A történelemérettségi vizsgakövetelményeinek változtatási javaslatai

Report
XXI. Századi Közoktatás
(fejlesztés, koordináció) II. szakasz
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI
VIZSGAKÖVETELMÉNYEINEK
VÁLTOZTATÁSI JAVASLATAI
Szabó Márta
1. A 2005-ös reform előtt
A történelem érettségi vizsga a 2005-ös
reform során a tantárgyak közül az egyik
legjelentősebb változásokon átesett
vizsgatárgy volt.
A történelem érettségi vizsga 2005 előtt
kizárólag szóbeli vizsga volt
2. A 2005-ös reform
2005 óta viszont két vizsgarészből áll:
– egy szóbeli és
– egy írásbeli vizsgarészből.
• Az írásbeli vizsga is két vizsgarész-összetevőt
tartalmaz:
• egy rövid válaszokat igénylő (ún. teszt) és
• egy szöveges kifejtést igénylő (ún. esszé)
feladatokat tartalmazó vizsgarész-összetevőt.
3. Az érettségi követelmények megváltoztatásának
három fő indoka
• A Nat és a kerettantervek új tematikai
egységei és az egyes témákra szánható
órakeretek arányainak változásai.
• A vizsgával kapcsolatban felhalmozott
szaktanári tapasztalatok a
kompetenciák terén
• Az érettségi követelmények
(kompetencia-követelmények) és a
tantervi fejlesztési követelmények
terminológiájának összehangolása.
4. Bővítés és szűkítés 1.
A bővítés oka:
A „Társadalomismeret”, az „Állampolgári
ismeretek”,
a
„Pénzügyi
és
gazdasági
ismeretek” valamint „A munka világa” című
témakörök
megjelenítése
az
érettségi
követelmények tematikájában.
Ezen kívül újkori, legújabb kori valamint
jelenismereti témákra − arányait tekintve − több
tanóra jut, mint az ókori, középkori és kora újkori
témákra.
4. Bővítés és szűkítés 2.
A szűkítés okai:
A fentiek miatt az ókori, a középkori és a kora újkori
témákra a korábbinál nemcsak arányát tekintve,
hanem szám szerint is lényegesen kevesebb tanóra
jut, ezért az érettségi követelmények tematikájában
lényegesen csökkentettük ezen témakörök témáinak
számát, arányát.
A szakmai bizottság szükségesnek tartotta a részletes
követelményekben
felsorolt
témák
számának
csökkentését a vizsgázók jobb felkészülésének
lehetővé tétele érdekében.
A jelenlegi és a tervezett tematika áttekintő
összehasonlítása 1.
Jelenlegi tematika
Tervezett tematika
1. Az ókor és kultúrája (6 téma)
1. Az ókor és kultúrája (3 téma)
2. A középkor (8 téma)
2. Társadalom, gazdaság, vallás és kultúra
a középkorban (4 téma)
3. A középkori magyar állam megteremtése 3. A Magyar Királyság megteremtése és
és virágkora (6 téma)
virágkora (4 téma)
4. Szellemi, társadalmi és politikai
változások a kora újkorban (4 téma)
4. Szellemi, társadalmi és politikai
változások a kora újkorban (14921789) (4téma)
5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 5. Magyarország a kora újkorban (1490(5 téma)
1790) (4 téma)
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és
az imperializmus kora (6 téma)
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok
és az imperializmus kora (1789-1914)
(4 téma)
A jelenlegi és a tervezett tematika áttekintő
összehasonlítása 2.
Jelenlegi tematika
7. A polgárosodás kezdetei és
kibontakozása Magyarországon (7 téma)
Tervezett tematika
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása
Magyarországon (1790-1914) (4 téma)
8. Az első világháborútól a kétpólusú világ
felbomlásáig (9 téma) (A tervezetben két 8. A világháborúk kora (1914-1945) (4 téma)
témára bontottuk: 8. és 10. téma)
9. Magyarország története az első
9. Magyarország a világháborúk korában
világháborútól a második világháborús
(1914-1945) (4 téma)
összeomlásig (6 téma)
10. Magyarország 1945-től a
rendszerváltozásig (6 téma)
10. A jelenkor 1945-től napjainkig (4 téma)
11. A jelenkor (5 téma)
11. Magyarország a második világháború után
(1945-tól napjainkig) (5 téma)
12. A mai magyar társadalom és életmód
(5 téma)
12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és
munkavállalói ismeretek (4 téma)
5.1. A jelenlegi tematika
1. Az ókor és kultúrája (6 téma)
2. A középkor (8 téma)
3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora (6 téma)
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (4 téma)
5. Magyarország a Habsburg Birodalomban (5 téma)
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (6 téma)
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (7 téma)
8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig (9 téma).
(A tervezetben két témára bontottuk: 8. és 10. téma)
9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús
összeomlásig (6 téma)
10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig (6 téma)
11. A jelenkor (5 téma)
12. A mai magyar társadalom és életmód (5 téma)
5.2. A tervezett tematika
1. Az ókor és kultúrája (3 téma)
2. Társadalom, gazdaság, vallás és kultúra a középkorban (4 téma)
3. A Magyar Királyság megteremtése és virágkora (4 téma)
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) (4 téma)
5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) (4 téma)
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) (4
téma)
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) (4 téma)
8. A világháborúk kora (1914-1945) (4 téma)
9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) (4 téma)
10. A jelenkor 1945-től napjainkig (4 téma)
11. Magyarország a második világháború után (1945-tól napjainkig) (5 téma)
12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek (4 téma)
6. Kompetenciák átstrukturálása a vizsgakövetelmények
alkalmazása során felhalmozott a szakmai tapasztalatok alapján
A történelem vizsgatárgy vizsgarészösszetevőinek formája a bevezetésekor
– mind a megelőző magyar,
– mind a nemzetközi vizsgáztatási gyakorlattal
összevetve
egyedülállónak és újszerűnek számított.
6.1. Tapasztalatok
A vizsga működőképesnek bizonyult, de
a feladatírói, a vizsgáztatói és szaktanári tapasztalatok
alapján a kompetenciák struktúrája és megfogalmazása
korrekcióra szorul
az összehasonlíthatóság,
az áttekinthetőség,
egyértelműség,
érthetőség érdekében.
(Ezekre a változásokra az Oktatási Hivatal által megbízott
tételkészítő bizottság javaslatainak figyelembe vételével és
felhasználásával került sor).
6.2. Terminológia
Összhang
– a tantervek által alkalmazott terminológiával és
– a fejlesztési követelmények struktúrájával.
Ezek a terminológiai különbségek azonban
nem takarnak szemléletbeli változást.
6.3. Az érettségi követelmények és
a fejlesztési követelmények
Kerettantervi fejlesztési
követelmények
Jelenlegi érettségi kompetenciák
Források használata és értékelése Ismeretszerzés, tanulás
A szaknyelv alkalmazása
Kommunikáció
Tájékozódás térben és időben
Tájékozódás térben és időben
tényezők Kritikai gondolkodás
Eseményeket
feltárása
alakító
Történelmi
jelenségek
bemutatása
események
és problémaközpontú
6.4. Célok
Ugyanakkor biztosítani kellett, hogy a terminológiai
összehangolás során
lehetőség szerint ne változzon
– az érettségi vizsga
– szerkezete,
– feladattípusai,
– a feladatok értékelési szempontjai
Ennek megfelelően egészítettük ki a kompetenciák
fő területeinek megnevezését.
6.5. A jelenlegi és a tervezett kompetenciák
Jelenlegi
1. Források használata
2. A szaknyelv
alkalmazása
3. Tájékozódás térben és
időben
4. Eseményeket alakító
tényezők
Tervezett
1. Ismeretszerzés,
források használata
2. Kommunikáció,
a szaknyelv alkalmazása
3. Tájékozódás térben és
időben
4. Eseményeket alakító
tényezők feltárása, kritikai
és problémaközpontú
gondolkodás
6.6. A kompetenciák változásai 1.
Ismeretszerzés, források használata
- A korábbi cím kiegészül a kerettantervi fejlesztési
követelmények alapján
- a korábbi, forrástípusok alapján meghatározott
kompetenciák
helyett
- az elvégzendő műveletek, tevékenységformák szerint
meghatározott, de a korábbi kompetenciákat magukba
foglaló, továbbra is érvényben tartó kompetenciák
kerültek be.
6.6. A kompetenciák változásai 2.
Kommunikáció, a szaknyelv alkalmazása
A tantervek alapján
valamint a vizsgaforma jelenlegi gyakorlata alapján
általános követelményként jelenik meg a
„Szövegalkotás megadott témában”.
6.6. A kompetenciák változásai 3.
Tájékozódás térben és időben
A jelenlegi általános követelmények
egyszerűsítését,
összevonását,
tömörítését javasoljuk
a jelenlegi 9 általános követelmény helyett
6 marad.
6.6. A kompetenciák változásai 4.
Eseményeket alakító tényezők feltárása,
kritikai és problémaközpontú gondolkodás
Az eseményeket alakító tényezők feltárása című
érettségi kompetencia
kiegészül
a tanterveken szereplő
kritikai gondolkodásra és problémaközpontú
gondolkodásra
vonatkozó követelményekkel.
6.6. A kompetenciák változásai 5.
Történelmi események és jelenségek
problémaközpontú bemutatása
Elhagyható/Elhagyandó,
mivel a történelmi események problémaközpontú
bemutatásához szükséges, illetve felhasználható
témák
a
követelmények
részét
képező
tematikából következnek.
7. A vizsgaleírás 1.
Esszék száma
Két rövid, egyetemes történelemre vonatkozó
feladatot
(amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az
1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) és
két hosszú, magyar történelemre vonatkozó
feladatot
(amelyek közül az egyik az 1849 előtti, a másik az
1849 utáni korszakokkal kapcsolatos) tartalmaz.
7. A vizsgaleírás 2.
A választható esszék száma középszinten:
A vizsgázónak a négy feladatból kettőt kell választania:
- egyet az egyetemes történelemre vonatkozó két feladat
közül;
- egyet a magyar történelemre vonatkozó két feladat
közül.
Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 előtti
korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az
1849 utáni korszakokra kell vonatkoznia.
Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849 utáni
korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú esszéjének az
1849 előtti korszakokra kell vonatkoznia.
7. Vizsgaleírás 3.
Esszék emelt szinten
A feladatlap háromféle típusú kifejtendő feladatot
tartalmaz:
1. Rövid feladatot, amelyet kb. 110-130 szóban (kb.
14-18 soros) szerkesztett szövegben kell megoldani.
2. Hosszú feladatot, amelyet kb. 240-320 szóban (kb.
30-40 soros) szerkesztett szövegben kell megoldani.
3. Valamely történelmi probléma több korszakon
átívelő bemutatására irányuló feladatot, amelyet kb.
240-320 szóban (kb. 30-40 soros) szerkesztett
szövegben kell megoldani.
7. Vizsgaleírás 4.
Esszék emelt szinten
A vizsgázónak a hat feladatból hármat kell
választania:
egy rövid, egy hosszú és egy meghatározott
történelmi probléma több korszakon átívelő
bemutatására irányuló hosszú feladatot.
Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849
előtti korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú
esszéjének az 1849 utáni korszakokra kell
vonatkoznia.
Ha a vizsgázó által választott rövid esszé az 1849
utáni korszakokra vonatkozik, akkor a hosszú
esszéjének az 1849 előtti korszakokra kell
vonatkoznia.
XXI. Századi Közoktatás
(fejlesztés, koordináció) II. szakasz
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
[email protected]
www.ofi.hu

similar documents