Individuálna účtovná závierka pre rok 2011 v organizáciách

Report
Individuálna účtovná závierka pre rok 2011 v organizáciách
verejnej správy
12. decembra 2011
Ing. Oľga Ciliková, PhD.
Obsah seminára
• Základné predpisy vzťahujúce sa k ÚZ
• Špecifiká v účtovaní v rozpočtových a príspevkových organizáciách
štátu, obciach, VÚC a nimi zriadených RO a PO a v neziskových
organizáciách
• Vykonávané činnosti v účtovných jednotkách
• Uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie ÚZ
• Inventarizácia majetku, záväzkov a VI (fyzická, dokladová inventúra,
posúdenie ocenenia majetku a záväzkov, inventarizačné rozdiely´)
• Účtovné operácie účtované pri účtovnej uzávierke – rezervy a
opravné položky, časové rozlíšenie nákladov a výnosov
• Zostavenie ÚZ – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky,
výročná správa
Základné predpisy vzťahujúce sa k ÚZ
• Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 – č. MF/16786/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné
celky
Novelizácie:
Opatrenie MF SR č. MF/25189/2008-311
Opatrenie MF SR č. MF/24240/2009-31
To sú postupy účtovania
Základné predpisy vzťahujúce sa k ÚZ
• Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej
závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy,
obce a vyššie územné celky
Novelizácie:
Opatrenie MF SR č. MF/25189/2008-311
Opatrenie MF SR č. MF/24241/2009-31
To je k účtovnej závierke – súvaha, VzS
Základné predpisy k ÚZ
• Opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č.
MF/24342/2007-74,
ktorým
sa
ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na účel podnikania
Novelizácia:
Opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74
Opatrenie MF SR z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74
Druhy účtovnej závierky
• Riadna ÚZ (predkladá sa do 1.
nasledujúceho roka, MF SR do 5.
nasledujúceho roka) – verejná správa
februára
februára
• Mimoriadna ÚZ predkladá sa do 30. kalendárnych
dní odo dňa. ku ktorému sa zostavuje
• Neziskové organizácie – miestne príslušnému DÚ (2x
výkazy) do 31. marca
Miesta predkladania
• Rozpočtové a príspevkové organizácie predkladajú
účtovnú závierku zriaďovateľovi
• Obce predkladajú účtovnú závierku daňovému úradu
• Vyššie územné celky predkladajú účtovnú závierku
MF SR
• Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné
služby príslušnému daňovému úradu
Neziskové organizácie
• Zákon definuje neziskovú organizáciu ako právnickú
osobu založenú podľa tohto zákona, ktorá poskytuje
všeobecne prospešné služby za vopred určených a
pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a
ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov,
členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí
použiť v celom rozsahu na zabezpečovanie
všeobecne prospešných služieb
Všeobecne prospešné služby
• Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
• Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna
starostlivosť
• Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt
• Ochrana ľudských práv a základných hodnôt
• Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
• Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a
informačné služby
• iné
Účtovníctvo a výročná správa
Vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a v zmysle
opatrenia Ministerstva financií SR (uvedené vyššie)
Podľa tohto opatrenia vedú aj nadácie, neinvestičné fondy,
verejné vysoké školy
Vo svojom účtovníctve vedie oddelene výnosy a náklady
spojené s všeobecne prospešnými službami a výnosy a
náklady spojené s podnikateľskou činnosťou
Vypracuje výročnú správu najneskôr do 30. júna
nasledujúceho roka, ktorá musí byť zverejnená spôsobom
určeným v štatúte a musí byť verejne prístupná v sídle n. o.
Špecifiká rozpočtových organizácií
• Bežný transfer od zriaďovateľa sa zúčtuje do výnosov vo
vecnej a časovej súvislosti s výdavkami
• Bežný transfer od iných subjektov sa zúčtuje do výnosov vo
vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
• Kapitálový transfer od zriaďovateľa sa zúčtuje do výnosov vo
vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z účtu zúčtovacích
vzťahov (353, 355)
• Kapitálový transfer od subjektu mimo verejnej správy sa
zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
z účtu 384 – Výnosy budúcich období
Špecifiká rozpočtových organizácií
• Zúčtovanie rozpočtových príjmov sa účtuje do
výnosov a súčasne predpis ich odvodu do
nákladov
Účtovanie preijatého bežného transferu od zriaďovateľa
(RO územnej samosprávy)
Príjem bežného transferu od zriaďovateľa
222 / 354
Nákup materiálu, obstaranie služieb
112, 5xx / 321
Úhrada faktúr za materiál a za služby
321 / 222
Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo výške výdavkov
354 / 691
Prijaté kapitálové transfery od zriaďovateľa - RO
• Príjem kapitálového transferu od zriaďovateľa
222 / 354
• Obstaranie DHM – prístroja
042 / 321
• Zaradenie do používania – protokol o zaradení
022 / 042
• Úhrada faktúry
321 / 222
Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa pokračovanie
• Zúčtovanie kapitálového transferu
354 / 355
• Účtujeme odpisy DHM
551 / 082
• Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo
vecnej a časovej súvislosti s odpismi (vo výške
nákladov)
355 / 692
Vyradenie dlhodobého majetku – RO samosprávy
• Vyradenie z titulu opotrebenia – likvidácia
• Vyradenie z titulu predaja
• Vyradenie z dôvodu manka (pri inventarizácii zistenie
chýbajúcej veci)
 Doúčtovanie zostatkovej ceny
551, 541, 549 / 07x, 08x
 Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo
výške nákladov (odpisu)
355 / 692
Predaj dlhodobého majetku – RO samosprávy
• Tržby z predaja dopravného prostriedku
318 / 641
• Vyradenie dopravného prostriedku z používania
083 / 023
• Inkaso pohľadávky z tržieb za predaný dopravný
prostriedok (nedaňový príjem)
223 / 318
• Predpis odvodu nedaňových rozpočt. Príjmov
588 / 351
• Odvod rozpočtových príjmov
351 / 223
Špecifiká príspevkových organizácií
• Bežný transfer (príspevok na prevádzku) od zriaďovateľa sa
zúčtováva do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s
výdavkami
• Bežný transfer od iných subjektov sa zúčtováva do výnosov vo
vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
• Kapitálový transfer (príspevok na obstaranie DM) od
zriaďovateľa sa zúčtováva do výnosov vo vecnej a časovej
súvislosti s nákladmi z účtu zúčtovacieho vzťahu (355)
• Kapitálový transfer od subjektu mimo verejnej
správy sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej
súvislosti s nákladmi z účtu výnosov budúcich
období
Prijatý bežný transfer od zriaďovateľa – PO samosprávy
• Príjem bežného transferu od zriaďovateľa (materiál,
energie a pod.)
221 / 354
• Nákup materiálu, služieb
112, 5xx / 321
• Úhrada splatnej faktúry
321 / 221
• Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo výške výdavkov
354 / 691
Prijaté kapitálové transfery od zriaďovateľa – PO
samosprávy
• Príjem kapitálového transferu od zriaďovateľa
221 / 354
• Obstaranie DH a DNM (prístroja)
042 / 321
• Zaradenie do používania – protokol o zaradení
022 / 042
• Úhrada splatnej faktúry
321 / 221
• Zúčtovanie kapitálového transferu po financovaní
354 / 355
Pokračovanie
• Účtujeme odpisy DN a DHM – podľa odpisového
plánu
551 / 07x, 08x
• Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo
výške nákladov – odpisov
355 / 692
Vyradenie dlhodobého majetku v PO samosprávy
účtujeme podobne ako v RO samosprávy
Prijatý dar (prístroja) od subjektu mimo verejnej správy
• Prevzatie prístroja na základe darovacej zmluvy
042 / 384
• Zaradenie do používania – protokol
022 / 042
• Účtujeme odpisy tohto majetku
551 / 082
• Zúčtovanie daru do výnosov bežného obdobia vo
výške nákladov – odpisu
384 / 698
Špecifiká obcí a vyšších územných celkov
• Účtovanie rozpočtových príjmov do výnosov s
vplyvom na výsledok hospodárenia (miestne
dane, podielové dane a iné poplatky)
• Zúčtovanie transferov zo ŠR do výnosov vo
vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (na
prenesený výkon kompetencií – matrika,
stavebný úrad, životné prostredie a pod.)
Prijatý bežný transfer od štátu - samospráve
• Príjem bežného transferu
221 / 357
• Nákup materiálu, služieb ... – faktúra
112, 5xx / 321
• Úhrada faktúr
321 / 221
• Spotreba materiálu
501 / 112
• Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo výške nákladov
357 / 693
Ak nevyčerpá, tak na účet 384 – Výnosy budúcich období
Špecifické náklady
• Účet 584 – Náklady na transfery z rozpočtu
obce alebo z rozpočtu VUC do rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácií
zriadených obcou alebo vyšším územným
celkom
• Bežný transfer 584 / 221
• Kapitálový transfer 355 / 221
584 / 355 (vo výške
odpisov)
Špecifické náklady
• Účet 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu VUC ostatným subjektom verejnej
správy (585 / 359 359 / 221)
• Účet 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej
správy – účelovo 586 / 372
Špecifické výnosy
• Účet 632 – Daňové výnosy samosprávy (319 / 632) z
nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za predajné automaty, za nevýherné
hracie automaty
• Účet 633 – Výnosy z poplatkov (316, 318 / 633) za
odpadové hospodárstvo, za parkovanie a pod.
Vykonávané činnosti v účtovnej jednotke v súvislosti s
ÚZ
• Uzávierkové činnosti
• Uzatvorenie účtovných kníh
• Zostavenie účtovnej závierky
Rozsahom sú najobsiahlejšie uzávierkové činnosti,
ktoré možno členiť do oblastí:
Kontrola bilančnej kontinuity
Kontrola nadväznosti analytických účtov a analytickej
evidencie na syntetické účty
Vykonávané činnosti v ÚZ
Tvorba rezerv
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov
Kontrola zaúčtovania odpisov DM
Kontrola zaúčtovania transferov
Doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného
roka
Tvorba rezerv
Rezervy sa tvoria v súlade s § 26 zákona o účtovníctve
Je to záväzok s neistým časovým vymedzením alebo
výškou , predstavujú existujúcu povinnosť účtovnej
jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je
pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické
úžitky ÚJ
Ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa
odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej
povinnosti ku dňu zostavovania ÚZ (spoľahlivo
ocenená)
Tvorba rezerv
• Spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa
vnútorného predpisu ÚJ
• Rezerva sa použije len na účel, na ktorý bola vytvorená
• Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov (účty 552,
553), ich použitie a zrušenie v prospech výnosov (652,
653)
• Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku
(nevyfakturovaná dodávka materiálu, dlhodobého
majetku) sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu
majetku (112, 042)
Tvorba rezerv - pokračovanie
• Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri
inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
• Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo
všeobecných záväzných právnych predpisov, z uzavretých
zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia ÚJ splniť si povinnosť
voči tretím stranám
• Rezervy sa vytvárajú: náklady súvisiace s odstránením
znečistenia ŽP, reklamácie, odstránenie odpadov a
obalov, odstupné, nevyčerpané dovolenky, vrátane soc. a
zdravotného poistenia a iné.
Vykazovanie rezerv
V účtovnej závierke – poznámkach sa uvádza pohyb
hodnôt jednotlivých druhov rezerv v nasledovnom
členení:
• Tvorba
• Použitie = čerpanie rezervy
• Zrušenie rezervy = časť rezervy, ktorá sa nevyužila na
pokrytie nákladov resp. obstaranie majetku
• Uvedenie predpokladaného roku použitia rezervy
• Opis významných položiek rezerv
Tvorba opravných položiek
• Opravné položky sa tvoria na základe zásady
opatrnosti, vždy sa tvoria k majetku
• Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak
existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty
majetku pod jeho účtovnú hodnotu
• Zníženie hodnoty majetku je prechodného
charakteru, predpoklad zníženia hodnoty majetku je
opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je
dôvodom zníženia budúcich ekonomických úžitkov z
tohto majetku
Tvorba opravných položiek
•
•
•
•
K dlhodobému majetku
K zásobám
K pohľadávkam
Ku krátkodobému finančnému majetku
Tvorba OP sa účtuje na ťarchu nákladov a ich
zúčtovanie v prospech účtov výnosov
Výnimka: opravné položky tvorené k majetku, ktorého
zmena hodnoty sa účtuje na účte 414 – Oceňovacie
rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Tvorba opravných položiek
Opravné položky sa tvoria na ťarchu nákladov
 557 – Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti
 558 – Tvorba ostatných OP z prevádzkovej činnosti
 559 – Tvorba OP z finančnej činnnosti
Zúčtovanie OP sa účtujú do výnosov
 657 – Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti
 658 – Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti
 659 – Zúčtovanie OP z finančnej činnosti
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Je podstatná skutočnosť, že je známy ich vecný obsah,
suma a obdobie, ktorého sa týkajú, tiež sa vzťahuje
dokladová inventúra – posudzuje sa ich výška a
odôvodnenosť
Náklady budúcich období
Komplexné náklady budúcich období
Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:
 Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo
a vecne súvisia
 Opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období
sa účtujú ako účtovné prípady bežného ú. o. na
príslušných účtoch nákladov alebo výnosov
 Významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých
účtovných
období
sa
účtujú
prostredníctvom
nerozdeleného výsledku hospodárenia
 Náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných
období sa účtujú do výnosov b. ú. o.
Kontrola zaúčtovania odpisov
• V súčasnosti žiadna ÚJ štátnej správy a samosprávy
nemá povinnosť účtovať o daňových odpisoch, ale v
zmysle zákona o účtovníctve
• Daňové odpisy len pre vyčíslenie základu dane – ak
činnosť podlieha zákonu o dani z príjmov
(podnikateľská činnosť)
Doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného
obdobia
• Zásada úplnosti a správnosti účtovníctva – zásada
kladená zákonom o účtovníctve
 Prevod peňažných prostriedkov v súvislosti s výplatou
miezd za mesiac december v RO (výplata bude
uskutočnená až v nasledujúcom roku) z výdavkového
rozpočtového účtu na účet cudzích prostriedkov
(depozitný účet RO)
261 / 225, 222
221 / 261
 Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré
nesmú mať konečný zostatok
pokračovanie
 Pri účtovaní zásob – účty 111 – Obstaranie materiálu
a 131 – Obstaranie tovaru (buď na účet 119, 139
alebo 326)
 V štátnych RO, PO účet 352 – Zúčtovanie z
financovania zo ŠR (na účet 225 alebo 353)
 V RO a PO zriadených obcou alebo VÚC účet 354 –
Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC
(preúčtovaný na 355 alebo vrátime)
 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
nemá zostatok
Účtovanie kurzových rozdielov
V zmysle zákona o účtovníctve sa majetok a záväzky
vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na EUR
- Pohľadávky
- Záväzky
- Podiely
- Cenné papiere
- Deriváty
- Ceniny
- Peňažné prostriedky vyjadrené v cudzej mene
- Opravné položky a rezervy (vyjadrené v cudzej mene)
Účtovanie kurzových rozdielov
Kurzové rozdiely (kurzové zisky aj kurzové straty)
účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia
- na účtoch 563 – Kurzové straty a 663 – Kurzové zisky
- Účtujú sa rovnako vo všetkých typoch účtovných
jednotiek
- Účtujú sa ako náklad alebo výnos a vykazujú sa vo
výkaze ziskov a strát
- Výnimka – pri finančných investíciách kurzový zisk
alebo kurzová strata na účet 414
Inventarizácia
Overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá
skutočnosti
 1. krok – zistenie skutočného stavu – fyzická,
dokladová a kombinovaná inventúra
Výsledok – inventúrny súpis (zabezpečuje
preukázateľnosť účtovníctva)
 2. krok – porovnanie so stavom majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve
Výsledok – inventarizačný zápis
Inventarizácia
Rozdiel medzi skutočným a účtovným stavom je
inventarizačný rozdiel
 Manko
 Prebytok
Musia sa zúčtovať pri účtovnej uzávierke – do nákladov
alebo do výnosov, okrem schodku peňažných
prostriedkov a cenín – ako pohľadávka voči hmotne
zodpovednej osobe
Uzatvorenie účtovných kníh
Účty hlavnej knihy sa uzatvárajú účtovnými zápismi
 na účet 702 – Konečný účet súvahový (všetky
zostatky súvahových účtov)
 Na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia (všetky
výsledkové účty, t. j. nákladov a výnosov)
 uzávierkové účty 702 a 710 sa uzatvoria výsledkom
hospodárenia za účtovné obdobie
Konsolidácia v samospráve
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (§ 22a), ktorý ustanovuje kto zostavuje
konsolidovanú účtovnú závierku, t. j. povinnosť
konsolidácie
- Zákon o účtovníctve stanovuje povinnosť zostavovania
konsolidovanej ÚZ pre obce, vyššie územné celky,
správcov kapitol štátneho rozpočtu za predpokladu, že
majú v zriaďovateľskej pôsobnosti RO, PO alebo
dcérsku ÚJ (obchodnú spoločnosť)
Legislatíva
• Opatrenie MF SR zo dňa 17. decembra 2008 č.
MF/27526/2008-31,
ktorým
sa
ustanovujú
podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie
vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a
označovaní položiek konsolidovanej ÚZ vo verejnej
správe v znení opatrenia č. MF/22110/2009-31, ktoré
ustanovuje ako sa zostavuje konsolidovaná ÚZ, t. j.
metódy a postup konsolidácie vrátane obsahového
vymedzenia a štruktúry konsolidovanej ÚZ
Zákonná povinnosť zostavovateľa KÚZ
Materská účtovná jednotka je povinná včas oznámiť
dcérskym účtovným jednotkám a ostatným ÚJ
zahrnovaným do konsolidovanej ÚZ informáciu, že má
povinnosť zostaviť KÚZ
§ 22 ods. 13 zákona o účtovníctve
Overenie účtovných závierok
• Obec, VÚC musia mať overenú účtovnú závierku
• Všetky účtovné jednotky, ktoré zostavujú
konsolidovanú účtovnú závierku – musia mať
overenú KÚZ
KONIEC
Ďakujem za pozornosť

similar documents