Birim Düzeyinde Performans Programı Teklifleri (30 Temmuz 2010)

Report
1
2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ve
BÜTÇE HAZIRLIKLARI:
BİRİM DÜZEYİNDE PERFORMANS PROGRAMI
TEKLİFLERİ
Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz
AÜ Kurumsal Gelişim Koordinatörü
30 Temmuz 2010
SUNUM PLANI
Sunum üç ana bölümden oluşmakta:
I. Bölüm : 2011 Yılı Performans Programı
ve Bütçe Hazırlıkları
II.Bölüm: Birim Bazında Performans
Programı Hazırlığı
III. Bölüm: WEB Tabanlı programın
kullanımı: örnek çalışmalar
AMAÇ
• Üniversitemizde, 2011 Yılı Performans Programı
ve Bütçe Hazırlıkları öncesi kurumsal
kapasitesin geliştirilmesi ve birim düzeyinde
performans programı uygulamasına geçiş.
• Hazırlanan WEB tabanlı programın kılavuz
çerçevesinde doldurulması konusunda
bilgilendirme
BÖLÜM I. 2011 YILI PERFORMANS
PROGRAMI VE BÜTÇE HAZIRLIKLARI:
KURUMSAL KATKIYI SAHİPLENMEYİ
ARTIRAN YENİ BÜTÇE SÜRECİMİZ
5
Daha etkin bir mali yönetim sistemi…
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
(2006 ile başlayan mali milat):
–Planların kurumsal düzeye inmesi: Kurumsal düzeyde
Stratejik Plan ve Performans Programı
–Çok yıllı bütçe: Orta vadeli harcama sistemi
–Değişen yönetsel ve mali sorumluluk: yönetimsel
sorumluluğa sahip olan aynı zamanda mali sorumlu
–Değişen aslında zihniyet ve iş yapma biçimi
–Etkin bir iç kontrol sistemi: yönetimde makul bir güvencenin
sağlanması
6
Sorumlu olan hesap verecek olan üst yönetimle
birlikte hizmeti üreten birimler (1)
Bütçe Daire Başkanlıkları yok…
–Bütçe artık doğrudan kamusal hizmeti üreten birimlere aslında
size emanet edilen bir kaynak
Strateji Dairesi var…
–Yol, yordam gösterecek,
–Mali hesapları tutacak, ön mali kontrolü ve ödemelerin
yapılması gibi mali işlemleri sonuçlandıracak
–Üst yönetime danışmanlık hizmeti sunacak,
–Ama artık eskisi gibi çalışmayacak: kurumun elemanı ve yetkisi
artık müdahale eden değil destek olmayla sınırlı
7
Sorumlu olan hesap verecek olan üst yönetimle
birlikte hizmeti üreten birimler (2)
Üst yönetici (rektör); (5018/10)
–İdarenin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık
programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile
hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından,
–sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye
kullanımının önlenmesinden,
–mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi
ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine
getirilmesinden sorumludur.
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî
hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler
8
Sorumlu olan hesap verecek olan üst yönetimle
birlikte hizmeti üreten birimler (2)
Harcama yetkilisi; (5018/31-32)
–Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst
yöneticisi harcama yetkilisidir.
–….
–Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek
gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise
tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.
–Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin
harcama talimatı vermesiyle mümkündür.
–Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına,
kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından,
ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun
çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.
Üniversiteler ve temel amaçlar
Yükseköğretim kurumlarının faaliyetleri sonucu elde edilen
temel sonuçlar (outcomes):
Eğitimin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
• Eğitim hizmeti sunumu,
• Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve
• Ekonomik büyümenin sağlanması
Bilimsel araştırmaların geliştirilmesi
• Bilimsel araştırmaların sürdürülmesi
• Buluşlar, patentler
• Ekonomiye yaratılan bilimsel bilgi düzeyi ve büyüme
Topluma hizmet
• Sağlık hizmetlerinin sunumu
• Kültürel yapının gelişimine katkı sağlanması
• Diğer alanlar
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ve
DÖRT TEMEL UNSUR
• STRATEJİK PLAN
• PERFORMANS PROGRAMI
• ÇOK YILLI BÜTÇE
• FAALİYET RAPORU
STRATEJİK
PLANLAR
UZUN VE ORTA
VADELİ
HEDEFLERİN
BELİRLENMESİ
5 Yıllık
PERFORMANS
PROGRAMI
FAALİYET
RAPORLARI
YILLIK
HEDEFLERİN VE
GÖSTERGELERİNİN
BELİRLENMESİ,
MALİYETLENDİRME
HEDEFLERE VE
GÖSTERGELERE
İLİŞKİN SONUÇLAR
1 Yıllık
(Uygulama)
1 Yıllık
(Uygulama
Sonuçları)
Stratejik Yönetim Sistemi
Performans
Hedefi 1.1.1
Harcama
Birimi A
Stratejik
Hedef 1.1
Stratejik
Amaç 1
Harcama
Birimi B
Harcama
Birimi A
Stratejik
Hedef 1.2
Stratejik Plan
Harcama
Birimi B
Performans
Hedefi 1.1.2
Performans
Hedefi 1.2.1
Performans
Hedefi 1.2.2
Performans
Hedefi 2.1.1
Performans
Hedefi 2.1.2
Performans
Hedefi 2.2.1
Performans
Hedefi 2.2.2
Performans Programı
Faaliyet / Proje
Maliyet
Faaliyet / Proje
Faaliyet / Proje
Maliyet
Faaliyet / Proje
BÜTÇE
Faaliyet / Proje
Maliyet
Faaliyet / Proje
Faaliyet / Proje
Maliyet
Faaliyet / Proje
Bütçe
Bütçe sonunda çıkan rakamlar sonuçta aritmetik
toplamlardır: işin özü ve sonraki dönem izlemeyi
sağlayan önceki süreçlerdir
Performans
Hedefi 1.1.1
Harcama
Birimi A
Stratejik
Hedef 1.1
Stratejik
Amaç 1
Harcama
Birimi B
Harcama
Birimi A
Stratejik
Hedef 1.2
Stratejik Plan
Harcama
Birimi B
Performans
Hedefi 1.1.2
Performans
Hedefi 1.2.1
Performans
Hedefi 1.2.2
Performans
Hedefi 2.1.1
Performans
Hedefi 2.1.2
Performans
Hedefi 2.2.1
Performans
Hedefi 2.2.2
Performans Programı
Faaliyet / Proje
Maliyet
Faaliyet / Proje
Faaliyet / Proje
Maliyet
Faaliyet / Proje
BÜTÇE
Faaliyet / Proje
Maliyet
Faaliyet / Proje
Faaliyet / Proje
Maliyet
Faaliyet / Proje
Bütçe
Stratejik Plan
•Misyon
•Vizyon
•Stratejik amaçlar
•Stratejik hedefler
Performans Programı
•Öncelikler
•Performans hedefleri
•Faaliyet/projeler
•Kaynak ihtiyacı
•Performans Göstergeleri
İdare Bütçesi
•Harcama birimleri
•Kaynak tahsisi
•Temel performans
göstergeleri
UYGULAMA
Faaliyet Raporu
•Faaliyet/proje sonuçları
•Performans hedef
ve gerçekleşmeleri
•Performans göstergeleri
hedef ve gerçekleşmeleri
•Sapma ve nedenleri
•Öneriler
Denetim ve
Değerlendirme
•Performans Denetimi
•Performans Değerlendirmesi
TBMM/Yerel Meclis
•Hesap verme
sorumluluğu
Performans Programı: Yasal Çerçeve
• 5018/9 madde
• Maliye Bakanlığınca 5 Temmuzda 2008
tarihinde yayımlanan KAMU İDARELERİNCE
HAZIRLANACAK PERFORMANS
PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(www.bumko.gov.tr)
• 15.9.2009 tarihinde yönetmelik revize edildi
• 17 Temmuz 2009 tarihinde Maliye Bakanlığınca
açıklanan Performans Programı Hazırlama
Rehberi (www.bumko.gov.tr).
Performans Programı: Kavramsal Çerçeve
Performans Esaslı Bütçeleme:
• Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri
doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını
sağlayan,
• performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak
ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığını tespit eden ve
• sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.
Performans Esaslı Bütçeleme
• Girdiye değil sonuca odaklı
• Harcama öncesinden çok harcama sonrası performans
denetimi
• Yöneticiye esneklik
▫ Yapılacak İşlerin Önceliklendirmesi
▫ Maliyetlendirilmesi
▫ Uygulamaya geçilmesi-hedeflere uygunluğun
denetlenmesi
• Kaynak kullanımında etkinlik
• Hesap verme mekanizmasında açıklık (sadece hukuken
değil,performans açısından da sorumluluk)
Genel İlkeler
• İdare düzeyinde hazırlanır,
• Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerden
oluşur,
• Yıllık olarak hazırlanır,
• Bütçe içi ve bütçe dışı tüm finansman kaynakları
dikkate alınır,
• Önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst
yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve
kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden
performans hedeflerine doğru işler.
Performans Programı Süreci (1)
I. Performans Programı Hazırlıklarının
Başlaması (Mayıs Sonu): kitap ne diyor?
Madde 4. .. Kamu idarelerinin performans programını
hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve
harcama yetkilileri tarafından program dönemine
ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin,
performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve
bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek,
en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici
tarafından harcama birimlerine yazılı olarak
duyurulmasıyla başlar..
Performans Programı Süreci (1)
Peki biz ne yapalım..
Ankara Üniversitesi olarak sürece ilişkin
planımız/önerimiz:
1. Rektörlük beyanı hazırlanması:
Amaç ve hedefler: eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet
2. Kılavuz hazırlanıp birimlere gönderilmesi
3. Hizmetiçi eğitim verilmesi
4. Bu süreci destekleyecek bir yönetim bilgi sistemi
modülü oluşturulması : bu program oluşturuldu
Performans Programı Süreci (2)
II. İdare Performans Programı Tekliflerinin
(Haziran-Temmuz):
Madde 4. .. Üst yönetici ve harcama yetkilileri,
performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç
duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz
edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluşturmakla
yükümlüdür.
5018/16. madde ile düşünüldüğünde Haziran ve Temmuz
aylarında idare tarafından Performans Programı Teklifinin
Hazırlanması gerekiyor.
Performans Programı Süreci (3)
Peki yine biz ne yapalım..Ankara Üniversitesi olarak
sürece ilişkin planımız/önerimiz:
1. Birimlerin performans programı tekliflerini
hazırlaması:
amaç/hedef ve üst yönetimin beklentilerine uygun düşünme
2. SGDB bu teklifleri toplayacak
3. 15 Haziran OVMP açıklanacak ve kurum bütçe
tavanı belirlenecek (Bu sene Haziran sonu veya
Temmuz başında OVMP olarak tek bir metin
olarak yayınlanacak)
Performans Programı Süreci (2)
Peki yine biz ne yapalım..Ankara Üniversitesi olarak
sürece ilişkin planımız/önerimiz:
4. Haziran’ın 3. ve 4. haftaları birimlerle SGDB ve
Kurumsal Gelişim Koord. Desteğinde bütçe toplantısı
yapılması (Bu sene OVMP’nin geç açıklanacak olması
nedeniyle bu süreç Ağustos’un ilk haftasında
yapılacaktır)
Bütçe müzakereleri: iyi anlaşılmış mı? Hangi faaliyetleri
yapacaklar, nasıl kaynak yaratacaklar…?
5. Kurum performans programı teklifi hazırlanması
Ankara Üniversitesi Performans Programı Süreci
•Birimlerin performans programı teklifleri ve sonrasında bütçe
görüşmeleri aşağıda sıralanan süreç çerçevesinde
şekillenecektir:
▫ Birimler web tabanlı olmak üzere izleyen adrese
http://ppt2011.ankara.edu.tr erişmek suretiyle performans
programı tekliflerini hazırlayacaklardır.
▫ Birimler için 2010 yılı bütçesi baz alınmak suretiyle bütçe
tavanları belirlenmiştir.
▫ Birimler için web tabanlı ortamda ilgili tabloları
doldurmaları ve gereken raporları almalarında yardımcı
olmak üzere bir kılavuz hazırlanmıştır.
▫ Ayrıca tüm birimlerden yeni yatırım, büyük onarım,
donanım, hizmetiçi eğitim ve bilgi altyapısını iyileştirmeye
yönelik talepler de web tabanlı program yoluyla alınmış
olacaktır.
Ankara Üniversitesi Performans Programı Süreci
▫ Kılavuzda öngörüldüğü şekilde doldurulan tablolar
çerçevesinde her birim “Birim Performans Programı Teklif
Rapor’unu” hazırlayacaktır.
▫ Birim performans programı teklif raporu ile birimler ekte
yer alan listede tarih ve zamanı verildiği şekilde 4, 5 ve 6
Ağustos 2010 tarihlerinde Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığında üst yönetici başkanlığında düzenlenecek olan
Bütçe Görüşmesine katılacaktır.
▫ Toplantıya harcama yetkilisi veya onu temsil eden bir
yetkilinin katılması performans programı ve bütçe
görüşmesinin etkinliği açısından önem taşımaktadır.
Performans Programı Süreci (3)
III. İdare Performans Programı
Tasarılarının Bütçe Görüşmelerinde Ele
Alınması (Ağustos):
Madde 7. .. (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile özel bütçeli idareler, performans
programlarını bütçe teklifleri ile birlikte
Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığına gönderirler.
(2) Performans programları kamu idarelerinin
bütçe tekliflerine ilişkin olarak Bakanlık ve Devlet
Planlama Teşkilatında yapılan bütçe
görüşmelerinde değerlendirilir.
Performans Programı Süreci (4)
IV. Performans Programı Tasarısının
Parlamentoya Gönderilmesi (Ekim
3.hafta).
Madde 7..(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile özel bütçeli idareler, performans
programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun
Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan
büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe
tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce
Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar..
Performans Programı Süreci (5)
IV. Performans Programlarının
Kamuoyuna Açıklanması (Ocak).
Madde 7…(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile
özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla
belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen
performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer
idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak
ayı içinde kamuoyuna açıklanır...
(6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili
idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi
bulunmayan idareler, performans programlarına
kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri
alırlar.
BÖLÜM II. BİRİM BAZINDA
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIĞI
31
2011 Yılı Performans Programı Rapor Formatı
Birim Yöneticisi Sunuşu
A. Temel Bilgiler
B. Performans Programı Bilgileri
C. Bütçe Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin Konular
32
2011 Yılı Performans Programı Rapor Formatı
A. Temel Bilgiler
I. Birimin Organizasyon Yapısı: Birimin organizasyon
şeması çerçevesinde akademik ve idari yönetim yapısı
II. Görev ve Sorumlulukları: Birimin ana hizmet
fonksiyonu çerçevesinde ilgili mevzuata göre görev ve
sorumlulukları
III. Fiziksel Kaynak Envanteri: 2010 yılı Haziran ayı
itibarıyla özet bir şekilde fiziksel kaynaklara ilişkin bilgiler
IV. İnsan Kaynakları
33
2011 Yılı Performans Programı Rapor Formatı
B. Performans Programı Bilgileri
I. Birimin Amaç ve Hedefleri: Stratejik planla ilişkili olarak
II. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler:
Hazırlanan Tablo 1 ve Tablo 2’ler burada kısa
değerlendirmeler ile yer alır. Burada beklenen tabloları
doldururken yapılan açıklamalardan yola çıkarak her bir
performans hedefinin hizmet ihtiyacı, birimin amaç ve
hedefleriyle olan ilişkisinden bahsedilir.
Yine bu bölümde birimin toplam kaynak ihtiyacını gösteren
Tablo 3 ve Tablo 4’de hazırlanır.
34
2011 Yılı Performans Programı Rapor Formatı
C. Bütçe Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin
Konular
I. Bütçe hazırlanmasında karşılaştıkları problemler
II. Bütçe uygulamasında karşılaştıkları problemler
III. Bütçe hazırlanması ve uygulanmasında karşılaştıkları
problemlere ilişkin çözüm önerileri

similar documents