TİSK - 10. Yılında İş Kanunu Semineri Sunum Dosyası

Report
10. YILINDA
ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK
ÖNGÖREN HÜKÜMLERİN
UYGULANMASI
Prof. Dr. Tankut Centel
Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
GİRİŞ
İş
yasalarına
yöneltilen
esneklikten
yoksun
olma
eleştirisi >>>>>
2001 ekonomik krizi >>>>>
Esneklik hükümlerinin önemi
>>>>>
Günümüzde gelinen nokta
DENKLEŞTİRME KONSEPTİNİN
GETİRİLİŞİ
• Katı
çalışma süresi anlayışı >>> çalışma
sürelerini esnekleştirme
• Haftanın çalışılan günlerine eşit dağılım >>>
ortalama haftalık çalışma süresi
• Fazla mesai ödeme yükü kalktı >>> işçinin
ücretinde azalma yok >>> talebin durumuna
göre üretimi ayarlamak mümkün
• Tarafların anlaşmış olması şart >>> işçi
sendikalarının
kuşkucu
bakışı
>>>
denkleştirme
olanağından
yeterince
yararlanamama
TELAFİ ÇALIŞMASI KAVRAMININ
KABULÜ
• Klasik anlayış, telafi kavramına yabancı
• Telafi çalışması, mazeret izinlerini kolaylaştırıyor ve
işletme maliyetlerini düşürüyor
• İş K. m. 64/I >> “zorunlu nedenlerle işin durması,
ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra
işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle
işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde
altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da
işçinin talebi üzerine kendisine izin verilmesi
hallerinde” >> iki ay içinde telafi çalışması (toplam 11
saati aşmayacak + günde üç saati geçmeyecek)
KISA ÇALIŞMA ESASININ
BENİMSENMESİ
• İş K. m. 65/I >>> “genel ekonomik kriz veya zorlayıcı
•
•
•
•
sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini
geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde
faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durduran
işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye
İş Kurumu’na, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı
sendikaya bir yazı ile bildirir” >>>
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin
Yönetmelik (2004) >>>
5510 sK. m. 106 >>> kısmi değişiklik
5763 sK. m. 37/a’yla yürürlükten kalktı ama İşsizlik SK.
ek m. 2 olarak varlığını sürdürüyor
Kısa çalışma uygulaması
EKSİK ÇALIŞMANIN YASADAN
ÇIKARTILIŞI
• İş K. m. 63/son >>> “sağlık kuralları bakımından
günde ancak 7.5 saat ve daha az çalışılması gereken
işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık
Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir
yönetmelikle düzenlenir” >>>
• İlgili yönetmelik, 2004’de çıkartılıyor >>>
• İş K. m. 63/son, İSG Kanunu m. 37’yle yürürlükten
kalkıyor ama İSG Kanunu m. 30’un içine konuluyor
>>> Temmuz 2013’de ilgili yeni yönetmelik kabul
ediliyor
• İSG Kanunu, eksik çalışmada daha çok sayıda kişiyi
kapsıyor ama İş K.’na tabi olmayan işyerlerinde eksik
çalışmaya ne ölçüde başvurulduğunu sormak gerekir
FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMANIN
AYIRDEDİLMESİ
• “Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45
saati aşan çalışmalar” > fazla çalışma
• “Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin
altında belirlendiği durumlarda .. ortalama haftalık
çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan
çalışmalar” > fazla sürelerle çalışma
• 90
dakika serbest zaman >>> 75 dakika
serbest zaman
• % 50 artışlı ücret >>> % 25 artışlı ücret
• Daha önceki Yargıtay uygulamasının yönlendirilmesi
SÜT İZNİ UYGULAMASI
• Emzirme izni >>> Süt izni
• 1 yaşından küçük çocukların günde toplam
1.5 saat süreyle emzirilmesi (İş K. m. 74/son)
• Sorun, süt izninin tanınması değil; söz konusu
iznin esnek kullanımı
• İznin ne kadar süreyle ve ne zaman
kullanılacağını belirleme yetkisi, emzikli kadın
işçiye tanınıyor
• Toptan kullanım, yasaya yabancı
İZNE ÇIKARMA UYGULAMALARI
• Zorunlu izin uygulaması >>>
• Ücretli izin >>> sorun yaratmıyor
• Ücretsiz izin >>> çalışma koşullarında işçi
aleyhine esaslı değişiklik (yazılı + makul bir
süre > süre geçtikten sonra haklı nedenle
fesih > kıdem tazminatı)
Ücretsiz izin uygulaması, gereken esneklikten
yoksun >>> İş K. m. 22, esnek değil
Kısa çalışma ve ücret garanti fonundaki
aksaklık, işletme riskinin işçi üzerinde
kalmasına yol açıyor ve korumasız bir ortam
yaratıyor.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
• Çalışma süresine ilişkin anlayış, değişikliğe uğramıştır.
• İşçi sendikalarının ihtiyatlı tutumu yüzünden, çalışma
•
•
•
•
süresinin denkleştirilmesinde çok fazla adım atılamamıştır.
Telafi çalışmasından, azami ölçüde yararlanılmaktadır.
Fazla sürelerle çalışma çalışma kavramına yer verilmesi,
her iki kesim açısından da yararlı olmuştur, denebilir.
Ekonomik krizlere karşı kısa çalışmanın kabulü yerinde
olmakla birlikte, yönetsel güçlükler söz konusu kurumdan
marjinal yarar sağlanmasını olanaksız kılmıştır.
Günümüzde
esneklik
konusunda
gelinen
nokta,
azımsanacak düzeyde değildir. Çalışma sürelerinde
sağlanan esneklik, Türkiye ekonomisi ve giderek çalışma
yaşamının son 10 yıldaki ekonomik krizleri aşmasına belli
ölçülerde yardımcı olmuş ve gereken katkıyı sağlamıştır.

similar documents