Financieel plan van de S-BVBA door Alain Chaerels

Report
Financieel plan van de S-BVBA
25 november 2011
Een vennootschap met 1 €…
 Engelse
Limited company
 Frankrijk
: SAS (société par actions simplifiée), één
enkele vennoot (zij noemt zich dus : SASU "société
par actions simplifiée unipersonnelle") of meerdere,
minimale maatschappelijke kapitaal (bijvoorbeeld 1
euro)
 Duitsland
: Mini GmbH
 Project
Luxemburg : vereenvoudigde SARL
 België:
S-BVBA
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
KB 27 mei 2010
«
De regering heeft besloten een vennootschapsvorm
in het leven te roepen waarbij de bedrijfsleider zelf
het bedrag kan kiezen van het minimumkapitaal
dat vereist is om zijn activiteit aan te vatten »
(Verslag aan de Koning)
 Keuze
van de BVBA : Genoemd BVBA starter of S-
BVBA
 Nieuw
artikel 215, alinea 2, van het W.Venn. :
minimum vereist kapitaal dient toegelicht te worden in
een financieel plan waarvan de essentiële kenmerken
worden vastgelegd.
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
KB 27 mei 2010
 te
verantwoorden kapitaal in het financieel plan in
functie van de geplande financiële behoeften, eigen
aan de activiteit die men wil uitoefenen
 niets
over het hoofd zien bij het opstellen van het
financieel plan, de in het financieel plan opgenomen
informatie dient nauwkeurig te zijn en mag niets
verbergen
 zich
laten bijstaan door een instelling of een
organisatie die daartoe door de koning erkend is, een
accountant, een externe accountant of een
bedrijfsrevisor
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
KB 27 mei 2010
 opdracht
: hulp door de deskundige en geen
goedkeuring, nakijken van de geschiktheid van de
door de oprichter gebruikte methodes om de
voorspelde informatie te bepalen (alsook het
volledigheids- en vertrouwenskarakter van de
informatie) dus…
Opdrachtbrief en bewijs van hulp ter attentie van de
notaris
Foutaansprakelijkheid in het kader van Art 1382 BW
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
KB 27 mei 2010
 van
toepassing :
Artikel 215, eerste lid, W.Venn. : overhandiging voor de oprichting
aan de optredende notaris van een financieel plan (waarin zij het
bedrag van het maatschappelijk kapitaal verantwoorden)
Artikel 229, eerste lid, 5°, W.Venn : oprichters zijn jegens de
belanghebbenden hoofdelijk gehouden voor de verbintenissen van
de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt,in
geval van faillissement uitgesproken binnen drie jaar na oprichting,
indien het maatschappelijk kapitaal of in het geval bepaald in artikel
211bis WVenn., het eigen vermogen en de ondergeschikte
middelen, bij de oprichting, kennelijk ontoereikend waren voor de
normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten
minste twee jaar.
bv Starteo, Initio, BA+lening, Cultuurinvest Participatiefonds)
of Winwinlening…
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
KB 27 mei 2010

Het financieel plan moet de middelen die de oprichters
hebben voorzien om de levensvatbaarheid van de
vennootschap te waarborgen gedurende de eerste twee
jaren van haar bestaan verantwoorden.

Het financieel plan is een budgettair plan opgesteld op basis
van het actieprogramma van de oprichters

De kenmerken van het financieel plan van het KB zijn
slechts minimumvereisten

een financieel plan bestaat minstens uit vier wezenlijke
delen:
een beschrijving van de op te starten vennootschap
een geprojecteerde balans
een geprojecteerde resultatenrekening
een geprojecteerde vermogensstromentabel
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
KB 27 mei 2010
 schattingen
voor twee jaar of vierentwintig maanden
 bij
faillissement uitgesproken binnen drie jaar na de
oprichting kunnen de oprichters van een
vennootschap (zijnde zij die aanwezig waren bij de
oprichtingsakte) aansprakelijk gesteld worden indien
het eigen vermogen en de ondergeschikte middelen,
bij de oprichting kennelijk ontoereikend waren voor
de normale uitoefening van de voorgenomen
bedrijvigheid over ten minste twee jaar (die begint op
de dag van de neerlegging van de oprichtingsakte).
Aldus moeten de oprichters in het financieel plan het
bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op
te richten vennootschap verantwoorden om aldus
deze twee jaar te kunnen doormaken.
 In
werking getreden op 1 juni 2010
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
8
Delen van het financieel plan
 Administratieve luik (Artikel 219quater W.Venn.)
• De benaming van de vennootschap ;
• De rechtsvorm van de vennootschap ;
• De zetel van de vennootschap ;
• De naam van de oprichters van de vennootschap ;
• Het geplaatste en volstorte kapitaal;
• Het doel van de vennootschap;
• De duur van het boekjaar;
• De na(a)m(en) van de bedrijfsleider(s);
• De vestigingsplaats;
• De gegevens van de accountant of … indien deze werd
geraadpleegd.
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Delen van het financieel plan
 Balans
(Artikel 219quinquies W.Venn.)
• Openingsbalans, balans na verwerking resultaat na twaalf maanden,
balans na verwerking resultaat na 24 maanden (zijnde een globale
periode van 24 maanden opgesplitst in 2 in functie van de duur van
het eerste boekjaar, bijvoorbeeld 18 maanden : dus een
openingsbalans, een balans na 12 maanden, een balans na 18
maanden en een balans na 6 maanden) volgens volledig schema of
verkort (Kleine onderneming) met + details en zonder bepaalde
rubrieken indien niet gebruikt
• De financieringsbehoefte onderstrepen onder de vorm van
werkkapitaal (financiering van investeringen met LT middelen) en
onder de vorm van « behoefte aan werkkapitaal » (voorraad en
bestellingen in uitvoering, Vorderingen KT met schulden KT)
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Delen van het financieel plan

Resultatenrekening (Artikel 219sexies W.Venn.)
Twee geprojecteerde resultatenrekeningen die
telkens een periode van twaalf maanden moeten
bestrijken
Enkel onder het volledig schema met + details
(bijvoorbeeld 61 en 62) en zonder bepaalde rubrieken
indien niet gebruikt
Aandacht: coherentie met de perioden van de
balansen
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Delen van het financieel plan

Geprojecteerde vermogensstromenoverzicht
(Artikel 219septies W.Venn.)
Laat toe na te gaan of de middelen die de oprichters
ter beschikking stellen van de vennootschap
voldoende zullen zijn om haar werking te verzekeren
binnen de eerste twee jaar na de oprichting.
Dus de cashflow berekenen tussen de
openingsbalans, de balans na 12 maanden en de
balans na 24 maanden of een tabel opstellen van de
bronnen en de aanwendingen
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Delen van het financieel plan

Geprojecteerde vermogensstromenoverzicht
(Artikel 219septies W.Venn.)
• Volgens KB door te voeren correcties: toename en
terugnames (gebruikte) afschrijvingen,
waardeverminderingen, voorzieningen en
herwaarderingsmeerwaarden, afboeking van onterecht
geboekte herwaarderingsmeerwaarden (zie in dit verband
Advies C.B.N. 2009/5). De oprichters kunnen naast deze
correcties nog andere correcties doorvoeren zoals
minderwaarden bij de realisatie van vaste activa, mutaties in
de uitgestelde belastingen en kapitaalsubsidies aangerekend
op het resultaat.
• Opgepast voor sommige termen in de Franse versie
(dépréciations en prévisions) !
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Delen van het financieel plan

Geprojecteerde vermogensstromenoverzicht
(Artikel 219septies W.Venn.)
• Voor de twee periodes de netto beschikbare thesaurie
bepalen (beleggingen + beschikbare middelen – financiële
schulden KT) die niet negatief mag zijn !
• Zich baseren op het resultaat van het boekjaar en de
correcties isoleren voor niet-kaskosten en de niet-geïnde
opbrengsten
Of
• Zich baseren op de Cash Flow
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Delen van het financieel plan
 Waarderingsregels
op te stellen !
 Verwerking
van het resultaat (opgepast voor de
25% verplichte overboeken naar reservefonds)
 aantal
VTE !
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Voorbeeld
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips
Contact
Alain CHAERELS
PVMD bedrijfsrevisoren
Pagodenlaan, 258
B-1020 Brussels
BELGIUM
Tel: +32 2 268 58 33
GSM : +32 475 47 79 95
Fax: +32 2 268 60 23
Join us at www.inpactint.com
Seminarie ACCON Plus: Praktische tips

similar documents