Säädösrakenne ja ajankohtaiset muutokset

Report
Säädösrakenne,
siirtymäajat ja katsaus
SERAan, NCO:hon ja
OSD:hen
Tina El-Nemr 17.6.2014
Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.
EASAn säädösrakenne
• Koulutusorganisaatioiden toimintaa ohjaa
 Perusasetus (Basic Regulation), joka on kaiken pohjana ja
sitova
 Saateasetus eli yleisasetus (Cover Regulation) on myös
sitova, ja siitä on löydettävissä enemmän yksityiskohtia
 Täytäntöönpanosäännöt (Implementing Rules, IR)
sisältävät yksityiskohtaisia määräyksiä
 Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi
(Acceptable Means of Compliance, AMC)
 Ohjemateriaali täydentää AMC:tä ja antaa lisäohjeistusta
kuinka vaatimukset voi täyttää (Guidance Material, GM).
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
EASAn säädösrakenne
• 216/2008 Basic regulation: perusasetus
• 1178/2011 Air crew regulation:
lentomiehistöasetus (saateasetus)
• Täytäntöönpanosäännöt:
• Liite I osa FCL: LENTOLUPAKIRJOJA SEKÄ NIIHIN
LIITTYVIEN KELPUUTUSTEN JA VALTUUTUSTEN
MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET SEKÄ
NIIDEN VOIMASSAOLO- JA KÄYTTÖEHDOT
216/2008
Perusasetus
1178/2011
Lentomiehistöasetus
Liite I
osa FCL
• Liite II: LENTOKONEIDEN JA HELIKOPTERIEN
KANSALLISTEN LUPAKIRJOJEN JA KELPUUTUSTEN
MUUNTAMISTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET
• Liite III: KOLMANNEN VALTION MYÖNTÄMIEN TAI
SEN PUOLESTA MYÖNNETTYJEN LUPAKIRJOJEN
HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET
• Liite IV osa MED: LÄÄKETIETEELLISET
VAATIMUKSET
• Liite V osa CC: KAUPALLISEEN
ILMAKULJETUSTOIMINTAAN OSALLISTUVAN
MATKUSTAMOMIEHISTÖN
KELPOISUUSVAATIMUKSET
• Liite VI osa ARA: VIRANOMAISIA KOSKEVAT
VAATIMUKSET LENTOMIEHISTÖN OSALTA
• Liite VII osa ORA: ORGANISAATIOITA KOSKEVAT
VAATIMUKSET LENTOMIEHISTÖN OSALTA
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liite II
Liite III
Liite IV
osa MED
Liite V
osa CC
Liite VI
osa ARA
Liite VII
osa ORA
Liikenteen turvallisuusvirasto
Säädösvalmisteluprosessi
• Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA vastaa EU:n
lentoturvallisuuslainsäädännön valmistelusta
• Määräyksellä tarkoitetaan
• Saateasetusta (Cover regulation) ja täytäntöönpanosäädöksiä
(implementing rule)
• Hyväksyttäviä menetelmiä (AMC)
• Ohjemateriaalia (GM)
• Tyyppihyväksyntäsäännöksiä (CS)
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Säädösvalmisteluprosessi (2)
• Ehdotuksen uudesta määräyksestä tai sen
päivittämisestä voi tehdä kuka tahansa EASAn
verkkosivuilla: http://www.easa.europa.eu/documentlibrary/rulemaking-programmes
• Ehdotus toimitettava joka vuosi 30.9. mennessä, jotta se
voidaan huomioida EASAn vuosittain julkaisemassa
säädösvalmisteluohjelma (Rule making program RMT):
http://easa.europa.eu/system/files/dfu/2013-029-RRevised%204-year%20RMP%20%2820142017%29%20-%20Detailed%20view.pdf
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Säädösvalmisteluprosessi (3)
1. Säädösvalmisteluohjelman(Rule making program, RMT)
luonnostelu ja julkaisu (12 kk)
2. Säädösvalmisteluprosessin alullepano ja toimeksiannon
(Terms of reference, ToR) määrittely, johon kuuluu mm.
(2-6 kk):
• työtehtävän suorittamisessa noudatettavan menettelyn määrittely sekä
aikataulu julkiselle kuulemiselle
• säädösten vaikutusten arviointi
• aikataulu määräyksen julkaisulle
3. Määräyksen luonnostelu, jossa huomioidaan mm. (3-18
kk):
• ICAOn standardit ja suositellut menettelyt
• Ilmailun onnettomuustutkintakeskusten asiaankuuluvat havainnot ja
suositukset
• Tieteen ja teknologian kehitys
• Yhteensopivuus jo voimassa olevien määräysten kanssa
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Säädösvalmisteluprosessi (4)
4. Säädösluonnoksen (Notice of proposed amendment,
NPA) julkinen kuuleminen. Luonnos julkaistaan EASAn
verkkosivuilla (1-3 kk)
• Kuka tahansa voi kommentoida lausuntokierroksella olevaa
säädösluonnosta käyttämällä common response tool-työkalua
• Perusasetus 216/2008 lausuntokierroksella:
http://easa.europa.eu/document-library/notices-of-proposedamendment
5. Kommenttien analysointi ja niiden perusteella
modifioidun säädösluonnoksen (Common response
document, CRD) julkaisu (2-6 kk)
• Myös CRD-dokumenttiä voi kommentoida EASAn verkkosivuilla
käyttämällä common response tool-työkalua
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Säädösvalmisteluprosessi (5)
6. Määräyksen käyttöönotto ja julkaisu (2 kk)
• EASAn pääjohtaja antaa EU:n komissiolle esityksen (opinion= esitys
lainsäädännöksi)
• Komissio käsittelee EASAn esityksen ja hyväksyy sen
• Määräys tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä julkaisusta
• Suomessa informoidaan uusien ja päivitettyjen asetusten
siirtymäaikojen soveltamisesta ilmailumääräyksellä:
•
GEN M1-1: Lentotoimintaa koskevien komission asetukseen 965/2012 sisältyvien
säännösten soveltaminen Suomessa
http://www.trafi.fi/filebank/a/1381142127/37f0ae725b04b165826a8b5c6583b470/13303GEN_M1-1_2013.pdf
•
GEN M1-9: lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien
säännösten soveltaminen Suomessa
http://www.trafi.fi/filebank/a/1396352140/4c17c896b79b19fa4a92238dce0e4e32/14498GEN_M1-9_2014_fi.pdf
•
GEN M1-10: Yhteisistä lentosäännöistä sekä lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä
koskevista operatiivisista säännöksistä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen EU N:o
923/2012 soveltaminen Suomessa
http://www.trafi.fi/filebank/a/1353928650/9148fdce5fdf7acb889da9a59a2cb9cd/10790GEN_M1-10_fi.pdf
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Säädösvalmisteluprosessi (6)
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
SERA ja NCO
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
SERA (Single European Sky)
• Komission täytäntöönpanoasetus, joka käsittää yhteiset
lentosäännöt sekä lennonvarmistuspalveluja ja menetelmiä koskevat operatiiviset säännökset
(923/2012)
• Tavoitteena valtiorajojen ”poisto” ilmaliikenteessä
• Säännöt eivät muuttuisi kun raja ylitetään
• Valtavasti eroja valtioiden välillä huolimatta siitä, että kaikki
toimivat ICAO Annexien mukaisesti
• GEN M1-12 mukaan astuu voimaan 4.12.2014 mutta
Trafin sisäinen tavoite 13.11.2014
• Yhteisiä lentosääntöjä täydentävät Trafin määräykset
ulkoiselle lausuntokierrokselle 15.8.-15.9.2014
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
SERA muutoksia
•
OPS M1-1 Lentosäännöt  lukuisia muutoksia:
• Yön määritelmä:
OPS M1-1: ”Auringon laskun ja nousun välinen aika silloin, kun
valaisematonta kohdetta (savupiippua, mastoa tms.) ei selvästi voida
erottaa 8 km etäisyydeltä. Epävarmoissa tapauksissa katsotaan yön
vallitsevan”
SERA: ’yöllä’ aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen.
Hämärä päättyy illalla, kun auringon keskipiste on 6 astetta horisontin
alapuolella ja alkaa aamulla, kun auringon keskipiste on 6 astetta horisontin
alapuolella
• Yö-VFR-minimi muuttuu
• Nyt: pilven alaraja 2 000 ft ja näkyvyys 8 km
• SERA: pilvikorkeus 1 500 ft ja näkyvyys 5 km
 Kouluttajien vastuu:
 Lentäjien tunnistettava yölentämisen riskit sekä omat ja ilmaaluksen rajoitukset.
 Lentäjien ymmärrettävä säätietojen rajoitukset ja niitä on osattava
tulkita oikein.
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
SERA muutoksia (2)
• OPS M1-1 Lentosäännöt:
• Erityis-VFR-lennot lähialueilla:
OPS M1-1: näkyvyys maassa on oltava vähintään 1,5 km
päivällä ja vähintään 3 km yöllä, sekä pilvisyyden sellainen,
että voidaan lentää selvästi erossa pilvistä noudattaen
minimilentokorkeuksia
SERA: vain päiväsaikaan (ellei viranomainen antanut lupaa),
näkyvyyden maassa on oltava vähintään 1 500 m ja
pilvikorkeuden on oltava vähintään 600 jalkaa
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
SERA muutoksia (3)
• OPS M1-17:Lentopaikan ATS-elimen toiminta-ajan
ulkopuolella vaadittava ilma-aluksen radiopuhelimen käyttö
 Radiopakkovyöhykkeet (Radio Mandatory Zone, RMZ)
 G+ (AFIS)-ilmatilaluokasta luopuminen
• OPS M1-31 Toisiotutkavastaimen käyttö Helsingin
lähestymisalueen alapuolisessa ilmatilassa
 Transponderipakkovyöhyke (Transponder mandatory zone, TMZ)
• OPS M2-1 yleisilmailu-lentokoneet
 Päivitys ilmoitettavien ilma-alusten säähavaintojen osalta
• Muutoksia kielto- ja rajoitusalueella lentämiseen
• Lisäksi lukuisia muita pienempiä tarkennuksia ja muutoksia
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Muilla kuin vaativilla moottorikäyttöisillä
ilma-aluksilla harjoitettava muu kuin
kaupallinen lentotoiminta (NCO)
• NCO (liite VII) on osa 965/2012 asetusta, jota on muutettu
800/2013 asetuksella
• Astuu Suomessa voimaan 25.8.2016
• Koostuu:
• Luku A: Yleiset vaatimukset
• Luku B: Toimintamenetelmät
• Luku C: Ilma-alusten suoritusarvot ja toimintarajoitukset
• Luku D: Mittarit tiedot ja varusteet
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Käyttöönsoveltuvuustiedot (Operational
suitability data OSD)
• Käyttöönsoveltuvuustietoihin (OSD) sisältävät tiedot oh-
jaamomiehistön tyyppikoulutuksessa vaadittavista pakollisista
koulutuksen osa-alueista
• Käyttöönsoveltuvuustiedot huomioitu lentomiehistöasetuksessa,
jota on muutettu 70/2014 asetuksella (julkaistu 27.1.2014)
• Edellyttää että tyyppikursseilla huomioidaan ko. tyyppiä
koskevat käyttöönsoveltavuustiedot
• Mikäli käyttöönsoveltavuustietoja ei ole saatavilla
asianomaisesta ilma-alustyypistä, tyyppikurssille hakevan on
noudatettava ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011
liitteissä vahvistettuja säännöksiä
• Tyyppikursseihin, jotka on hyväksytty ennen lentäjien
tyyppikoulutuksen vähimmäisvaatimusten hyväksymistä asianomaisen ilma-alustyypin käyttöönsoveltuvuustietoihin asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti, on sisällyttävä pakolliset
koulutuksen osa-alueet viimeistään 18.12.2017 tai kahden
vuoden kuluessa käyttöönsoveltuvuustietojen hyväksymisestä
sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi”
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Käyttöönsoveltuvuustiedot (Operational
suitability data OSD)
• Operation evaluation board- raportit (OEB-reports)
muuttuvat OSD-raporteiksi ja niistä tulee myös
koulutusorganisaatioita velvoittavia
• Julkaistut OEB-raportit:
https://www.easa.europa.eu/documentlibrary/operations-evaluation-board-reports
• DA42, R66 (alustava raportti)
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Hyödyllisiä linkkejä
• EASAn säädösvalmisteluohjelma 2014-2017 (RMT):
http://www.easa.europa.eu/documentlibrary/rulemaking-programmes
• NPA: http://www.easa.europa.eu/documentlibrary/notices-of-proposed-amendment
• CRD: http://www.easa.europa.eu/documentlibrary/comment-response-documents
• EASAn usein kysytyt kysymykset
lentomiehistöasetuksesta (aircrew regulation)
http://easa.europa.eu/the-agency/faqs/flight-standards
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Hyödyllisiä linkkejä
• SERA: KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o
923/2012: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&rid=2
• Osa NCO: KOMISSION ASETUS (EU) N:o 800/2013
lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja
hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti
annetun asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0800&rid=1
• OEB-raportit: https://www.easa.europa.eu/documentlibrary/operations-evaluation-board-reports
17.6.2014
Tina El-Nemr-Koulutusorganisaatiot
Liikenteen turvallisuusvirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto
Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
PL 320, 00101 Helsinki
Puhelin 029 534 5000
www.trafi.fi
Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

similar documents