Terapeuticka praca s rodinou VS

Report
TERAPEUTICKÁ
A PORADENSKÁ
PRÁCA S RODINOU
PODĽA MODELU
VIRGINIE SATIROVEJ
Osnova








Základné pojmy a teoretický základ modelu rastu.
Hierarchický a rastový model.
Komunikácia a komunikačné pozície, pozície v strese.
Životný cyklus rodiny, vývinový proces a úlohy
v rodine, rodinné pravidlá a ich trasformácia.
Rodinná mapa – práca s mapami, grafické
znázornenie a ich identifikácia.
Techniky a nástroje – ľadovec, teplomer a jeho
súčasti, metafory, meditácia, sochanie a pod.
Štýl učenia.
Validizačné techniky.
Humanistická psychológia
V. Satirová (1916-1988) – učiteľka,
vyštudovala SP, terapeutka v DeD a
psychiatrickom ústave
 Ako jediná žena medzi priekopníkmi
systémového prístupu k rodine
 Mental Research Institute v Palo Alto
založila s Jacksonom a Riskinom

Virginia Satirová
Teoretické základy modelu
Pozitívne orientovaný, zážitkový
 Procesový – intrapsychický a
interpsychický a ich interakcia
 Zmenový – zmena a rast
 Transformačný model (pretváranie)
 Základné konštrukty – self, sebaúcta,
kongruencia, primárny trojuholník

Koncept ľudskosti
Potenciál ľudských bytostí pre dobro a
celistvosť
 Hierarchický pohľad – dominancia a
submisia roly, identita a vzťahy z rolí,
odolávanie zmien
 Organický pohľad – človek ako jedinec
s potenciálom, podpora odlišnosti,
jedinečnosť, podpora zmien

Systemický proces
Rodinná homeostáza
 Symptóm ako nerovnováha systému
 Rodina ako systém
 Problém

Zmena a schopnosť učiť sa
Proces zmeny, čo pomáha rastu a
zdokonaľovaniu medziľudských vzťahov
 Schopnosť učiť sa – osvojenie nových
vedomostí = vytváranie nových
skúseností = proces transformácia a
atrofie

Sebahodnota
Sebahodnota a sebaúcta – hodnota
človeka – láska a rešpekt seba
 Zárodky pozitívneho sebahodnotenia =
nízka a vysoká sebahodnota

Terapeutické presvedčenia V.
Satirovej:
1. Zmena je možná vždy, vnútorná zmena je možná vždy, vonkajšia je niekedy
obmedzená.
2. Rodičia vidia veci tak, ako najlepšie v tej chvíli dokážu.
3. Všetci máme vnútorné zdroje potrebné k rastu a zachádzania so sebou.
4. Máme možnosť voľby.
5. Terapia sa má zamerať na zdravie a možnosti a nie na patológiu
6. Nádej je súčasťou procesu zmeny.
7. Ľudia sa zjednocujú na základe podobnosti a rastú na základe rozdielnosti.
8. Hlavným cieľom terapie je stať sa tým, kto za seba rozhoduje.
9. Všetci sme prejavom životnej sily. (univerzálnosť je jednotná, každý človek ma
životnú silu a je schopný rastu, len ho v tom podporiť).
10. Všetci volia to, čo poznajú, zvlášť v stresových situáciách.
11. Problém nie je problém. Coping je problém (ako to zvládame).
12. aše pocity patria nám, všetky.
13. Ľudia sú od podstaty dobrí. Na to, aby sa spojili, ocenili svoju vlastnú hodnotu,
mali by nájsť svoj vnútorný poklad.
14. Rodičia len opakujú rodinné vzorce, ktoré dostali ako deti (niekedy aj
dysfunkčné vzorce).
15. Nemôžeme zmeniť minulosť, môže len zmeniť ich dopad na nás.
(terapeutická práca s klientom)
16. Prijatie a ocenenie našich minulých krokov dopredu zvyšuje našu
schopnosť zvládať prítomnosť.
17. Jedným z cieľov na ceste k celistvosti je prijať rodičov ako ľudí a stretnúť
sa s nimi úrovni ľudstva a nie na úrovni role.
18. Coping je prejavom úrovne našej vlastnej hodnoty. Vyššia sebahodnota
znamená plnší coping.
19. Vnútorné ľudské procesy sú univerzálne – aj keď sa dejú v rôznych
situáciách, kultúrach, a za rôznych okolnostiach.
20. Proces je cesta a možnosť zmeny. Obsah formuje kontext, v ktorom sa
zmena môže uskutočniť.
21. Hlavným cieľom Modelu rastu je kongruencia a vysoká sebaúcta.
22. Zdravý ľudský vzťah stojí na rovnocennosti.
Primárna triáda – výživná?
Triáda – matka, otec, dieťa
 Výživná – vzájomný rešpekt, úcta,
zodpovednosť, spolupráca, odlišnosť, rozvoj
zmyslu pre hodnotu ja
 Nevyriešené problémy z triády sú prítomné
v iných triádach
 Výživné triády – podpora, zmeny, ocenenie
 Dysfunkčné – chaos, zápas o prežitie, bolesť

Primárna triáda
Klient – s nízkou sebahodnotou –
obranné gestá, inkongruencia
 Sebahodnota – v akom je stave?

Charakteristika zdravých rodín
Členovia ako rovnako hodnotní
Dôvera, čestnosť, otvorenosť
 Vzorce kongruentnej komunikácie
 Členovia sa vzájomne podporujú
 Zdieľaná zodpovednosť
 Smiech a humor v rodine
 Rodinné tradície a rituály
 Akceptácia rozdielov a oslava jedinečnosti
 Vzájomný rešpekt súkromia
 Pocity sú akceptované a spracované
 Podstupovanie rizika a rast na neúspechoch


Životný cyklus rodiny
Najvýznamnejší kontext a determinant
pre vývin členov rodiny
 Predvídateľné a nepredvídateľné
udalosti alebo fázy
 Symptóm ako depresia, úzkosť –
následok prerušenia alebo
premiestnenia rodinného cyklu – pomoc
rodine riešiť krízu a navodiť rovnováhu

Životný cyklus rodiny








Zosobášený pár – 2 roky
Narodenie dieťaťa – 2,5 r
Rodina s deťmi predškolského veku – 3,5 r
Rodina s deťmi školského veku – 7 r
Rodina s teenagermi – 7r
Opúšťajúce hniezdo – 8 rokov
Prázdne hniezdo – 15 r
Starnúci rodičia – 10-15 r
Vývinové úlohy v rodine

Každá fáza – nové úlohy a osvojenie si
adaptačných mechanizmov / riziká
vzniku dysfunkcie
Rodinné pravidlá
Spôsob videnia sveta, formujú naše nádeje sny,
očakávania (naučený výsledok rod. pravidla)
 Sústava noriem a očakávaní rodiny – otvorené/skryté
– nevyslovené
 Rigidita/dysfunkčnosť – pružnosť pravidiel
 Pravidlo – ochranný mechanizmus
 Transformácia pravidiel – viesť k uvoľnenosti (prvok
voľby)
Nikdy nesmiem
Vždy musím

Pozície v strese
Obviňovanie
 Zmierovanie
 Superracionálny
 Rušenie
 Kongruencia

Rodinná mapa
Nástroj zmeny, ktorý ponúka videnia
seba a rodičov (prítomnosť a budúcnosť
v novej perspektíve)
 4 fázy
 3 generácie

Rodinná mapa
Otec
Matka
Dieťa
Rodinná mapa









Vzťahy v rodine
Dátum svadby
Mená rodičov
Dátum narodenia a miesto
Súčasný vek, smrť
Zamestnanie
Vzdelanie
Koníčky
Vyznanie, choroby
Rodinná mapa
3 prídavné mená
 Copingové pozície – 2
 Deti v rodine
 Rodinné pravidlá, vzorce, hodnoty a
presvedčenia, mýty, tajomstvo, tabu
 Rodinné témy
 Rodinná chronológia (historická)

Koleso vplyvov
Dedo
Babka
Zuzka
JA
Učiteľka
Ježibaba
Ľadovec / kaleidoskop









Správanie
Coping
Pozícia
Pocity
Pocity o pocitoch
Percepcia
Očakávanie
Túžby
Self
Validizácia / uznanie hodnosti
Oceňovanie
 Rozširovanie nádeje
 Normalizácia
 Individualizácia
 Reflektovanie
 Potvrdenie zdrojov
 Prerámcovanie
 Overovanie

Teplomer
Ocenenie
 Sťažnosti s odporúčaním
 Starosti, obavy, záhady
 Nové informácie
 Nádeje a priania

Kontaktovanie klienta
Ísť cez kanál klienta.
 Spájame sa s ich self, s túžbami.
 Akceptujeme ich straty, zúfalstvo, približujeme a
uznávame ich ako hodnotné bytosti.
 Bezpečná atmosféra, dôverná klíma, aby sa otvorili
zmene.
 Spájame sa s klientom v hlbšej rovine ako je problém.
 Bytie na fyzickej úrovni.
 Očakávania od stretnutia, ocenenie zdrojov.
 Vyjadriť nádej, veľa podpory.
 Bezpodmienečné prijatie.

K HODNOTENIU
1. Účasť
2. Aktívna participácia
3. Seminárne práce:
- Príbeh môjho mena
- Štýl učenia
-
Poslať do 15.11.2014 a zapisujem 29.11.2014 o 8.00hod.
Príbeh môjho mena - úvaha
Porovnávanie, zaujatie stanoviska – vlastný
názor, premýšľanie, uvažovanie, analyzovanie,
vyvodiť záver, zhodnotiť, posúdiť hodnotu,
zostaviť hierarchiu.
- Osvetľovanie z vlastného vnútorného hľadiska.
- Vplyv vo vzťahu Sociálna práca a k profesii.
- 2 strany A4 + titulný list (škola, meno,
priezvisko, ročník, rok, názov práce, odbor)
-
Štýl učenia – zviera (napr. sova)
Pozrieť sa aké zmysly používa?
 Ako sa orientuje v prostredí?
 Bezpečné teritórium
 Nebezpečenstvo – kto ho obmedzuje
 Sociálny systém, starostlivosť o rodinu,
mláďatá
 Výživa – získavanie potravy, zdroj obživy

-
2 strany A4 s titulným listom (škola, meno, priezvisko, ročník, rok, názov práce,
odbor)
Ďakujem za pozornosť

similar documents