SYSTEMATISK BYGNINGSVEDLIGEHOLD

Report
HADERSLEV KATEDRALSKOLE
SYSTEMATISK
BYGNINGSVEDLIGEHOLD
HVORFOR ?
Baggrunden for hvorfor
Haderslev Katedralskole
Valgte at købe et system til styring af
systematisk bygningsvedligehold
HADERSLEV KATEDRALSKOLE I TAL
•
•
•
•
VI HAR PT 1000 ELEVER OG CA. 110 ANSATTE.
VI HAR 7.796 M² BYGNIGSAREAL.
BYGNINGERNE ER FRA 1968 OG 1972.
VI HAR FLADE TAGE OVERALT.
HVORDAN VAR DET FØR SELVEJET
I SDJ. AMT OG UNDER UBST
• AMTET stod for den udvendige
vedligeholdelse.
• AMTET overlod indvendig vedligeholdelse til
den enkelte institution.
LOVPLIGTIGE EFTERSYN
FØR SELVEJET
• AMTET havde det overordnede ansvar for
udførslen af disse.
• AMTET opbevarede dokumentationerne for
disse arbejder.
• AMTET disponerede over beløb afsat til
eftersynene.
BRUGSANVISNINGER OG ANDET
DOKUMENTATION
• Vi skulle dengang som nu selv opbevare
dokumenter og vejledninger over alle de
emner der er i brug på en stor institution.
• Tegninger mm. som blev overdraget fra
AMTERNE/UBST var en noget ”rodet” tilstand
og i de fleste tilfælde ikke fyldestgørende.
HVAD GØR VI
• Da vi manglede overblik over både bygningernes
tilstand og hvilken økonomi der skulle til for at
vedligeholde det hele, besluttede vi os for at
tilkøbe et FM program (facility management )
• Det var imidlertid ikke nok blot at købe et
program vi havde brug for nogle flere løsninger så
vi gik sammen med SKI om at lave en
”pakkeløsning” med de ting vi havde brug for og
så sende det i udbud for at få det til en god pris.
HVAD FIK VI
• Det mundede ud i at firmaet Grontmij
strikkede et godt tilbud sammen omkring
deres eget FM program som hedder Butler.
HVAD INDEHOLDER AFTALEN
• Årlig gennemgang af bygningerne indvendigt
herunder tekniske installationer som f.eks. CTS.
• Årlig gennemgang af klimaskærmen.
• Årlig gennemgang af udvendige arealer (veje,
afløb, hegn mm.)
• Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan både 1 års,
4 års og 10års planer
• Udarbejdelse af budgetter for de samme
vedligeholdelsesplaner.
HVAD INDEHOLDER AFTALEN 2
• Der afholdes op til 8 møder årligt med den
enkelte institution hvor
bygningsdriften/budgetter m.m. gennemgås.
• Opbevaring af tilstandsrapporter, EMO
mærker, tegninger og andet relevant
bygningsmateriale efter aftale med de enkelte
institutioner.
• Informere om gældende / ændret lovgivning
og påbud fra myndigheder.
HVAD INDEHOLDER AFTALEN 3
• Levering af et Drift og vedligeholdelsessystem
(FM)
• Uddannelse af pedeller og bygningsansvarlige i
brug af det tilbudte system.
• Overførsel af institutionens data fra de
eksisterende UBSTT rapporter til det tilbudte
system.
• Tilbud om rådgivning i forbindelse med
bygningsvedligehold som afregnes til de tilbudte
priser.
TILLÆGS GEVINSTER I AFTALEN
HVAD KAN SYSTEMET OGSÅ BRUGES TIL
• Udover den systematiske vedligehold kan
systemet også bruges til den almindelige drift. Jeg
tænker her på alle de utallige daglige gøremål
som drift afdelingerne skal huske på.
Alt kan indskrives i systemet med eller uden
dokumentation og man kan så udskrive daglige,
ugentlige, månedlige, kvartalsvise rapporter over
hvad der skal laves.
f.eks. Klip hæk mod vejen i uge 25.
Rens gulvafløb i gymnastik d. 6.2-5.3-2.4
TILLÆGS GEVINSTER.
HVAD KAN SYSTEMET OGSÅ BRUGES TIL.
• De førnævnte eksempler er blot for at
demonstrere hvor brugbart systemet er til den
daglige drift.
• Vi er nu først ved at tage det hele i brug men
har dog været gennem hele idriftsættelses
fasen.
• Vi har modtaget de første budgetter og planer,
det vi har set indtil nu tyder rigtig godt.
Budget eksempel 1års
Budget eksempel 3års
Eksempel på billeddokumentation
Eksempel på arbejdsliste
Eksempel på ren budgetdel
Eksempel på rapport modul
Eksempel på HJÆLP

similar documents