OŚWIATOWA I PROMOCYJNA W RESORCIE

Report
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA,
KULTURALNO – OŚWIATOWA I PROMOCYJNA
W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ
ZASTĘPCA DYREKTORA
płk Mirosław KARASEK
PROFESJONALIZACJA SIŁ ZBROJNYCH
Oczekiwania społeczne
w zakresie zawieszenia
obowiązkowej zasadniczej
służby wojskowej
Zmiany w środowisku
bezpieczeństwa
PROFESJONALIZACJA
Zobowiązania
sojusznicze
i koalicyjne –
NATO, ONZ, UE
(udział w misjach)
Konieczność
zapewnienia
właściwego
poziomu obsługi
nowoczesnego
sprzętu i
uzbrojenia
ZASADNICZY CEL:
Zwiększenie skuteczności i zdolności działania SZ RP
CELE PROFESJONALIZACJI
Podwyższenie zdolności operacyjnych wojsk
Przebudowa struktury osobowej
Zwiększenie możliwości reagowania na zagrożenia militarne
i niemilitarne
Racjonalizacja kosztów
Osiągnięcie w szybkim tempie zdolności do profesjonalnego
obsługiwania nowoczesnej techniki
KIERUNKI PROFESJONALIZACJI
modernizacja
techniczna
uzawodowienie
PROFESJONALIZACJA
szkolenie i funkcjonowanie
jednostek wojskowych
zabezpieczenie logistyczne
i socjalne
REALIACJA ZAMIERZEŃ
W RAMACH PROFESJONALIZACJI
Przygotowano legislacyjne podstawy funkcjonowania zawodowej armii.
Zawieszono obowiązek odbywania z.s.w.
Wprowadzono kontraktową zawodową służbę wojskową
Tworzone są Narodowe Siły Rezerwowe
Stworzono prawną możliwość pełnienia służby wojskowej przez kobiety
na ogólnych zasadach
Ograniczono zakres odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy
Stworzono materialne rekompensaty i zachęty do pełnienia służby w NSR
Osiągnięto stan 100 tys. armii zawodowej
Uaktualniono zadania realizowane przez Terenowe Organy Administracji
Wojskowej
Zmiany w systemie szkolenia wojsk
Przeprowadzono prace legislacyjne tworzące prawne podstawy funkcjonowania
profesjonalnej armii
Rozszerzono system pomocy socjalnej dla żołnierzy
DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA
Działalność wychowawcza w wojsku
to planowy i zorganizowany proces kształtowania postaw
i zachowań żołnierza – obywatela w mundurze, potrafiącego w
sposób świadomy i odpowiedzialny realizować zadania
wynikające z postanowień Konstytucji RP, przysięgi wojskowej
oraz zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO i UE w czasie
pokoju, misji wojskowych i stanów nadzwyczajnych.
CELE
DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ
budowanie i upowszechnianie etosu żołnierza - profesjonalisty obywatela, obrońcy Ojczyzny;
budowanie zbiorowej tożsamości Sił Zbrojnych RP oraz
poszczególnych korpusów osobowych przy jednoczesnym
poszanowaniu podmiotowości jednostki;
tworzenie przyjaznej atmosfery służby i pracy;
tworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju
żołnierzy;
budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych;
integracja wojska ze społeczeństwem cywilnym;
SIŁY ZBROJNE
JAKO ŚRODOWISKO SPOŁECZNE
Zjawiska społeczne zewnętrzne
Zjawiska wewnątrz
Sił Zbrojnych
kompania
drużyna
batalion
pluton
Grupy rówieśnicze
środowisko
lokalne
pułk / brygada
Rodzaj Sił Zbrojnych
zjawiska społeczne
o zasięgu globalnym
społeczeństwo
DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA
W WARUNKACH PROFESJONALIZACJI
Profesjonalizacja




uzawodowienie
zmiany organizacyjne
zmiany legislacyjne
zmiany w strukturze
osobowej
„Koncepcja działalności wychowawczej
w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP”
(zatwierdzona przez Ministra ON w dniu 28 października 2008 r.)
DOSTOSOWANIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ
DO WYMOGÓW PROFESJONALNEJ ARMII
ustawa z dnia 9 października 2009 o dyscyplinie wojskowej i rozporządzenia wykonawcze,
rozporządzenie MON w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych,
rozporządzenie MON w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej
służby
wojskowej,
rozporządzenie MON w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej
służby wojskowej,
rozporządzenie MON w sprawie używania znaków Sił Zbrojnych RP,
decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad
współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi parterami społecznymi,
decyzja Nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu
zlecania zadań publicznych w zakresie obronności państwa organizacjom pozarządowym,
decyzja MON w sprawie zmian organizacyjnych w klubach i orkiestrach wojskowych,
Strategia umacniania dyscypliny, przeciwdziałania uzależnieniom oraz ograniczania patologii społecznych
w Siłach Zbrojnych RP na lata 2010-2015,
nowy „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP”,
nowa „Metodyka kształcenia obywatelskiego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej”,
zasady organizacji i funkcjonowania profilaktyki psychologicznej w SZ RP,
program osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin,
koncepcja rozwoju muzealnictwa wojskowego w latach 2009 – 2018,
utworzenie Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej .
PODMIOTY DZIAŁAŁNOŚCI
WYCHOWAWCZEJ
Środowisko wojskowe:
 żołnierze
 pracownicy wojska
 członkowie rodzin
żołnierzy
Otoczenie społeczne:
 społeczności lokalne
 organizacje pozarządowe
 placówki oświatowe
OBSZARY ZADANIOWE
W DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ
Działalność kulturalno – oświatowa
i turystyczno - rekreacyjna
Promocja obronności
Edukacja obywatelska
Profilaktyka wychowawcza
Profilaktyka psychologiczna
Dyscyplina wojskowa
Komunikacja społeczna !!!
WDRAŻANIE KONCEPCJI
DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ
Dostosowanie działalności wychowawczej
do warunków armii zawodowej
zmiany w zakresie dyscypliny wojskowej
opracowanie „Strategii umacniania dyscypliny, przeciwdziałania
uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym w SZ RP w
latach 2010 – 2015”
zmiany strukturalno – funkcjonalne w działalności psychologicznej
opracowanie Ceremoniału Wojskowy Sił Zbrojnych RP
nowe zasady współpracy z partnerami społecznymi
utworzenie Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej
zmiany strukturalno – organizacyjne w sferze kultury
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA
organizacja
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
SEKRETARZ STANU DS. SPOŁECZNYCH
I PROFESJONALIZACJI
DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI
ODDZIAŁ KULTURY I OŚWIATY
RODZAJE SIŁ ZBROJNYCH,
IWsp.SZ , DGW, ŻW
ODDZIAŁY
WYCHOWAWCZE
KLUBY
ORKIESTRTY WOJSKOWE
PAŃSTWOWE INSTYTUCJE
KULTURY
INSTYTUCJE KULTURY
PODPORZĄDKOWANE
DYREKTOROWI DWiPO
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO –
OŚWIATOWEJ W WARUNAKCH PROFESJONALIZACJI
zapewnienie warunków dla ogólnego rozwoju osobowego w wymiarze
społecznym i intelektualnym oraz regeneracji sił psychofizycznych żołnierzy
integracja środowiska wojskowego i lokalnych społeczności
tworzenie warunków do zapewnienia rodzinie żołnierza zawodowego
wszechstronnego rozwoju zainteresowań, aktywnego spędzania czasu
wolnego oraz otoczenie jej opieką socjalną
prowadzenie działalności promującej siły zbrojne oraz jednostki wojskowe w
środowisku lokalnym, budowanie emocjonalnych więzi wojska ze
społeczeństwem
pełniejsze powiązanie działalności klubów i orkiestr ze środowiskiem danej
jednostki wojskowej, garnizonu, związku taktycznego, rodzaju sił zbrojnych
ZMIANY INSTYTUCJONALNE
WOJSKOWYCH OŚRODKÓW KULTURY
stan obecny
po zmianach
KLUBY RSZ,
GARNIZONOWE
I ŻOŁNIERSKIE
KLUBU RSZ, DYWIZJI,
BRYGAD, PUŁKÓW,
BATALIONÓW
ORKIESTRY
REPREZENTACYJNE,
GARNIZONOWE
ORKIESTRY
(KAT A, B, C, D)
PROMOCJA OBRONNOŚCI
Działalność promocyjna w resorcie obrony narodowej
prowadzona jest na podstawie
decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r.
w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej
(Dz. Urz. MON NR 9, poz. 117 oraz z 2010 r. Nr 10 poz. 111).
PROMOCJA OBRONNOŚCI
Najważniejsze zrealizowane projekty
oraz plany w zakresie promocji:
kampania „Zawód: żołnierz. Dołącz do najlepszych” (wsparcie procesu rekrutacji do
zawodowej armii) - zrealizowana w 2008 r.;
wprowadzenie znaku promocyjnego Wojska Polskiego (na podstawie dwóch rozporządzeń
Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r.: w sprawie określenia innych znaków
używanych w Siłach Zbrojnych RP oraz w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej);
PROMOCJA OBRONNOŚCI
•
promocja
Narodowych
Sił
Rezerwowych
(wsparcie
procesu
rekrutacji
do NSR) – realizowana aktualnie, od czerwca 2010 r., kontynuacja planowana
w 2011 r.;
•
działania
promocyjne
w
związku
z
przewodnictwem
(prezydencją)
Polski
w Radzie Unii Europejskiej – w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (lipiec – grudzień 2011 r.).
PROMOCJA OBRONNOŚCI
PATRONATY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ I UDZIAŁ MINISTRA W KOMITETACH
HONOROWYCH
reguluje decyzja Nr 280/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego
lub uczestnictwa Ministra Obrony Narodowej w komitecie honorowym (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 151).
Regulamin stanowi m.in., że:
• patronat honorowy Ministra lub jego udział w komitecie honorowym mogą być przyznawane
wydarzeniom o zasięgu i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub
resortowym, służącym promocji obronności i kreowaniu pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego
(patronat lub udział w komitecie honorowym wydarzenia o innej randze Minister może powierzyć
innej osobie);
• wniosek o objęcie patronatu lub udział w komitecie honorowym należy składać na właściwym
formularzu (stanowiącym załącznik do regulaminu);
• placówki oświatowo-wychowawcze składają wnioski po uprzednim ich zaopiniowaniu przez
właściwego terytorialnie kuratora oświaty, w przypadku organizacji pozarządowych wniosek
składają ich władze naczelne;
• do wniosku należy załączyć m.in. szczegółowy program imprezy;
• wnioski należy składać za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wychowania
i Promocji Obronności nie później niż na 45 dni przed planowanym wydarzeniem;
• objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym (Ministra lub innego
przedstawiciela resortu) wiąże się z obowiązkiem złożenia sprawozdania w ciągu 14 dni
od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
EDUKACJA OBYWATELSKA
W dniu 1 stycznia 2010 r. decyzją Nr 436/MON Ministra Obrony Narodowej weszła
w życie metodyka szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie”
oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”
EDUKACJA Z MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA
HUMANITARNEGO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH
KULTYWOWANIE TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO
CEREMONIAŁ WOJSKOWY
W dniu 1 stycznia 2010 r. decyzją Nr 411/MON Ministra Obrony Narodowej
wprowadzono do użytku nowy „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP”
PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA
Strategia umacniania dyscypliny, przeciwdziałania
uzależnieniom oraz zapobiegania patologiom
społecznym w SZ RP w latach 2010 - 2015
PROFILAKTYKA PSYCHOLOGICZNA
rozporządzenia MON w sprawie:
1) struktury i funkcjonowania wojskowych
pracowni psychologicznych
2) badań w wojskowych pracowniach
psychologicznych
3) badań psychologicznych osób
zgłaszających chęć pełnienia
zawodowej służby wojskowej
4) decyzja MON ws. profilaktyki
psychologicznej
Zasady organizacji i funkcjonowania
profilaktyki psychologicznej w SZ RP
Program
osłony
psychologicznej
uczestników misji poza granicami
państwa i ich rodzin
DYSCYPLINA WOJSKOWA
Realizacja „Programu naprawczego dyscypliny wojskowej
w Siłach Zbrojnych RP na lata 2008-2009”:
Reforma wojskowych przepisów dyscyplinarnych:
- ustawa o dyscyplinie wojskowej z dnia 9 października 2009 r.
- zmiany w prawie karnym i innych przepisach dotyczących dyscypliny wojskowej
- 5 rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dyscyplinie wojskowej
Przekształcenie wojskowych aresztów dyscyplinarnych w izby zatrzymań
Nowa metodyka szkolenia żołnierzy z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie”
oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”
Zmiany metodyki oceniania przedmiotu „Dyscyplina Wojskowa”
w ramach prowadzonej działalności kontrolnej
Dom Żołnierza
Polskiego
Wojskowe Biuro
Badań
Historycznych
Wojskowe Biuro
Badań Społecznych
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
WOJSKOWE CENTRUM
EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
Podstawowe zadania WCEO :
- kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry korpusu wychowawczego
i pracowników ośrodków kultury w resorcie obrony narodowej oraz kreowanie
kompetencji społecznych dowódców do szczebla batalionu, w szczególności w
zakresie kształtowania komunikacji społecznej, przywództwa i wzmacniania postaw
obywatelskich;
-
prowadzenie i koordynowanie badań naukowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP
w zakresie historii oraz w dziedzinie rozpoznawania procesów i zjawisk społecznych
zachodzących w Siłach Zbrojnych;
- realizacja funkcji dysponenta środków budżetowych III stopnia oraz obsługa
logistyczna w zakresie przydzielony na zaopatrzenie jednostek
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Otoczenie społeczne wojska jest drugim (poza środowiskiem
wojskowym) obszarem oddziaływań wychowawczych.
Opracowanie i wdrożenie decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu
obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi parterami społecznymi
(zastąpiła decyzję Nr 257/MON z dnia 12 września 2003 r.)
Realizacja zapisów decyzji Nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych
w zakresie obronności państwa organizacjom pozarządowym
(zastąpiła decyzję Nr 350/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r.)
CZY ZASADNE JEST UTRZYMYWANIE STRUKTUR
WYCHOWAWCZYCH W PROFESJONALNEJ ARMII ?
„Problemy społeczne i wychowawcze, które
TAK - 80%
dotyczyły żołnierzy z.s.w. w takim samym
stopniu dotyczą zawodowych”
„Bez struktur wychowawczych nie
wyobrażam sobie bieżącego funkcjonowania
jednostki. Co tu uzasadniać, kto dowodził
wie o co chodzi”
„Zadania realizowane przez korpus wychowawczy
i tak wykonują dowódcy różnego szczebla”
„Nie sprawdzają się na niższych szczeblach. Ich
zadaniami są bardziej promocja wojska na zewnątrz
niż praca z żołnierzami”
NIE - 20%
Dziękuję za uwagę

similar documents