ทุนการศึกษา - Department of Computer Engineering

Report
ทุนการศึกษา
Short-term Scholarships
• JASSO (Japan Student Services
Organization)
• Osaka University Scholarship for
Exchange Study
• ทุนเพื่อมาเรี ยนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยโอซากา
• ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี
Short-term Program
• OUSSEP (Short-term Study Program for
Undergraduate Level)
• Regular Short-term Exchange Program
(for Undergraduate Level and Graduate
Level)
• [email protected] (for Undergraduate
Level and Graduate Level)
List of scholarships to Japan
1. Japanese Government Scholarship
(Monbukagakusho:MEXT)
2. Scholarship by private organization
3. Asian Youth Fellowship (AYF)
4. Thai Government Scholarship
List of scholarships to Japan
1. Japanese Government Scholarship
(Monbukagakusho:MEXT)
2. Scholarship by private organization
3. Thai Government Scholarship
Embassy Recommendation :
Benefits
• สาหรับปี 2011 ทุนการศึกษาจะได้ 155,000 เยนถึง
157,000 เยนต่อเดือนขึ้นอยูก่ บั สถานภาพ และ ภูมิภาคของผูร้ ับทุน
• ตัว๋ เครื่ องบินไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อได้รับทุน และเดินทางกลับประเทศเมื่อ
สิ้ นสุ ดการรับทุน
• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้รับการ
ยกเว้น
Embassy Recommendation :
Qualification
• สัญชาติไทย อายุต้ งั แต่ 22 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ 1 เมษายนปี
การศึกษาถัดไป
• จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังจะจบการศึกษาใน
เดือนมีนาคมปี การศึกษาปัจจุบนั
• สาขาที่ศึกษาต่อจะต้องเป็ นสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จบมา
• GPA >= 3.50 แต่ถา้ มีความรู ้ดา้ นภาษาญี่ปุ่น (JLPT)
- ระดับ 1 : GPA >= 2.80
- ระดับ 3 : GPA >= 3.30
- ระดับ 2 : GPA >= 3.00
หรื อสอบ Examination for Japanese University
Admission for International Students (EJU)
ได้ผลคะแนนรวมวิชา “Mathematics Course 2” และ
“Science” รวมกันมากกว่า 260 คะแนน
Embassy Recommendation :
Selection Method
April
May
Application
June
1st Screening
Coming to Japan
Japanese Language
Education
July
2nd Screening
Specialized Education
Notification of Acceptance
Returning Home
Febuary
March
Immigration Procedures
Follow-up
Embassy Recommendation :
Application & Documents
• ใบสมัคร ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หรื อรับได้ที่สถานทูตหรื อ
สถานกงสุ ล(เชียงใหม่)
• เขียนเรี ยงความเกี่ยวกับสาขาที่จะไปศึกษาต่อ และแผนการ
ศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
• รู ปถ่าย 6x4” ไม่เกิน 6 เดือน 3 ใบ
• Transcript และสาเนาปริ ญญาบัตร หรื อใบรับรอง
สถานภาพนิสิต ชั้นปี ที่ 4 และจะสาเร็ จการศึกษาในปี นี้)
• ใบคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น หรื อ EJU (ถ้ามี)
• เอกสารทุกฉบับกรอกเป็ นภาษาอังกฤษหรื อญี่ปุ่นหรื อแปล
Embassy Recommendation :
Paper Selection & Interview
• Test Subject
– Social Sciences : English, Mathematic A
– Natural Sciences : English, Mathematic
B และเลือก 1 วิชาจาก Biology, Chemistry,
Physics
• ข้อสอบทั้งหมดเป็ นภาษาอังกฤษ
• สถานที่สอบ : เลือกสอบได้ที่กรุ งเทพฯ หรื อ เชียงใหม่
• สอบสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาญี่ปุ่น
Embassy Recommendation :
2nd Screening
• ตรวจร่ างกายที่ร.พ.รัฐ
• ติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึ กษาในมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ภายในเวลาที่ทาง
สถานทูตกาหนด ทางอีเมล์ จดหมายหรื อวิธีใดๆ ก็ได้
• ส่ งเอกสารที่เกี่ยวกับการสมัครทุน รวมทั้งใบตรวจสุ ขภาพ ทั้งหมดผ่าน
ไปยัง International Affair ของทางมหาวิทยาลัย
• ถ้าอาจารย์ตกลงรับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา จะได้รับจดหมาย Letter of
acceptance กลับมา เป็ นการการันตีวา่ 2nd Screening
ผ่านแน่นอน (มากกว่า 99%)
• รายละเอียดทั้งหมดนี้จะมีการ Orientation ที่สถานทูต (ถ้าผ่าน
การสัมภาษณ์แล้ว)
Embassy Recommendation :
Scholarship System
• Initial Status : Research Student
• Length : 2 years
• Japanese Course : 6 months
ในช่วงเวลาสองปี จะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็ น
นักศึกษาปริ ญญาโท (หรื อปริ ญญาเอก) ถ้าไม่สามารถสอบให้ผา่ นได้
ภายในสองปี จะสิ้ นสุ ดทุน
ในทานองเดียวกัน เมื่อจบปริ ญญาโทแล้วต้องการต่อปริ ญญาเอก จะต้อง
สอบเข้าปริ ญญาเอกให้ได้ทนั ที ถ้าคณะหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษาไม่ยนิ ยอม
ให้ต่อปริ ญญาเอก จะสิ้ นสุ ดทุน
List of scholarships to Japan
1. Japanese Government Scholarship
(Monbukagakusho:MEXT)
2. Scholarship by private organization
3. Thai Government Scholarship
Scholarship by private
organization
เช่น
– Panasonic
– Hitachi
โดยเงื่อนไขของแต่ละทุนนั้น สามารถตรวจสอบได้จากเวปไซด์
ขององค์กรนั้นๆ
List of scholarships to Japan
1. Japanese Government Scholarship
(Monbukagakusho:MEXT)
2. Scholarship by private organization
3. Thai Government Scholarship
Thai Government
Scholarship
เช่น
– ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์
– ทุน ก.พ.
– ฯลฯ
ต้องใช้ทุนไม่ต่ากว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ศึกษาต่อ
Further Information
• http://www.th.embjapan.go.jp/th/jis/study.htm
• http://www.panasonic-th.com/web/
about_schorlarship.asp
• http://stscholar.nstda.or.th/
• http://www.ocsc.go.th/
OSAKA UNIVERSITY
GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING
SCIENCE
พิชาภรณ์ สุ ทธาวาส
Mechanical Systems and Bioengineering Systems Laboratory
Department of Mechanical Engineering and Bioengineering
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
การวิจยั ระบบกลศาสตร์ และระบบชีววิศวกรรม
Mechanical Systems and Bioengineering Systems Laboratory
ภาควิชากลศาสตร์ และชีววิศวกรรม
สาขาวิชาชีววิศวกรรม
การวิจัยระบบกลศาสตร์ และระบบชีววิศวกรรม
Mechanical Systems and Bioengineering Systems
Laboratory
1) Modeling and analysis for orthopedic and
orthodontic biomechanics,
2) Human body motion analysis for
design/evaluation of assistive rehabilitation
devices,
3) Optimality analysis of bone tissue/structure
and design optimization of adaptive structural
system,
4) Assistant system for smart
structure/mechanism design
การวิจยั การจาลองการเดินและระบบประสาท
y
Θ1
(x1,y1)
x
(x3,y3)
Θ3
(x2,y2)
Θ2
Head and
Trunk
Θ4
Θ5
(x4,y4)
(x5,y5)
Thigh
Hip Joint
Knee Joint
Angle Joint
(x6,y6)
(x7,y7)
Center of gravity
ขอต
้ อ
่
SHANK
Estimation flowchart
Initial
parameters
GA process
Creating new set of
neuronal
parameters
NO
Fitness
function <
0.001
Calculating
motion
simulation over
certain steps
time
YES
Calculating
motion
simulation over
certain steps
time
Compare with
captured
motion data
Estimated
Neural
parameters
Estimation of neural parameters
from normal walking

similar documents