Hipertansiyon Tanısı - Nefroloji Bilim Dalı

Report
HT KILAVUZLARI: GÜNCELLEME
Tanı Önerileri
Dr. Şule Şengül
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı
PLAN
Güncel Kılavuzlarda:
• Kan basıncı (KB) ölçümü
• Limitler ve tanımlamalar
• Tanısal uygulamalar
– Anamnez
– Fizik inceleme
– Laboratuvar incelemeleri
• Hedef organ hasarının değerlendirilmesi
• Tedavi edilebilir nedenlerin araştırılması
• Kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi
HT = Artmış Ölüm Riski
HT’nin Sonuçları:
İskemik/hemorajik inme
Miyokard infarktüsü
Kalp yetmezliği
Kronik böbrek hastalığı
HANGİ KB YÜKSEKTİR?
“Yüksek kan basıncı için kesin bir sınır yoktur. Arter basıncı
ve mortalite arasındaki ilişki kantitatiftir, basınç yükseldikçe
prognoz kötüleşir”
Pickering,1972
“Hipertansiyonun başladığı düzey, kan basıncını düşürmek
için harekete geçmenin eylemsizlikten daha fazla kazanım
sağlayacağı kan basıncı seviyesidir”
Rose, 1971
HT kılavuzlarında neler değişiyor?
• Kan basıncı (KB) ölçüm yöntemleri ile ilgili öneriler
– Ofis…Ev…AKBİ….
• Tanım ve sınıflamalar
• KB Hedefleri
• Uç organ hasarı
• Antihipertansif tercihleri
Güncel HT Kılavuzları
JNC 7 (2003)
ESH/ESC (2007)
NICE (2011)
CHEP (2012)
HT TANISININ
KONULABİLMESİ İÇİN
ÖNCELİKLE KAN BASINCININ
DOĞRU ÖLÇÜLMESİ
GEREKMEKTEDİR!
JNC 7- Doğru KB Ölçümü
Ofiste
•Kalibre ve valide cihazla oskültatuar yöntem
•Hasta bir sandalyede ayakları yere değecek şekilde oturtularak en az
5 dk dinlendirilmelidir
•Postural hipotansiyon riski olan hastalarda ayakta KB ölçümü de
yapılmalıdır
•Kolun en az %80’ini çevreleyecek manşon boyutu olmalıdır
•En az 2 ölçüm yapılmalıdır
•SKB ilk bir ya da 2 sesin duyulduğu (faz 1), DKB ise seslerin kesildiği
andır (faz 5)
•Doktor hastaya ölçüm sonucunu ve hedef değerleri yazılı ve sözlü
olarak iletmelidir
ESH/ESC 2007
Ofiste
KB ÖLÇÜMÜ
•
•
•
•
•
•
KB ÖLÇÜMÜ
• Faz I ve faz V Korotkoff sesleri SKB ve
Sessiz odada birkaç dakika
DKB için kullanılmalıdır
oturması sağlanmalı
• İlk muayenede periferik damar
1-2 dk arayla en az 2 ölçüm
hastalığı bulgusunu araştırmak için
her 2 koldan ölçüm yapılmalıdır
Bu ölçümler (>5-10 mmHg)
farklıysa ek ölçümler yapılmalı • Fark varsa yüksek olan koldan
ölçümlere devam edilmelidir
Standart manşon (26-30X 12• Yaşlılarda, diyabetiklerde ve
16 cm) boyutu
ortostatik hipotansiyondan
Şişman,zayıflar ve çocuklar
şüphelenilen diğer durumlarda 1-5
için uygun manşon
dk ayakta bırakılan hastada KB
ölçümü tekrarlanmalı
Hastanın pozisyonu ne olursa
• Kalp hızı, nabız palpasyonuyla (en az
olsun manşon kalp
30 sn) oturur durumdaki ikinci
seviyesinde olmalıdır
ölçümden sonra sayılmalıdır
NICE 2011
KB Ölçümü
•
•
•
•
•
•
Nabız düzensizliği  otomatik cihazlar GÜVENSİZ!
Brakiyal arter üzerinden oskültasyon ile ölçüm yapılmalı
Validasyonu olan ve kalibre dilmiş cihazlar kullanılmalı
Evde veya ofiste sessiz, ısısı ayarlanmış bir odada KB ölçülmelidir
Manşon büyüklüğü kişiye uygun olmalı
Postural hipotansiyon belirtileri varsa yatarak ve en az 1 dk
ayakta kalmış olarak KB ölçülmelidir
• SKB ≥20 mmHg düşüyorsa ilaçlar gözden geçirilmeli ve ayakta
ölçüm tekrarlanmalı
• Postural hipotansiyon bulguları ısrar ediyorsa bir uzmana
yönlendirilmeli
NICE 2011
KB Ölçümü
• KB her iki koldan ölçülmeli
• Aradaki fark > 20 mmHg  Tekrar ölçüm
• İkinci ölçümde fark > 20 mmHg  Sonraki ölçümlere yüksek
olan taraftan devam edilmeli
Ofis KB ≥ 140/90
Muayene boyunca ikinci ölçüm yapılmalı
İkinci ölçüm birinciden belirgin farklıysa üçüncü ölçüm yapılmalı
Son iki ölçümden düşük olanı ofis KB olarak kaydedilmeli
CHEP 2012: KANADA HT EĞİTİM PROGRAMI
Doğru KB Ölçümü (Ofis)
• Tüm erişkinlerde, eğitimli profesyoneller tarafından her
vizitte KV riski saptamak ve antiHT tedaviyi izlemek için
ölçülmelidir
• Standardize edilmiş teknik kullanılmalı
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kalibre cihaz (civalı, aneroid ya da otomatik)
Akut anksiyete, stres ve ağrı olmamalı
Son 30 dk içinde kahve ve sigara içilmemeli
Uygun manşon, dirseğin 3 cm yukarısına alt kenarı gelecek
Arkasına yaslanıp 5 dk oturarak dinlenmiş hasta
Çıplak ve kalp seviyesinde desteklenmiş kol
Konuşmayacak ve bacak bacak üstüne atmayacak
Aynı pozisyonda 3 ölçüm yapılmalı
İlk ölçüm dikkate alınmaz, son ikisinin ortalaması alınmalı
İki dakika ayakta durduktan sonra ayakta ölçüm her
hastada yapılmalıdır (3 ölçüm, son ikisinin ortalaması)
JNC 7- Ayaktan KB İzlemi (KBİ)
•Günlük aktivite ve uyku sırasındaki KB hakkında bilgi verir
•Herhangi bir uç organ hasarının olmadığı durumda ve beyaz önlük
HT’nin değerlendirilmesinde kullanılabilir
•İlaç direnci, antiHT tedavi altında hipotansif semptomlar varsa,
epizotlar halinde KB yükseliyorsa ve otonomik disfonksiyon varsa
faydalı olabilir
•Sonuçlar ofis ölçümlerinden genellikle daha düşüktür
•Uyanıkken ortalama KB > 135/85 mmHg ve uykuda >120/75 mmHg ise
hasta hipertansiftir
•Hedef organ hasarı ile daha iyi korelasyon sunar
•“KB yükü” ve gece düşüş olup olmadığı hakkında da fikir verir
JNC 7-Kendi Kendine KB Ölçümü
• Antihipertansif tedaviye yanıtı ve tedaviye uyumu
arttırabilir
• Beyaz önlük HT’ nin değerlendirilmesinde kullanılabilir
• Ortalama KB evde >135/85 mmHg olan kişi hipertansif
olarak kabul edilir
• Ev ölçümlerinde kullanılan cihazlar düzenli olarak kontrol
edilmelidirler
ESH/ESC 2007
Ayaktan KBİ
• Referans olarak ofisteki KB’nin kullanılması gerekmekle birlikte,
ayaktan KBİ, tedavi almamış ve almış hastalarda KV riskin daha iyi
öngörülmesini sağlayabilir
• Endikasyonları:
– HT tanısının doğrulanması
– Beyaz önlük HT şüphesi
– Nokturnal HT şüphesi
– Maskelenmiş HT şüphesi
– Dipper durumunun değerlendirilmesi
– Rezistan HT
– Gebelikte HT
ESH/ESC 2007
Evde KBİ
• Evde kendi kendine yapılan KB ölçümünün klinik değeri vardır ve
prognostik anlamı artık gösterilmiştir
• Bu ölçümler şu amaçlarla desteklenmelidir:
– Tedavinin etkinliğini ve doz aralığının uygunluğunu kontrol etmek için
– Hastanın tedaviye uyumunu arttırmak için
– Ayaktan KBİ’ye teknik veya çevresel nedenlerle güvenilmeyen durumlarda
• Evde KBİ’den vazgeçilmesi gereken durumlar:
– Ölçümler hastada anksiyeteye neden oluyorsa
– Hastanın tedavi rejimine müdahale etmesine neden oluyorsa
• Doktora gitmeden önce 1 hafta KB takibi önermektedir
• Bir haftalık KB ölçümü yaparken dikkat edilmesi gereken
noktalar:
– KB sabah ve akşam 1-2 dakika ara ile ikişer kez ölçülmelidir (günde 4 ölçüm)
NICE 2011 – Ayaktan ve Evde KBİ
• “Ofis ölçümü ≥140/90 mmHg ise tanıyı doğrulamak için
ayaktan KBİ önerilmelidir”
• “Hastanın uyanık olduğu saatlerde, saatte 2 ölçüm ve en az 14
ölçümün ortalaması kullanılmalıdır”
• “Evde KBİ, tanıyı doğrulamak için kullanılacaksa, ideal olarak
sabah ve akşam olmak üzere ve en az 1 dk arayla 2’şer ölçüm
yapılmalıdır”
• “En az 4 gün tercihen 7 gün evde KBİ’ ye devam edilmelidir”
• “Hastanın ilk gün yaptığı ölçümler dikkate alınmadan diğer
ölçümlerin ortalaması tanıyı doğrulamak için kullanılmalıdır
CHEP 2012: Ayaktan KBİ
• HT tanısında kullanılabilir
• Tedavi altındaki hastalarda;
– Uygun tedaviye rağmen KB hedefin altında değilse
– Hipotansiyon semptomları varsa
– Ofis ölçümleri dalgalı bir seyir gösteriyorsa düşünülmelidir
• Validasyonu yapılmış cihazlar kullanılmalıdır
• 24-sa ortalaması ≥130 veya ≥80 mmHg, gündüz
ortalaması ≥135 veya ≥85 mmHg ise tedavi gözden
geçirilmelidir
• Nokturnal KB’ nin <%10’dan az azalması artmış KV olay
riski ile birlikte olduğu için, ayaktan KBİ sonuçlarına göre
tedavi düzenlenirken gece ortalamasına dikkat
edilmelidir
CHEP 2012: Evde KBİ
• HT tanısında kullanılabilir
• Diyabetiklerde, KBH’lılarda, uyumsuzluk şüphesi durumunda, beyaz
önlük etkisi saptanmışsa ve maskeli HT söz konusuysa akla gelmelidir
• Beyaz önlük HT saptanmışsa, tedavi kararından önce ya tekrar evde
ya da ayaktan KBİ ile tanı doğrulanmalıdır
• Hastalara uygun standartlarca validasyonu yapılmış cihazları almaları
önerilmelidir
• Evde KBİ sonuçları ≥135 veya ≥85 mmHg ise ofis ölçümlerinde ≥140
veya ≥90 mmHg ile eşdeğer görülmelidir
• Hastanın eğitimli olduğundan emin olunmalıdır
• Beyaz önlük HT ya da kontrolsüz HT değerlendirilirken, sabah ve
akşam ikişer ölçüm, 7 gün boyunca yapılmalıdır ve ilk gün yapılan
ölçümler dikkate alınmamalıdır
Evde KB İzlemi
•
•
•
•
•
•
KB ölçüm tekniği ofistekiyle aynıdır
HT tanısında duyarlılığı ofis ölçümlerinden daha iyi bulunmuş
KB kontrolünü iyileştirebilir
Ayaktan KBİ gereken endikasyonlarda kullanılabilir
Ayaktan KBİ’ yi tolere edemeyen hastalarda kullanılabilir
5 günlük hatta 3 günlük evde KBİ’ nin HT tanısında yeterli olabileceği
bildirilmiştir*
• KB ölçümü ilaç almadan ve yemek yemeden önce yapılmalıdır
• Cihazın hafızası varsa doktora giderken tansiyon ölçüm aleti de
götürülmelidir
Am J Kidney Dis. 2012;xx:xxxx
Swiss Med Wkly. 2012;142:w13517
*Hypertension. 2011;57:1081–6
*J Hypertens. 2010;28:259–64
HT Sınıflaması
JNC 7
ESH
2007
24 saatlik
Gündüz 135/85 mmHg
Gece
120/75 mmHg
Ev
135/85 mmHg
HT Sınıflaması
NICE
2011
Evre 1 HT: Ofiste ≥140/90 mmHg ve ayaktan KBİ(gündüz) veya ev KBİ ≥135/85 mmHg
Evre 2 HT: Ofiste ≥160/100 mmHg ve ayaktan KBİ(gündüz) veya ev KBİ ≥150/95 mmHg
Ciddi HT: Ofiste SKB ≥180 mmHg veya DKB ≥110 mmHg
NICE 2011
Hipertansiyon Tanısı
Ofis KB
≥ 140/90
TANIYI DOĞRULAMAK İÇİN
Ayaktan KBİ
• Ayaktan KBİ mümkün değilse evde KB ölçümleri yapılmalı
• Ciddi HT varlığında ayaktan veya ev ölçümlerinin sonuçları
beklenmeden tedavi başlanmalı
HT tanısının doğrulanması beklenirken hedef organ
hasarı araştırılmalı (LVH, KBH, retinopati vb)
ve
kardiyovasküler risk hesaplanmalı
NICE 2011
HT Tanısı
HT tanısı doğrulanmadığı halde
hedef organlarda hasar tespit edilmişse
LVH, albüminüri, KBH vb
Diğer sebepler araştırılmalı
HT saptanmayanlarda tekrar değerlendirme
en çok 5 yıl içinde yapılmalı
CHEP 2012: HT Tanısı
CHEP 2012: HT Tanısı
Güncel Kılavuzlarda Değişen Öneriler
Hipertansiyon Tanısı
• Periyodik tekrarlayan ölçümler öneriliyor
• Ayaktan KB izleminin önemi artıyor
• Ev ölçümleri önemseniyor
JNC 7
HİPERTANSİF HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
•Yaşam biçimi değerlendirilir
•Diğer KV risk faktörleri saptanır, prognozu ve tedaviyi belirleyecek
eşlik eden hastalıklar saptanır
•Saptanabilir-düzetilebilir HT nedenleri araştırılır
•Hedef organ hasarı ve KVH varlığı değerlendirilir
• Anamnez
• Fizik İnceleme: Uygun KB ölçümü, fundus muayenesi, BKİ
hesaplanması, karotis oskültasyonu, femoral bölgenin
oskültasyonu, tiroid palpasyonu, nabız, ödem muayenesi….
• Laboratuvar İncelemeleri
JNC 7
HİPERTANSİF HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Laboratuvar incelemeleri
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
EKG
İdrar incelemesi
Kan şekeri
Hematokrit
K
Krea
GFH tahmini
Ca
Lipid profili (9-12 saat açlıktan sonra)
Opsiyonel testler: alb/krea
KB kontolünün sağlandığı durumda, sekonder HT nedenleri için
ileri inceleme önerilmez
JNC 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Saptanabilir HT Nedenleri
Uyku-apne bozukluğu
İlaçlar
KBH
Primer hiperaldosteronizm
Renovasküler hastalık
Cushing
Feokromositoma
Aorta koarktasyonu
Tiroid ve paratiroid
hastalıkları
Hedef Organ Hasarı
• Kalp
–
–
–
–
LVH
Angina veya MI
Koroner revaskülarizasyon
Kalp yetmezliği
• Beyin
• Böbrek
– KBH
• Periferik arter hastalığı
• Retinopati
ESH/ESC 2007:HT TANI: ANAMNEZ
•
•
KB ne zamandır yüksek? Önceki düzeyi?
Sekonder HT işaretleri:
– Ailede renal hastalık (polikistik böbrek)
– Böbrek hastalığı (İYE, hematuri, analjezik kötüye
kullanımı)
– İlaç ve madde kullanımı: Oral kontraseptifler,
meyan kökü,karbenoksolon, burun damlaları,
kokain, amfetaminler,steroidler, NSAİ ilaçlar,
EPO, CsA
– Terleme, baş ağrısı, anksiyete, çarpıntı epizotları
(feokromositoma)
– Kas zayıflığı ve tetani epizotları(aldosteronizm)
•
Risk faktörleri:
–
–
–
–
–
–
–
–
Ailede veya hastada HT ve KVH öyküsü
Ailede veya hastada dislipidemi öyküsü
Ailede veya hastada DM öyküsü
Sigara
Diyet alışkanlıkları
Obezite; fizik egzersiz miktarı
Horlama; uyku apnesi
Kişilik yapısı
• Organ hasarı belirtileri:
– Beyin ve gözler: Baş ağrısı,
vertigo, görme bozukluğu,
gecici iskemik ataklar, duyusal
veya motor kusur
– Kalp: Çarpıntı, göğüs ağrısı,
nefes darlığı, ayak bileklerinde
şişlik
– Böbrek: Susama, poliuri,
nokturi, hematuri
– Periferik arterler:
Ekstremitelerde soğukluk,
intermittant kladikasyo
• Daha önceki antiHT tedavi:
– Kullanılan ilaçlar, etkinlik ve
istenmeyen etkiler
• Bireysel, ailesel ve çevresel
faktörler
ESH/ESC 2007:HT TANI
FİZİK İNCELEME
• Sekonder HT Düşündüren
Bulgular
– Cushing sendromu özellikleri
– Deride nörofibromatoz bulgusu
(feokromositoma)
– Palpasyonda büyümüş böbrekler
(polikistik böbrek)
– Oskültasyonda abdominal
üfürümler (renovasküler HT)
– Oskültasyonda prekordiyal ya da
göğüs üfürümleri (aort
koarktasyonu ya da aort hastalığı)
– Femoral nabızların azalması ya da
gecikmesi ve femoral KB’nin
azalması (aort koarktasyonu ya da
aort hastalıkları)
FİZİK İNCELEME
• Organ Hasarı Bulguları
– Beyin: Boyun arterlerinde üfürümler,
motor ya da duyusal kusur
– Retina: Fundoskopik anormallikler
– Kalp: Apikal impulsun yerleşimi ve
özellikleri, anormal kalp ritimleri,
ventriküler gallop, pulmoner raller,
periferik ödem
– Periferik arterler: Nabızların yokluğu,
azalması ya da asimetrisi, ekstremitelerde
soğukluk, iskemik deri lezyonları
– Karotis arterleri: Sistolik üfürümler
• Visseral Obezite Bulguları
– Vücut ağırlığı
– Bel çevresinde artışı
(ayakta E: >102 cm; K: >88 cm)
– Vucut kitle indeksinde artış [vücut ağırlığı
(kg)/boy (m)2]
– Fazla kilo ≥25 kg/m2; Obezite ≥30 kg/m2
ESH/ESC 2007:HT TANI
LABORATUVAR İNCELEMELERİ
Rutin testler
• Açlık plazma glukozu
• Lipid profili
• Serum potasyum
• Serum ürik asit
• Serum kreatinin
• Tahmini kreatinin klirensi
(Cockroft-Gault) veya GFH
(MDRD) formülü)
• Hemoglobin ve hematokrit
• İdrar incelemesi (çubuk testi ve
mikroskopisi,
mikroalbuminüri)
• Elektrokardiyogram
LABORATUVAR İNCELEMELERİ
Önerilen testler
• Karotis USG
• Kantitatif proteinüri (çubuk testi pozitifse)
• Ayak bileği-brakiyal KB indeksi
• Fundoskopi
• Glukoz tolerans testi (APG >100 mg/dL ise)
• Evde ve 24 saatlik ambulatuar KB izlemesi
• Nabız dalgası hız ölçümü (mevcutsa)
Genişletilmiş değerlendirme (uzmanın alanı)
• Serebral, kardiyak, renal ve vaskuler hasara
yönelik ek inceleme
(Komplike HT’de zorunludur)
• Öykü, FM veya rutin testler
düşündürdüğünde, sekonder HT için
araştırma: plazma ve/veya idrarda renin,
aldosteron, kortikosteroid, katekolamin
düzeyleri; arteriyografi; renal ve adrenal
ultrason; BT, MRG
ESH/ESC 2007: HT TANI
SUBKLİNİK ORGAN HASARININ ARAŞTIRILMASI
•
•
•
•
•
Devam eden vasküler hastalığın ara
dönem bulguları olarak ve total KV
riskin bir belirleyicisi olarak subklinik
organ hasarı uygun teknikler
kullanılarak araştırılmalıdır
KALP: EKO ile sol ventrikül hipertrofisi
KAN DAMARLARI: USG, PWV,ABİ
BÖBREK: tahmini GFH, proteinüri
(çubukla) ve albumüri
FUNDUS:Ciddi HT’de fundoskopi
önerilir
BEYİN:
– Sessiz infarktlar, laküner infarktlar,
mikrokanamalar ve beyaz cevher
lezyonları sıktır ve MRI ya da CT ile
saptanabilirler
– İleri yaşta kognitif fonksiyonların
değerlendirilmesi
NICE 2011
Laboratuvar ve Hedef Organ Hasarı
• Proteinüri / hematüri testi
• Plazma glukozu, elektrolitler, kreatinin, total
kolesterol, HDL-K ölçümü ve GFH tayini
• Göz-dibi muayenesi
• EKG
NICE 2011
Uzmana Sevk Önerilen Durumlar
• Aynı gün:
– Akselere HT, KB ≥ 180/110, papilla ödemi+ ve/veya
retinal kanama+
– Feokromasitoma şüphesi (labil veya postüral
hipotansiyon atakları, baş ağrısı, çarpıntı, terleme)
• Elektif:
– Diğer sekonder hipertansiyon şüphe edilen
durumlar
CHEP 2012
HT Tanısı
• Rutin ve opsiyonel laboratuvar incelemeleri:
– İdrar analizi
– Biyokimyasal incelemeler (krea, Na, K)
– AKŞ
– Lipid profili
– EKG
– Diyabetiklerde albuminüri
– İzlem döneminde klinik duruma göre testler
tekrarlanabilir
CHEP 2012
Hedef Organ Hasarı Araştırılması
• Serebrovasküler hastalık
– Geçici iskemik atak
– İskemik veya hemorajik inme
– Vasküler demans
• Hipertansif retinopati
• Sol ventrikül disfonksiyonu
• Sol ventrikül hipertrofisi
• Koroner arter hastalığı
– MI/Angina/KKY
• Kronik böbrek hastalığı
– Hipertansif nefropati
(GFH < 60 ml/dk/1.73 m2)
– Albuminüri
• Periferik arter hastalığı
– Kledikasyo intermittans
– Ankle brachial index <0.9
ESH/ESC 2007
KARDİYOVASKÜLER RİSK
Tüm hastalar, yalnızca HT derecesiyle ilişkili olarak değil, farklı risk faktörleri, organ hasarı ve
hastalığın birlikte bulunmasından kaynaklanan toplam KV risk yönünden sınıflandırılmalıdır
CHEP 2012
HT Tanısı
• Genel KV Riskin Değerlendirilmesi:
– Multifaktöriyel risk değerlendirme modelleri, global
riskin değerlendirilmesinde ve tedavi kararında
kullanılmalıdır
– Hasta risk faktörlerinin modifikasyonunu
kolaylaştıracağı gerekçesiyle global riski hakkında
bilgilendirilmelidir
Risk hesaplanması:
– www.myhealthcheckup.com
– www.monbilansante.com
– www.scorecanada.ca
– http://www.framinghamheartstudy.org/risk/hrdcoronary.html
HT TANISI: ÖNERİLER (1)
• KB, hekime her başvuran hastada, uygun şartlar
oluşturularak, kalibrasyonu yapılmış ve uygun manşon
boyutu kullanılarak oskültatuar ya da osilometrik
yöntemle ölçülmelidir (altın standart civalı manometre)
• En az 2-3 vizitte en az 2 ofis ölçümü yapılmalıdır
• Ağır vakalarda ve hedef organ hasarı saptanan
hastalarda tek vizitle de tanı konulabilir
• Her ölçümde, KB’ yi etkileyen faktörler dikkate alınmalıdır
(stres, egzersiz, yemek, tütün, kafein, alkol, mesane
distansiyonu ve ağrı…)
• Maskeli HT ve beyaz önlük HT (%15-20) gibi durumlar
ofis dışı ölçümlerin ve osilometrik yöntemin önemini
arttırmaktadır
HT TANISI: ÖNERİLER (2)
• HT saptandıktan sonraki değerlendirme süreci:
– Hedef organ hasarının değerlendirilmesi
– Hastanın kardiyovasküler risk durumunun
değerlendirilmesi
– Saptanabilir HT nedenlerinin ayrıştırılması
•
•
•
•
Anamnez
Fizik İnceleme
Laboratuvar İncelemeleri
Gereken durumlarda ek laboratuvar incelemeleri
“………………Sonuç olarak, bu öneriler mevcut en iyi kanıtlara
dayanılarak yapılmış olsa da, uygulamada hekimler, kendi
klinik değerlendirmelerini mutlaka dikkate almalı ve
hastalarına özgü faktörleri de gözetmelidirler..”
CHEP 2012
TEŞEKKÜRLER…

similar documents