Kvalitetsdialog

Report
Kvalitetsdialog
KB, den regionala biblioteksverksamheten och
biblioteksplaner
• De regionala biblioteksverksamheterna och KB samverkar kring uppdraget
att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och
landsting har utformats och hur de används.
• Uppdraget står i KB:s myndighetsinstruktion och i den nya bibliotekslag
som träder i kraft ifrån årsskiftet.
• §17 ”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet
på biblioteksområdet.”
• §18 ”Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell
överblick över och främja samverkan inom det allmänna
biblioteksväsendet. Myndigheten ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de
biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.”
2012
• KB fått sin nya instruktion och var hela bibliotekssveriges myndighet.
Uppdrag att tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur de planer för
biblioteksverksamheterna utformats och använts
• Bildades gruppen, Kvalitetsdialog, bestående av representanter från KB
och läns- och regionbiblioteken och Kulturrådet för att främja en ökad
kvalitet på bibliotekens planer.
• Diskussion om stöd och handledning
• Diskussion om nyckeltal
• Kvalitetsmodell tas fram
• Två kartläggningar/rapporter kommer
• Bibliotekens planer
• Barnen i Planerna
Kvalitetsmodell
2013
• Behovsinventering: vilket stöd behöver folkbiblioteken i arbetet med
biblioteksplaner och uppföljning? Hur skall planer utformas?
• Blogg skapas: http://biblioteksstatistik.kb.se/
• Handböcker: Biblioteksplan 2.0 Nyckeltal 1.0
• Test i praktiken: Region Skåne (Kristianstad) och Regionbibliotek
Stockholm
2014
• Januari: KB skickar brev om samordningsuppdraget till alla regionala
kulturchefer
• Fokus på biblioteksplanerna utifrån den nya skrivningen i lagen
• Relationen mellan de regionala kulturplanerna och de kommunala
biblioteksplanerna – samverkansmodellen
• Hitta verktyg för att kunna samarbeta på alla nivåer: stat, region/län och
kommun – nytt i lagen från 2014!
• Utmaning- hur göra för att få med kommunerna?
• Utse representanter från kommunerna
ansvarig chef för folkbiblioteken - representerar den samlade kommunala
nivån i egna länet.
• I augusti vill vi på Kultur i Väst få in förslag från er!
• 21 november – workshop på KB i samband med KB:s bibliotekschefsdag.
• Kultur i Väst står för omkostnader
• Kvalitetsdialoggruppen fortsätter diskussionen om kvalitetsbegreppet,
medieplanering osv.
• Fortsatt dialog med bibliotekschefer
• 3 dec. en dag om planer: Elisabeth Ahlqvist KB m.fl. är inbjudna
Biliotekssamverkan
http://www.kb.se/bibliotek/
Samtal pågår – om kvalitet i referenssamtalet
http://refsamtalet.wordpress.com/
”I regeringens tjänst” från Biblioteksdagarna i Umeå
http://vimeo.com/94650785
Nya bibliotekslagen - vad kräver den av oss?
http://vimeo.com/94650784

similar documents