Elevhälsa för ökad måluppfyllelse

Report
Elevhälsa för ökad
måluppfyllelse
En resurs i skolans arbete
Göteborg 4 sept 2014
Mait Walderlo
Disposition och utgångspunkter
• Styrdokument, regelverk och
vägledning
• Styrning och ledning
• Utgångspunkter
• Kvalitetsarbete
• Erfarenheter från Skolverkets
seminarier
• Fortsatt utvecklingsarbete
Samband
Hälsa
Lärande
”Elevernas hälsa har stor betydelse för
deras skolprestationer, välbefinnande
och möjlighet att fungera i skolans
sociala miljö. Omvänt har en elevs
skolprestationer stor betydelse för
hälsan.”
Skolverkets regeringsuppdrag
• Statsbidrag för
personalförstärkningar
• Ta fram nationella indikatorer för
elevhälsa
• Ta fram stödmaterial för
skolövergångar
• Utbildningsinsatser och stödmaterial
Syftet med Skolverkets utbildning
Att öka kunskaperna hos dem som
arbetar i och med elevhälsa för att
stödja elevernas lärande på ett
bättre sätt
Skollagen
2 kap. 25 § För eleverna i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa.
Elevhälsan ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
främst vara förebyggande och
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot
utbildningens mål ska stödjas.
Hälso- och sjukvårdslagen…
…reglerar den medicinska delen av
elevhälsan.
Ansvarig vårdgivare är styrelsen för
utbildningen.
Ansvaret gäller bl a:
- Styrning och ledning
- Kvalitetsarbete
Skolverket och Socialstyrelsen i
samverkan:
Vägledning för elevhälsan –
utgångspunkter och samverkan
• synliggöra respektive professions
ansvarsområden samt
• områden som förutsätter samarbete och
samverkan.
• Skolan måste hantera såväl elevers
lärande som deras hälsa.
Elevhälsans uppdrag
• omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska
insatser
• främst arbeta hälsofrämjande och
förebyggande
• stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål
• erbjuda hälsobesök
Elevhälsan ska alltså:
• främja elevers lärande, utveckling och
hälsa
• förebygga ohälsa och
inlärningssvårigheter
• bidra till att skapa miljöer som främjar
lärande, utveckling och hälsa
samt…
• uppmärksamma och på rektorns
uppdrag utreda orsaker till
inlärningsproblem
• uppmärksamma och utreda orsaker till
ohälsa
• bidra med åtgärder och anpassning för
varje enskild elev i behov av särskilt
stöd.
Utgångspunkter
• Vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet
• Evidensbaserad praktik inom elevhälsans
hälso- och sjukvård
• Dubbelriktat samband mellan hälsa och
lärande
• Skolans värdegrund
Vad innebär begreppen?
• Vetenskapligt förhållningsätt – kritiskt
granska, analysera, bygga kunskap
• Evidens – den mest tillförlitliga kunskap
som för tillfället finns inom ett givet fält
• Beprövad erfarenhet – ”många har
provat och det har visat sig fungera”
Barnperspektiv
• Barnkonventionen
• Barnperspektiv
• Barnets perspektiv
• Barnrättperspektiv
Rektors ledning och styrning
•
•
•
•
•
Eleven i fokus
Elevens lärande i fokus
Förebyggande och hälsofrämjande
Organisation, grupp och individ
Professionernas specifika uppdrag
och ansvar
…samt
• De professionellas gemensamma
uppdrag
Hur främja, förebygga och
åtgärda? Vad krävs?
•
•
•
•
Engagemang
Omtanke och omsorg
Att se och uppfatta
Att bry sig om och fråga - Hur mår
du? Hur är det? Hur har du det?
Systematiskt kvalitetsarbete
Varför systematiskt kvalitetsarbete?
•Synliggöra kvalitet och likvärdighet.
•Synliggöra vad vi gör och varför –
kollegialt lärande - tillitsfullt klimat.
•Identifiera utvecklingsområden för
ökad måluppfyllelse.
•Skapa delaktighet och dialog om
måluppfyllelse, utvecklingsbehov och
åtgärder
BRUK
• stödjer det systematiska kvalitetsarbetet
• är ett verktyg för självskattning av
kvaliteten
• utgår ifrån nationella styrdokument
• stödjer kollegialt lärande (arbetslag)
Forts. BRUK
• synliggör hur arbetssätt och arbetsformer
påverkar resultat och måluppfyllelse
• inspirerar till att utveckla kvaliteten
Exempel från BRUK
Var hittar jag BRUK?
http://www.skolverket.se/skolut
veckling/kvalitetsarbete/bruk
Tre S i ledningen av elevhälsan:
• Samverkan
• Samarbete
• Samordning
Och tre S till…
• Styrning
• Struktur
• Samsyn
Och fyra T!
•
•
•
•
Tid
Tillit
Trygghet
Tydlighet
Dialog och kommunikation
• Huvudmän – verksamhet
• Rektor – elevhälsa – lärare – elever
-vårdnadshavare
• Elevhälsans funktioner inom teamet
• Skola – externa parter, ex BUP och
socialtjänsten
Fortsatta frågor framåt!
•
•
•
•
•
Nuläge
Utmaningar
Möjligheter
Framgångsfaktorer
Vision
Plan för arbetet
• Kartläggning – Vilket är vårt
nuläge? Vilka behov har vi? Vilka
utvecklingsområden ser vi?
• Planering – Vad ska vi göra? Hur
ska vi göra? När ska vi göra det?
Vem är ansvarig?
•
•
(Uppföljning – Hur gick det? Vad blev
resultatet?
Utvärdering? – Vad visar vår analys? Vilka
effekter ser vi? Vad beror det på?)
Skolverkets fortsatta arbete
• Pågående utbildningssatsning
• Samarbete med andra statliga
myndigheter, ex Socialstyrelsen,
Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) och
Skolinspektionen.
• Ta fram stödmaterial
Skolverkets fortsatta arbete
Exempel på utvecklingsområden som
Skolverket arbetar med och där
elevhälsan spelar en viktig roll:
•
•
•
•
•
•
Studie- och yrkesvägledning
Nyanlända elevers lärande
Funktionshinderpolitik
Elever i behov av särskilt stöd
Barn som anhöriga
Sex och samlevnad
Om ni har frågor:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.skolverket.se
Lycka till i ert fortsatta arbete med
att utveckla elevhälsan!

similar documents