Passivhus med nye varmepumper

Report
Passivhus - konkurrent til
fjernvarme?
Av siv.ing Vidar Havellen
Svar: Nei
Trender i energimarkedet
• TEK10/lavenergi/passivhus=> lavere oppvarmingsbehov
• Energimerkeordning favoriserer i dag varmepumpeløsninger
som gir bedre energimerke enn konkurrerende
energiteknologier
• Breeam gir tilleggspoeng for alternativ energi
• I periodevis høye elpriser pga kraftsituasjonen - fører til at
mange leter etter alternativer
• Olje/gass er ut - dvs. ikke lov benytte som hovedoppvarming,
bør brukes som backup/spisslast i eldre bygg
• Elkjeler på tilfeldig kraft er på veg ut.
• Nye bygg har tilnærmet balanse i varme/kjølebehov over året
• Stor etterspørsel etter energibrønnanlegg for termisk
sesonglagring i svært mange prosjekter i dag.
Konfliktfylt!
• Konfliktsituasjon alle steder hvor det er fjernvarme og man
ønsker alternativ energi
• Få fjernvarmeselskaper kan tilby kjøling. Kombinasjon
kjøling/varme gjør energibrønnanlegg svært gunstig mange
steder.
• Anledning til å bli fritatt for fjernvarmetilknytning etter
TEK10/PBL, men det er en omstendig og tidkrevende prosess
å få fritak - strenge dokumentasjonskrav på at alternativ
varmeløsninger er mer miljøvennlig enn fjernvarme. Dette
krever en LCA-analyse. Oslo kommune har utarbeidet
metodikk for å dokumentere dette, men det er vanskelig å
dokumentere mindre utslipp enn med fjernvarme.
Klimasimuleringer
Oslo fra oven - tilfeldig sted, krysset
Grensen/Akersgaten
Tørrkjøler- og spisslastfrie anlegg
• Frigjør takplass (kr + estetisk), fjerner støy, reduserer
kostnader og føringsveger for tørrkjølerrør
• Overskuddsvarme dumpes i energibrønnene om sommeren
for uttak om vinteren
• Spisslast kan unngås ved at anlegget dimensjoneres med
100% varmepumpedekning med bruk av akkumulatortanker
for lastutjevning
• Varmeanlegg kan i dag dimensjoneres med
lavtemperaturløsninger (maks 45-50°C utgående temperatur)
uten store merkostnader
• Dette gir høy COP på varmepumpen
Brønnsimulering
Basert på energibalansen for hver måned
kan det utføres
brønnsimuleringer. Da
må man vite data på
varmeledning i berget,
spesifikk varmekapasitet
m.m.
Energiberegningene kan
utføres med Simien,
men det er viktig å ta
høyde for
ekstremsituasjoner hvis
man skal fjerne
tørrkjøleren helt. Vi
legger normalt på 3050% på energibehov til
kjøling og oppvarming.
Fjernvarmebransjen må levere:
• Kjøle- og varmebehov henger sammen, kunden trenger
begge deler
• Levere backup som produkt til lavenergi/passivhus med
varmepumper og lavtemperatur varmedistribusjon
• Må ikke jobbe aktivt for å hindre miljøvennlig energiteknologi
selv om man har regelverket på sin side
Boring av energibrønner
Totalt installert over 30.000
varmepumper med energi fra
grunnen
Det bores 5-6.000
energibrønner i året
med en samlet lengde
lengde på nærmere
1000 km.
Gir mulighet for en
varmeproduksjon på
mer enn 100 GWh eller
nok til å dekke
varmebehovet i 10.000
boliger
Termisk energilager kan etableres
innenfor byggetomten
Fra Vulkan - Nordre kvartal
Foto: Vidar Havellen
Ill.: Aspelin Ramm Eiendom
Foto: Aspelin Ramm Eiendom
Vulkan energisentral/Mathallen
Foto: Aspelin Ramm Eiendom
Fra Vulkan, Mathallen

similar documents