Kırsal Kalkınma Programı Ipard (2007-2013) 103

Report
KIRSAL KALKINMA PROGRAMI
IPARD (2007-2013)
103-1
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE
PAZARLANMASI
SUNUM İÇERİĞİ
• 103 Tedbiri Amacı
• Faydalanıcı Kriterleri
• Genel Uygunluk Kriterleri
• 103 Tedbiri Fon Miktarı
• 103-1 Alt-Tedbirinin Amacı
• Uygulama İlleri
• Özel Uygunluk Kriterleri
• Uygun Harcama Tutarı
• Destek Miktarının Hesaplanması
• Uygun Harcamalar
• Uygun Olmayan Harcamalar
• Sözleşme imzalama ve yatırım uygulama süresi
• Proje Seçimi için Sıralama Kriterleri
2
103
TEDBİRİ
TARIM VE BALIKÇILIK
ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE
PAZARLANMASININ YENİDEN
YAPILANDIRILMASI VE
TOPLULUK STANDARTLARINA
ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK
YATIRIMLAR
3
Tedbirin Amaçları
• Bu tedbir ile;
• Ortak Tarım Politikası ve AB’ye katılım sürecine yönelik ilgili
diğer politikaları ile ilgili müktesebatın uygulanması için
Türkiye’nin hazırlanmasına katkıda bulunulması;
• Gıda işleme sektörünün sürdürülebilir uyumuna katkıda bulunulması,
yeni teknolojiler, yenilikler sunarak ve Topluluk standartlarına uyuma
önem vererek tarımsal ürünler için yeni Pazar fırsatları yaratarak iç
pazarda daha kolay rekabet etmelerinin sağlanması.
4
Tedbirin Amaçları
• Gıda işleme sanayisine destek vermek suretiyle;
• İlgili Topluluk Standartlarına yükseltilmesi,
• Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasında
toplam performans ve rekabet gücünün geliştirilmesi,
• Bölgesel kırsal gelişme eşitsizliklerinin düzeltilmesine katkıda
bulunurken bir yandan da daha az gelişmiş bölgelerde istihdam
fırsatları yaratılması amaçlanmaktadır.
5
103 tedbiri 4 alt tedbirden
oluşmaktadır:
Et ve et
Su
Meyve ve
Süt ve süt
ürünlerinin ürünlerinin sebzelerin ürünlerinin
(103-2)
(103-4)
(103-3)
(103-1)
İşlenmesi ve Pazarlanması
6
103
Faydalanıcı Kriterleri
Kamu Tüzel Kişilikleri hariç gerçek ve tüzel kişi olmak(Tüzel kişilikteki kamu payı %25 i geçemez)
Başvuru sunulduğunda 65 yaş üzerinde olmamak (Gerçek kişiler için kendisi, Tüzel kişiler için
temsil ve ilzama yetkili kişi)
Ulusal vergi sistemine kayıtlı olmak
AB ihracat numarasına sahip olmamak
7
103
Faydalanıcı Kriterleri
Başvuru yapılan alanda ;
Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans/lisans/ yüksek lisans/doktora diplomasına
sahip olmak
veya ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl mesleki tecrübesi olmak
(Tüzel kişilerde, en az bir daimi çalışan ilgili mesleki yeterliliği sağlamalıdır)
5996 sayılı Gıda Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki
üretim ve kayıt belgelerine sahip olmak
(Yeni kurulacak ise, yatırım sonunda bu sertifikalara sahip olmayı taahhüt etmek)
8
103
Genel Uygunluk Kriterleri
Mevcut İşletme olması durumunda çevrenin korunması, kamu sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan
refahı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal minimum standartları sağlamış olmak
Yatırımın sonunda ilgili AB standartlarını karşılamak
Başvuru teslim edildiğinde ödenmemiş herhangi bir vergi veya sosyal güvenlik borcu olmaması
9
103
Genel Uygunluk Kriterleri
250’den az kişi istihdam etmek ve yıllık ciro ve/veya bilançonun 40 milyon TL ’yi aşmaması
Yeni bir işletme veya mevcut işletmede yeni tesis kurulumunun desteklenmesi için, ilde başvuru
aşamasında kapasite fazlası olmaması
Yatırım/proje “AB standartlarını karşılamayan” eski bir tesisin yerine yeni bir tesisin kurulmasını
içeriyorsa, yeni kurulan tesis için nihai ödemeden önce eski tesisin faaliyetini tamamen
bırakmış olması
10
103
AB*
TR*
TOPLAM*
2007
5.796.000
1.932.000
7.728.000
2008
2008
14.840.000
14.840.000
4.946.667
4.946.667
19.786.667
19.786.667
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
Toplam
Toplam
*Rakamlar Avro cinsindendir.
23.940.000
23.940.000
30.855.500
30.855.500
40.537.500
40.537.500
44.036.015
44.036.015
47.983.427
160.005.015
207.988.442
7.980.000
7.980.000
10.285.167
10.285.167
13.512.500
13.512.500
14.678.671
14.678.671
15.994.475
53.335.005
69.329.480
31.920.000
31.920.000
41.140.667
41.140.667
54.050.000
54.050.000
58.714.686
58.714.686
63.977.902
213.340.020
277.317.922
*Rakamlar Avro cinsindendir.
11
103-1
103-1
Süt ve Süt
Ürünlerinin İşlenmesi
ve Pazarlanması
12
103-1
103-1 alt tedbiri 2 Bütçe
Kaleminden oluşmaktadır:
Süt İşleyen
İşletmeler
Süt Toplayan
Üretici Örgütleri
13
103-1
Alt Tedbirin Amacı
Süt İşleyen İşletmeler için (Bütçe Kalemi 1)
(a) Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta
büyüklükteki işletmelerin desteklenerek
-Topluluk standartlarına ulaştırılması,
-Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet
güçlerinin artırılması.
14
103-1
Alt Tedbirin Amacı
(b) Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt
üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış
olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi
yoluyla,
-Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik
edilmesi
15
103-1
Alt Tedbirin Amacı
(c)Kısıtlı sayıdaki mikro işletmenin (günlük 10 tondan az
kapasiteye sahip olanlar)
-Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve
-Günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak
belirlenen 10 tona ulaştırılması,
16
103-1
Alt Tedbirin Amacı
Süt Toplayan Üretici Örgütleri için (Bütçe Kalemi 2)
-Üretici örgütlerinin süt toplama merkezleri kurması konusunda
desteklenmesi amaçlanmaktadır
17
103-1
18
103-2
1. Afyonkarahisar
12. Çankırı
23. Karaman
34. Ordu
2. Ağrı
13. Çorum
24. Kars
35. Samsun
3. Amasya
14. Denizli
25. Kastamonu
36. Şanlıurfa
4. Aksaray
15. Diyarbakır
26. Konya
37. Sivas
5. Ankara
16. Elazığ
27. Kütahya
38. Tokat
6. Ardahan
17. Erzincan
28. Malatya
39. Trabzon
7. Aydın
18. Erzurum
29. Manisa
40. Uşak
8. Balıkesir
19. Giresun
30. Mardin
41. Van
9. Burdur
20. Hatay
31. Mersin
42. Yozgat
10. Bursa
21. Isparta
32. Muş
11. Çanakkale
22. Kahramanmaraş
33. Nevşehir
19
103-1
ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR?
Süt İşleyen İşletmeler
* Günlük 10-70 ton kurulu süt işleme kapasitesine sahip olmalı
* Günlük 10 tondan az kurulu işleme kapasitesine sahip ise yatırımın sonunda
günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını taahhüt etmeli
**Yeni işletme olması durumunda ilgili kapasite şartlarını yatırımın sonunda
sağlayacağını taahhüt etmelidir.
* Günlük işleme kapasitesi 25 tondan fazla olan işletmelerde AB hijyen
standartlarına ve ilgili yapısal gerekliliklere (852/2004 ve 853/2004 ile ilgili
olan) yatırım sonunda uyacağını taahhüt etmeli
*Yatırım faaliyetleri seçilen uygun il sınırları içinde gerçekleştirilmeli
20
103-1
ÖZEL UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR?
Süt Toplama Merkezi
* Günlük en fazla70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalı,
* 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu,1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri
Kanunu ya da 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’na göre
kurulmuş olmalı
* Üretici örgütü, en az bir yıldır mevcut ve faaliyette olmalı,
* Yatırım sonunda süt toplama merkezinin tamamında, AB hijyen
Standartlarını sağlayacağını taahhüt etmeli
*Süt toplama merkezi seçilen uygun il sınırları içinde gerçekleştirilmeli
21
103-1
En az
50.000€
En
fazla
3.000.000€
25.000 €
1.000.000€
22
DESTEK TUTARI-TAKSİT SAYISI
103-1
TAKSİT SAYISI
Başvuru sahibinin taksit yapılmasını istemesi durumunda uygun harcama tutarına
göre aşağıdaki şekilde taksitlendirme yapılır.
TAKSİT
SAYISI
2
TAKSİT
TEK
TAKSİT
0-250.000 €
3
TAKSİT
250.0011.000.000 €
1.000.0013.000.000 €
23
103-1
Uygun
Harcama
Tutarı
%50 KAMU
KATKISI
(AB+TC)
%50
FAYDALANICI
Destek, uygun harcama tutarının %50 sidir.
24
.
UYGUN HARCAMALAR
BÜTÇE KALEMİ-1
Yapım İşleri
Makine-Ekipman
Süt işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi
Yeni süt işleme tesisinin veya mevcut bir işletmede yeni süt işleme tesisinin kurulması
Çevrenin korunmasına, ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesine yönelik tesis ve
ekipmanlara, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar
Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve
depolanmasına yönelik yatırımlar
Hijyen ve kalitenin kontrolü ve iyileştirilmesi için teknoloji ve ekipman,
Gıda güvenliği sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar,
Paketleme için ekipmanların alınması,
İşlem ve ürün yönetimi için bilgi teknolojileri yazılımı ve donanımı (süt kaydı, genel işletme
yönetimi) satın alınması.
Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanlarının alınması,
Hizmet Alımı
Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri (proje özel danışmanlık hizmetleri, proje
yönetimi harcamaları, proje kontrolleri ücretleri), lisans ve patent haklarının devralınması ve iş planı
hazırlığı (teknik proje ve fizibilite) yönelik harcamalar.
Proje Görünürlük
Tabela veya pano alımı
.
UYGUN HARCAMALAR
BÜTÇE KALEMİ-2
Yapım İşleri
Makine-Ekipman
Süt toplama merkezinin inşası/genişletilmesi/modernize edilmesi
Süt depolama ve soğutma ekipmanlarının satın alınması
Gıda güvenliği sistemlerinin kurulmasına yönelik yatırımlar,
Sütün kontrolü, izlenmesi, yönetimi ve kayıt altına alınması için bilgi teknolojileri yazı ve donanımı
satın alınması
Süt kalitesini ölçen basit test ekipmanları da dahil olmak üzere, hijyen ve kalitenin kontrolü ve
iyileştirilmesi için teknoloji ve ekipman satın alınması
Süt taşıma ekipmanlarının satın alınması
Hizmet Alımı
Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri (proje özel danışmanlık hizmetleri, proje
yönetimi harcamaları, proje kontrolleri ücretleri) , fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının
devralınması ve iş planı (teknik proje ve fizibilite) hazırlığına yönelik harcamalar.
Proje Görünürlük
Tabela veya pano alımı
103-1
UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR
*Arazi ve mevcut binaların satın alınması,
*İkinci el makine ve ekipman alımı,
*KDV ve ÖTV dâhil olmak üzere vergi ve harçlar,
*Gümrük resmi ve ithalat vergileri,
*İşletme giderleri,
*Bakım ve amortisman giderleri,
*Sigorta giderleri
*Her türlü kira gideri,
27
103-1
UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR
*Kiralayanın marjı, faizin yeniden finansman maliyetleri, işletme giderleri ve
sigorta masrafları gibi kira-satın alma ile bağlantılı maliyetler,
*Banka ücretleri, teminat masrafları ve benzeri ücretler,
*Döviz-TL ile ilgili dönüşüm masrafları, ücretleri ve kambiyo kayıpları,
*Para cezaları, mali cezalar ve dava masrafları,
*Faydalanıcı tarafından yapılan ayni katkılar,
*Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen
masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira
giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen
personelin maaşları,
*Perakende düzeyindeki yatırımlar destek kapsamı dışındadır.
28
103-1
TKDK Tarafından başvuruların ilk
kabul edilmeye başlandığı tarih ile
olası sözleşme imzalama tarihi
arasındaki süre
en fazla
7 (yedi)
aydır.
29
103-1
Yatırımın uygulama süresi,
sözleşmenin imzalanmasından
itibaren yatırımın
tamamlanmasına kadar geçen
süredir.
Bu süre 24 ayı
geçemez.
*Yatırım faaliyetleri seçilen uygun il sınırları içinde gerçekleştirilmelidir.
*Söz konusu faaliyetler yatırımın uygulandığı alanda yatırımın bitiminden
itibaren 5 yıl süresince devam ettirilmelidir.
*Mevcut işletmeler için, işletmenin bulunduğu il ile yatırımın uygulama ili aynı
olmalıdır.
30
103-1
Süt İşleyen İşletmeler
Kriter
Yatırımın, yan ürünlerin işlenmesi ile ilgili olması,
Puan
20
Ham maddenin en az %30’unun sözleşmeli üreticilerden
veya üretici örgütüne üye bir üreticiden sağlanması
30
Yatırımın gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını
içermesi
Süt işleyen işletmenin, (101-1) “Süt Üreten Tarımsal
İşletmeler” alt tedbirinden yararlanan ve/veya bu alt
tedbirden yararlanmak üzere başvurusunu yapmış bir
tarımsal işletme ile tedarik sözleşmesi bulunması ve teknik
planında “pilot entegre süt toplama ve işleme ağı”
uygulama çalışmasını ham maddesinin en az %25’ini
tarımsal işletmeden almak şartıyla gösterebilmesi
20
TOPLAM
301
100
31
103-1
Kriterler
Süt toplama merkezinin 500’den fazla üyeye hizmet
vermesi
Puan
Ham maddenin en az %30’unun sözleşmeli üreticilerden
veya üretici örgütüne üye bir üreticiden sağlanması
50
TOPLAM
100
50
32
EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ HER ALT SEKTÖR
İÇİN AYRI AYRI HAZILANMIŞ
BAŞVURU ÇAĞRI REHBERLERİMİZDİR
33
Tüm bilgi ve dokümanlara ulaşmak için
www.tkdk.gov.tr
34
İletişim Bilgileri
Program ve başvurular hakkında detaylı bilgi için:
Merkez ve İl
Koordinatörlükleri
Yardım Masaları
444 TKDK
35
Teşekkürler
TEŞEKKÜRLER
36

similar documents