Presentation - IP Conference 2014

Report
7th Panel: Looking forward:
Turkish Experience
Üniversite – Sanayi İşbirliklerinde
Türkiye açısından
Nelere Dikkat Edilmeli?
Başarı kıstasları, konunun stratejik önemi
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Founding President; SUNTEK International &
Senior Consultant for Strategic Energy Partnerships Teknopark Istanbul, Istanbul
Özetle;İt is all about:
• Fikir varIsmı?
any new idea existent at all?
•
Is it possible to transform
the «idea(s)» into
Üretime dönebiliyor mu?
«production»?
– Temel tespitler:
• Teknoloji transferi konusunda başarılıyız ama
tanıtım - duyuru sınırlı kalıyor.
• Ürüne dönüşme yetersiz..
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Sunum Planı
• Üniversite Sanayi İşbirliği önündeki engeller
• Yeni teknolojiler ve stratejik eğilimler
• Ülkemiz açısından «Üniversite Sanayi İşbirliği»
geçmişine, bugününe ve geleceğine bakış
–
–
–
–
–
İnsan kaynağı ve organizasyon
Mevzuat
Politikalar
Yeni stratejiler ve öncelikli konular
Geçmişteki ve günümüzdeki çabalar
• Genel değerlendirme ve sonuç
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Üniversite Sanayi İşbirliği önündeki engeller
“It is time to be asking questions about technology. Where does it
come from? Who makes it? And for what?” — Bandi Mbubi
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Neyi gözden kaçırıyoruz? (!)
• Küresel
Problemler
–
–
–
–
–
–
Toplumsal
Gıda
Enerji
Su
İklim
vb.
Teknoloji
Seviyesi
Çıktılar (%) 2002 Çıktılar (%) 2012
Yüksek
6.2
3.4
Ortalamanın
Üzerinde
24.3
32.2
Ortalamanın
Altında
22.8
31.8
Düşük
46.8
32.6
•
•
•
Dünya çapında bilinen marka sayısı çok az
Katma değerli ticarileştirmeye etki az
Yanlışlık Nerede?
–
–
Bilimsel çıktıların ticari değere dönüşmesi uzun sürer
Bilimsel çıktıların katma değerli uygulamaya geçişinde eksik
faktörler var ve dönüşüm uzun sürüyor.
Kaynak: TUIK, OECD-STAN
Database
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Sorular
Üçüncü Yasa: “Sıcaklık sıfıra yaklaştıkça bütün
Entropi: düzensizlik bütün sistemde hareketler sıfıra yaklaşır” der. Yaklaşır yaklaşmasına
ama yine aynı sistem, yani “komisyon işi” yüzünden bir
artmaya devam eder, düzenlilik
türlü “sıfır olamaz...”
üretilirken bile...
• Dijital sınırları zorlayıp yönetebiliyor muyuz?
• İşbirliği oluşturup yönetebiliyor muyuz?
• Enerji verimliliği – entropi yönetilebiliyor mu?
Kaynak: Termodinamik ve Mimarlık – Metin
Üstündağ, Mimarlara Mektup No:119
Sıfırıncı Yasa: İki kişi arasında bir
alışveriş yoksa termodinamik denge söz
konusudur...” gibi bir anlama geliyor...
Yan yana duran “sıcak” ile “soğuk”un
alışverişi, el ele “ılık”a doğru yol
almıyorsa ikisi de zaten eşit, yani “ılık”
demektir kısaca...
İkinci Yasa: Aynı neşe zenginliğini sürdürür bence termodinamik bu
yasasıyla. Der ki, “Harcadığınız paranın karşılığını asla alamazsınız...”
Yalan da değil hani... Eğer, herkes kazanıyorsa biri ya da birileri
“kazandığını zannediyor” olmalı...
Birinci Yasa: Sıfırıncısından daha eğlencelidir.
“Yaktığınızdan çok yemek yerseniz, şişersiniz”, pardon
biraz incelterek söyleyelim, “obez olursunuz...” gibi bir
anlamı vardır...
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Predictive insight
Yeni teknolojiler ve stratejik eğilimler
“Young people today have lots of experience … interacting with new technologies, but a
lot less so of creating [or] expressing themselves with new technologies. It's almost as if
they can read but not write.” — Mitch Resnick
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Teknolojik yenilikler
• 3D teknolojisi*
– Rapid Prototyping
– Yeni üretim teknikleri
– Hızlı prototipleme ile ürün çıkarabilecekler
arasındaki işbirliği koşulları (?)
* Üretim planını anında değiştirebilme fırsatını veren bir araç
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İstihdam Edilebilirlik
İ
ş
g
ü
c
ü
Öngörü (analiz)’e dayalı bilgi!
Kullanıcı ihtiyaçları!
Değer Yaratma Süreci
İnovasyon
Yeni Bilgi
Ö
ğ
r
e
t
i
m
Müşteri kim?
Customer
• Müşteri: Bir «pazarlamacının» ürün ya da hizmetlerini takas yolu
ile ya da satın alarak kendine ait mal/hizmet haline getiren kişi
ya da kuruluş
– İç müşteri (as/üst, ekipler, kurumsal ortaklar)
– Dış müşteri (ticari faaliyetler, pazarlama)
• Müşterinin 360 derecelik görüntüsü > «Müşteri Bilgileri Kalitesi standardı:
Customer Information Quality (CIQ)»
Bir telefon
numarası
Ya da bir adres…
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Ortak değerleri
paylaşan bir
topluluğun üyesi
Kendi özel
ihtiyaçları olan bir
birey
Müşteri
Psikolog
• İhtiyaçlar
• İstekler
• Değer
Sosyolog
Antropolog
• Bağlam (Utility): Bir ürünün kullanıcı için
sağladığı değerin tanımı (Form, zaman, yer,
tutku, bilgi & hizmetler, vb.)
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Öngörüye Dayalı Bilgi
Müşterinin 360
derece görüntüsü ne
demek?
CIQ* standardından
küçük bir kesit…
* xPL: eXtensible Party Information
Language - 2005 OASIS Copyright
CRM
• Veriye aç (Öngörü (analiz)’e dayalı bilgi)
• Veri miktarı arttıkça doğru sonuç almak
mümkün hale gelir
• Endüstrileşme için itici bir güçtür
(Öngörüye dayalı bilgi doğru kullanıldığında
ürünleri - «teknoloji ve inovasyon çıktılarını» kültür farkı gözetmeksizin standart hale getirmek dolayısı ile
«Pazar çekişini» arttırmak mümkün hale gelir)
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
İşbirliği nasıl sağlanmalı?
Müşteri stratejisi ve marka oluşturma
Mevzuat?
• Sözleşmeler
• Fikri mülkiyet hakları
• Teknoloji transferi
Pazar araştırması
Değer yönetimi, optimizasyon
Değer
Yaratma
Modelleme / Simülasyon (örn: 3D)
Sanal organizasyonlar
Ortaklık ve işbirlikleri
Müşteri istihbarat verileri
Otomasyon
İlişki
Bütünlüğü
Veri madenciliği ve analizi
Pazarlama ve saha otomasyonu
Rekabete yönelik istihbarat
Grid teknolojileri
Kişiselleştirme
Bilgi
Pazarlama
Endüstriyel internet, kablosuz teknolojiler
Karlılık
Çekirdek süreçler
Performans ölçme ve değerlendirme
Teknolojik Altyapı, bütünleşme, birlikte
çalışabilirlik
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Bilişim teknolojileri ve işbirliği
• 2010’lar işbirliğine yönelik bilgi üstünlüğü ile
rekabet yıllarıdır.
Bütünleşik sorgulama
– Grid teknolojileri
(Bilgi patlaması – «mass information» içerisinden ihtiyaç duyulan bilginin ayıklanması)
• İşbirliği
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Bilgi
öbekleri
İnsan kaynağı ve organizasyon
•
Eğitim
•
Vizyon
– Gençlerde kolaylık arayışı var.
– Yukarıdan aşağı (Karar vericiler)
ve
– Aşağıdan yukarı (İşgücü)
• Copy & Paste nesli
– Aklını ve yeteneklerini
kullanmama ile sonuçlanıyor.
– Cabbar – yetişmiş insan ihtiyacı
•
İşgücünün mobil hale gelmesi
• Oyuncak seçimi ile başlar
• Aile faktörü, tutum ve davranışlar
• Eğitim ve takip kreş ve anaokulu
yıllarından başlamalı
• Teknolojinin gelişmesi ile
yeteneklerin devir edilmesi
• Değişim ve tekillik çağının nesli
• Çapa değerler*
(kültür ve disiplin) ile esneklik –
bir arada nasıl sağlanacak?
– Silikon vadisinin sınırlarının
kaybolması
• İşgücünün makinalar tarafından
devir alınması sürecinin bir
parçası mı? (Tekillik çağı - insan
faktörünün etkinliğini yitirmesi ya
da makinalarla bütünleşme)
• İnsan emeğinin katma değerinin
artışı (rekabet gücü)
* Çapa değerler: Her geçen gün insanoğlunun uyum sağlaması güç biçimde
değişen bir çağda, değişim seline kontrolsüz kapılmayı önleyecek bilgi, disiplin
anlayışı ve sosyo-kültürel birikimlerden oluşan değerler kümesi
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
İnsan kaynağı ve organizasyon
–
–
–
–
Hukuksal destek
Eğitim
Laboratuvar
İşbirliği
• İletişim sağlayacak
arayüz…
• Danışmanlar
• İletişim metodu
• Teknoloji Transfer
Ofisleri
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
İ
• İç girişimciler –
kuluçka
• Destek: Ar-Ge projesi
Moore’u
gören var
mı?
«50 sene geride olmak»
Moore’s law
Teknolojik gelişme endeksi
(Farazi) Gelişmişlik Endeksi
70
60
50
Bilgi ve tekillik çağında kapatmak gereken açık
40
30
<singularity>…?
20
<and_beyond>…?
10
0
1900
Sanayi çağında kapatmak gereken açık
1950
2000
2050
2100
Yıllar
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
1920
2000
2050
Ve veri her
yerden akmaya
başlar…
«Her şeyin interneti»
• Yeni kanunlar
• Yeni haklar
• Yeni kurallar
•
•
•
Gizlilik?
Mahremiyet?
Özgürlükler?
“It is time to be asking questions about technology.
Where does it come from? Who makes it? And for
what?” — Bandi Mbubi
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Endüstriyel internet
• Yapay zeka
• Dev veri bankaları
(öbekleri)
• Herşeyin bağlı olduğu
internet (Internet of
Things)
• Makineler arası
iletişim
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Ülkemiz açısından «Üniversite Sanayi İşbirliği»
geçmişine, bugününe ve geleceğine bakış
“The interface between man and machine … is more important
than the power of the man or the power of the machine in
determining overall capability.” — Shyam Sankar
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Kaynak: Prof. Dr. Hasan Mandal, Ülkemizin Küresel Rekabet
Ortamında Teknoloji Transfer Sürecinin Değerlendirilmesi
sunumu
Bilgi Üretimi, Aktarımı ve
Ticarileştirme Ekosistemi
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Mevzuat
• İşbirliğine açık sanayici az.
• Siz koştuğunuz, hızlı olduğunuz sürece fikirlerin
çalınmasının bir önemi yok
– Artık patent dahi alınmıyor
• İşbirliğine dayalı bilgi üretmek istiyoruz
– Üretilen bilgiyi üretime dönüştürmek istiyoruz
– Buna ne kadar hazırız?
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Politikalar
Öncelikli Konular
(10. Kalkınma planı)
•
•
•
•
•
•
•
Sağlık
Otomotiv
Ulaşım
Tarım
Su
Enerji
Nanoteknoloji
Devletin denetleyici ve planlayıcı rolü
•
(İstatistik) verinin etkin kullanımı ve
ekonometri
•
27 Aralık 2011 BTYK kararları
– Bilgi üretmek, bilgiyi transfer
etmek ve kullanılabilir duruma
getirmek
– Bunu sağlamak için gerekli
insan kaynağını yetiştirmek
• Türkiye, Dünyanın merkezi
– Yarım günde dünyanın her
yerine ulaşabilme imkanı
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Politikalar
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Teknolojinin ederi
Rekabet öncesi
İmkanlar
Rekabet ortamı
Rekabet sonrası
Başarısızlık ihtimali
ve
Kâr
realizasyonu
Süreç
TÜBİTAK
1505
SAN – TEZ
Temel
Ar- Ge
(Prensiplerin
konması)
Uygulamalı
Ar- Ge
(Fikirlerin
geliştirilmesi)
İlk Deneme
(Uygulanabilirliğin
ispatı)
Son Deneme
(Seri üretime
uygunluğun
ispatı)
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Pazarlanabilir
Ürün
(Değerin ispatı)
Garanti
(Kalitenin ispatı)
Sonuç
“When I noticed how my own children were effortlessly able to use all this
sophisticated technology, at first I thought, ‘My children are prodigies!’ But
then I noticed all their friends were like them, so that was a bad theory.” —
Don Tapscott
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Ne yaptık ne yapacağız?
•
Arçelik Modeli (Eğrican - 1995)
–
–
–
–
•
Belli başlı örnekler:
Üniversitedeki, başarılı gençlerin seçilmesi
yerleştirilmesi, eğitilmesi, üst düzey yönetici haline
gelmeleri ve sanayinin beklentilerini ve ihtiyaçlarını
karşılayacak tezlerin geliştirilmesi 300den fazla
proje ve tez «tamamlandı»
Kurumsal kültürde köklü değişiklikler gerçekleşti
Pekçok öğrenci için istihdam imkanı yaratıldı.
Daha sonra devlet tarafından model benimsendi ve
SAN-TEZ(2007) ve TÜBİTAK 1505 programlarına
dönüştü.
Araştırma Projeleri Ofisi
(Yeditepe Üniversitesi)
–
–
–
İşbirliği Faaliyetleri ve Toplantılar
Displinlerarası projeler(60 bölüm)
Potansiyel öğrencilerin;
•
•
•
•
•
•
Önünün açılması
İmkan sağlanması teşvik edilmesi yol gösterilmesi
Projelere dahil edilmesi
Elif ve Burak
5 yılda 411 proje,22 patent
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
–
–
–
Numerical and Experimental
Investigation of Heat and Mass
Transfer inside Refrigerators by Dr.
Deniz Seker DanışmanıEgrican) – 2nd
Akın Cakmakcı Thesis Award
Mechanical and Physical Effects of
Polipropilen with Calcium Carbonated
Added by M. Ali Oral (supervised by
Serhatlı) – 2nd Akın Cakmakcı Thesis
Award
Cyclic Performance of Hermetic
Compressors by Dr. Emre
Oguz(supervised by Onbaşıoğlu) – 3rd
Akın Cakmakcı Thesis Award
Ne yaptık ne yapacağız?
•
•
•
•
Grid teknolojilerine yönelik AR-GE faaliyetleri
Eğitim programları
Öngörüye dayalı bilgi teknolojileri
Arayüz ve birlikte çalışabilirlik çözümleri
–
–
–
•
İnsan
Yazılım
Süreç
Küresel Beyin
–
–
–
Küresel süreçler
Açık innovasyon
Farklı kültürlerin ortak akıl oluşturması
•
–
–
•
Güney Amerikalı, Afrikalı, Uzak Doğulu, Orta
Doğulu…
Nasıl kazanç sağlanacak?
Anadolu topraklarında yaşayan insanların ait
oldukları – sahip oldukları kültürden gelen
üstünlüğü: Esneklik
Üniversitelerin rolünün iyi anlaşılması
–
Hem kendileri tarafından hem de
sanayi tarafından
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
– Kadronuza antropolog,
sosyolog ve psikolog
alın
– Teknoloji seçimi ve
yönlendirmede
mühendislere ve
tasarımcılara destek
verecek antropologlar
yetiştirilmeli…
SONUÇ
• Bilime inanmadan ve işbirliği yapmadan bir yere
ulaşmak mümkün değil.
• Finansal fonlama işi devlette olmamalı…
• AR-GE merkezleri fonksiyonlarını yerine getiriyor
mu?
• Hesap sorma mekanizmaları
• Devletin asal görevi ölçme değerlendirme ve
stratejik planlama
• Başarı kaygısı değil HEDEFİ ile hareket etmek
gereklidir.
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
HEDEF:
• Dünyanın ekonomik açıdan hızlı gelişen ülkeleri içerisinde
olmak ve rekabet konularını doğru belirlemek
• Teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı
artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir
ekosistem oluşturarak araştırma sonuçlarının
ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun
ürünler ile ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet
gücüne erişmesine katkıda bulunmak.
• Artık gerideyiz deme lüksümüz yok. Bu, yok olmak ile
eşdeğer anlam ifade ediyor. «İlerideyiz» dediğimiz konuları
tespit edip, ilerlemeye devam etmek.
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Teşekkürler…
Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican
Founding President; SUNTEK International &
Senior Consultant for Strategic Energy Partnerships
Teknopark Istanbul, Istanbul
Suntek International
Proje ve Teknoloji Geliştirme, Yönetim, Danışmanlık ve
Eğitim Hizmetleri
Phone
+90 (216) 457 3484
Fax
+90 (216) 457 3485
eMail
[email protected]

similar documents