Updating Vennootschapsboekhouden

Report
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Update Lexfin Vennootschapsboekhouden
Jean Pierre Vincke
Erebedrijfsrevisor
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
EVOLUTIE VAN HET
WETTELIJK KADER
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Recente evolutie wetgeving
Samenstelling CBN gewijzigd per KB van 25 april 2013
Wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake
fraudebestrijding:
 Wijziging artikelen 265, 409, 530, 921 en 986 W. Venn.: de woorden
« ernstige en georganiseerde fiscale fraude in de zin van artikel 3, § 2
» worden telkens vervangen door « ernstige fiscale fraude, al dan niet
georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3 »
 ambtshalve doorhaling uit de KBO van de vennootschappen die de
jaarrekeningen voor 3 opeenvolgende boekjaren niet hebben
neergelegd
3
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Wet 27 juni 1921 en KB 19 december 2003
Wetswijziging van 14 januari 2013 (BS van 1 maart 2013) en KB van 17
augustus 2013 (BS van 22 augustus 2013)
Sedert 1 september 2013 volgen de IVZW’s en de stichtingen van
openbaar nut dezelfde neerleggingsregels voor de jaarrekeningen
als de vzw’s en de private stichtingen
4
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
KB 19 december 2003 (grote en zeer grote vzw’s)
KB van 18 december 2012 (BS van 31 januari 2013)

Resultaatverwerking in de jaarrekening

Waarderingsregels voor de bestemde fondsen (!)

Aanpassing van het rekeningenstelsel

Inhoud kapitaalsubsidies (zie ook CBN 2013/2)
5
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
KB 19 december 2003
KB van 18 december 2012 (BS van 31 januari 2013)
 Nieuw art. 6bis in het KB 19 december 2003. De verrichtingen als
bedoeld in artikel 58 (inbreng van een algemeenheid of van een
bedrijfstak) van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen worden door de betrokken
rechtspersonen geboekt overeenkomstig, naargelang het geval, de
artikelen 78, § 1 en § 2, 79, 80 of 80bis van het koninklijk besluit
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen.
 Zie advies CBN 2013/1
6
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Toekomstig recht
Wetboek van Economisch recht
Boek III (wet van 17 juli 2013 – BS 14 augustus 2013)
o.a. integratie van de wet van 17 juli 1975 (datum van
inwerkingtreding wordt bepaald door de Koning)
Art. 1 W 17 juli 1975
wordt
art. I.5
Art. 2 tot 15
worden
art. III. 82 tot 95
Art. 16
wordt
art. XV. 75
7
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Recente evolutie
Europese richtlijnen
Vervanging van de 4de en 7de Richtlijn door
Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad
van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten,
geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen
van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn
2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot
intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad
(Publicatieblad van de EU van 29 juni 2013)
8
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
ENKELE BOEKHOUDKUNDIGE EN
ANDERE ASPECTEN BIJ ART.
537 WIB
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB

Het gaat niet om een incorporatie van reserves in het kapitaal

Dividenduitkering
– Tussentijds dividend
– Eventueel (maar let op de beperkingen) interimdividend

Uitbetaling: beschikt de vennootschap over voldoende
liquiditeiten?
10
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
Dividenduitkering



Voor art. 537 WIB: belaste reserves zoals die blijken uit een balans
goedgekeurd door de AV ten laatste op 31 maart 2013
Bij een jaarafsluiting op 31.12, meestal de reserves per 31.12.2011
Voor het W. Venn.: uitkeerbare bedragen op datum van de
beslissing tot dividenduitkering (art. 320, 429 en 617 W. Venn.)
11
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
balans ABC o.a. :
Oprichtingskosten:
Kosten van O en O:
Wettelijke reserve:
Belastingvrije reserve:
Beschikbare reserve:
4.000
30.000
10.000
25.000
120.000
Art. 617 W. Venn., uitkeerbaar bedrag:
120.000 + 25.000 – 4.000 – 30.000 = 111.000
12
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
balans NMP o.a. :
Kosten van O en O:
Wettelijke reserve:
Belastingvrije reserve:
Beschikbare reserve:
20.000
10.000
45.000
120.000
Art. 617 W. Venn., uitkeerbaar bedrag:
120.000 + 45.000 – 20.000 = 145.000
13
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
balans RST o.a. :
Belast gedeelte herwaarderingsmeerwaarde
28.000
Wettelijke reserve:
10.000
Belastingvrije reserve: 12.000
Beschikbare reserve: 120.000
na eerst het deel van de HWM te hebben overgeboekt (art. 57, § 3 KB
30 januari 2001)
Art. 617 W. Venn., uitkeerbaar bedrag:
120.000 + 12.000 + 28.000 = 160.000
14
Art. 537 WIB: 10.000 + 120.000 + 28.000 = 158.000 (indien eind 2011)
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
balans XYZ o.a. :
Kosten van O en O:
20.000
Wettelijke reserve (eind 2011):
10.000
Belastingvrije reserve (eind 2011): 45.000
Beschikbare reserve (eind 2011):
120.000
Overgedragen resultaat 2012: - 30.000
Art. 617 W. Venn., uitkeerbaar bedrag:
120.000 + 45.000 – 20.000 – 30.000 = 115.000
15
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
Resultaat van het lopend boekjaar:
Bij winst: AV is NIET bevoegd om het uit te keren
Wel via een interimdividend (niet mogelijk in de BVBA)
Bij verlies: art. 320, 429 en 617 W. Venn. behandelen dit niet
maar het bestuursorgaan moet voorzichtig zijn (zij doen het voorstel
aan de AV!)
16
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
Kapitaalverhoging door de aandeelhouders/vennoten die het wensen
(men kan ze niet verplichten om afstand te doen van hun dividend)


Indien uitbetaling: inbreng van geld
Indien geen uitbetaling: inbreng van vorderingen = inbreng in
natura
17
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
Bij inbreng in natura:


Ofwel revisoraal verslag nadat de dividenduitkering werd beslist
Ofwel revisoraal verslag voor de dividenduitkering: verslag stelt de
opschortende voorwaarden vast (uitkering, beslissing om in te
brengen) en besluit met een voorbehoud
18
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
Is het opportuun?
 Wie zijn de aandeelhouders / vennoten?
 Zijn er voldoende liquiditeiten beschikbaar om de RV + de notaris +
eventueel de revisor te betalen?
 Zijn die liquiditeiten niet noodzakelijk voor de dagdagelijkse
werking van de vennootschap?
 De verrichting leidt tot een daling van het eigen vermogen:
Gevolgen op de solvabiliteit?
op de waarde bij een later verkoop van de aandelen?
op de aftrek voor risicokapitaal?
19
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
Verwerking bij de aandeelhouders/ rechtspersonen
Het toegekende dividend (zelfs zonder effectieve uitbetaling) moet
als opbrengst worden geboekt
Daarna: boeken van de deelname aan de kapitaalverhoging
In voorkomend geval: onderzoeken of de aandelen niet
overgewaardeerd zijn; indien ja: waardeverminderingen boeken
20
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Art. 537 WIB
Het volgende boekjaar:
Bij winst het volgende boekjaar, verplichting om een dividend uit te
keren gelijk aan het gemiddelde van de 5 voorgaande jaren
Maar ook de verplichting om de wettelijke reserve aan te vullen
Bij een hoog % van uitkeringen in de verleden rijzen er vraagtekens
Ook indien het te verwerken resultaat kleiner is dan de winst van het
boekjaar
21
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
SAMENVATTING VAN ENKELE
CBN-ADVIEZEN
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/15: Bestellingen in uitvoering


Herhaling van de algemene beginselen inzake vervaardigingsprijs
(met de optie om de onrechtstreekse productiekosten niet geheel
of gedeeltelijk in de vervaardigingsprijs op te nemen = direct
costing)
De vervaardigingsprijs omvat nooit:
- de kosten voor onderzoek en ontwikkeling, algemene administratie,
commercialisering en verkoop;
- de kosten ingevolge gebrekkig werk, fouten en andere verliezen,
wanneer die kosten geen verband houden met de normale
bedrijfsvoorwaarden.
23
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/15: Bestellingen in uitvoering


Intercalaire intresten (art. 38 KB 30 januari 2001) voor zover de
normale productieperiode > 1 jaar
Opname van de winst volgens “Percentage of completion” of
“completed contract method”
24
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/15: Bestellingen in uitvoering
Zekerheid van het erkende resultaat
Verloop van het resultaat
Jaarrekening
Boekhoudprincipe ten grondslag
Percentage of completion-methode
Completed contract-methode
De geanticipeerde winst in de boekjaren
voorafgaand aan de oplevering berust
enigszins op schattingen.
Er ontstaat dus een risico om voorbarig winst
op te nemen op onafgewerkte producten, die
later fictief kan blijken te zijn.
Het resultaat is zeker en juist gezien de
eindtoestand in ogenschouw wordt genomen.
Er hoeven geen belangrijke schattingen te
worden gemaakt.
Continue winststroom.
Discontinu, afhankelijk van het tijdstip van
realisatie.
Weerspiegeling van de bedrijfseconomische
realiteit.
De winst valt in de periode waarin de
productieactiviteit heeft plaatsgevonden en de
kosten zijn gemaakt.
Generatie van verdoken reserves die pas op
het einde van de bestelling (bij de realisatie) tot
uitdrukking komen.
Overwicht van het matching principe.
Overwicht van het voorzichtigheids- en
realisatieprincipe.
25
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/15: Bestellingen in uitvoering

Bepaling van de voortschrijding van de bestelling

Waardeverminderingen

Voorzieningen


“Ontvangen” vooruitbetalingen: geen compensatie, tenzij een
afwijking werd bekomen
Voorbeelden
26
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/16: De boekhoudkundige verwerking van
wentelkredieten
Het wentelkrediet is een kredietvorm op middellange tot lange
termijn dat opneembaar is in opeenvolgende vaste voorschotten op
korte termijn en waarbij de kredietverstrekker zich contractueel
reeds heeft verbonden de voorschotten te verstrekken.
Het krediet wordt zo ter beschikking van de onderneming gesteld
in de vorm van opeenvolgende, kortlopende leningen waarbij de
modaliteiten van deze toekomstige voorschotten reeds bepaald
zijn bij het afsluiten van de kredietovereenkomst en geen
bijkomende negotiaties vergen.
27
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/16: De boekhoudkundige verwerking van
wentelkredieten
Aan de CBN werd de vraag gesteld of een wentelkrediet
boekhoudkundig moet worden beschouwd als een schuld op meer
dan één jaar of als een schuld op ten hoogste één jaar.
De vraag stelt zich of schulden die binnen het jaar vervallen maar
waarbij de mogelijkheid tot een automatische verlenging
opgenomen is, kunnen worden beschouwd als schulden op meer
dan één jaar.
28
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/16: De boekhoudkundige verwerking van
wentelkredieten
De CBN is van mening dat een voorschot opgenomen in het kader
van een wentelkrediet waarbij dit voorschot binnen het jaar moet
worden terugbetaald, toch kan worden beschouwd als een schuld
op meer dan één jaar
op voorwaarde …
29
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/16: De boekhoudkundige verwerking van
wentelkredieten
op voorwaarde
 dat de onderneming van plan is om in het kader van de bestaande
kredietfaciliteit de verplichting te herfinancieren of te verlengen
voor een periode van ten minste twaalf maanden na balansdatum ;
 en daartoe ook zelf de (beslissings)mogelijkheid heeft en de
kredietverstrekker geen appreciatiebevoegdheid heeft;
 dat de modaliteiten van de nieuwe voorschotten soortgelijk zijn
aan de voorgaande en reeds zijn vastgesteld in de initiële
kredietovereenkomst.
30
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/17: Erkenning van opbrengsten en kosten
De CBN beoogt de regels te bepalen die ten grondslag moeten
liggen aan de boekhoudkundige verwerking van opbrengsten en
kosten of, met andere woorden, aan de toerekening van
opbrengsten en kosten aan een bepaald boekjaar
31
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/17: Erkenning van opbrengsten en kosten

De CBN meent dat de opbrengsten en kosten die voortvloeien uit
de vervreemding van een goed zullen worden toegerekend aan het
boekjaar waarin de voornaamste risico’s van het goed worden
overgedragen aan de verkrijger, waarbij rekening moet worden
gehouden met de aard van het contract en het betrokken goed.
32
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/17: Erkenning van opbrengsten en kosten


Wat de levering van diensten betreft, zullen de opbrengsten en
kosten die voortvloeien uit de prestatie worden toegerekend aan
het boekjaar waarin de voornaamste prestatie van de dienst wordt
uitgevoerd, waarbij rekening moet worden gehouden met de aard
van het contract en de dienst in kwestie.
Het ogenblik waarop de prestatie vrijwel volledig wordt vervuld zal
een feitenkwestie zijn die geval per geval moet worden
beoordeeld.
33
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/17: Erkenning van opbrengsten en kosten
Voorbeeld 1:
 een onderneming draagt in het jaar X een licentie voor een
informaticaprogramma over aan een klant voor een duur van 5 jaar
en verbindt zich er tevens toe om met ingang van het jaar X+1 een
jaarlijkse update van het programma uit te voeren. Naast deze
update heeft de onderneming geen andere verplichtingen
tegenover de klant. In het jaar X factureert de onderneming een
totaalprijs van 100, voor de licentie en de updates. De individuele
prijs van de updates, die de onderneming bovendien afzonderlijk
op de markt brengt, bedraagt 5.
34
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/17: Erkenning van opbrengsten en kosten
Voorbeeld 1:
 Naar het oordeel van de CBN moet de onderneming een bedrag van
80 als opbrengst boeken in het jaar X en een bedrag van 5 in X+1,
X+2, X+3 en X+4.
35
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/17: Erkenning van opbrengsten en kosten
Voorbeeld 2:
 Veronderstel dat de onderneming een onroerend goed verkoopt.
De verkoopprijs van het onroerend goed bedraagt meer dan de
boekwaarde zodat de onderneming een meerwaarde realiseert op
dat onroerend goed. De partijen ondertekenen de overeenkomst in
het jaar X maar komen overeen dat de eigendom van het
onroerend goed pas zal worden overgedragen aan de verkoper als
de authentieke akte wordt verleden in het jaar X+1.
 De meerwaarde die wordt gerealiseerd op het onroerend goed zal
worden geboekt onder de opbrengsten van het boekjaar waarin de
authentieke akte wordt verleden, d.w.z. in het jaar X+1.
36
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2013/12: Erkenning van de opbrengsten en kosten
die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals
de toewijzing van de resultaten in de vorm van
dividenden en tantièmes en de opbrengsten die
overeenstemmen met dividenden en tantièmes

De interesten die in dit advies worden beoogd, zijn burgerlijke
vruchten die overeenkomstig artikel 586 van het Burgerlijk
Wetboek worden geacht van dag tot dag te worden verkregen. De
begunstigde onderneming moet de pro rata van de verlopen
interest als opbrengst boeken op afsluitingsdatum van het boekjaar
3, zonder de vervaldag van de interesten af te wachten.
37
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2013/12: Erkenning van de opbrengsten en kosten
die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals
de toewijzing van de resultaten in de vorm van
dividenden en tantièmes en de opbrengsten die
overeenstemmen met dividenden en tantièmes


Onder het begrip "royalty's" moet in dit advies de bedragen worden
verstaan die worden betaald of ontvangen voor het gebruik van
intellectuele rechten (octrooien, merken, tekeningen, modellen,
enz.).
De opbrengsten die voortvloeien uit royalty's moeten, in beginsel,
eveneens worden geboekt naarmate de royalty's verlopen zijn.
38
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2013/12: Erkenning van de opbrengsten en kosten
die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals
de toewijzing van de resultaten in de vorm van
dividenden en tantièmes en de opbrengsten die
overeenstemmen met dividenden en tantièmes

Boekhoudkundige verwerking van dividenden en tantièmes, in
de vorm van opbrengsten, in hoofde van de begunstigde
Mogen slechts worden geboekt op het tijdstip dat de beslissing
wordt genomen om de dividenden of tantièmes toe te kennen (dus
niet anticiperen!)
39
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2013/12: Erkenning van de opbrengsten en kosten
die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals
de toewijzing van de resultaten in de vorm van
dividenden en tantièmes en de opbrengsten die
overeenstemmen met dividenden en tantièmes


Boekhoudkundige verwerking van de resultaatsbestemming, in
de vorm van dividenden of tantièmes, in hoofde van de
vennootschap die het dividend uitkeert
In Belgisch recht wordt de balans opgesteld na resultaatverwerking
40
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/19: Goederen verworven tegen betaling van
een lijfrente
Toepassing art. 40 KB 30 januari 2001
Nieuwe boekhoudkundige benadering (maar onvolledig) nadat de
voorziening geboekt is
41
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/19: Goederen verworven tegen betaling van
een lijfrente
Voorbeeld:
Bij de verwerving van het goed:
22… Terreinen en gebouwen
560.709,18
Aan
163 Voorziening voor lijfrente
550 Kredietinstellingen: rekening-courant
487.573,20
73.135,98
22 wordt afgeschreven volgens de klassieke regels
42
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/19: Goederen verworven tegen betaling van
een lijfrente
Betaling eerste annuïteit:
163
6500
Aan
Voorziening voor lijfrente
14.888,08
Rente, commissies en kosten
verbonden aan schulden
21.111,92
550 Kredietinstellingen : rekening-courant
36.000
43
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2012/19: Goederen verworven tegen betaling van
een lijfrente
Jaarlijkse aanpassing lijfrente:
6560
Aan
Voorzieningen met financieel
karakter (toevoeging)
163 Voorziening voor lijfrente
3.329,73
3.329,73
44
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2013/5: De aandeelhoudersstructuur: opname in de
toelichting van de jaarrekening (VOL 5.7 en VKT 5.3)
Toepassingsgebied: NV, Comm. VA en SE
Nooit in de BVBA of CVBA
Kennisgevingen in toepassing van art. 515bis W.Venn. worden NIET
opgenomen in de toelichting
Kennisgevingen in toepassing van art. 631 en 632 W.Venn. moeten
worden opgenomen op basis van de aandeelhoudersstructuur op
datum van jaarafsluiting
45
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2013/5: De aandeelhoudersstructuur: opname in de
toelichting van de jaarrekening (VOL 5.7 en VKT 5.3)


De structuur moet elk jaar worden vermeld, ook als er geen
wijzigingen zijn opgetreden
Volgens de CBN dienen de vennootschappen die geen enkele
kennisgeving hebben ontvangen, dit uitdrukkelijk te vermelden in
de toelichting
46
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2013/6: De boekhoudkundige verwerking van de
afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen
De afzonderlijke heffing is een vaststaande schuld:
640
aan 452
Bedrijfsbelastingen
X
Te betalen belastingen en taksen
X
Naargelang het geval 1,75 of 1,80 % (bij gespreide betaling) van de
geboekte voorzieningen
47
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2013/11: Begrip “omzet”: doorrekening van
belastingen en accijnzen

Onder “rechtstreeks met de omzet verbonden belastingen” de
belastingen moeten worden verstaan waarbij het bedrag van de
belasting rechtstreeks wordt berekend op de bruto-ontvangsten die
de vennootschappen hebben verworven ten gevolge van een deel
of het geheel van hun activiteiten
Beantwoorden hier niet aan
 accijnzen op bepaalde producten
 de Vlaamse afvalstoffenheffing
 de lokale taksen op vertoningen en vermakelijkheden die forfaitair
worden vastgesteld
48
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
CBN 2013/14: uitgestelde belastingen
Dit advies vervangt het advies 165/1
Bevat geen noemenswaardige nieuwigheden
49
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
RECHTSPRAAK
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Cassatie 18 januari 2013 (dossier F.11.0148.N/1)

Arrest: Uit de artikelen 17, § 1, 1°, 18, eerste lid, 1°, 24, 37 en
183 WIB92 volgt dat dividenden die een vennootschap ontvangt uit
de aandelen van een andere vennootschap inkomsten zijn die
onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.
51
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Cassatie 18 januari 2013


Deze fiscale bepalingen beletten de uitsluiting uit de belastbare
winst van het deel van de dividenden dat betrekking heeft op winst
die werd gerealiseerd vóór de aandelenparticipatie werd
verworven.
In zoverre de boekhoudkundige regels toelaten dat de dividenden
die voortkomen uit winst die werd gerealiseerd vóór de verwerving
van de aandelen, niet als inkomst worden geboekt op de
resultatenrekening, maar als een vermindering van de investering
die moet worden afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de
betrokken aandelen, wijkt het fiscaal recht af van het
boekhoudrecht.
52
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
HvJ 3 oktober 2013 – getrouw beeld
Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:
Het beginsel van het getrouwe beeld, dat bedoeld is in artikel 2,
leden 3 tot en met 5, van de Vierde richtlijn (78/660/EEG) van
de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel [44, lid 2,
sub g, EG] betreffende de jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen, staat niet toe dat wordt afgeweken van
het in artikel 32 van die richtlijn opgenomen beginsel dat activa
op basis van hun aanschaffings- of vervaardigingsprijs worden
gewaardeerd, en dat deze activa in plaats daarvan op basis van
hun werkelijke waarde worden gewaardeerd, wanneer de
aanschaffings- of vervaardigingsprijs van deze activa duidelijk
lager ligt dan hun werkelijke waarde.
53
Update Vennootschapsboekhouden
FORUMS
Zijn er nog vragen?
54

similar documents