dnes
Adiktologické služby a léková závislost
Skupiny klientů
Specifická skupina klientů
Opiofobie
Opiofobie a její důsledky
Studie
Závěr
Význam paradigma

Paradigma je definováno jako ...
◦ V aspektu všeobecného hlediska jako příklad,
vzor, model nebo schéma
◦ V rámci sociologického pohledu jej lze vnímat
jako úhel pohledu na určitou věc v určitý
moment ovlivněný faktory jako např.
zkušenosti apod.
 Je to barva brýlí, kterými se v daný moment
díváme na danou problematiku.
Paradigma lékové závislosti

Léky moderní doby jsou již od začátku jejich
vývoje
doprovázeny
následujícím
paradigmatem
◦ „léky jsou zdraví zachraňující a uzdravující
artefakty, které nemohou nebo by alespoň
neměli být zdraví škodlivé ani ohrožující“

Vzhledem k tomuto paradigmatu, dalšímu
vývoji léků a jejich užívání, jak ze strany
pacientů, tak lékařů následně dochází k
relativnímu podceňování nebezpečnosti
některých skupin léků
Léková závislost včera a dnes
V minulosti se léková závislost a její léčba týkaly
hlavně léků benzodiazepinového charakteru, v menší
míře se jednalo o léky morfinového charakteru
 V současnosti dochází k přesunu z benzodiazepinů na
jiné skupiny léků

◦ Antidepresiva
◦ Volně prodejné léky (nesteroidní antirevmatika (NSA),
antiflogistika, antipyretika)
◦ Léky na spaní nebenzodiazepinového charakteru (Stilnox,
Hypnogen)
◦ Opioidní analgetika II. a III. stupně (dle WHO)
 Slabé opioidy (tramadol)
 Silné opioidy (fentanyl, oxycontin, durogesic)
Adiktologické služby a léková
závislost
Nízkoprahová zařízení
 Ambulantní zařízení
 Detoxifikační jednotky
 Psychiatrické léčebny a specializovaná
oddělení psychiatrické péče léčby
závislostí
 Terapeutické komunity

Skupiny klientů
Uživatelé antidepresiv SSRI typu
 Uživatelé suboxonu
 Uživatelé benzodiazepinů
 Uživatelé stilnoxu nebo hypnogenu
 Uživatelé opioidních analgetik II. a III. typu

Specifická skupina klientů

Klienti se rekrutují ze skupiny pacientů s
diagnózou chronické bolesti
◦ V Evropě trpí touto diagnózou 19 % populace
(Breivik et al., 2006; Lejčko, 2009)
◦ Pro ČR v současné době odhadováno, že 90 %
všech pacientů je starší 60 let
Jedná se o prozatím skrytou skupinu
vzhledem k existenci kontraktu mezi
klientem a zařízením pro léčbu bolesti
 Jedná se o uživatele opioidních analgetik II. a
III. typu

◦ Léky získávané na lékařský předpis
Opiofobie
Jedná se o fenomén, jehož zdrojem jsou
mylné představy o vedlejších účincích
opioidů a jejich indikací
 Nadměrný strach z účinků opioidů
 Existence tzv. vnitřního paradigma

◦ „opioidy jsou lékem koncem života“
◦ „užívání opioidů je cosi neslušného,
nemorálního a hodného zavržení“
Opiofobie a její důsledky
Opiofobie přináší ze strany lékařů strach k
předepisování léčiv
 Vyhledávání kompenzačních mechanismů pro
pacienty při podpředepisování léků proti bolesti
 Kompenzační mechanismy

◦ Nadužívání předepsaných medikamentů
◦ Jiné využití předepsaných medikamentů
◦ Kombinace předepisovaných medikamentů s legálními
návykovými látkami (tabák, alkohol, OTC)
◦ Kombinace předepisovaných medikamentů s ilegálními
návykovými látkami
Studie
Východiska I.

National Household Survey on Drug Abuse z roku 2012
◦ Užití opioidních analgetik bez jakékoli zdravotní indikace bylo zjištěno v případě
prevalence týkající se užití opioidních analgetik za poslední rok u osob starších 12
let na území Spojených států Amerických u 5.2 milionu obyvatel (NIDA, 2012)
6
4
3.5
4.2
4.7
5.2
5.3
5.4
5.2
1997
2001
2005
2007
2
0

2009
2010
2011
počet obyvatel užívajících opioidní analgetika v milionech
Zhruba u 9% všech pacientů, které se léčí opioidními analgetiky na lékařský
předpis, dochází k abusu těchto léků (Manchikanti et al., 2006)
Východiska II.
Na základě kvantitativní studie z roku
2010
jsme
detekovali
skupinu
vulnerabilních klientů
 Tato skupina byla následně sledována za
pomoci polostrukturovaných rozhovorů a
následné studie kohort

◦ Pacienti s diagnózou chronické bolesti ve
věkové kohortě 50 – 64 let a následně i
pacienti ve věkové kohortě 65 let a více
Polostrukturovaná interview I.

užití opioidních analgetik na lékařský
předpis bez přítomnosti bolesti
◦ U 45 % respondentů došlo k užití
převládá opakované užívání po dobu déle
než 2 roky
 z důvodů převažuje nejčastěji výskyt
neočekávaného
projevu
bolesti
a
nespavost
 Opakované užívání vždy ze stejných
důvodů

Polostrukturovaná interview II.
kombinace opioidních analgetik na
lékařský předpis s alkoholem
 60 % respondentů uvedlo, že tuto
kombinaci užili
 Nejčastější frekvence užití

◦ 2 x a více za týden
◦ 2 x a více za měsíc

Nejčastější důvody užití
◦ Uvolnění
◦ klid
Polostrukturovaná interview III.
kombinace opioidních analgetik na lékařský
předpis s tabákovými výrobky
 70 % respondentů uvedlo, že se řadí mezi kuřáky

◦ 43 % respondentů přestalo kouřit s nasazením OA III.typu
◦ 57 % respondentů aktivními kuřáky

Frekvence kouření se v závislosti na předepisovaných
lécích nemění
◦ Převládá denní frekvence
◦ Spotřeba průměrně 10 cigaret denně

Nejčastější důvody:
◦ Únik od bolesti
◦ Uklidnění
◦ Nespavost
Polostrukturovaná interview IV.

kombinace opioidních analgetik na
lékařský předpis s nealkoholovými
návykovými látkami
Žádný z respondentů není prozatím aktivním
uživatelem
 45 % respondentů vážně zvažovalo vyzkoušení
nealkoholové návykové látky ilegálního
charakteru
 Zmiňovanou NL byla u respondentů marihuana
◦ Povědomí o tom, kde ji lze získat

Polostrukturovaná interview V.
kombinace opioidních analgetik na
lékařský předpis s volně prodejnými
léky (medikace dostupná tzv. over-thecounter)
 80 % respondentů uvedlo tuto kombinaci
 Nejčastěji užívané léky:

◦ Ibalgin,Apo – ibuprofen

Důvodem užití je existence nadměrné
bolesti
Studie kohort I.

Kompenzační
mechanismus
úzkostných stavů a nespavosti
◦ Využívá 95 % respondentů

Typy kompenzace:
◦
◦
◦
◦
Alkohol
39 % respondentů
Tabák
39 % respondentů
NL
odhadem 40 % respondentů
Volně prodejné léky
76 % respondentů
Studie kohort II.

Alkohol
◦ 62 % respondentů – nízké riziko problémů s alkoholem (AUDIT)
◦ 38 % respondentů – střední problémy s alkoholem (AUDIT)

Tabák
◦ Fagerströmova testu nikotinové závislosti





Velmi nízká nebo žádná závislost
3 respondenti
Nízká závislost
4 respondenti
Vysoká závislost
1 respondent
43 % respondentů přestalo kouřit po nasazení opioidních analgetik
III.typu
Léky
◦ Užití extra dávky léků v posledním měsíci
 76 % respondentů
◦ Užití z důvodů nespavosti nebo stavů úzkosti
 52 % respondentů
Závěry



Vzestup trendu užívání těchto medikamentů bez jakékoli předešlé
lékařské intervence mezi pacienty s diagnostikovanou bolestí
chronického charakteru
Vzniká na základě přítomnosti bolestivých stavů a nepříjemných
stavů spojovaných s chronickou bolestí
V otázce NL marihuany došlo v průběhu jednoho roku k zásadní
změně
◦ Pacienti s diagnózou chronické bolesti se řadí mezi aktivní uživatele
◦ Pozitivním aspektem zákon č. 50/2013 Sb.
◦ Negativem
 Nedošlo ke změně kontraktů mezi pacienty a zařízeními pro léčbu bolesti = nutno
upravit
 Nutné odsouhlasení úhrad SÚKLem

Nikdy se nejedná pouze o jednu návykovou látku legálního nebo
nelegálního charakteru v kombinaci s opioidními analgetiky u
zhruba 65 % pacientů
◦ Jedná se hlavně o kombinaci alkohol + OTC + OA nebo tabák + OTC +
OA
Děkuji za pozornost.
[email protected]

similar documents