belediye_6552-sayili-torba-kanun

Report
6552 SAYILI ALACAKLARIN
YAPILANDIRILMASI
HAKKINDA (TORBA) KANUN
Emine DAVARCIOĞLU
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı
[email protected]
11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete
BOLU BELEDİYESİ
KAMU İHALE
MEVZUATI AÇISINDAN
BOLU BELEDİYESİ
2
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu
Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler
MADDE 28- (1) …
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının
(e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin
hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden
veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi
gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.
Yapılan düzenleme ile tüm hizmet alımı ihalelerinde süre 3 yıldır. Bunun
için ilave bir meclis kararına da gerek bulunmamaktadır.
1- Hizmet alımlarında asgari ihale süresi (Madde 14)
Çeşitli Hükümler İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar
MADDE 62- (1) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet
alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen
hususlara uyulması zorunludur:
…
e) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen
personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, bu Kanunda
belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Ancak danışmanlık hizmet alım
ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması
şartı aranmaz.
2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler
- İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen
personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel
çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye
çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet
türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik
yargı içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci
maddesinin yedinci fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı
ayrı veya birlikte belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri
konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve
5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer kanunların
hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.
2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler
- İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile
4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas
alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin
bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.
- Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen
personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.
2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
• GEÇİCİ MADDE 16- (1)…………
• (2) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir mahallî
idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir
mahallî idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahallî idarenin farklı
bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahallî idarelerde veya bağlı
kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahallî idarenin en üst amirinin onayı
alınarak bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüz yirmi gün içinde
kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da
işyeri değişikliğine tabi tutulabilir. Bu fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş
ya da işyeri değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal
hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer hususlarda,
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin
durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde uygulanır.
BOLU BELEDİYESİ
• Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları
• EK MADDE 8- 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi
kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler
• (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce;
- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, Maliye Bakanlığından,
BOLU BELEDİYESİ
8
-
8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman
Programı Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine
Müsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme
Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında
bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci
kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, uygun görüş alması
zorunludur.
• Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. 62 nci
maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan
hizmet alımlarında niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde
uygun görüş şartı aranmaz.
BOLU BELEDİYESİ
9
• 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale
ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu
kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine çıkılmaması
gerektiği hâlde ihaleye çıkılması, uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan
ihaleye çıkılması, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler
dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne
aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine
zarar ortaya çıkması hâlinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit
edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında
uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü
aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin beş katı
tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her
türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı
tutarında idari para cezası uygulanır.
BOLU BELEDİYESİ
• Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe
konulan yönetmelikle düzenlenir.
• (Maddede
belirtilen
bulunmamaktadır.)
BOLU BELEDİYESİ
kurumlar
arasında
belediyeler
• Belediyeler, Belediye Kanunu’nun 67.
maddesinde sayılan işler için 3 yıllık hizmet
alımı yapacaklardır.
• 67. madde de sayılı olmayan iş ve pozisyonlar
için hizmet alımı personel alınması ya da
çalıştırılması mümkün olmayacaktır.
• Bu çerçevede ofislerde görevli hizmet alımı
personelin durumu sıkıntılıdır.
Bu düzenlemelerin anlamı?
HİZMET ALIMI PERSONEL
ÇALIŞTIRILMASI AÇISINDAN
BOLU BELEDİYESİ
13
1. HİZMET ALIMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN
GARANTİ ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun
36’ncı maddesinde yapılan düzenleme:
• Sadece yapım ve onarım işleri için değil, kamu idarelerinin alt
işverenlere verdiği tüm işlerde, işçi ücretlerinin ödenmediği yolunda
işçinin başvurusu üzerine ve aylık yapılan zorunlu kontrollerde
ödenmeyen işçi ücretleri için, idare alt işverenin hak edişinden keserek
işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuştur. Verilen
işlerin konu bakımından sınırlaması kaldırılmakta, alt işverence verilen
her türlü işte, işçinin ücret alacağını kontrol etme ve varsa kesinti
yapma yükümlülüğü getirilmektedir. Bu şekilde ücret alacağının
korunması bakımından alt işveren yanında çalışan işçilerin tamamı
kapsama alınmaktadır.
• ,
14
2. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ
İZİNLERİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun
56’ncı maddesinde yapılan düzenleme:
• Kamu idarelerinde firma elemanı olarak çalışanlar, firmaların yıllar
itibariyle değişmesine bakılmadan kamu idaresinde çalıştığı süre
dikkate alınarak yıllık ücretli izinleri kullandırılacak, asıl işverenler
işçilerin hak ettikleri izin sürelerini kullanıp kullanmadıklarını kontrol
edecekler, ilgili yıl içerisinde bu izinlerin kullanılmasını sağlayacaklar,
alt işverenler izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle
yükümlü tutulacaklardır. Alt işverenin ayrıldığı fakat işçilerin aynı
işyerinde çalışmaya devam ettiği durumlarda işçilerin yıllık izin
açısından hak kayıpları önlenmektedir.
15
3. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI İLE
İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci
maddesinde yapılan düzenleme:
• Kamu idarelerinde firma işçisi olarak çalışanların kıdem tazminatında alt
işverenlerin değişip değişilmediğine bakılmaksızın, aynı kamu idaresindeki
toplam çalışma süresine göre kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesinin sona ermesi durumunda ilgili kamu idaresi tarafından işçinin
banka hesabına kıdem tazminatı ödenecektir. Firma işçileri aynı alt işveren
tarafından farklı kamu idarelerinde çalıştırılmış ise, tüm kamu idarelerinde
geçen süre esas alınarak çalıştığı son kamu idaresi tarafından kıdem tazminatı
işçinin banka hesabına ödenecektir. Firma işçisinin alt işverenle sözleşmesi
devam ettiği halde kamu idaresi dışında çalıştırılması durumunda iş sözleşmesi
kıdem tazminatı alabilecek şekilde sona ermişse, işçinin talebi halinde kamu
idarelerinde geçen hizmet süresine ait kısmı asgari ücretin güncellenmesi
suretiyle en son çalıştığı kamu idaresi tarafından kıdem tazminatı işçinin banka
hesabına ödenecektir.
3. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI İLE
İLGİLİ DÜZENLEME
• Kamu idareleri bu şekilde ödedikleri kıdem tazminatı tutarlarını;
uygun olacak kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden
veya hizmet alımı gider kaleminden ödeneğin yetip yetmediğine
bakılmaksızın karşılayacaklardır. Alt işveren işçilerinin en önemli
sorunlarından birinin de kıdem tazminatı konusu olduğu
bilinmektedir. Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına hak
kazanması ve hak kazandıkları bu tazminatı alamamasının birçok
nedeni bulunmaktadır. Öncelikle, alt işverenlerin her yıl değişmesi
bu şirketlerde çalışan işçilerin bir yıllık çalışma şartını sağlamalarını
zorlaştırmaktadır.
3. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI İLE
İLGİLİ DÜZENLEME
• Aynı şekilde kıdem şartını yerine getirse dahi işçilerin kıdem
tazminatları birçok alt işveren tarafından ödenmemekte, herhangi
bir uyuşmazlık durumunda ise alt işverene ulaşılamamakta, birlikte
sorumluluk esas alınarak ödemenin tümü asıl işverene
bırakılmaktadır. Hatta son dönemde işçilerin alt işverene hiç
başvurmadan doğrudan asıl işverene dava açma yoluna
başvurduğu da görülmektedir.
4. HİZMET ALIMI PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLARIN SÖZLEŞME
KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun Ek 8’inci maddesinde yapılan düzenleme:
• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde
çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir
işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, ihale
kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında
çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin yedinci fıkrası
hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması
nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan bu
zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek
suretiyle tahsil edilir.
4. HİZMET ALIMI PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLARIN SÖZLEŞME
KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun Ek 8’inci maddesinde yapılan düzenleme:
• Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri
saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam,
tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin 5 katı tutarında
idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına
başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat
dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin 2 katı tutarında idari para
cezası uygulanır. Bu düzenleme, 6552 sayılı Kanunun yayımı
tarihinden (11 Eylül 2014) 4 ay sonra yürürlüğe girecektir.
5. HİZMET ALIMI PERSONEL ÇALIŞANLAR İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesinde yapılan düzenleme:
• Personel alımı ihalelerinde alt işveren çalıştırdığı işçiler için
yapacağı toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi
kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi
bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından
yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılması halinde;
belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı
kadar idarece fiyat farkı ödenir. Kamu işveren sendikası tarafından
yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için
fiyat farkı ödenemez, ücret farkına hükmedilemez.
21
BELEDİYE ALACAKLARI
AÇISINDAN
BOLU BELEDİYESİ
22
Vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde
kesinleşmiş olup bu Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla
ödenmemiş bulunan;
1.
2.
3.
4.
Emlak vergisi
Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı (TKVKKP)
Çevre temizlik vergisi (ÇTV)
Bunlara bağlı
a. vergi cezaları
b. gecikme faizleri
c. gecikme zamları
KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR
Vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanun’un yayımlandığı
tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan;
5. Belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından
kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
6. Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin,
su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR
24
DÖNEM
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
VADESİ
30/04/2014
TARİHİNDEN
ÖNCE VE
KESİNLEŞMİŞ,
ANCAK
11/09/2014
TARİHİ
İTİBARİYLE
ÖDENMEMİŞ
VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
EMLAK VERGİSİ
+
Yİ-ÜFE
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KATKI
PAYI
GECİKME FAİZİ
+
+
Yİ-ÜFE
GECİKME ZAMMI
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
+
+
SÖZLEŞME
Yİ-ÜFE
SU KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KAPSAMINDAKİ CEZA
VE ZAMLAR
ALACAKLAR
+
+
SÖZLEŞME FAİZİ
Yİ-ÜFE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE
ATIK SU ALACAKLARI
+
Yİ-ÜFE
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR (ÖZET TABLO)
KANUN KAPSAMI
DIŞINDAKİ ALACAKLAR
Yukarıda sayılanlar dışında belediyelerin hiçbir
alacağı (idari para cezası, vergi, harç, katılma
payı, ücret, ecrimisil, kira vb.) Kanun kapsamına
girmemektedir.
26
2014 YILI EMLAK VERGİSİ
VE ÇTV’NİN DURUMU
 2014 yılı emlak vergisi, vadesi 30 Nisan 2014’ten
sonra olduğu için kapsama girmez.
 Konutlara ilişkin ÇTV’de ise ilişkili olduğu faturanın
son ödeme tarihi 30 Nisan 2014’ten önce olanlar
kapsamdadır. (Suyun tüketim tarihi değil, faturanın son
ödeme tarihi önemli)
27
Kanun’dan Yararlanma
Genel Şartları
-
Dava açılmaması
Açılmış davalardan vazgeçilmesi
Kanun yollarına başvurulmaması
1 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine kadar 6552
sayılı Kanun’dan faydalanmak için yazılı başvuru
yapılması (GİB’in konuyla ilgili tebliğ ekindeki EK-1/B formu
kullanılacaktır.)
28
Kapsama Giren
Alacak
•VADESİ GELDİĞİ HALDE
TAMAMEN VEYA KISMEN
ÖDENMEMİŞ ALACAKLAR,
•KESİNLEŞMİŞ ANCAK
ÖDEME SÜRESİ HENÜZ
GEÇMEMİŞ ALACAKLAR
Asgari Ödeme Şartı
Tahsilinden
ve Zamanı
Vazgeçilen Kısım
-
Alacak aslının tamamı ile
11/09/2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranı
esas alınarak hesaplanacak
tutar
-
Aralık-2014’den başlamak
•ASILLLARI TAMAMEN VEYA
üzere 2’şer aylık
KISMEN ÖDENMİŞ FER’İ
dönemlerde azami 18 eşit
ALACAKLAR
taksitte ödeme yapılması
(6,9,12 yada 18 taksit)
•BUNLARA BAĞLI VERGİ
CEZALARI
-
-
Alacak aslına bağlı
faiz
Gecikme zammı,
gecikme faizi gibi fer’i
alacaklar
Asla bağlı vergi
cezaları
Vergi cezalarına
uygulanan gecikme
zammı
Sözleşmeden kaynaklı
her türlü ceza ve zam
YAPILANDIRILACAK ALACAĞIN
HESAPLANMASI
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 01 Aralık 2014 tarihi
mesai sonuna kadar belediyeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Kanun kapsamında hesaplanan toplam tutarın başvuru süresinde tamamen
veya ilk taksiti Aralık-2014’ten başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde azami
18 eşit taksitte (36 ayda) ödenmesi gerekir.
DİĞER ESASLAR
 Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; ilk taksit ödeme süresi
içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanun’un yayımlandığı
tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz
uygulanmaz.
 Bu kanun kapsamında yapılandırılan ve süresinde ödenen alacaklara,
maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun’un yayımlandığı
tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi ferî
amme alacağı hesaplanmaz.
 Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler
yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade
edilir.
 Bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar, 6183 sayılı Kanun’un 41’nci
maddesine göre kredi kartı vasıtasıyla ödenebilir.
31
SÜRESİNDE ÖDEME YAPILMAMASI
 Ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen bu tutarların son taksiti izleyen ayın
sonuna kadar her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde, kanun hükümlerinden
yararlanmanın devamı sağlanmaktadır.
 Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de
ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma
hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı
uygulanacaktır.
 Kanun kapsamına giren alacakların belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş
olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden
yararlanırlar.
32
Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi (Tablo)
Bu kanuna göre
ödenmesi gereken
taksitlerden*;
bir takvim yılında
TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ (MADDE 19/1-A)
a. İki veya daha az
ödenmeyen veya
gecikilen her ay ve kesri için
taksitin, süresinde
eksik ödenen taksit geç ödeme zammı** ile
ödenmemesi veya
tutarlarının son
birlikte ödenmesi şartıyla bu
b. İki veya daha az taksitin
taksiti izleyen ayın kanun
hükümlerinden
eksik ödenmesi
sonuna kadar
yararlanılacaktır.
a.
b.
Süresinde
ödenmeyen veya
eksik ödenen
taksitlerin
c.
Belirtilen şekilde de
ödenmemesi veya
Bir takvim yılında ikiden
fazla taksitin süresinde
ödenmemesi veya
Bir takvim yılında ikiden
fazla taksidin eksik
ödenmesi halinde
bu kanun hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilir.
* Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır.
** 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranındadır.
33
TECİL EDİLMİŞ OLAN
ALACAKLARIN DURUMU
• 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla taksit
ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu Kanun
kapsamına giren alacakların, 11 Eylül 2014 tarihinden önce 6183 sayılı
Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun
olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular,
talep etmeleri hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler.
• Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil
hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi
ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun
öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş
alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu madde hükümleri
uygulanır.
BELEDİYENİN GENEL BÜTÇEYE OLAN KENDİ
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HALİNDE
6552gereğince ödenecek borçlar;
- İl özel idareleri,
- Belediyeler ve
- Bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca
2’şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte (72 ayda) ödenebilir.
Taksitle yapılacak ödemelerde Kanun maddesine göre hesaplanan tutar;
1) 48 ay ( 24 taksit) için…..…1,20
2) 60 ay (30 taksit) için…..….1,25
3) 72 ay (36 taksit) için….…..1,30
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer
aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
DİĞER ÖNEMLİ
DÜZENLEMELER
36
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Mevcut
İstisnalar Ve Muafiyetler
MADDE 21- (1)
Tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı
konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan
taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı
olmaları nedeniyle üzerlerine kesin yapılanma yasağı getirilmiş
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi,
resim ve harçtan muaftır.
1- Ticari şekilde kullanılan kültür ve tabiat varlıklarından
Emlak Vergisi ile ÇTV alınması (Madde 98)
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Değişiklik
İstisnalar Ve Muafiyetler
MADDE 21- (1)
(3)
(4)
Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan
taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle
üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan
parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları
içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde
vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin
yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü uygulanmaz.
Getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar, bu yapıların yapıldığı
parseller ve kanunlara aykırı eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları hakkında bu
yapılar yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar yukarıdaki fıkradaki muafiyet
hükmü uygulanmaz. 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre Boğaziçi
Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesinde konut veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz
kültür varlıkları yukarıdaki fıkradaki muafiyetten yararlanamazlar.
1- Ticari şekilde kullanılan kültür ve tabiat varlıklarından
Emlak Vergisi ile ÇTV alınması (Madde 98)
5393 sayılı Belediye Kanunu
Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans;
şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu
Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve
bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler
tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.) sosyal hizmet ve yardım,
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar
veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar
ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet
önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. …
2- Belediyelerin öğrenci yurdu yapabilmesi (Madde 120)
5393 sayılı Belediye Kanunu
Mevcut
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
MADDE 15- (1) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: …
(5) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık,
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz
veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla
mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
…
3- Belediyelerin arsa tahsisi yetkisinin genişletilmesi ve belediye
mallarının haczi (Madde 120, 121, 123)
5393 sayılı Belediye Kanunu
Değişiklik
MADDE 15- (1) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
…
(5) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i
geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su,
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya
ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet
ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle
ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
…
(9) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi
istenir
ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda
yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.
GEÇİCİ MADDE 8- 15 inci maddenin son fıkrası hükümleri, devam eden her türlü icra takipleri hakkında da uygulanır.
Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılmış icra takipleri gereğince konulan tüm hacizler, söz konusu fıkra
hükümleri dikkate alınarak kaldırılır.
3- Belediyelerin arsa tahsisi yetkisinin genişletilmesi ve belediye
mallarının haczi (Madde 120, 121, 123)
TEŞEKKÜRLER
Emine DAVARCIOĞLU
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı
[email protected]
BOLU BELEDİYESİ

similar documents