Casper Burlin - Teknologisk Institut

Report
Velfærdsteknologi &
Arbejdsmiljø
CARENET arrangement - den 28. november 2013
Dagens program (1)
• Velkommen v. Jørgen Løkkegaard
• Et bedre arbejdsmiljø med velfærdsteknologi v/ Casper Burlin,
seniorkonsulent, Teknologisk Institut v/
• Når ord skaber virkelighed v/ Chris B. Nørregaard,
udviklingskonsulent, Vejle Kommune Pause
• Nylige erfaringer fra arbejdsmiljøprojekt v/ Michael Bech
Petersen, udviklingskonsulent, Faaborg-Midtfyns Kommune
• Frokost
Dagens program (2)
• Vasketoiletter & arbejdsmiljø v/ Robert Jacobsen, J. Honoré
Care
• Spiserobotter & arbejdsmiljø v/ Bente Tolstrup, direktør, salg og
marketing, Carewarekompagniet
• Forflytningsteknologi & arbejdsmiljø v/ Kent Hvidtfeldt,
salgschef, Ergolet
• Workshop – input til jeres daglige praksis
• Diskussion og ‘tak for i dag’
Om Casper Burlin
• Seniorkonsulent i Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut
siden 2009
• Tidligere arbejdet i private virksomheder, Københavns Amt,
Region Hovedstaden
• Arbejdet som HR/arbejdsmiljøkonsulent og ekstern konsulent
• Arbejdet med arbejdspladsudvikling, trivsel og arbejdsmiljø
kompetenceudvikling, projektledelse,
(velfærds)teknologiimplementering mv.
• MSc. HRM, Sidefag psykologi, MBA stud.
’Center for Arbejdslivs mission er at udvikle offentlige og
private virksomheders evne til at anvende de
menneskelige ressourcer bedst muligt, til gavn for
samfund, brancher og virksomheder. Udviklingen sker i
tæt samarbejde med medarbejdere og ledere, samt ved
at sikre samspil mellem organisering, kompetencer og
teknologi’
Teknologi
Organisering
Kompetencer
Center for Arbejdsliv - Projekter
Rigshospitalet
Region Midtjylland
Bornholms Hospital
Falck
Esbjerg og København kommune
Region Hovedstaden
Styrkelse af arbejdsmiljøet i ældreplejen
med intelligent teknologi
• Resultatkontrakten ”Danmark som
telemedicinsk foregangsland” (2013-2015),
støtte af Styrelsen for Forskning og Innovation
med 31,5 mio.
Udbud
Leverandører
Forretningsmodeller,
teknologiske snitflader
og open source
platforme til udviklere,
producenter,
leverandører og
underleverandører
Teknologier
Infrastrukturer
Internationale
standarder
Efterspørgsel
Brugere
Organisering,
finansiering,
uddannelser og
kompetencer til gavn
for borgere,
hospitaler,
kommuner og
praktiserende læger
Bedre teknologier og services til borgere og sundhedsprofessionelle
Øget vækst i forretningsmuligheder nationalt og internationalt
TELEMEDICIN
Tværgående indsats for Telemedicin
• Produktmodning
• Rådgivning, test og godkendelse
af medicinsk udstyr, software.
• Wireless/trådløse teknologier
• Regulatoriske krav
• Internationale standarder
(Continua Health Alliance)
• Implementering af velfærds og
sundhedsteknologi
• Organisering og arbejdsprocesser med nye teknologier
• Design af storskala tværsektorielle
projekter på sundhedsområdet
• Nye forretnings- og
innovationsmodeller
• eLæring og træning
• Business cases og evaluering
• Human factors and
ergonomics
• Socioteknisk system-tilgang
• Sikkerheds- og
designpsykologi
• Brugerinddragelse og
behovsafdækning
• Usability og implementering
af ny teknologi
• Kontekstanalyser og human
factors baserede
risikoanalyser
• Åbne standarder, protokoller,
standardisering
• Forretningsmodeller ift
Telemedicin/Caretech
området
• Brugerdreven innovation
10
Definition:
Velfærdsteknologi
”Velfærdsteknologi er brugerorienterede teknologier, der forsyner
eller assisterer brugerne med én eller flere offentlige eller private
velfærdsydelser og produkter. Velfærdsteknologi er teknologisk
understøtning og forstærkning af fx. tryghed, sikkerhed, daglige
gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen.
Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer
med kroniske sygdomme samt borgere med handicap i forskellige
former og grader. Fokus for velfærdsteknologierne er at sikre en bedre
ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelser og/eller at
tilvejebringe en bedre kvalitet af disse ydelser for deres bruger”
Fredericia Kommune
VELFÆRDSTEKNOLOGI
Definitioner:
Psykiske arbejdsmiljø og trivsel
Psykisk arbejdsmiljø:
De forhold ved en arbejdssituation, der påvirker ens psykiske
helbred, og som indebærer en risiko for forringelse af fysisk og
psykisk helbred og arbejdsevne
Trivsel:
Det enkelte menneskes oplevelse af balance og følelsen at
have overskud både fysisk og mentalt
Relationen mellem velfærdsteknologi
og arbejdskraftbesparende teknologi
Jeres erfaringer
Hvilke gode og/eller dårlige
erfaringer har I oplevet i forhold til
arbejdsmiljøet ved indførelse af
velfærdsteknologi?
Projekt: BBS Bornholm
Resultat med BBS (1)
• I gennemsnit er tidsforbruget til forflytnings- og hygiejne rutiner faldet
med 66 %
• Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejne rutiner med brug af lift er faldet
med 63 %
• Tidsforbruget til forflytnings- og hygiejne rutiner uden lift er faldet med 65
%
• Antallet af forflytningsrutiner, hvor lift er nødvendig, er faldet med 30 %
• 41 % af personalet svarer, at det er blevet lettere at få patienterne ud af
sengen
• 68 % af personalet mener, at den gennemførte uddannelse har gjort det
nemmere eller meget nemmere at forflytte patienterne
Resultat med BBS (2)
• Antallet af arbejdsskader er reduceret som følge af projektet fra 10 i 2008,
til 5 i 2009 og 0 arbejdsskader i 2010
• Patienterne oplever en højere komfort med det nye udstyr
• Der er realiseret besparelser svarende til 3,1 årsværk på Bornholms
Hospital
• svarende til kr. 1.078.800,- per år (212,19 kr./time x 1.640 timer/år x 3,1
mandår).
• På landsplan er besparelsespotentialet 466 årsværk eller kr. 160 mio. pr. år
(212,19 kr/time. x 1.640 timer/år x 466 mandår).
Andre erfaringer: Da vi have gjort hvad vi havde planlagt havde brugen af de
nye BBS ingen effekt! Det skulle trænes, og ikke kun instrueres, før det
lykkedes.
Case: Geelgårdskolen
Implementering af omverdenskontrolsystem
Organisatoriske – arbejdsmæssige
erfaringer
• Processen: Lokal arbejdsgruppe,
ledelsesmæssigforankring, sæt i gang!
• Kollegaer koblet på løbende og ad hoc
• Nogen fik træning/instruktion/oplæring
– de fleste gjorde ikke
• Nogle medarbejdere følte sig
inkompetente
• Relation mellem medarbejder og
borger (kunne) ændre sig
Model: De fire i’er
Information
Involvering
Instruktion
Implementering
INFORMATION
For at sikre forståelsen af de tiltag, der
igangsættes, bør organisationen informere de
involverede medarbejdere og brugere om
initiativet.
INVOLVERING
For at sikre ejerskab er det en god idé at
inddrage de nødvendige personer,
personalegrupper, brugere, ledere mv. i
arbejdet med løsningerne.
INSTRUKTION
Medarbejdernes forudsætninger både de
tekniske og faglige er afgørende for at opnå
succes med teknologien hos brugerne.
IMPLEMENTERING
For at sikre den nødvendige information, relevant involvering og
instruktion vil det være en fordel at udarbejde en implementeringsplan.
Erfaringer: Robot støvsugere i en
kommune
Det væsentligste i denne sammenhæng er, at uoverensstemmelser i
forståelsesrammerne i forhold til formål og anvendelse, har fordret til
gnidninger i organisationen.
Det har vist sig gennem medarbejdernes umiddelbare modstand mod
robotstøvsugerne, hvor de følte at implementeringen var ud fra et topdown perspektiv. Dette kom til udtryk gennem frustrationer og skepsis
i forhold til anvendelsen af robotstøvsugerne.
Til gengæld har ledergruppen anskuet implementeringen fra et
bottom-up perspektiv, hvor de mente at medarbejderne har spillet en
stor rolle i implementeringen.
Dette viser, at der har været forskellige oplevelser og forståelser af
implementeringen af robotstøvsugere blandt ledergruppen og
medarbejdergruppen
REAKTIONER PÅ FORANDRINGER
”Hvordan påvirker
arbejdspladsforandringer
den enkelte medarbejder”
Steen Høyrup, DPU
MÅDEN forandringen kommer på:
Grad af involvering af medarbejderne
Grunde til at involvere medarbejderne
– Mindske modstand ved senere gennemførelse
– Informere: Skabe viden
– Skabe forståelse: Hvorfor skal dette ske?
– Skabe accept: Forpligtelse
– Udnytte medarbejdernes gode ideer og særlige
praksisviden for at forbedre kvaliteten af
forandringen
Medarbejderinddragelse kan give
ledelsen problemer
• De mange ideer er ikke til at håndtere
• Hvis man har lovet indflydelse, kan man ikke
sådan trække den tilbage
• Den nære ledelse kan selv være magtesløs
over for det overordnede koncept, der sikkert
ikke kan ændres ved
Reaktioner?
Individuelle reaktioner - Ændringer i relationer
Individuelle reaktioner
• Angst – usikkerhedsfølelse:
- Information og viden er intellektuel, vi har ikke en
sikker kropslig fornemmelse af det nye
• Angst er foregribelse af farer
• Krybdyrshjerne reaktioner:
- Kamp-flugt
- Trykke sig sammen
- Søge støtte hos den stærke leder
Individuelle reaktioner
• Brud i vaner, arbejdsrutiner
• Vaner og rutiner giver overskud, der kan
bruges på krævende opgaver
• Trussel: Især hvis man ikke har meget
overskud - mestring i det daglige arbejde
• Tryghed truet, hvorfor: Både nye krav og nye
sociale relationer at realisere dem i - samtidig!
Individuelle reaktioner
• Stille og langsomt erhvervede privilegier kan
komme under søgelys
• Bliver mine nye betingelser bedre/værre:
F.eks. også de fysiske rum, indretning mv.
• De nye krav: Kan man klare dem? Er de større?
Kan man blive ”udstillet” over for kolleger og
ledelsen?
• Mere eller mindre indflydelse og ”frirum”
Ændringer i relationer
• De kan være gode eller ”spændte”: Begge ting er
dårlige ved forandringer:
- De gode kan man miste
- De spændte kan åbne op for ”grimme ting”
- Hvis det sociale er det bærende/vigtigste, kan
arbejdet blive meningsløst
- De uformelt opbyggede netværk forsvinder
Ændringer i relationer
• Det større system bliver nyt og måske
uigennemskueligt
• Hvad sker der med sammenholdet?
• Hvem skal man gå til, når der er mangel på
ekspertise eller problemer?
Det gode ved forandringer
• Komme i kontakt og samarbejde med nye og
spændende kolleger
• Nye udfordringer: Trænger til noget nyt efter
mange år i samme arbejdsfunktion
• Nye krav: Ny viden, nye kompetencer, lære
noget mere gennem uddannelse
• Slippe bort fra tidligere fastlåste problemer
Hvor langt er vi så med
velfærdsteknologi?
- og hvad betyder det for
arbejdsmiljøet?
• Projektet med 44 vasketoiletter i Holstebro, Slagelse, Roskilde
og Aarhus kommuner
• Investering kr. 25.000 pr. stk.
• For 48% af deltagerne tidsforøgelse (18 min. længere pr.
døgn)
• Sparet i gennemsnit 5 min. pr. borger pr. døgn
½
Ændringer i opgaverne for
plejepersonalet
• Støvsuge-styrer -> robotstøvsuger-tømmer
(teknologiindsigt)
• Hjælper af (passiv) borger -> optræning af (aktiv)
borger (ergonomi/hjælpemiddel-vejleder)
• Forflytter af borger i teams -> Individuel
forflytningsekspert (selvledende)
• Udfører af hjælpeopgaver -> Personlig samtalepartner
(psykologisk indsigt)
- Selvfølgelig sat på spidsen!
Barriere
•
•
•
•
•
Fra forsøg til stor-skala og drift
Implementering af teknologien
Medarbejderinddragelse
Ledelsesmæssig opbakning
Uddannelse, oplæring og træning
Muligheder
•
•
•
•
Bedre fysiskarbejdsmiljø
Flere ‘fornuftige’ og meningsfyldte opgaver
Medarbejdere beriget i deres arbejde
Øget kompetencer
Spørgsmål?

similar documents