Slide 1

Report
Filipino 4
• (Elementary level - Grade 4)
ICT tools
• PowerPoint presentation
• Microsoft Word
Learning outcomes
• easy, fast and more meaningful
learning environment
• active engagement
• participation in groups
• improved pupil’s language skills (oral and
written)
Banghay Aralin
sa
Filipino
Basahin ang talaan ng lipon ng
mga salita. Suriin ang katangian
ng mga ito.
Ang mabuting ama
Ang mabuting ama
ay nagtatrabaho
para sa pamilya.
Ang bilog na globo
Gamitin natin ang
bilog na globo.
Sa kontinenteng Asya Ang Pilipinas ay
matatagpuan sa
kontinenteng Asya.
Pumunta sa kanya - kanyang
pangkat at magsagawa ng
maikling talakayaan .
Ang mabuting ama Ang mabuting ama
ay nagtatrabaho
para sa pamilya.
Ang bilog na globo
Gamitin natin ang
bilog na globo.
Sa kontinenteng
Asya
Ang Pilipinas ay
matatagpuan sa
kontinenteng Asya.
Ano ang
isinasaad ng
mga lipon ng
salita sa unang
hanay?...
• ang ama ng mga bata
• sa kontinenteng Asya
• ang bilog na globo
Ano ang isinasaad ng
lipon ng mga salita sa
ikalawang hanay?...
• Ang ama ng mga bata ay nagtatrabaho sa
ibang bansa.
• Ang Pilipinas ay matatagpuan sa
kontinenteng Asya.
• Gamitin natin ang bilog na globo.
Tumawag ng piling magaaral mula sa bawat pangkat
para ibahagi sa klase ang
kanilang sagot.
Parirala-- lipon ng
salita na walang buong
diwa.
Halimbawa:
ang mapagmahal na ina
Pangungusap- salita o lipon ng
salita na may buong diwa. Ito
ay nagsisimula sa malaking
titik at nagtatapos sa wastong
bantas.
Halimbawa:
Ang mabuting ama ay
nagtatrabaho para sa
kanyang pamilya.
Pangkatang Gawain:
Pumunta sa pangkat. Gamit ang
Microsoft Word, magtala ng mga
halimbawang parirala at pangungusap
mula sa mga larawan.
Paglalahat:
Bakit mahalagang matutunan
ninyo ang tungkol sa mga parirala
at pangungusap? Ano ang
maitutulong nito sa inyo?
Takdang Aralin:
Sumulat ng limang parirala at
limang pangungusap tungkol sa
iyong pamilya sa iyong kuwaderno.

similar documents